Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.1.1999/48

Lag om placeringsfonder (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 22.2.2019/213, som gäller fr.o.m. 1.3.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (7.3.2014/163)

Denna lag tillämpas på fondbolags och förvaringsinstituts verksamhet och på marknadsföring av andelar i fondföretag till allmänheten.

På fondbolag tillämpas lagen om investeringstjänster (747/2012) enligt vad som föreskrivs i denna lag och i 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

Ett fondbolag får förvalta sådana AIF-fonder som avses i 2 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) under förutsättning att fondbolaget för denna verksamhet har auktorisation som AIF-förvaltare eller är registrerat hos Finansinspektionen så som föreskrivs i den lagen. En sådan förvaltare av externt förvaltade AIF-fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder får förvalta placeringsfonder under förutsättning att förvaltaren har auktorisation som fondbolag för denna verksamhet. En AIF-förvaltare som är auktoriserad för denna verksamhet eller som är registrerad hos Finansinspektionen så som föreskrivs i den lagen får förvalta specialplaceringsfonder så som föreskrivs i 3 a § i denna lag. På AIF-förvaltare tillämpas dessutom bestämmelserna i 8, 8 c, 21, 37, 38, 51, 52, 54, 56, 57 a, 57 b, 59, 63, 87 och 127 d § i denna lag.

Ett utländskt EES-fondbolag får i Finland i enlighet med sin hemstats auktorisation bedriva verksamhet som avses i 5 §, med undantag för verksamhet som avses i 12 kap., enligt vad som föreskrivs i 2 a, 2 b och 20 a kap. Fondföretag får i Finland marknadsföra sina andelar till allmänheten enligt vad som föreskrivs i 128, 128 a–128 d och 131 §.

2 §

I denna lag avses med

1) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument eller i fastigheter och fastighetsvärdepapper eller andra investeringsobjekt samt förvaltning av placeringsfonder och specialplaceringsfonder och marknadsföring av fondandelar, (7.3.2014/163)

2) placeringsfond tillgångar som anskaffats genom fondverksamhet och investerats i enlighet med 11 kap. och med de stadgar som har fastställts i Finland samt förpliktelser som följer av dessa tillgångar, (29.12.2011/1490)

2 a) specialplaceringsfond tillgångar som anskaffats genom fondverksamhet och investerats i enlighet med specialplaceringsfondens stadgar och 12 kap. samt förpliktelser som följer av dessa tillgångar, (7.3.2014/163)

2 b) matarfond en placeringsfond av vars tillgångar, med avvikelse från 68 §, 69 § 1 mom., 71 och 71 a §, 72 § 5 och 6 mom., 73 §, 74 § 3 mom., 75 § och 80 § 1 mom., minst 85 procent investeras i andelar i en annan placeringsfond eller ett fondföretag (mottagarfond), (29.12.2011/1490)

2 c) mottagarfond en placeringsfond som har minst en matarfond bland sina fondandelsägare, som inte själv är en matarfond och vars tillgångar inte har investerats i andelar i en matarfond samt ett fondföretag som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller krav som motsvarar de ovannämnda, (29.12.2011/1490)

3) fondbolag ett finskt aktiebolag som huvudsakligen bedriver fondverksamhet,

3 a) fondbolags värdstat en EES-stat, utom Finland, som inte är fondbolagets hemstat men där fondbolaget har en filial eller tillhandahåller tjänster, (29.12.2011/1490)

3 b) placeringsfonds EES-värdmedlemsstat en EES-stat, utom Finland, som inte är placeringsfondens hemstat men där placeringsfondens andelar marknadsförs, (29.12.2011/1490)

4) förvaringsinstitutsverksamhet förvaring av en placeringsfonds tillgångar och övervakning av att lagen, andra bestämmelser och föreskrifter samt fondens stadgar iakttas inom verksamheten, (7.3.2014/163)

5) förvaringsinstitut en sammanslutning som bedriver förvaringsinstitutsverksamhet,

5 a) ledning ett fondbolags och ett förvaringsinstituts styrelse, förvaltningsråd och verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets eller förvaringsinstitutets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet, (18.3.2016/175)

5 b) verkställande ledning ett fondbolags och ett förvaringsinstituts verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter fondbolagets eller förvaringsinstitutets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder fondbolagets eller förvaringsinstitutets verksamhet, (18.3.2016/175)

6) fondandel en av flera lika stora andelar eller minst en bråkdel av en andel i en placeringsfond eller specialplaceringsfond, (29.12.2011/1490)

7) fondandelsägare en person, en sammanslutning eller en stiftelse eller en med dessa jämförbar utländsk fysisk eller juridisk person som äger en eller flera fondandelar eller en bråkdel av en fondandel,

8) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), (14.12.2012/765)

9) fondföretagsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), (29.12.2011/1490)

10) fondföretag ett företag för kollektiva investeringar som har fått auktorisation i någon annan EES-stat än Finland och som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet, (29.12.2011/1490)

10 a) utländskt fondbolag ett företag som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i denna lag och som i någon annan stat än Finland har fått tillstånd som motsvarar verksamhetstillstånd enligt 5 a §. (7.3.2014/163)

10 b) utländskt EES-fondbolag ett bolag enligt fondföretagsdirektivet som i någon annan EES-stat än Finland har fått auktorisation som motsvarar det verksamhetstillstånd för fondbolag som avses i 5 a §, (29.12.2011/1490)

10 c punkten har upphävts genom L 7.3.2014/163. (7.3.2014/163)

11) utländskt EES-fondbolags hemstat den EES-stat, utom Finland, där ett fondbolag enligt stadgarna har sin hemort, (29.12.2011/1490)

11 a) fondföretags hemstat den EES-stat, utom Finland, där ett fondföretag beviljats auktorisation som motsvarar det tillstånd som avses i 18 c § 1 mom., (29.12.2011/1490)

12) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, penningmarknadsinstrument och inlåning i kreditinstitut, (28.12.2017/1077)

13) penningmarknadsinstrument skuldförbindelser som normalt omsätts på penningmarknaden samt är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas, (2.4.2004/224)

13 a) fastighet och fastighetsvärdepapper vad som föreskrivs i 3 § i lagen om fastighetsfonder (1173/1997), (30.3.2007/351)

14) OTC-derivatinstrument andra derivatinstrument än sådana som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, (28.12.2017/1077)

15) betydande bindning nära förbindelser enligt artikel 4.1.38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, (8.8.2014/626)

16) gränsöverskridande fusion

a) en fusion av placeringsfonder eller fondföretag där åtminstone en fond eller ett företag har etablerats i Finland och en fond eller ett företag i en annan EES-stat än Finland, eller

b) en fusion av placeringsfonder som är etablerade i Finland med ett nygrundat fondföretag som är etablerat i en annan EES-stat än Finland eller en fusion av fondföretag som är etablerade i samma EES-stat, dock inte Finland, med en nyinrättad placeringsfond som är etablerad i Finland,

(29.12.2011/1490)

