Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

21.5.1999/610

Förordning om ordningsbotsförseelser (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 20.8.2015/1081, som gäller fr.o.m. 1.9.2015.

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 2 a kap. 8 § 2 mom. och 9 § 4 mom. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant det lyder i lag (550/1999):

1 §
Tillämpningsområde

För förseelser som avses i denna förordning kan som påföljd föreläggas ordningsbot, om inte något annat följer av 2 a kap. 10 § 2 mom. strafflagen (39/1889).

2 § (29.7.2005/612)
Ordningsbotens storlek

Ordningsboten är 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 eller 115 euro, enligt vad som bestäms nedan.

3 § (22.11.2001/1038)
Gångtrafikförseelser

En gående kan föreläggas en ordningsbot på 10 euro, om han eller hon bryter mot vägtrafiklagen (267/1981) eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

4 §
Förseelser av förare av motorlösa fordon

En cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro, om han eller hon bryter mot vägtrafiklagen eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den. (22.11.2001/1038)

Ordningsbot får dock inte föreläggas, om en cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon bryter mot vad som i 23 kap. 9 § strafflagen föreskrivs om trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon.

5 § (5.5.2011/426)
Förseelser som gäller körhandlingar för ett motordrivet fordon

För överträdelse av skyldigheten enligt vägtrafiklagen, fordonslagen (1090/2002), körkortslagen (386/2011), lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) att ha med sig handlingar som fordras vid framförande av motordrivna fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

6 § (22.11.2001/1038)
Förseelser som gäller ett motordrivet fordons utrustning

För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller fordonslagen eller med stöd av dessa utfärdade bestämmelser om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick kan fordonets förare, ägare eller varaktiga innehavare föreläggas en ordningsbot på 35 euro. (19.12.2002/1255)

En mopedist eller en ägare eller varaktig innehavare av en moped kan för en förseelse som anges i 1 mom. föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

7 § (20.4.2006/288)
Förseelser som gäller användning av personlig skyddsutrustning

Föraren av och passagerarna i ett fordon som avses i 88 § 1 mom. i vägtrafiklagen kan för underlåtenhet att i enlighet med vägtrafiklagen använda bilbälte under körning föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot av samma storlek kan också föreläggas en förare som transporterar barn i ett fordon i strid med 88 a § i vägtrafiklagen samt förare, förmyndare eller vårdnadshavare som försummar den skyldighet som anges i 88 c § i vägtrafiklagen.

Föraren av och passagerarna i ett fordon som avses i 89 § 1 mom. i vägtrafiklagen kan för underlåtenhet att under körning använda skyddshjälm av godkänd modell föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot av samma storlek kan också föreläggas en förare för försummelse av den skyldighet som anges i 89 § 2 mom. i vägtrafiklagen.

8 § (22.11.2001/1038)
Överskridande av hastighetsbegränsning med motordrivet fordon

Om den högsta tillåtna hastigheten är högst 60 kilometer i timmen, kan föraren av ett motordrivet fordon om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 85 euro och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 115 euro.

Om den högsta tillåtna hastigheten är mer än 60 kilometer i timmen, kan föraren av ett motordrivet fordon om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 70 euro, och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 100 euro.

En mopedist kan dock, om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten med högst 15 kilometer i timmen, föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

9 §
Andra trafikförseelser av motordrivna fordons förare

En förare av ett motordrivet fordon kan för brott mot trafikreglerna i 1 eller 2 kap. vägtrafiklagen eller i vägtrafikförordningen (182/1982) eller för andra än i 8 § nämnda överträdelser av påbud, förbud, begränsningar eller bestämmelser som anges genom vägmärken föreläggas en ordningsbot på 50 euro. (22.11.2001/1038)

Ordningsbot får dock inte föreläggas, om föraren av ett motordrivet fordon har brutit mot 3 § 2 mom., 4 § 1 mom., 6, 7 eller 10 §, 12 § 1 mom., 14, 17–24 eller 29–33 § vägtrafiklagen, 5 eller 6 §, 22 § 1 mom. 1 punkten, 26 § eller 34 § 2 mom. vägtrafikförordningen eller mot påbud, förbud, begränsningar eller bestämmelser som avses i vägmärkena 222, 231 eller 232 enligt 14 § i nämnda förordning eller i vägmärkena 344–347, 351, 391 eller 392 enligt 16 § i nämnda förordning.

För mopedister är ordningsboten för de förseelser som anges i 1 mom. dock 35 euro. En sådan ordningsbot kan med avvikelse från 2 mom. föreläggas mopedister även för brott mot 22 § 1 mom. 1 punkten eller 26 § vägtrafikförordningen. (22.11.2001/1038)

10 § (22.11.2001/1038)
Störande och onödig körning med motordrivna fordon

För brott mot bestämmelserna om sådan störande eller onödig körning med motordrivet fordon som anges i 86 § vägtrafiklagen och i 4 § förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) kan föraren föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

11 § (22.11.2001/1038)
Förseelser som gäller besiktning och anmälan för registrering av fordon

För användning av ett obesiktigat fordon eller ett fordon som inte har anmälts för registrering kan föraren föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

12 § (22.11.2001/1038)
Förseelser som gäller personbefordran med motordrivna fordon

För brott mot bestämmelserna om personbefordran med motordrivna fordon och om placeringen av passagerare kan föraren föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

13 § (22.11.2001/1038)
Ringa brott mot nedskräpningsförbudet

För ringa brott mot nedskräpningsförbudet i 19 § avfallslagen (1072/1993) kan polisen förelägga den som skräpat ned en ordningsbot på 50 euro.

AvfallsL 1072/1993 har upphävts genom L 646/2011, se AvfallsL 646/2011 72 §.

