Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

27.8.1999/869

Lag om tryckbärande anordningar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 16.12.2016/1144, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (21.11.2008/731)

Denna lag tillämpas på tryckbärande anordningar.

På tryckbärande anordningar i kärnanläggningar tillämpas denna lag enligt vad som föreskrivs särskilt.

På sådana tryckbärande kärl och cisterner som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) tillämpas denna lag endast i fråga om placeringen och användningen av dem.

På tryckbärande anordningar i fartyg tillämpas denna lag enligt vad som föreskrivs i 3 a kap.

På tryckbärande anordningar i luftfartyg tillämpas luftfartslagen (1242/2005) och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om inget annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG eller av förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den.

LuftfartsL 1242/2005 har upphävts genom L 1194/2009, se LuftfartsL 864/2014.

2 § (21.11.2008/731)

I denna lag avses med

1) tryckbärande anordning en cistern, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet i vilken övertryck råder eller kan utvecklas samt tekniska helheter som är avsedda att skydda en tryckbärande anordning,

2) CE-märkning en sådan märkning som föreskrivs i lagen om att vissa produkter ska förses med CE-märkning (1376/1994),

3) ministeriet arbets- och näringsministeriet,

4) tillsynsmyndighet Säkerhets- och kemikalieverket; i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, Trafiksäkerhetsverket vid sidan av Säkerhets- och kemikalieverket; i fråga om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning och ska hemlighållas med tanke på landets försvar avses med tillsynsmyndighet, med undantag för de fall som avses i 5, 16 och 17 §, huvudstaben, (21.12.2010/1276)

5) besiktningsorgan en organisation som har konstaterats vara kompetent och som har rätt att utföra de uppgifter som i denna lag föreskrivs för ett besiktningsorgan,

6) tryckbärande anordning i fartyg en tryckbärande anordning som är installerad eller avses bli installerad i ett finskt fartyg eller är avsedd för framdrivning av ett finskt fartyg; som tryckbärande anordning i fartyg betraktas dock inte lasttankar i ett gastankfartyg,

7) klassificeringssällskapsdirektivet rådets direktiv 1994/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1997/58/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/105/EG och 2002/84/EG,

8) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som erkänts enligt artikel 4 i klassificeringssällskapsdirektivet,

9) militär tryckbärande anordning en sådan tryckbärande anordning i försvarsmaktens besittning som uteslutande är avsedd för militärt bruk samt en tryckbärande anordning som är avsedd för framdrivning av försvarsmaktens fartyg; som militär tryckbärande anordning anses dock inte en tryckbärande anordning i ett militärt luftfartyg.

2 kap

Garanterande av en tryckbärande anordnings säkerhet

3 §

En tryckbärande anordning skall konstrueras och placeras samt skötas, drivas och besiktas så att den inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.

4 §

Att en tryckbärande anordning överensstämmer med de krav som anges i 3 § påvisas genom besiktning som besiktningsorganen utför eller genom andra förfaranden på det sätt som närmare bestäms genom förordning och ministeriebeslut.

Genom ett ministeriebeslut kan anges i fråga om vilka tryckbärande anordningar det inte krävs att överensstämmelse enligt 1 mom. påvisas på grund av den ringa fara som trycket medför.

Åtgärder som ett utländskt besiktningsorgan eller ett erkänt klassificeringssällskap vidtagit för att påvisa överensstämmelse godkänns, om detta förutsätts i internationella avtal som är förpliktande för Finland eller i Europeiska gemenskapens rättsakter. (24.8.2007/826)

5 §

Ministeriet utnämner och erkänner och tillsynsmyndigheten godkänner ett besiktningsorgan att utföra uppgifter enligt 4 § 1 mom. så som närmare bestäms genom förordning.

En förutsättning för att ett besiktningsorgan skall kunna utnämnas, erkännas eller godkännas är att besiktningsorganet i fråga om sin verksamhet och ekonomi är oberoende, har en ansvarsförsäkring och till sitt förfogande har tillräckligt med yrkeskunnig personal samt de system, anordningar och utrustningar som verksamheten förutsätter. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för att ett besiktningsorgan skall kunna utnämnas, erkännas och godkännas samt om de handlingar som skall fogas till ansökan och som visar att kraven uppfylls utfärdas genom förordning.