17) inhemsk fusion med internationell koppling en fusion av placeringsfonder som är etablerade i Finland, när en anmälan enligt 127 § har gjorts om marknadsföring av minst en av de deltagande placeringsfondernas fondandelar i en annan EES-stat än Finland, (29.12.2011/1490)

18) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (29.12.2011/1490)

19) filial ett driftställe som ett fondbolag har utanför Finland och ett driftställe som ett utländskt EES-fondbolag har i Finland, när driftstället inte är en juridisk person men är en del av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget och tillhandahåller tjänster som fondbolaget har auktorisation att tillhandahålla, (7.3.2014/163)

20) behöriga myndigheter de myndigheter utsedda av någon annan EES-stat än Finland som ska se till att skyldigheterna enligt fondföretagsdirektivet fullgörs och som EES-staten i fråga har underrättat Europeiska kommissionen om, (7.3.2014/163)

21) professionell investerare sammanslutning som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 1–4 punkten i lagen om investeringstjänster, institutionella investerare som avses i 1 kap. 23 § 1 mom. 5 punkten i den lagen samt andra investerare, om de skriftligen har meddelat ett fondbolag eller ett fondföretag eller dess ombud att de på grund av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är professionella investerare och om de uppfyller minst två av följande krav:

a) investeraren har på marknaden i fråga gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,

b) värdet av investerarens placeringstillgångar överstiger 500 000 euro,

c) investeraren arbetar eller har arbetat professionellt inom finanssektorn minst ett år i uppgifter som kräver kunskap om de planerade transaktionerna,

(28.12.2017/1077)

22) icke-professionella kunder icke-professionella kunder enligt 1 kap. 23 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, (28.12.2017/1077)

23) kreditvärdering kreditbetyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut. (7.3.2014/163)

Vid tillämpningen av 1 mom. 19 punkten i denna paragraf betraktas alla driftställen som ett fondbolag har inrättat i samma EES-stat eller samma tredjeland och alla driftställen som ett utländskt EES-fondbolag har inrättat i Finland som en enda filial. (7.3.2014/163)

Det som i denna lag föreskrivs om fondandelar i placeringsfonder tillämpas också på andelar i fondföretag. (29.12.2011/1490)

2 a § (29.12.2011/1490)

Med kommissionens basfaktaförordning avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats.

Med kommissionens notifieringsförordning avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

Med kommissionens riskhanteringsdirektiv avses i denna lag kommissionens direktiv 2010/43/EU om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag.

Med kommissionens genomförandedirektiv avses i denna lag kommissionens direktiv 2010/44/EU om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande.

Med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avses i denna lag den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

Med EU:s tillsynsförordning avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. (18.3.2016/175)

Med marknadsmissbruksförordningen avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. (29.6.2016/526)

Med värdepapperiseringsförordningen avses i denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012. (14.12.2018/1109)

2 b § (7.3.2014/163)

Bestämmelser om fondbolag och förvaringsinstitut finns utöver i denna lag i de förordningar av kommissionen som nämns i 2 a §. Dessutom finns det bestämmelser om fondbolag och förvaringsinstitut i de delegerade akter av Europeiska kommissionen som avses i fondföretagsdirektivet samt i de tekniska standarder som antagits genom förordning eller beslut av kommissionen.

3 § (7.3.2014/163)

Fondverksamhet får bedrivas endast av fondbolag och förvaringsinstitutsverksamhet får bedrivas endast av förvaringsinstitut. Dessutom ska bolagen och instituten ha verksamhetstillstånd. Bestämmelser om rätten för utländska EES-fondbolag att bedriva verksamhet i Finland finns i 1 § 4 mom.

Trots bestämmelserna i denna lag ska på fondbolag som förvaltar specialplaceringsfonder tillämpas lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder så som föreskrivs i 1 kap. 5 § i den lagen. På specialplaceringsfonder ska denna lag tillämpas så som föreskrivs i 3 a §.

3 a § (7.3.2014/163)

På specialplaceringsfonder tillämpas bestämmelserna om placeringsfonder i 19, 20 och 22 §, 23 § 2 mom., 25 och 27 §, 28 § 2 och 3 mom., 29, 29 a, 29 b, 30, 36, 38–41 och 45–50 §, 52 § 1 mom., 53, 55, 57, 57 c, 58, 60–62 och 64–67 §, 15 och 17 kap., 119–123, 126, 134–137, 139 och 140 §. På fusion av specialplaceringsfonder tillämpas 16 kap. på det sätt som i 107 § 2 mom. föreskrivs om annan fusion av placeringsfonder än gränsöverskridande fusion och inhemsk fusion med internationell koppling. Bestämmelserna i 36, 37, 39 och 40 § tillämpas på specialplaceringsfonder endast till de delar som de gäller specialplaceringsfonders bokslut och revision. På specialplaceringsfonder tillämpas dessutom 57 d, 57 e, 57 f, 57 g, 141, 144 a och 144 b § till den del de innehåller bestämmelser om specialplaceringsfonder. Om auktorisationen återkallas för en sådan förvaltare av alternativa investeringsfonder som förvaltar en specialplaceringsfond, om förvaltaren träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om förvaltaren annars upphör med sin verksamhet gäller 118 §. På en sådan specialplaceringsfond som kan ha mindre än 50 andelsägare tillämpas inte vad som föreskrivs i 8, 19–22 § och 36 § 1 mom. om fondandelsägarnas rätt att välja revisorer och suppleanter och vad som föreskrivs i 66, 139, 140, 140 a och 142 §.

På en specialplaceringsfond vars förvaltare inte är skyldig att ansöka om auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpas 26, 26 b, 31, 33, 34 och 34 d §. Denna lag tillämpas dock på specialplaceringsfonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, om inte något annat följer av de förordningarna. (25.8.2016/740)

Vad som i denna lag föreskrivs om fondbolag gäller förvaltare av alternativa investeringsfonder och vad som föreskrivs om förvaringsinstitut gäller förvaringsinstitut och särskilda förvaringsinstitut som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder när denna paragraf tillämpas på specialplaceringsfonder.

4 § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i enlighet med bestämmelserna i denna lag och i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och är behörig myndighet enligt fondföretagsdirektivet.

Finansinspektionen har rätt att av fondföretag och EES-fondbolag få de upplysningar som tillsynen förutsätter och kopior av de handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen. (7.3.2014/163)

4 a § (13.6.2003/483)

Fondbolag skall genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden (förberedelser).

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för fondbolag och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Finansinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.

4 b § (18.3.2016/175)

Med utläggande på entreprenad avses i denna lag ett sådant arrangemang i samband med ett fondbolags eller förvaringsinstituts verksamhet utifrån vilket någon annan tjänsteleverantör tillhandahåller sådana funktioner eller tjänster för fondbolaget eller förvaringsinstitutet som dessa annars skulle sköta själva.

