Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

29.1.1999/78

Lag om Försäkringsinspektionen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om Finansinspektionen 19.12.2008/878.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (8.12.2006/1126)

För tillsynen över och inspektionen av försäkrings- och pensionsanstalterna samt andra som är verksamma inom försäkringsbranschen finns Försäkringsinspektionen. Inspektionen är självständig i sin tillsyns- och inspektionsverksamhet. Inspektionen är verksam inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Målet för Försäkringsinspektionens verksamhet är att försäkrings- och pensionsanstalterna samt andra aktörer inom försäkringsbranschen bedriver en stabil verksamhet och att förtroendet för försäkringsverksamheten bibehålls.

2 §

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

1) försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979),

2) arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997),

3) utländska försäkringsbolag som avses i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),

4) försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

5) försäkringskassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992),

6) pensionsstiftelser som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995),

7) Pensionsskyddscentralen, (8.12.2006/1126)

8 punkten har upphävts genom L 8.12.2006/1126. (8.12.2006/1126)

9 punkten har upphävts genom L 8.12.2006/1126. (8.12.2006/1126)

10) lantbruksföretagarnas pensionsanstalt,

11) sjömanspensionskassan,

12) försäkringsförmedlare som avses i lagen om försäkringsförmedling (570/2005), (15.7.2005/573)

13) trafikförsäkringscentralen,

14) Patientförsäkringscentralen, (8.12.2006/1126)

15) Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund,

16) Miljöförsäkringscentralen,

17 punkten har upphävts genom L 9.12.2005/1017. (9.12.2005/1017)

17 a) statens pensionsfond och den kommunala pensionsanstalten, (3.11.2000/915)

17 b) arbetslöshetskassorna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden, (30.12.2002/1310)

17 c) försäkringsholdingsammanslutningarna, (25.1.2002/53)

17 d) konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002), om Försäkringsinspektionen enligt lag är samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet, samt (25.1.2002/53)

18) andra sammanslutningar, inrättningar och näringsidkare, när det i lag bestäms att tillsynen över och inspektionen av dem skall skötas av Försäkringsinspektionen.

3 §

Försäkringsinspektionen skall

1) övervaka och inspektera tillsynsobjektens verksamhet så som särskilt bestäms om detta,

2) följa utvecklingen på försäkringsmarknaden och inom de sektorer som hänför sig till den samt samla och regelbundet på ett jämförbart sätt publicera uppgifter om tillsynsobjektens verksamhetsresultat och soliditet, (8.12.2006/1126)

3) göra framställningar om åtgärder som utvecklingen inom försäkringsbranschen kräver,

4) delta i det internationella samarbetet mellan myndigheter samt, i synnerhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samarbeta med andra myndigheter som utövar försäkrings- och finanstillsyn,

4 a) samarbeta med högskoleväsendet i syfte att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom försäkringsbranschen, i synnerhet inom försäkringsmatematiken, samt bedriva sådan forskning, (3.11.2000/915)

5) sköta de administrativa uppgifter som vederbörande ministerium bestämmer samt sådana utrednings-, statistik- och forskningsuppgifter som hänför sig till försäkringsverksamheten, samt

6) sköta andra uppgifter som föreskrivs för den.

Vid skötseln av sin uppgift samarbetar Försäkringsinspektionen med finansinspektionen och med andra myndigheter.

4 §

Försäkringsinspektionen har en direktion. Direktionen har en ordförande och fem andra medlemmar som har personliga suppleanter. Social- och hälsovårdsministeriet utser ordföranden och en vice ordförande bland medlemmarna. (8.12.2006/1126)

2 mom. har upphävts genom L 8.12.2006/1126. (8.12.2006/1126)

Vederbörande ministerium utnämner för högst tre år åt gången tre medlemmar i direktionen samt suppleanter för dem. Av dessa utnämns två av medlemmarna och två av suppleanterna på förslag av Finlands Bank och det ministerium till vars verksamhetsområde kreditinstitutsverksamheten hör.

Till direktionen hör dessutom Försäkringsinspektionens överdirektör, finansinspektionens direktör och chefen för resultatenheten för försäkringsärenden vid vederbörande ministerium. Vederbörande ministerium utnämner suppleanter för dem. Suppleanterna för Försäkringsinspektionens överdirektör och finansinspektionens direktör utnämns på förslag av Försäkringsinspektionen och finansinspektionen.

De anställda vid Försäkringsinspektionen väljer bland sig för en tid av högst tre år en extra direktionsmedlem, som har rätt att delta i direktionens beslutsfattande när direktionen behandlar ärenden som gäller personalen.