Ett besiktningsorgan kan utnämnas, erkännas och godkännas för viss tid. För besiktningsorganet kan ställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller dess verksamhet. Besiktningsorganet skall anmäla sådana ändringar i sin verksamhet som påverkar förutsättningarna för att det skall kunna utnämnas, erkännas eller godkännas.

Tillsynsmyndigheten övervakar verksamheten hos de besiktningsorgan som den har godkänt samt försäkrar sig med bestämda intervaller om att de föreskrivna kraven uppfylls. Ministeriet övervakar på motsvarande sätt den verksamhet som bedrivs av de besiktningsorgan det har utnämnt och erkänt och bistås härvid av tillsynsmyndigheten. Om ett besiktningsorgan inte uppfyller de krav som föreskrivits eller är verksamt i strid med bestämmelserna, skall ministeriet eller tillsynsmyndigheten återkalla sin utnämning, sitt erkännande eller godkännande.

6 §

Den som släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden skall kunna påvisa att såväl den tryckbärande anordningen som konstrueringen och tillverkningen av den uppfyller kraven enligt 3 §.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den som

1) exporterar en tryckbärande anordning, om det i Europeiska gemenskapens rättsakter av exportören förutsätts påvisande enligt 1 mom.,

2) tillverkar en tryckbärande anordning för eget bruk eller för att överlåta den till någon annan,

3) installerar eller reparerar en tryckbärande anordning,

4) avser att ta i bruk en tryckbärande anordning vars överensstämmelse med kraven inte har påvisats.

Genom ministeriebeslut kan bestämmas om den CE-märkning som sammanhänger med det påvisande som avses i 1 mom.

7 §

Genom ministeriebeslut kan bestämmas att besiktning skall begäras i fråga om placeringen av vissa tryckbärande anordningar.

8 §

En tryckbärande anordning som kan medföra betydande fara skall registreras på det sätt som bestäms genom ministeriebeslut.

På en tryckbärande anordning som skall registreras skall med bestämda intervaller göras en besiktning (periodisk besiktning) samt vid behov en ändringsbesiktning för att det skall kunna säkerställas att den tryckbärande anordningen vid adekvat drift inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom. Genom ministeriebeslut kan bestämmas att också andra än sådana tryckbärande anordningar som skall registreras skall besiktas.

Genom ministeriebeslut kan dessutom föreskrivas att uppgifter för utövande av tillsyn skall lämnas till registret samt om åtgärder som ersätter de periodiska besiktningarna.

9 §

De anordningar, aggregat och anordningssystem som behövs för säker drift av en tryckbärande anordning skall besiktas på det sätt som bestäms genom ministeriebeslut.

10 §

Ägaren och innehavaren av en tryckbärande anordning skall

1) sörja för att en tryckbärande anordning placeras samt drivs, besiktas och övervakas i enlighet med författningarna,

2) sörja för att den tryckbärande anordningen är säker efter att den tagits i bruk, vid behov genom riskbedömning och beredskap inför risksituationer,

3) till driftövervakare för en tryckbärande anordning som skall registreras utse en person som har den kompetens som krävs för uppgiften och sådan sakkunskap om en tryckbärande anordnings konstruktion, drift och underhåll som skall anses tillräcklig,

4) sörja för att driftövervakaren ges möjlighet att sköta och driva den tryckbärande anordningen så att den inte medför fara för människor eller egendom,

5) sörja för att uppgifter om en tryckbärande anordning som skall registreras lämnas till tillsynsmyndigheten.

Den kompetens som avses i 1 mom. 3 punkten skall påvisas med ett kompetensbrev eller andra utredningar på det sätt som bestäms genom ministeriebeslut. Om beviljandet av kompetensbrev och om de krav på utbildning och arbetserfarenhet som skall uppfyllas för att kompetensbrev skall kunna beviljas bestäms vid behov närmare genom förordning. Om utbildnings- och arbetserfarenhetskraven då kompetensen påvisas med andra utredningar än kompetensbrev samt om driftövervakarens uppgifter kan bestämmas närmare genom ministeriebeslut.

10 a § (21.11.2008/731)

Försvarsmakten besiktar tryckbärande anordningar som är fast installerade i objekt som är i försvarsmaktens besittning, om objekten ska hemlighållas med tanke på landets försvar och endast försvarsförvaltningens ordinarie personal har tillträde till dem. Försvarsmakten inspekterar också ovan avsedda tryckbärande anordningars placering.