2 kap

Verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut

Beviljande av verksamhetstillstånd för fondbolag (18.3.2016/175)
5 § (14.12.2012/765)

Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet och till fondverksamheten väsentligen hörande verksamhet, om denna inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen.

Dessutom får fondbolagen tillhandahålla

1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 15 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 15 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,

3) förvaring av finansiella instrument som är andelar i placeringsfonder och fondföretag, enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster.

(28.12.2017/1077)

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. Ett fondbolag kan inte heller beviljas tillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, om inte verksamhetstillstånd har beviljats eller samtidigt söks också för verksamhet som avses i 2 mom. 1 punkten. Som kapitalförvaltning enligt 2 mom. 1 punkten ska också anses ett fondbolags verksamhet som ansvarig bolagsman i en alternativ investeringsfond i kommanditbolagsform eller för en ansvarig bolagsmans eller alternativ investeringsfonds räkning, om inte andelar i kommanditbolaget erbjuds till allmänheten eller bolagets tillgångar investeras i annat än i finansiella instrument. (7.3.2014/163)

Bestämmelser om skyldigheten för ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 2 mom. att höra till ersättningsfonden för investerarskydd finns i lagen om investeringstjänster.

På fondbolag som tillhandahåller tjänster som avses i 2 mom. ska tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

5 a § (2.4.2004/224)

Finansinspektionen beviljar på ansökan fondbolag verksamhetstillstånd. Till ansökan ska fogas tillräckliga utredningar om sökanden och om fondbolagets ägande, ledning och revisorer, interna kontroll och riskhantering samt finansiella verksamhetsförutsättningar. Bestämmelser om de utredningar som ska fogas till tillståndansökan och om de kontaktuppgifter som ska lämnas i den utfärdas genom förordning av finansministeriet. (7.3.2014/163)

Om det företag som ansöker om verksamhetstillstånd är dotterföretag till ett fondbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som auktoriserats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant fondbolags, värdepappersföretags, kreditinstituts eller försäkringsbolags moderföretag, ska ett utlåtande om ansökan begäras av den statens behöriga tillsynsmyndighet. På samma sätt ska det förfaras om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande i både det företag som ansöker om verksamhetstillstånd och det utländska fondbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag som avses ovan. I begäran om utlåtande ska tillsynsmyndigheten uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt de chefers anseende och erfarenhet som deltar i ledningen för ett annat företag inom samma grupp samt att lämna de uppgifter om ovan nämnda omständigheter som är relevanta när det gäller att bevilja verksamhetstillståndet eller utöva tillsyn över fondbolaget. (18.4.2008/294)

5 b § (7.3.2014/163)

Verksamhetstillstånd för fondbolag ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt den utredning som lämnats in kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven enligt 5 f § och bolagets ledning kraven enligt 5 e § samt om det med beaktande av den tilltänkta omfattningen av bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, en tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som föreskrivs i denna lag. Dessutom krävs det att det inte utifrån utredningen kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras av en betydande bindning mellan fondbolaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i ett tredjeland som tillämpas på fysiska och juridiska personer med sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett fondbolag under bildning innan det registreras. (18.3.2016/175)

Ansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter det att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska innan ärendet avgörs begära utlåtande om ansökan från ersättningsfonden för investerarskydd, om fondbolaget ansöker om tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom.

Fondbolaget får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att verksamhetstillståndet har beviljats. Om verksamhetstillstånd har beviljats ett nytt företag, ska fondbolaget dessutom ha registrerats. Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen när det inleder sin verksamhet.

5 c § (13.8.2004/755)

Finansinspektionen skall anmäla ett verksamhetstillstånd för registrering. Om tillstånd har beviljats för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., skall Finansinspektionen också för kännedom underrätta ersättningsfonden för investerarskydd om tillståndet. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt fondbolag och ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland skall registreras samtidigt som företaget.

Finansinspektionen ska för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om verksamhetstillstånd. Bestämmelser om Finansinspektionens rätt och skyldighet att lämna ut information finns i 71 § i lagen om Finansinspektionen. (29.12.2011/1490)

5 d § (2.4.2004/224)

I verksamhetstillståndet skall anges vilka av de tjänster som avses i 5 § som fondbolaget har rätt att tillhandahålla utöver fondverksamheten. Finansinspektionen kan efter att verksamhetstillståndet beviljats, på ansökan av fondbolaget ändra verksamhetstillståndet till den del som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med sådana för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor som gäller fondbolagets affärsverksamhet.

5 e § (14.12.2012/765)

Fondbolag ska ledas med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. De som hör till ett fondbolags ledning ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Den som hör till ledningen för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för sådan kapitalförvaltning som avses i 5 § 2 mom. ska dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Av de styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna krävs inte kännedom om fondverksamhet eller investeringsverksamhet. (18.3.2016/175)

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att höra till ett fondbolags ledning, eller (18.3.2016/175)

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., om det kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om personer i ledande ställning enligt 1 mom.

5 f § (14.12.2012/765)

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av ett fondbolags aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av den rösträtt som samtliga aktier i bolaget medför måste vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att vara ägare i ett fondbolag, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att vara ägare i ett fondbolag.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare i fondbolaget, om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

6 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. Hela aktiekapitalet skall vara tecknat när verksamhetstillståndet beviljas.

Fondbolaget skall utöver det minimikapital som föreskrivs i 1 mom. ha en kapitalbas som utgör 0,02 hundradedelar av det belopp varmed det sammanlagda värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar överskrider 250 miljoner euro. Fondbolagets sammanlagda kapitalbas behöver emellertid inte överstiga 10 miljoner euro.

Vid beräkningen av det kapitalkrav som föreskrivs i 2 mom. skall i värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar räknas in samtliga placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, inklusive de placeringsfonder vilkas investeringsverksamhet har getts i uppdrag åt ett annat bolag. Vid beräkningen av kapitalkravet beaktas inte de placeringsfonders tillgångar som fondbolaget sköter på uppdrag av ett annat fondbolag.

Oavsett de krav som ställs i 2 mom. får fondbolagets kapitalbas inte underskrida en fjärdedel av de fasta kostnader som har upptagits i den för föregående räkenskapsperiod godkända resultaträkningen eller, om det efter att bokslutet fastställts har skett betydande förändringar i fondbolagets verksamhet, det belopp som Finansinspektionen har fastställt på ansökan av fondbolaget.

Ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. ska alltid, oberoende av vad som föreskrivs i 1–4 mom. i denna paragraf, uppfylla kraven enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster. På ett sådant fondbolag tillämpas vad som föreskrivs i 4 mom. i den sistnämnda paragrafen. (14.12.2012/765)

Finansinspektionen meddelar sådana närmare föreskrifter om tillämpningen av de krav som i denna paragraf ställs på ett fondbolags kapitalbas som behövs för att genomföra fondföretagsdirektivet.

7 §

1 mom. har upphävts genom L 2.4.2004/224. (2.4.2004/224)

Endast fondbolag som avses i denna lag har rätt att i sin firma eller annars för beskrivning av sin verksamhet använda benämningen fondbolag eller fondaktiebolag.