13 a § (8.8.2002/661)
Förseelser som gäller fiskevårdsavgift

Den som bedriver fångst av fisk eller kräfta utan att ha betalt fiskevårdsavgift enligt 88 § 1 mom. lagen om fiske (286/1982) eller som försummar att inom utsatt tid uppvisa ett bevis på att fiskevårdsavgift har betalts, kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

13 b § (8.8.2002/661)
Förseelser som gäller spöfiskeavgift

Den som bedriver handredskapsfiske utan att ha betalt spöfiskeavgift enligt 88 § 2 mom. lagen om fiske eller som försummar att inom utsatt tid uppvisa ett bevis på att spöfiskeavgift har betalts, kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

13 c § (18.9.2003/809)
Förseelser mot ordningslagen

För förseelser mot ordningslagen (612/2003) kan ordningsbot föreläggas som följer:

1) 35 euro för störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten enligt 3 §,

2) 20 euro för intagande av rusmedel i strid med förbudet i 4 § 1 mom.,

3) 50 euro för försummelse av aktsamhetsplikten för förhindrande av fara enligt 5 § för ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion eller en företrädare för dem,

4) 35 euro för användande av ljus eller reklam i strid med förbudet i 6 § 1 mom. eller för sådant olovligt avlägsnande eller skadande av kungörelse eller meddelande som avses i 2 mom. i nämnda paragraf,

5) 50 euro för köp eller erbjudande mot betalning av sexuella tjänster i strid med förbudet i 7 § 1 mom.,

6) 20 euro för tömning av tarmen eller urinering i strid med förbudet i 7 § 2 mom.,

7) 35 euro för ordnande av föreställningar i strid med förbudet i 7 § 3 mom.,

8) 35 euro för försummelse av skyldigheten att säkerställa tillträde till byggnad enligt 8 § för ägaren eller innehavaren eller en företrädare för dem,

9) 20 euro för innehav i strid med förbudet i 13 § av ämnen som lämpar sig för klottring,

10) 20 euro för försummelse av skyldigheten i samband med djurhållning enligt 14 § 1 mom.,

11) 20 euro för ridning eller körning i strid med förbudet i 15 § 1 mom. (17.11.2011/1145)

12 punkten har upphävts genom F 17.11.2011/1145. (17.11.2011/1145)

13 d § (3.7.2014/524)
Förseelser som gäller sjötrafik

För brott mot sjötrafiklagen (463/1996), sjötrafikförordningen (124/1997) eller lagen om farkostregistret (424/2014) kan föreläggas ordningsbot som följer:

1) den som framför en farkost kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro för ett annat än i 2 punkten avsett brott mot i 5 § 2 mom. i sjötrafiklagen avsedda påbud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler anger,

2) den som framför en farkost kan föreläggas en ordningsbot på 60 euro för överskridande av den högsta tillåtna hastigheten med maximalt den högsta tillåtna hastigheten,

3) för framförande av en farkost utan de dokument som enligt 13 § i sjötrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska medföras när farkosten är i användning eller för försummelse att inom utsatt tid visa upp dessa dokument kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro,

4) för framförande av en farkost i strid med regionala förbud eller begränsningar som meddelats med stöd av 15 § i sjötrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro,

5) en ordningsbot på 35 euro kan föreläggas ägaren till en farkost för försummelse att göra registreringsanmälan enligt 8 § 1 mom. i lagen om farkostregistret innan farkosten tas i bruk, ägaren eller innehavaren av en farkost för försummelse att inom utsatt tid göra ändringsregistrering enligt 9 § 1 eller 2 mom. i den lagen eller ägaren till en farkost för försummelse att inom utsatt tid göra anmälan om slutlig avregistrering enligt 10 § 1 mom.,

6) för användning i strid med 5 § 1 mom. i lagen om farkostregistret av en farkost innan farkosten har förts in i registret eller för användning i strid med 12 § 2 mom. i den lagen av en farkost som inte har försetts med registerbeteckning eller för användning i strid med 13 § 3 mom. av farkost som inte är försedd med provbeteckning kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro,

7) för framförande av en farkost som saknar sådan utrustning som avses i 2 § 1 mom. 2–4 punkten i sjötrafikförordningen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

L om farkostregistret 976/2006 har upphävts genom L om farkostregistret 424/2014, som gäller fr.o.m. 1.8.2014.

13 e § (17.9.2009/702)
Förseelser som gäller alkohollagen

Den som bryter mot alkohollagen (1143/1994) kan föreläggas ordningsbot som följer:

1) för förtäring av alkoholdrycker i strid med förbudet enligt 58 § 1 mom., 20 euro,

2) för förtäring av alkoholdrycker på allmän plats i strid med förbud som med stöd av 58 § 2 mom. har meddelats av polisen, 20 euro,

3) för innehav av lagligen tillverkade och importerade alkoholdrycker såsom person som inte har fyllt aderton år i strid med 34 § 2 mom., 20 euro,

4) för innehav av lagligen tillverkade och importerade starka alkoholdrycker såsom person som fyllt aderton men inte tjugo år i strid med 34 § 2 mom., 20 euro.

13 f § (17.11.2011/1145)
Föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan

För ringa innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan och som avses i 41 kap. 6 § i strafflagen (39/1889) och för ringa överlåtelse som avses i 7 § i det kapitlet till en minderårig av föremål som lämpar sig för att skada någon annan kan gärningsmannen föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Ikraftträdelsestadganden:

22.11.2001/1038:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

8.8.2002/661:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

19.12.2002/1255:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

18.9.2003/809:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

29.7.2005/612:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

20.4.2006/288:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

3.7.2008/476:

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2008.

17.9.2009/702:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

5.5.2011/426:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.11.2011/1145:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2011.

3.7.2014/524:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.