4 a § (8.12.2006/1126)

Direktionen skall styra och övervaka Försäkringsinspektionens verksamhet samt i detta syfte

1) uppställa de allmänna målen för Försäkringsinspektionens verksamhet och besluta om riktlinjerna för dess verksamhet,

2) styra och övervaka uppnåendet av de mål som uppställts för Försäkringsinspektionen,

3) vid behov, dock minst en gång om året, ge social- och hälsovårdsministeriet en berättelse över centrala händelser i försäkringsverksamheten samt de mål som ställts för Försäkringsinspektionen och måluppfyllelsen,

4) besluta om Försäkringsinspektionens budget och om dess verksamhets- och ekonomiplan,

5) utnämna och säga upp Försäkringsinspektionens direktörer, samt

6) avgöra sådana vittgående eller principiellt viktiga ärenden som överdirektören har överfört till direktionen för behandling.

4 b § (8.12.2006/1126)

Chef för Försäkringsinspektionen är överdirektören, som utnämns av statsrådet. Överdirektören leder Försäkringsinspektionens verksamhet och svarar för att dess uppgifter sköts på ett sätt som är effektivt, ekonomiskt och resultatgivande.

Behörighetsvillkor för överdirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med Försäkringsinspektionens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Direktörerna biträder överdirektören vid ledningen av Försäkringsinspektionen samt svarar för att verksamheten vid de enheter som de leder utvecklas och ger resultat.

För en direktör är behörighetsvillkoret för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgifterna i tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga.

4 c § (8.12.2006/1126)

För styrningen av tillsynen över arbetslöshetsförmånerna finns vid Försäkringsinspektionen en delegation.

Delegationen har en ordförande och högst 12 andra medlemmar. Medlemmarna har personliga suppleanter. Social- och hälsovårdsministeriet utser ordföranden och en vice ordförande bland medlemmarna.

Social- och hälsovårdsministeriet utnämner för högst tre år åt gången medlemmarna i delegationen samt suppleanterna för dem. Minst fem medlemmar utnämns på förslag av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. En av medlemmarna utnämns på förslag av arbetsministeriet och en på förslag av Folkpensionsanstalten. Till delegationen hör dessutom Försäkringsinspektionens överdirektör.

5 §

Om tillsynsobjektens skyldighet att betala avgift för att täcka kostnaderna för tillsynen föreskrivs särskilt.

6 § (2.9.2005/716)

Över Försäkringsinspektionens beslut får besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär får anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.

7 § (8.12.2006/1126)

Närmare bestämmelser om uppgifterna för direktionen, överdirektören, direktörerna samt delegationen för tillsynen över arbetslöshetsförmåner, om Försäkringsinspektionens organisation, om förfarandena vid behandlingen av ärenden vid inspektionen samt om arvodena för direktionens medlemmar kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Åtgärder som är nödvändiga för att Försäkringsinspektionen skall kunna inleda sin verksamhet vid lagens ikraftträdande får vidtas innan lagen träder i kraft.

9 §

När tjänsterna besätts första gången överflyttar vederbörande ministerium från och med den tidpunkt då lagen träder i kraft Försäkringsinspektionens tjänster, med undantag av överdirektörens tjänst, och inrättar vid behov nya tjänster. Dessutom anställer ministeriet, i samband med att Försäkringsinspektionen inrättas, första gången personalen i arbetsavtalsförhållande och interimistiska tjänsteinnehavare, beviljar tjänstledighet och anställer vikarier.

Tjänsten som överdirektör får första gången besättas innan lagen trätt i kraft.

De tjänster som inrättas vid Försäkringsinspektionen den 1 april 1999 får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

Ikraftträdelsestadganden:

9.6.2000/534:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 27/2000, EkUB 9/2000, RSV 59/2000

3.11.2000/915:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Lagens 3 § 1 mom. 4 a-punkt träder likväl i kraft den 15 november 2000.

RP 151/2000, ShUB 24/2000, RSv 122/2000

25.1.2002/53:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001, EkUB 19/2001, RSv 215/2001

30.12.2002/1310:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 219/2002, ApUB 8/2002, RSv 210/2002

15.7.2005/573:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 220/2004, EkUB 12/2005, RSv 82/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG (32002L0092); EGT nr L 9, 15.1.2003 s. 3

2.9.2005/716:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

9.12.2005/1017:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2005.

RP 157/2005, ShUB 25/2005, RSv 148/2005

8.12.2006/1126:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 78/2006, ShUB 32/2006, RSv 153/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.