8 §

Fondbolagets styrelse skall ha minst tre medlemmar. (2.4.2004/224)

Fondandelsägarna väljer minst en tredjedel av medlemmarna i fondbolagets styrelse på det sätt som bestäms i fondbolagets bolagsordning. En av fondandelsägarna vald styrelsemedlem får inte

1) vara anställd hos fondbolaget eller förvaringsinstitutet,

2) utöva eller representera en utövare av sådant bestämmande inflytande i fondbolaget som avses i 1 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997), eller

3) vara styrelse- eller direktionsmedlem i något annat fondbolag eller förvaringsinstitut.

För ett fondbolag får inte inrättas ett förvaltningsråd.

8 a § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolags verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten av bolagets fondverksamhet. Fondbolaget ska ha de resurser, förvaltningsförfaranden och övervakningssystem som det behöver för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. I 26 § föreskrivs det om fondbolags åtgärder vid eventuella intressekonflikter.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om organiseringen av fondbolags verksamhet som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

8 b § (28.12.2017/1077)

Ett fondbolag ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbolaget relevant person genomför privata transaktioner, om de kan orsaka intressekonflikter med transaktioner eller tjänster som den relevanta personen deltar i på grund av sin ställning i bolaget eller om den relevanta personen har sådan insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller konfidentiell information om placeringsfonder eller om transaktioner som gjorts för deras räkning. Åtgärder ska vidtas i syfte att också i övrigt säkerställa informationens konfidentialitet.

Med relevanta personer avses i denna lag

1) personer som hör till ett fondbolags ledning samt anställda och andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster under fondbolagets kontroll eller som deltar i fondbolagets fondverksamhet,

2) fysiska personer som deltar i tillhandahållandet av sådana tjänster inom fondverksamhet som fondbolaget har lagt ut på entreprenad.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om privata transaktioner som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

8 c § (14.12.2012/765)

Ett fondbolag ska i minst fem år bevara uppgifter om varje transaktion som en placeringsfond eller specialplaceringsfond är delaktig i. Bestämmelser om bevarandet av uppgifter om transaktioner och tjänster som ingår i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 10 kap. 12 § i lagen om investeringstjänster. (28.12.2017/1077)

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om bevarande av uppgifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

Beviljande av verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut samt tillförlitligheten hos betydande ägare (18.3.2016/175)
9 §

Finansinspektionen beviljar på ansökan förvaringsinstitut verksamhetstillstånd. Till ansökan ska fogas tillräckliga utredningar om sökanden och om sökandebolagets ägande, ledning och revisorer, interna kontroll och riskhantering samt finansiella verksamhetsförutsättningar. Bestämmelser om de utredningar som ska fogas till tillståndansökan och om de kontaktuppgifter som ska lämnas i den utfärdas genom förordning av finansministeriet. (7.3.2014/163)

2 mom. har upphävts genom L 18.3.2016/175. (18.3.2016/175)

9 a § (7.3.2014/163)

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt den utredning som lämnats in kan säkerställas att bolagets ägare uppfyller kraven enligt 9 e § och bolagets ledning kraven enligt 9 d § och att bolaget uppfyller kraven på kapital enligt 10 § och på institutets verksamhet enligt 10 b och 31 g §. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland. Verksamhetstillstånd kan också beviljas ett bolag under bildning innan bolaget registreras. (18.3.2016/175)

Ansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. I övrigt tillämpas på ändringssökande lagen om Finansinspektionen. (18.3.2016/175)

Förvaringsinstitutet får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att verksamhetstillståndet har beviljats. Om verksamhetstillstånd har beviljats ett nytt företag, ska förvaringsinstitutet dessutom ha registrerats. Förvaringsinstitutet ska underrätta Finansinspektionen när det inleder sin verksamhet.

9 b § (18.3.2016/175)

Finansinspektionen ska anmäla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd för registrering. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats ett förvaringsinstitut under bildning ska registreras samtidigt som företaget registreras.

9 c § (18.3.2016/175)

9 c § har upphävts genom L 18.3.2016/175.

9 d § (18.3.2016/175)

Förvaringsinstitut ska ledas med yrkesskicklighet och enligt sunda och omsorgsfulla affärsprinciper. De som hör till ett förvaringsinstituts ledning ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsen som helhet samt verkställande direktören och de som hör till den verkställande ledningen ska ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet och om betydande risker i samband med den som behövs med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen dömts till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att höra till ledningen för ett förvaringsinstitut, eller

2) genom annan tidigare verksamhet än den som avses i 1 punkten har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 mom.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en helhetsbedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om ändringar som gäller ledningen.

9 e § (14.12.2012/765)

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av ett förvaringsinstituts aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av den rösträtt som samtliga aktier i institutet medför måste vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som grundare av eller ägare i ett förvaringsinstitut, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i ett förvaringsinstitut.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare i förvaringsinstitutet, om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

10 § (2.4.2004/224)

Ett förvaringsinstitut skall ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro. Hela aktiekapitalet skall vara tecknat när verksamhetstillståndet beviljas.

På förvaringsinstitut tillämpas sådana krav på kapitalets tillräcklighet som motsvarar minst de krav som beräknas utifrån en metod vald enligt artikel 315 eller 317 i EU:s tillsynsförordning. Förvaringsinstitut ska kontinuerligt ha en kapitalbas som uppgår till minst det belopp som anges i 1 mom. (18.3.2016/175)

10 a § (13.8.2004/755)

Ett tillstånd som avses i 5 a eller 9 § beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansinspektionen skall dessutom om tillståndsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar fondföretagens och fondbolagens verksamhet i denna stat. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

10 b § (18.3.2016/175)

En betydande bindning mellan ett förvaringsinstitut och någon annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.

Förändringar som efter det att ett verksamhetstillstånd beviljats sker i de uppgifter om bindningar som uppgetts i tillståndsansökan ska omedelbart anmälas till Finansinspektionen.

11 § (18.3.2016/175)

Trots bestämmelserna i 9 § kan Finlands Bank eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) vara verksamt som förvaringsinstitut.

Som förvaringsinstitut kan dessutom vara verksamt ett sådant utländskt EES-kreditinstitut enligt 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen som

1) har en filial i Finland,

2) uppfyller de krav på kapitalet som anges i 10 §,

3) i sin hemstat har auktorisation att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet enligt fondföretagsdirektivet.

12 § (18.3.2016/175)

Endast ett förvaringsinstitut enligt 9 § eller en sammanslutning enligt 11 § kan vara förvaringsinstitut för en placeringsfond.

Ett bolag får inte samtidigt vara fondbolag och förvaringsinstitut.

