Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

22.4.1999/517

Lag om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 1.6.2018/411, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

Indrivningsverksamhet får bedrivas endast av den som har beviljats koncession enligt denna lag. Med indrivningsverksamhet avses i denna lag indrivning av fordringar för någon annans räkning samt indrivning av egna fordringar i de fall då det är uppenbart att fordringarna har mottagits endast för indrivning.

Koncession beviljas av regionförvaltningsverket. (22.12.2009/1521)

Koncession enligt denna lag krävs dock inte för tillfällig indrivningsverksamhet om verksamheten inte har marknadsförts. Koncession krävs inte heller

1) för indrivningsverksamhet som en sammanslutning eller en stiftelse där staten, en kommun, en samkommun eller en församling har bestämmande inflytande på det sätt som avses i 1 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997) bedriver för en annan sammanslutnings eller stiftelses räkning som står i en liknande ställning eller för statens, kommunens, samkommunens eller församlingens räkning,

2) för indrivning av en sammanslutnings eller en stiftelses fordringar, om uppdragsgivaren och den som bedriver indrivningsverksamheten hör till samma i bokföringslagen avsedda koncern eller om samma fysiska person har bestämmande inflytande både över uppdragsgivaren och den som bedriver indrivningsverksamheten,

3) för indrivningsverksamhet som bedrivs av tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen (587/2003) eller av försäkrings- eller pensionsanstalter som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), lagen om försäkringskassor (1164/1992), lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), lagen om sjömanspensioner (72/1956), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), (27.6.2003/603)

4) för indrivningsverksamhet som bedrivs av advokater eller deras biträden,

5) för sådan indrivning av ett dödsbos fordringar som en delägare i dödsboet eller boutredningsmannen utför,

6) för sådan indrivning av ett konkursbos fordringar som konkursboets boförvaltare utför.

Bestämmelserna i 3 mom. 2, 5 och 6 punkten tillämpas dock inte, om det är uppenbart att fordran har överförts till uppdragsgivaren, dödsboet eller konkursboet endast för indrivning.

2 §
Förutsättningar för beviljande av koncession

Koncession skall beviljas en tillförlitlig och solvent sökande som

1) har rätt att idka näring i Finland,

2) anmäler en i 5 § avsedd person som ansvarar för indrivningsverksamheten, och

3) har förmåga att sköta de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning samt sörja för att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

Koncession beviljas inte, om det av ansökan eller annars av omständigheterna framgår att arrangemang i samband med den verksamhet som avses i ansökan har vidtagits i syfte att kringgå de bestämmelser som gäller förutsättningarna för beviljande av koncession.

3 §
Sökandens tillförlitlighet

Den som ansöker om koncession betraktas som tillförlitlig, om den fysiska person som är sökande, en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören, en ansvarig bolagsman eller en person i någon annan härmed jämförbar ställning i en sammanslutning eller stiftelse som är sökande eller den ansvariga personen för indrivningsverksamheten inte genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva indrivningsverksamhet.

Den som ansöker om koncession betraktas dock inte som tillförlitlig, om en person som avses i 1 mom. i övrigt genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva indrivningsverksamhet.

4 §
Sökandens solvens

Den som ansöker om koncession betraktas som solvent, om det är uppenbart att sökanden kan svara för sina ekonomiska åtaganden.

5 §
Ansvarig person

Den som ansvarar för indrivningsverksamheten är skyldig att se till att god indrivningssed iakttas i verksamheten och att verksamheten också i övrigt bedrivs lagenligt. Den ansvariga personen skall råda över sig själv och sin egendom och ha tillräcklig praktisk erfarenhet av indrivningsverksamhet eller lämplig utbildning för indrivningsverksamhet.

6 §
Ansökan om koncession

En ansökan om koncession skall innehålla tillräckliga uppgifter om den som ansöker om koncession och om den verksamhet som avses i ansökan.

Till ansökan skall fogas

1) ett intyg över att den ansvariga personen för indrivningsverksamheten och sökanden, om sökanden är en fysisk person, råder över sig själv och sin egendom,

2) sökandens handelsregisterutdrag,

3) sökandens bokslutshandlingar för föregående räkenskapsperiod,

4) ett intyg över att sökanden inte har obetalda skatter som har förfallit till betalning,

5) en utredning över yrkesskickligheten hos den person som ansvarar för indrivningsverksamheten,

6) en utredning över hur sökanden ämnar se till att de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning och de egna medlen hålls åtskilda samt att de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning förvaras på ett tillförlitligt sätt,

7) en utredning över hur sökanden ämnar säkerställa att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

7 §
Beviljande av koncession

Koncession beviljas för högst fem år.