3 kap

Tillsyn

11 §

Tillsynsmyndigheten övervakar att denna lag följs. Om tillsynen över skyddet för arbetstagare bestäms särskilt.

12 §

I syfte att övervaka att denna lag följs har tillsynsmyndigheten rätt att

1) få tillträde till ställen där tryckbärande anordningar samt delar av och material till sådana tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras, drivs och besiktas,

2) få nödvändiga prover och provexemplar av tryckbärande anordningar samt delar och material till sådana av ägare, innehavare, tillverkare, den som bedriver installationsoch reparationsverksamhet, importör, försäljare och lagerhållare samt av besiktningsorgan.

Tillsynsmyndigheten skall ersätta de prover och provexemplar som avses i 1 mom. 2 punkten enligt gängse pris, om det inte visar sig att den tryckbärande anordningen strider mot denna lag.

13 §

Polisen skall vid behov ge tillsynsmyndigheten handräckning för övervakningen av att denna lag iakttas och för verkställigheten av lagen. Detsamma gäller tullmyndigheterna, om den tryckbärande anordningen importeras från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

14 §

Utan hinder av de sekretessbestämmelser som gäller utlämnande av uppgifter har tillsynsmyndigheten för övervakningen av att denna lag följs rätt att

1) av tullmyndigheterna få namnet på impörtören av en tryckbärande anordning samt uppgifter som gäller den tryckbärande anordningens typ, mängd och tidpunkt för importen vid import från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) av arbetarskyddsmyndigheterna och räddningsmyndigheterna få uppgifter om skador i fråga om tryckbärande anordningar, (13.6.2003/469)

3) få uppgifter om tryckbärande anordningar samt delar och material till sådana av ägare, innehavare, tillverkare, den som bedriver installations- och reparationsverksamhet, importör, försäljare och lagerhållare samt av besiktningsorgan.

15 §

Om det vid tillsynen konstateras att en tryckbärande anordning eller dess placering eller drift inte uppfyller kraven enligt 3 §, har tillsynsmyndigheten rätt att

1) temporärt eller permanent förbjuda tillverkning, saluhållande, försäljning och annan överlåtelse och drift av en sådan tryckbärande anordning,

2) kräva att sådana ändringar görs i den tryckbärande anordningen eller tillverkningen, placeringen eller driften av den att kraven uppfylls samt att kräva att det påvisas att kraven uppfylls,

3) bestämma att en tryckbärande anordning skall ändras så att den inte lämpar sig för drift under tryck eller, om detta inte anses ändamålsenligt, bestämma hur det annars skall förfaras med den tryckbärande anordningen, om de förbud och ändringar som avses i 1 och 2 punkten inte kan anses tillräckliga,

4) förplikta den som tillverkar, importerar eller säljer tryckbärande anordningar att offentligt meddela om en fara som sammanhänger med den tryckbärande anordningen samt att själv lämna ett sådant meddelande på tillverkarens, importörens eller försäljarens bekostnad,

5) ålägga verksamhetsutövaren att ersätta kostnaderna för provning och undersökning, om tillsynsmyndigheten använder sig av någon av de rättigheter som avses i 1–4 punkten.

Det som bestäms i 1 mom. gäller också tryckbärande anordningar som exporteras, om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens rättsakter.

16 §

Om tillsynsmyndigheten konstaterar att en tryckbärande anordning som har försetts med CE-märkning, om den drivs i det syfte den planerats för, kan äventyra människors säkerhet eller medföra fara för egendom, skall tillsynsmyndigheten vidta nödvändiga åtgärder som avses i 15 § för att dra bort sådana tryckbärande anordningar från marknaden, förbjuda att de släpps ut på marknaden och tas i bruk eller för att begränsa den fria rörligheten för dem. Tillsynsmyndigheten skall omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om sina åtgärder och ange motiven till dem.

Om en tryckbärande anordning, som har försetts med CE-märkning, inte stämmer överens med kraven, skall tillsynsmyndigheten vidta åtgärder mot den som har gjort CE-märkningen samt meddela Europeiska gemenskapernas kommission och övriga stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om sina åtgärder.

17 §

Om CE-märkningen har fästs utan grund, är tillverkaren av en tryckbärande anordning eller dennes representant, som är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skyldig att vidta åtgärder för att få den tryckbärande anordningen att stämma överens med de bestämmelser som gäller märkningen.