13 § (2.4.2004/224)

13 § har upphävts genom L 2.4.2004/224. (2.4.2004/224)

14 § (2.4.2004/224)

14 § har upphävts genom L 2.4.2004/224. (2.4.2004/224)

15 § (2.4.2004/224)

15 § har upphävts genom L 2.4.2004/224. (2.4.2004/224)

16 § (14.12.2012/765)

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i ett fondbolag ska underrätta Finansinspektionen om detta på förhand, om

1) förvärvaren på grund av förvärvet kommer att inneha minst 10 procent av fondbolagets aktiekapital,

2) förvärvarens innehav kommer att vara så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier, eller

3) förvärvarens innehav annars berättigar till att utöva inflytande som är jämförbart med innehav som avses i 2 punkten eller att annars utöva betydande inflytande i fondbolagets förvaltning.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av fondbolagets aktiekapital eller så att innehavet kommer att motsvara en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier medför eller så att fondbolaget blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv förhandsanmälas till Finansinspektionen.

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–7 § i värdepappersmarknadslagen. Vid tillämpningen av det här momentet beaktas inte aktier som den anmälningsskyldige har förvärvat för högst ett år i samband med en värdepappersemission eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka ledningens verksamhet i sammanslutningen.

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras också när det i innehavet ingående antalet aktier sjunker under någon av de gränser som anges i 1 eller 2 mom. eller om fondbolaget upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Fondbolaget och dess holdingföretag ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägarna till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska innehålla behövliga uppgifter och utredningar om

1) den anmälningsskyldige och dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,

2) den anmälningsskyldiges innehav i och övriga bindningar till fondbolaget,

3) med förvärvet förknippade avtal, finansieringen av förvärvet och, i sådana fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 1–7 mom. om förvärv och avyttring av aktier i fondbolag ska på motsvarande sätt tillämpas på förvärv och avyttring av aktier i förvaringsinstitut.

17 § (29.12.2011/1490)

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda ett sådant förvärv av en ägarandel som avses i 16 § finns i 32 a § i lagen om Finansinspektionen, och bestämmelser om förfarandet när ett förbudsbeslut meddelas finns i 32 b § i den lagen.

En anmälningsskyldig får inte förvärva aktier som avses i 16 § i denna lag förrän Finansinspektionen har fattat beslut enligt 1 mom. eller förrän den tidsfrist för beslutsfattande som anges i 32 b § i lagen om Finansinspektionen har löpt ut, om inte annat bestäms vid behandlingen av ärendet.

18 §

Vad som i denna lag bestäms om fondbolags och förvaringsinstituts styrelsemedlemmar och verkställande direktör skall på motsvarande sätt tillämpas på styrelsemedlemmarnas suppleanter och verkställande direktörens ställföreträdare.

2 a kap (29.12.2011/1490)

Etablering av en filial till ett utländskt EES-fondbolag och tillhandahållande av tjänster i Finland

Etablering av en filial
18 a § (29.12.2011/1490)

Ett utländskt EES-fondbolag får etablera filial i Finland efter det att den behöriga myndigheten i bolagets hemstat har anmält etableringen till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla

1) en verksamhetsplan för filialen med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i Finland och på vilket sätt, uppgift om filialens organisationsstruktur och en beskrivning av riskkontrollmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i 18 h §,

2) filialens adress under vilken handlingar kan beställas eller där de kan erhållas,

3) uppgifter om de personer som ansvarar för filialens verksamhet,

4) uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om ett utländskt EES-fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i Finland, ska den anmälan som avses i 1 mom. innehålla ett intyg över att fondbolaget har auktorisation som motsvarar ett verksamhetstillstånd enligt 5 a §, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgift om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta.

På verksamheten inom ett utländskt EES-fondbolags filial tillämpas 8 a § och 26 § 1 och 2 mom.

Filialen får inleda sin verksamhet två månader efter det att Finansinspektionen har fått de uppgifter som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska inom två månader från mottagandet av anmälan meddela vilka uppgifter som filialen ska lämna för tillsynen.

Det utländska EES-fondbolaget ska skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Om de uppgifter som har lämnats i enlighet med 2 mom. ändras, får det utländska EES-fondbolaget bedriva verksamhet i Finland genom filialen, förutsatt att den behöriga myndigheten i EES-fondbolagets hemstat underrättar Finansinspektionen om ändringarna och lämnar uppdaterad information om det intyg som avses i 2 mom.

Tillhandahållande av tjänster utan etablering av filial
18 b § (29.12.2011/1490)

Ett utländskt EES-fondbolag har rätt att bedriva verksamhet i Finland utan att grunda dotterföretag eller etablera filial.

Ett utländskt EES-fondbolag får inleda verksamhet i Finland när den behöriga myndigheten i bolagets hemstat har anmält saken till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla en verksamhetsplan för det utländska EES-fondbolaget med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i Finland och på vilket sätt och en beskrivning av fondbolagets riskkontrollmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i 18 h §. Anmälan ska dessutom innehålla uppgift om ett investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om ett utländskt EES-fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i Finland, ska den anmälan som avses i 2 mom. innehålla ett intyg över att fondbolaget har auktorisation som motsvarar ett verksamhetstillstånd enligt 5 a §, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgift om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta.

När den anmälan som avses i 2 mom. har gjorts får det utländska EES-fondbolaget börja tillhandahålla tjänster i Finland. Finansinspektionen ska inom två månader från mottagandet av anmälan meddela vilka uppgifter som bolaget ska lämna för tillsynen. Bestämmelser om inrättande av placeringsfonder i Finland finns i 2 b kap.

Det utländska EES-fondbolaget ska på förhand skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 2 mom.

Om de uppgifter som har lämnats i enlighet med 3 mom. ändras, får det utländska EES-fondbolaget bedriva verksamhet i Finland i enlighet med 1 mom., förutsatt att den behöriga myndigheten i EES-fondbolagets hemstat underrättar Finansinspektionen om ändringarna och lämnar uppdaterad information om det intyg som avses i 3 mom.

Bestämmelser om marknadsföring i Finland av andelar i fondföretag finns i 128 och 128 a–128 d §.

2 b kap (29.12.2011/1490)

Inrättande i Finland av en placeringsfond som förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag

Tillstånd att inrätta en placeringsfond
18 c § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen beviljar på ansökan ett utländskt EES-fondbolag tillstånd att inrätta en placeringsfond i Finland. En förutsättning för tillståndet är att Finansinspektionen godkänner placeringsfondens stadgar och ändringar i dem på det sätt som föreskrivs i 7 kap. samt valet av förvaringsinstitut.

Tillståndsansökan ska förutom uppgifter om stadgarna och förvaringsinstitutet innehålla

1) bevis på att sökanden i sin hemstat har tillstånd att förvalta placeringsfonder och tillstånd att marknadsföra fondandelar i dem i sin hemstat,

2) ett meddelande om de ansvariga personerna enligt 9 d § i den nya placeringsfondens förvaringsinstitut,

3) det avtal mellan fondbolaget och förvaringsinstitutet som avses i 34 c § 1 mom.,

4) information om arrangemang för att lägga ut uppgifter i anslutning till förvaltning av investeringar och administration.