8 §
Fortsatt verksamhet medan en koncessionsansökan är anhängig

Om ansökan om en ny koncession har gjorts senast två månader innan giltighetstiden för den tidigare beviljade koncessionen har gått ut, får sökanden fortsätta indrivningsverksamheten tills det ärende som gäller den nya koncessionen har avgjorts.

9 § (18.9.2015/1173)
Revision

Revisorn för innehavaren av koncessionen ska vara en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor.

Utöver vad som bestäms i revisionslagen ska revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida innehavaren av koncessionen har hållit de medel som drivits in för uppdragsgivarens räkning åtskilda från sina egna medel och förvarat dem på ett tillförlitligt sätt.

10 § (22.12.2009/1521)
Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av regionförvaltningsverket.

Innehavaren av koncessionen ska till regionförvaltningsverket lämna in kopior av revisionsberättelsen och bokslutet med bilagor inom två månader från det resultaträkningen och balansräkningen har fastställts. Innehavaren av koncessionen ska också utan dröjsmål göra en anmälan till regionförvaltningsverket om byte av person som ansvarar för indrivningsverksamheten samt förete en utredning över den nya ansvariga personens behörighet.

11 § (22.12.2009/1521)
Tvångsmedel

Regionförvaltningsverket ska förbjuda indrivningsverksamhet som bedrivs utan sådan koncession som anges i denna lag. Förbudet kan, om det föreligger särskilda skäl, meddelas att gälla också en person som är anställd hos den som bedriver indrivningsverksamheten eller någon annan som handlar för dennes räkning.

Om innehavaren av koncessionen försummar en skyldighet enligt 9 § 1 mom. eller 10 § 2 mom. eller en skyldighet som följer av 13 § 2 mom., kan regionförvaltningsverket uppmana denne att fullgöra skyldigheten inom en viss tid.

Regionförvaltningsverket kan förena ett förbud eller en uppmaning enligt denna paragraf med vite. Ett förbud enligt 1 mom. ska dock förenas med vite, om det inte är obehövligt av särskilda skäl. Vite utdöms av Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser om vite finns i övrigt i viteslagen (1113/1990).

12 § (22.12.2009/1521)
Skriftlig varning och återkallande av koncession

Regionförvaltningsverket ska återkalla koncessionen, om innehavaren inte längre uppfyller kraven för beviljande av koncession och inte inom utsatt tid har avhjälpt en brist som hänför sig till dem eller om den person som ansvarar för indrivningsverksamheten har försummat sin skyldighet enligt 5 §. Koncessionen ska också återkallas, om innehavaren upprepade gånger har försummat en skyldighet enligt 9 § 1 mom. eller 10 § 2 mom. eller en skyldighet som följer av 13 § 2 mom.

Om det med beaktande av omständigheterna är oskäligt att återkalla koncessionen, kan regionförvaltningsverket i stället ge innehavaren av koncessionen en skriftlig varning.

13 § (22.12.2009/1521)
Tillsynsmyndighetens rätt till information

Regionförvaltningsverket har rätt att få sådana uppgifter ur straffregistret och ur det i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) nämnda bötesregistret som behövs för tillsynen och för behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av koncession.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har regionförvaltningsverket rätt att av innehavaren av koncessionen på begäran få sådana övriga uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

14 § (27.1.2017/68)
Ändringssökande

Regionförvaltningsverkets beslut i ett ärende som avses i 11 och 12 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I fråga om andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett sådant beslut om återkallande av koncession som avses i denna lag ska iakttas även om ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

15 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

En ansökan om koncession kan tas till behandling före lagens ikraftträdande och en koncession kan beviljas då lagen träder i kraft.

Den som då denna lag träder i kraft bedriver sådan verksamhet som enligt lagen kräver koncession och som inom sex månader från lagens ikraftträdande gör en ansökan om koncession som avses i 6 § får fortsätta verksamheten utan koncession tills det ärende som gäller beviljande av koncession har avgjorts.

RP 178/1998, EkUB 34/1998, RSv 218/1998

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.2002/677:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 218/2001, LaUB 9/2002, RSv 72/2002

27.6.2003/603:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

22.12.2009/1521:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

7.8.2015/1008:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

27.1.2017/68:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016, LaUB 13/2016, RSv 162/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.