Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

1.4.1999/443

Lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L29.8.2008/575, som gäller fr.o.m. 1.1.2009.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ordnande av intressebevakningstjänster

Staten skall i enlighet med denna lag ordna sådana intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten. Magistraten svarar inom sitt verksamhetsområde för att dessa tjänster ordnas.

Med ordnande av intressebevakningstjänster avses åtgärder som innebär att ett med tanke på de regionala behoven tillräckligt antal allmänna intressebevakare skall kunna anlitas för sådana intressebevakaruppdrag som avses i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999).

Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas på allmänna intressebevakare vad som i lagen om förmyndarverksamhet föreskrivs om intressebevakare.

2 §
Intressebevakningstjänster som produceras av kommunen

Kommunen svarar för att intressebevakningstjänster produceras inom dess område, om inte magistraten och kommunen avtalar något annat.

Kommunerna kan producera intressebevakningstjänster genom att inrätta en eller flera tjänster eller uppgifter i arbetsavtalsförhållande som allmän intressebevakare. En sådan tjänst eller uppgift kan även vara en deltidstjänst eller en deltidsuppgift. Tjänsten eller uppgiften kan kombineras med en annan tjänst eller en annan uppgift i kommunen, om inte detta påverkar en opartisk och behörig skötsel av intressebevakningen. En tjänst eller uppgift kan vara gemensam för två eller flera kommuner enligt vad som bestäms i kommunallagen (365/1995).

Kommunerna kan även producera intressebevakningstjänster genom att köpa tjänster av offentliga eller privata serviceproducenter.

3 §
Intressebevakningstjänster som produceras av sammanslutningar

Om magistraten och kommunen har avtalat om att kommunen inte producerar intressebevakningstjänster eller att kommunen producerar endast en del av de behövliga tjänsterna, skall magistraten se till att någon annan för uppgiften lämplig offentlig eller privat sammanslutning producerar tjänsterna. Produktionen av tjänsterna får anförtros bara en sådan sammanslutning vars övriga uppgifter eller vars verksamhets art eller syfte inte äventyrar en opartisk och behörig skötsel av intressebevakningen.

4 §
Avtal om produktion av intressebevakningstjänster

Magistraten skall ingå avtal om produktion av intressebevakningstjänster med en sådan producent av tjänster som avses i 3 §. Avtal skall ingås åtminstone om hur länge det är i kraft, uppsägningsgrunderna, uppsägningstiden och uppsägningsförfarandet. Avtal om kortare uppsägningstid än två år kan inte ingås.

Avtalstvister skall behandlas som förvaltningstvistemål vid förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

5 §
Allmän intressebevakares behörighet och förordnande till uppdraget

En allmän intressebevakare skall ha den skicklighet och erfarenhet som en behörig skötsel av uppdraget förutsätter. En allmän intressebevakare som är anställd hos kommunen skall dessutom uppfylla andra, av kommunen eventuellt fastställda behörighetsvillkor.

En allmän intressebevakare får inte utan särskilda skäl vägra ta emot ett sådant intressebevakaruppdrag som avses i lagen om förmyndarverksamhet. I fråga om jäv för allmänna intressebevakare gäller vad som i lagen om förmyndarverksamhet bestäms om jäv för intressebevakare.

En allmän intressebevakare skall på lämpligt sätt höras innan han eller hon förordnas till intressebevakare.

Ett intressebevakarförordnande avser den allmänna intressebevakare som är anställd hos en kommun eller en serviceproducent men däremot inte personligen den som utför uppdraget.

6 §
Ersättning för produktion av intressebevakningstjänster

Ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster betalas av statens medel enligt grunder som finansministeriet bestämmer. Ersättningen bestäms så att den motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för en ändamålsenlig produktion av tjänsterna. (9.11.2007/1014)

När intressebevakaren är en allmän intressebevakare tillkommer rätten till arvode och ersättning av huvudmannens medel enligt 44 § lagen om förmyndarverksamhet kommunen eller den sammanslutning med vilken magistraten har avtalat om produktion av intressebevakningstjänster. När en sådan ersättning som avses i 1 mom. bestäms skall de arvoden och ersättningar som nämns i detta moment beaktas.

7 §
Lämnande av uppgifter och tystnadsplikt

Den som producerar intressebevakningstjänster är skyldig att för övervakningen och för fastställandet av ersättningen lämna magistraten och länsstyrelsen behövliga uppgifter om sin verksamhet.

Om producentens tystnadsplikt gäller i övrigt vad som bestäms om intressebevakares tystnadsplikt i 92 § lagen om förmyndarverksamhet.

8 §
Återkrav av ersättning

Magistraten kan bestämma att ersättning som med stöd av denna lag har betalts till den som producerar intressebevakningstjänster skall återkrävas helt eller delvis om

1) ersättningen har betalts på väsentligt oriktiga grunder, eller om

2) ersättningstagaren har lämnat felaktiga uppgifter som väsentligt har påverkat ersättningen eller förfarit svikligt.

Magistratens lagakraftvunna beslut om återkrav kan verkställas som en lagakraftvunnen dom.

9 §
Handräckning och tvångsmedel

Magistraten har enligt 7 § länsstyrelselagen (22/1997) rätt till handräckning av länsstyrelsen för skötseln av de uppgifter som följer av denna lag.

Om länsstyrelsens rätt att förelägga vite och dess rätt att använda hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande bestäms i 8 § länsstyrelselagen. På förfarandet tillämpas i övrigt viteslagen (1113/1990).

10 §
Ändringssökande

Rättelse i magistratens beslut om ersättning skall sökas hos magistraten inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Ändring i magistratens beslut med anledning av rättelseyrkandet skall sökas så som bestäms i 2 mom. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut om ersättningsbelopp får inte sökas genom besvär.

Ändring i magistratens beslut om återkrav av ersättning och i länsstyrelsens beslut om användning av tvångsmedel skall sökas hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

11 §
Ordnande av intressebevakningstjänster i landskapet Åland

I landskapet Åland sköter länsstyrelsen de uppgifter som enligt denna lag ankommer på magistraten.

12 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

13 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 januari 1971 om anordnande av förmynderskap i vissa fall (14/1971) (anordningslagen) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

På en tjänsteförmyndare som avses i anordningslagen tillämpas efter att denna lag har trätt i kraft vad som bestäms om allmänna intressebevakare. En domstols beslut genom vilket en tjänsteförmyndare eller en sådan person som avses i anordningslagens 2 § har förordnats till förmyndare eller god man gäller oberoende av denna lags ikraftträdande. Vederbörandes rätt att av kommunen få arvode som avses i anordningslagens 4 § 1 mom. bestäms under de tre år som följer efter denna lags ikraftträdande enligt den lag som är i kraft när denna lag träder i kraft. Efter denna tidpunkt gäller det som vederbörande och kommunen har avtalat om i fråga om ersättningsgrunderna.

RP 146/1998, LaUB 20/1998, RSv 234/1998

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2007/1014:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.