I den ansökan som avses i 1 mom. kan det hänvisas till uppgifter som lämnats tidigare, om det utländska EES-fondbolaget redan förvaltar placeringsfonder av samma slag i Finland. Finansinspektionen har, i syfte att säkerställa att de bestämmelser iakttas som den har tillsynsansvar för, rätt att be de behöriga myndigheterna i det utländska EES-fondbolagets hemstat om behövliga klarlägganden och uppgifter om de handlingar som avses i 2 mom. 3 och 4 punkten samt med stöd av ett intyg som avses i 18 a § 2 mom. och 18 b § 3 mom. uppgifter om huruvida en placeringsfond av det slag som tillstånd söks för omfattas av det utländska EES-fondbolagets auktorisation.

18 d § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska avslå ett utländskt EES-fondbolags ansökan enligt 18 c § 1 mom., om

1) bolaget inte uppfyller kraven i 18 c § 1 mom. och inte följer de bestämmelser och föreskrifter som Finansinspektionen har tillsynsansvar för enligt 18 i §,

2) bolaget inte har tillstånd av de behöriga myndigheterna i sin hemstat att förvalta placeringsfonder av det slag som tillstånd söks för, eller

3) bolaget inte har gett in de handlingar som avses i 18 c § 2 mom. 3 och 4 punkten.

Innan ärendet avgörs ska Finansinspektionen höra de behöriga myndigheterna i det utländska EES-fondbolagets hemstat.

18 e § (29.12.2011/1490)

Ett utländskt EES-fondbolags ansökan om att få inrätta en placeringsfond ska avgöras inom två månader efter det att den har mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar som behövs för avgörandet.

18 f § (29.12.2011/1490)

Det utländska EES-fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga ändringar som i efterhand görs i de handlingar som avses i 18 c § 2 mom. 3 och 4 punkten.

Det utländska EES-fondbolaget eller förvaringsinstitutet för en placeringsfond enligt 18 c § 1 mom. får inte bytas ut och placeringsfondens stadgar inte ändras utan Finansinspektionens godkännande.

18 g § (29.12.2011/1490)

De lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som har utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet och som gäller inrättandet av en placeringsfond och fondens verksamhet ska finnas tillgängliga på Finansinspektionens webbplats på minst ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.

18 h § (29.12.2011/1490)

Utländska EES-fondbolag ska i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den vidta de åtgärder som avses i 128 a § och inrätta lämpliga förfaranden för att se till att de på ett korrekt sätt hanterar klagomål från investerare och att det inte finns några inskränkningar för investerare att utöva sina rättigheter. Dessa åtgärder ska göra det möjligt för investerare att lämna in klagomål på finska eller svenska.

Dessutom ska utländska EES-fondbolag inrätta lämpliga förfaranden och arrangemang för att tillhandahålla information på allmänhetens eller Finansinspektionens begäran.

Bestämmelser som ska tillämpas på ett utländskt EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland
18 i § (29.12.2011/1490)

Ett utländskt EES-fondbolag ska i fråga om en placeringsfond som det förvaltar i Finland iaktta denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den när det gäller

1) fastställande av fondens stadgar,

2) emission och inlösen av andelar,

3) uträkning av den totala riskexponeringen och hävstångseffekten samt investeringsinriktning i övrigt och investeringsbegränsningar,

4) restriktioner i fråga om in- och utlåning och blankning,

5) värdering av tillgångar samt räkenskaper,

6) uträkning av emissions- eller inlösningspris samt fel i beräkningarna av tillgångarnas nettovärde och av därmed förknippade ersättningar till investerare,

7) utdelning eller återinvestering av avkastning,

8) krav på information och rapportering, såsom tillhandahållande av fondprospekt, faktablad och periodiska rapporter,

9) arrangemang för marknadsföring,

10) förhållande till andelsägarna,

11) fusioner och omstruktureringar,

l2) upplösning och likvidationsförfarande,

13) andelsägarregistrets innehåll,

14) utövande av andelsägarnas rösträtt och andra rättigheter som andelsägarna har enligt 1–13 punkten.

På tillstånds- och tillsynsavgifter för fondbolag som förvaltar placeringsfonder som avses i 1 mom. tillämpas lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).

I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) föreskrivs det om utländska EES-fondbolags skyldighet att lämna Skatteförvaltningen de uppgifter den behöver för att kunna fullgöra sina uppdrag.

Begränsning av och förbud mot utländska EES-fondbolags verksamhet
18 j § (29.12.2011/1490)

Om ett utländskt EES-fondbolag som har en filial i Finland eller tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial inte iakttar denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, kan Finansinspektionen vidta åtgärder enligt 61 § i lagen om Finansinspektionen. Om det utländska EES-fondbolaget förvaltar en placeringsfond i Finland, kan Finansinspektionen i de situationer som avses i 61 § 3 och 6 mom. i den lagen kräva att fondbolaget upphör med förvaltningen av fonden i fråga. Finansinspektionen kan efter att ha hört fondbolaget kräva att förvaltningen av en placeringsfond upphör också om bolaget i förvaltningen väsentligen har brutit mot finsk lagstiftning som tillkommit med hänsyn till allmänt intresse. Finansinspektionen ska för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen om dessa åtgärder.

Om Finansinspektionen anser att de åtgärder enligt 61 § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen som den behöriga myndigheten i det utländska EES-fondbolagets hemstat har vidtagit är otillräckliga, kan den i stället för att vidta de åtgärder som avses i 1 mom. underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om detta.

Finansinspektionen får innan den vidtar de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. förbjuda verksamhet som strider mot denna lag, om förbudet på grund av ärendets brådskande karaktär är nödvändigt för att skydda investerarnas intressen eller sådana andra personers intressen som har tillhandahållits berörda tjänster. Finansinspektionen ska snarast möjligt underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och den behöriga myndigheten i det utländska EES-fondbolagets hemstat om sådana åtgärder.

2 c kap (7.3.2014/163)

(7.3.2014/163)

2 c kap. har upphävts genom L 7.3.2014/163.

3 kap

Fondandelsägarstämma och representantskap

19 §

De ärenden som fondandelsägarna enligt denna lag eller placeringsfondens stadgar gemensamt skall besluta om, avgörs vid en fondandelsägarstämma som skall hållas vid den tidpunkt som anges i stadgarna.

I fråga om fondandelsägarstämman iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om förfarandet vid föreningsmöte, om inte något annat föreskrivs i placeringsfondens stadgar eller i denna lag.

En fondandelsägare utövar sin rätt vid fondandelsägarstämman personligen eller genom ett ombud. Ombudet skall förete en daterad fullmakt. Om något annat inte framgår av fullmakten gäller denna en enda stämma. En fullmakt gäller emellertid högst tre år efter utfärdandet.

En fondandelsägare och ett ombud får vid fondandelsägarstämman anlita ett biträde.

20 §

Varje fondandel medför i placeringsfonden en röst vid fondandelsägarstämman.