Om den skyldighet som avses i 1 mom. inte fullgörs, skall tillsynsmyndigheten vidta nödvändiga åtgärder som avses i 16 §.

18 §

Om tillsynsmyndigheten konstaterar att driftövervakaren är olämplig för sin uppgift, kan tillsynsmyndigheten ålägga den som äger eller innehar den tryckbärande anordningen att utse en ny driftövervakare. Innan beslut om åläggandet meddelas skall tillsynsmyndigheten bereda driftövervakaren samt ägaren eller innehavaren tillfälle att bli hörda.

19 §

Om en skada på en tryckbärande anordning eller ett plötsligt tryckfall orsakar personskada eller en betydande skada på egendom, skall ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen utan dröjsmål anmäla det skedda till tillsynsmyndigheten. När en tryckbärande anordning skadas under en provning som sammanhänger med tillverkningen är tillverkaren av den tryckbärande anordningen anmälningsskyldig.

Tillsynsmyndigheten skall undersöka den händelse som ledde till skadan, om tillsynsmyndigheten bedömer att detta är nödvändigt för att orsaken till olyckan skall kunna redas ut eller olyckor förebyggas. Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall bistå tillsynsmyndigheten vid undersökningen.

3 a kap (24.8.2007/826)

Tryckbärande anordningar i fartyg

19 a § (24.8.2007/826)

Tryckbärande anordningar i fartyg skall besiktas av tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap eller ett i enlighet med 5 § godkänt besiktningsorgan att utföra besiktning, om besiktningsorganet har tillräcklig kompetens och erfarenhet i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg.

19 b § (24.8.2007/826)

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av de besiktningsorgan som den har bemyndigat att utföra besiktning av tryckbärande anordningar i fartyg.

Tillsynsmyndigheten kan ge ett besikningsorgan en anmärkning eller en varning om det inte uppfyller de krav som föreskrivs eller om det verkar i strid med bestämmelserna. Om anmärkningen eller varningen inte resulterar i att bristerna i verksamheten avhjälps, kan tillsynsmyndigheten återkalla bemyndigandet för viss tid. Bemyndigandet kan återkallas slutgiltigt om det förekommer väsentliga brister eller försummelser i verksamheten.

När tillsynsmyndigheten bemyndigar ett erkänt klassificeringssällskap att utföra besiktning av tryckbärande anordningar tillämpas bestämmelserna i klassificeringssällskapsdirektivet.

19 c § (24.8.2007/826)

Om det i ett fartyg installeras eller redan finns en tryckbärande anordning med en säkerhetsnivå som åtminstone motsvarar den som beskrivs i tillämpliga, harmoniserade europeiska standarder, skall tillsynsmyndigheten tillåta användningen av den tryckbärande anordningen, förutsatt att den är tillverkad eller marknadsförd i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller tillverkad i en annan EES-stat.

4 kap

Tvångsmedel och påföljder

20 §

Tillsynsmyndigheten kan förstärka ett förbud eller åläggande som myndigheten har meddelat med stöd av denna lag med vite eller hot om tvångsutförande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som har vidtagits genom tvångsutförande betalas i förskott av statens medel.

De kostnader som avses i 2 mom. samt i 15 § får drivas in hos vederbörande utan dom eller utslag i den ordning som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

21 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) underlåter att fullgöra en skyldighet enligt 3, 4 eller 6–10 §, 19 § 1 mom. eller 19 a § eller

2) inte iakttar ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 15–18 §

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för förseelse mot bestämmelserna om tryckbärande anordningar dömas till böter.

(24.8.2007/826)

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förstärkts med vite, kan få domseftergift för samma gärning.

22 § (26.10.2001/893)

22 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

5 kap

Särskilda bestämmelser

23 §

Tillsynsmyndigheten och besiktningsorganen kan, utan hinder av de sekretessbestämmelser som gäller utlämnande av uppgifter, till andra myndigheter lämna uppgifter som omfattas av affärs- eller yrkeshemligheten och som de har fått kännedom om vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag samt till besiktningsorgan som bedriver sådan besiktningsverksamhet som avses i denna lag, till internationella organisationer och till stater som deltar i samarbetet lämna uppgifter som är nödvändiga för besiktningsorganens och tillsynsmyndighetens samarbete.

24 §

I ett förvaltningsbeslut som ministeriet och tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om besvärsmyndigheten inte bestämmer något annat.