En fondandelsägare som enligt 1 kap. 5 § bokföringslagen har bestämmande inflytande i ett fondbolag, får inte själv eller genom ombud rösta vid en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds fondandelsägarstämma.

Vad som i 2 mom. bestäms om fondandelsägare gäller också ett sådant samfund eller en sådan stiftelse där den ovan nämnda fondandelsägaren har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § bokföringslagen.

21 §

En extra fondandelsägarstämma skall hållas då fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. Vad som här bestäms om revisor gäller på motsvarande sätt fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondedel av alla utelöpande fondandelar.

22 §

I placeringsfondens stadgar kan bestämmas att de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas fondandelsägarstämmor skall välja ett representantskap med uppgift att besluta om placeringsfondernas gemensamma angelägenheter, då antalet medlemmar som fondandelsägarna skall välja till fondbolagets styrelse eller antalet revisorer som skall väljas för fondbolaget och de av detta förvaltade placeringsfonderna understiger antalet placeringsfonder som fondbolaget förvaltar. I stadgarna skall därvid anges representantskapets uppgifter, sättet för val av representantskapet samt valperioden.

När det gäller representantskapet skall 19 § 2 mom. iakttas i tillämpliga delar.

I 20 § 2 mom. avsedda fondandelsägare eller företrädare för dessa är inte valbara till representantskapet.

Vad som bestäms i 3 mom. gäller också i 20 § 3 mom. avsedda fondandelsägare eller företrädare för dessa.

4 kap

Fondbolags verksamhet och uppgifter

23 §

Ett fondbolag som har verksamhetstillstånd för förvaltning av placeringsfonder får inrätta en eller flera placeringsfonder i en EES-stat. Ett fondbolag som har auktorisation enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som i enlighet med den lagen har registrerats hos Finansinspektionen, får inrätta en eller flera specialplaceringsfonder eller någon annan AIF-fond i en EES-stat så som föreskrivs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ett fondbolag kan i egenskap av ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag förvalta AIF-fonder i kommanditbolagsform. På ett sådant kommanditbolag tillämpas vad som i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreskrivs om AIF-fonder. I kommanditbolaget ska dessutom tillämpas vad som i 81–86 och 86 a § föreskrivs om placeringsfonder. Flera fondbolag får inte inrätta en gemensam placeringsfond, en gemensam specialplaceringsfond eller ett gemensamt kommanditbolag. (7.3.2014/163)

En placeringsfond skall ha stadgar. Fondbolagets styrelse beslutar om stadgarna och ändring av dem.

24 §

Ett fondbolag får inte till allmänheten börja marknadsföra andelar i en placeringsfond som det förvaltar och inte heller får medel tillföras fonden förrän placeringsfondens stadgar har fastställts.

Fondbolaget skall underrätta finansinspektionen om tidpunkten då det inleder fondverksamheten.

Om fondbolaget inte har inlett fondverksamhet inom två år efter att dess stadgar första gången fastställts i enlighet med 43 § skall fastställelsen av stadgarna anses ha förfallit. (2.4.2004/224)

25 §

En placeringsfonds tillgångar ägs av fondandelsägarna. Fondandelsägarna är inte personligen ansvariga för åtaganden som hänför sig till placeringsfonden.

Ett fondbolag skall hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från sin egendom och låta ett förvaringsinstitut förvara dem. En placeringsfonds tillgångar får inte utmätas för fondbolagets skuld.

Fondbolaget företräder i eget namn en placeringsfond. Vid rättshandlingar som gäller en placeringsfond skall nämnas den fond på vars vägnar fondbolaget handlar.

26 §

Ett fondbolag ska bedriva fondverksamheten omsorgsfullt, självständigt och sakkunnigt i enlighet med placeringsfondens och dess fondandelsägares intressen. Fondbolaget ska i sin verksamhet bemöta fondandelsägarna jämlikt. (29.12.2011/1490)

Fondbolaget ska inom sin fondverksamhet och vid organiseringen av sin affärsverksamhet undvika intressekonflikter och, när sådana är oundvikliga, se till att de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, fondandelsägarna och fondbolagets övriga kunder får en rättvis behandling. (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv i fråga om

1) hur man agerar i placeringsfondens intresse,

2) principerna för hur man säkerställer att fondbolagen på lämpligt sätt utnyttjar de resurser och förfaranden som är nödvändiga för att bedriva den egna affärsverksamheten på behörigt sätt,

3) preciseringar av strukturer och organisatoriska krav avsedda att minimera intressekonflikter,

4) åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter samt kriterier för olika typer av intressekonflikter.

(29.12.2011/1490)

Ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. 1 punkten får inte investera sina kunders tillgångar i andelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, om det inte på förhand har fått kundens godkännande. (2.4.2004/224)

26 a § (26.10.2007/928)

Ett fondbolag ska för sin verksamhet ha minst ett fast driftställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet i filialer och på andra driftställen.

Ett fondbolag kan bedriva affärsverksamhet genom ombud eller på annat sätt lägga ut för sin verksamhet viktiga funktioner på entreprenad, om detta inte försvårar fondbolagets riskhantering och interna kontroll eller i övrigt innebär betydande olägenhet för fondbolagets affärsverksamhet.

En funktion är viktig för fondbolagets verksamhet om ett fel eller en brist i den väsentligt kan försvåra fondbolagets finansiella ställning eller affärsverksamhetens kontinuitet eller iakttagandet av de lagar som gäller fondbolagets verksamhet, med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter eller villkoren i fondbolagets verksamhetstillstånd.

Ett skriftligt avtal som anger uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid ska ingås om att lägga ut en viktig funktion på entreprenad.

Ett fondbolag som efter det att verksamhetstillstånd beviljats har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud eller annars lägga ut en för sin affärsverksamhet viktig funktion på entreprenad, ska på förhand underrätta Finansinspektionen om utläggningen. Finansinspektionen ska underrättas om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan fondbolaget och uppdragstagaren. Finansinspektionen meddelar behövliga närmare föreskrifter om anmälans innehåll.

En sådan anmälan som avses ovan behöver emellertid inte göras, om ombudet eller en annan uppdragstagare hör till samma finansiella företagsgrupp eller i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) avsedda sammanslutning som fondbolaget. (24.6.2010/608)

Ett fondbolag ska se till att det av uppdragstagaren fortlöpande får de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över fondbolaget, för riskhanteringen och för den interna kontrollen samt att det har rätt att vidarebefordra uppgifterna till Finansinspektionen.

På utläggande av sådana investeringstjänster på entreprenad som tillhandahålls av fondbolag ska, med avvikelse från 1–7 mom., tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster. (14.12.2012/765)

26 b § (2.4.2004/224)

Anlitandet av ombud får inte hindra fondbolaget att handla i överensstämmelse med deras intresse som äger andelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget. Det ombud som fondbolaget anlitar skall ha tillräcklig yrkesskicklighet med beaktande av de uppgifter som anförtrotts ombudet. Fondbolaget skall se till att det när som helst under uppdraget kan ge ombudet ytterligare anvisningar och återkalla uppdraget med omedelbar verkan om detta ligger i andelsägarnas intresse.