Om ett besiktningsorgan eller ett erkänt klassificeringssällskap vägrar ge ett besiktnings- eller bedömningsintyg, skall beslutet motiveras och utan dröjsmål meddelas den som beslutet gäller. Samtidigt skall sökanden meddelas hur sökanden kan få saken upptagen till behandling genom ett rättelseförfarande. På rättelser tillämpas ett förfarande som bestäms närmare i samband med att besiktningsorganet utnämns, erkänns eller godkänns. Ändring i ett beslut att vägra ge besiktnings- eller bedömningsintyg som fattats vid ett rättelseförfarande får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). (24.8.2007/826)

24 a § (24.5.2002/387)

För utvecklandet och uppföljningen av bestämmelserna i denna lag biträds ministeriet och tillsynsmyndigheten av en delegation. Närmare bestämmelser om delegationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §

Närmare bestämmelser om tillämpning och verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning och ministeriebeslut.

Om tillsynsmyndighetens rätt att bevilja undantag i enskilda fall av särskilda skäl bestäms genom ministeriebeslut.

Tillsynsmyndigheten meddelar vid behov tekniska och administrativa anvisningar som förenhetligar tillämpningen av denna lag.

6 kap

Ikraftträdande

26 §

Denna lag träder i kraft den 29 november 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

27 §

Genom denna lag upphävs lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/1973) jämte ändringar.

Aerosolförordningen av den 22 december 1993 (1433/1993) som har utfärdats med stöd av lagen om tryckkärl och lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953) förblir dock alltjämt i kraft.

De bestämmelser i lagen om tryckkärl som gäller konstruering, tillverkning och ibruktagande av tryckkärl samt besiktning och besiktningsorgan i anknytning till dem får tillämpas till den 29 maj 2002. Detsamma gäller andra sådana bestämmelser än 21 c § i förordningen om tryckkärl (549/1973), som gäller konstruering, tillverkning och ibruktagande av tryckkärl samt besiktning och besiktningsorgan i anknytning till dem och som givits med stöd av nämnda lag. Till den del det är fråga om tryckbärande anordningar inom försvarsförvaltningens verksamhetsområde eller tryckbärande anordningar i fartyg eller tryckbärande anordningar i luftfartyg eller deras användningsutrustning kan ovan avsedda bestämmelser dock tillämpas till den 31 december 2008. (22.12.2005/1096)

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till lagen om tryckkärl, anses hänvisningen avse en hänvisning till lagen om tryckbärande anordningar.

28 §

De beslut av tillsynsmyndigheten samt intyg av besiktningsorganet och av ett anmält besiktningsorgan och motsvarande handlingar som har utfärdats med stöd av lagen om tryckkärl förblir som sådana i kraft, om inte deras giltighetstid har begränsats eller om inte ministeriet eller tillsynsmyndigheten begränsar deras giltighetstid.

29 §

Tryckbärande anordningar som har godkänts för att tas i bruk innan denna lag träder i kraft får alltjämt drivas, även om de inte uppfyller kraven enligt denna lag. Tillsynsmyndigheten kan dock bestämma om begränsningar i fråga om drivandet av sådana tryckbärande anordningar om detta anses nödvändigt för att person- eller egendomsskador skall kunna förhindras.

RP 7/1999, EkUB 4/1999, RSv 8/1999, Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG; EGT Nr L 181, 9.7.1997, s. 1. Rådets direktiv 87/404/EEG; EGT Nr L 220, 8.8.1987, s. 48, ändr. 90/488/EEG; EGT Nr L 270, 2.10.1990, s. 25 och 93/68/EEG; EGT Nr L 220, 30.8.1993, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

24.5.2002/387:

Denna lag träder i kraft den 30 maj 2002.

RP 47/2002, EkUB 7/2002, RSv 59/2002

13.6.2003/469:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 192/2002, FvUB 30/2002, RSv 296/2002

19.12.2003/1160:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 139/2003, EkUB 6/2003, RSv 78/2003

22.12.2005/1096:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 196/2005, EkUB 20/2005, RSv 199/2005

24.8.2007/826:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 19/2007, KoUB 3/2007, RSv 17/2007

21.11.2008/731:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Den rätt att besikta tryckbärande anordningar inom försvarsförvaltningens verksamhetsområde som försvarsmakten hade enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag kvarstår till utgången av 2010.

RP 138/2008, FsUB 4/2008, RSv 119/2008

22.12.2009/1333:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

21.12.2010/1276:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.