Om ett ombud anlitas för investeringsverksamheten måste ombudet vara en sammanslutning som har fått tillstånd eller registrerats för ändamålet och vars verksamhet med tanke på stabiliteten är föremål till tillsyn. Om ombudet har hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen säkerställas i tillräcklig utsträckning. Fondbolaget skall regelbundet meddela ombudet föreskrifter om de allmänna grunderna för investeringsverksamheten.

För skötsel av uppgifter i samband med förvaltningen av en placeringsfond får såsom ombud inte anlitas placeringsfondens förvaringsinstitut eller någon annan sammanslutning vars intressen kan stå i konflikt med fondbolagets eller andelsägarnas intressen. Avtal om överföring av fondbolagets ansvar på tredje part är ogiltiga. På ombudet tillämpas 133 § 1 mom.

Till den del det är fråga om uppgifter som hör till förvaltningen av en placeringsfond och om förvaringsinstitutets uppgifter enligt 31 a §, får fondbolaget eller dess ombud och förvaringsinstitutet för den placeringsfond som fondbolaget förvaltar inte ha gemensam personal. (18.3.2016/175)

I en placeringsfonds fondprospekt ska det nämnas till vilken del fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet. (29.12.2011/1490)

27 § (2.4.2004/224)

En placeringsfonds tillgångar (minimikapital) ska uppgå till minst två miljoner euro och placeringsfonden ska ha minst 50 andelsägare. Trots bestämmelserna i 2 § 1 mom. 1 punkten är det för en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper emellertid tillräckligt att den har 10 fondandelsägare, om varje fondandelsägare enligt fondens stadgar ska teckna fondandelar för minst en miljon euro. Trots 2 § 1 mom. 1 punkten ska andra specialplaceringsfonder ha minst 10 fondandelsägare. Om varje fondandelsägare enligt en sådan specialplaceringsfonds stadgar ska teckna fondandelar för minst 500 000 euro, får fonden ha mindre än 10 fondandelsägare, dock under förutsättning att fondens sammanlagda kapital enligt stadgarna är minst 2 miljoner euro. Om minst en fondandelsägare enligt en sådan fonds stadgar ska teckna fondandelar för minst två miljoner euro, räcker det dock att specialplaceringsfonden har en fondandelsägare. När antalet fondandelsägare räknas ska som en helhet betraktas en fondandelsägare jämte sådana i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. En fondandelsförvaltare som uppfyller kraven i 57 g § i denna lag ska inte betraktas som en (1) fondandelsägare. När en specialplaceringsfond har färre än 50 fondandelsägare ska dessa vara professionella investerare eller med sådana jämförbara förmögna fysiska personer. Minimikapitalet och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås inom sex månader efter det att placeringsfonden har inlett sin verksamhet. (7.3.2014/163)

Finansinspektionen kan av särskilda skäl, i syfte att säkra förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden eller i syfte att trygga fondandelsägarnas intressen, bevilja undantag från den i 1 mom. angivna tid inom vilken placeringsfondens minimikapital och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås, för högst sex månader efter utgången av den tid som avses i 1 mom. Undantag som avses i detta moment får inte beviljas en sådan i 1 mom. avsedd specialplaceringsfond som har färre än 50 fondandelsägare. (7.3.2014/163)

Fondbolaget skall omedelbart underrätta Finansinspektionen då det minimikapital eller det minimiantal fondandelsägare som avses i 1 mom. uppnår, överskrider eller sjunker under den i momentet angivna gränsen.

28 §

En placeringsfonds tillgångar ska utan obefogat dröjsmål placeras så som föreskrivs i 11 kap. (7.3.2014/163)

Fondbolaget får inte utan särskilda skäl placera placeringsfondens tillgångar till ett högre pris än marknadsvärdet eller överlåta dem till ett lägre pris än marknadsvärdet.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om anmälan av de i 27 § avsedda uppgifterna om placeringsfonders kapital och antalet andelsägare och de i 1 och 2 mom. avsedda uppgifterna om placering av placeringsfonders tillgångar. (2.4.2004/224)

29 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolags styrelse skall godkänna målsättningen och sättet för utövande av den rösträtt på aktiebolags bolagsstämma, som de i placeringsfondens tillgångar ingående aktierna medför. I fondprospektet skall uppges målsättningen för ägarutövandet. I placeringsfondens halvårsrapport och årsberättelse skall redogöras för hur den rösträtt som tillkommer placeringsfonden har utövats under rapportperioden.

Om fondbolaget av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier har investerat ett belopp som inte endast tillfälligt överskrider en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför, skall det i placeringsfondens årsberättelse offentliggöra målsättningen för ägarutövandet i aktiebolaget till den del som den avviker från den målsättning för ägarutövandet som i enlighet med 1 mom. har uppgivits i fondprospektet. (30.3.2007/351)

29 a § (13.8.2004/755)

Om ett fondbolag har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall fondbolaget utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.

Om fondbolaget har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta att bedriva fondverksamhet i Finland, tillämpas på bolaget vad som bestäms om ett utländskt fondbolags rätt att utöva sådan verksamhet i Finland.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller bestämmelserna om fusion, upplösning eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten. (21.7.2006/648)

29 b § (28.12.2007/1426)

Om ett fondbolag deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning och om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten och inte heller bestämmelserna om fusion, upplösning eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas innan en månad förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttningen av hemort i samband med bildandet av ett europabolag.

Om det övertagande bolaget som har registrerats i en annan stat har för avsikt att efter fusionen eller delningen fortsätta att bedriva fondverksamhet i Finland, tillämpas på bolaget vad som bestäms om utländska fondbolags rätt att bedriva fondverksamhet i Finland.

29 c § (14.12.2012/765)

När ett fondbolag som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. flyttar sitt säte till en annan stat eller när det övertagande bolaget vid fusion eller delning är registrerat eller registreras i någon annan stat, tillämpas 13 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster på fondbolagets skyldighet att göra en ersättningsfondutredning och på investerares uppsägningsrätt.

30 §

Ett fondbolag får inte äga aktier i andra fondbolag och inte heller fondandelar i placeringsfonder som det förvaltar.

4 a kap (2.4.2004/224)

Fondbolags soliditet och riskkontroll

30 a § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag får inte i sin verksamhet ta så stora risker att dess soliditet utsätts för väsentlig fara. Fondbolaget skall ha med hänsyn till verksamheten tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem.

På överföring av uppgifter som har samband med ett fondbolags riskhantering och övriga interna kontroll till ett företag som inte hör till samma finansiella företagsgrupp eller i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker avsedda sammanslutning som fondbolaget tillämpas 26 a §. (24.6.2010/608)

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om de krav som ska ställas på de riskkontrollsystem och den övriga interna kontroll som avses i 1 mom. samt på en tillförlitlig förvaltning. (26.10.2007/928)

30 b § (2.4.2004/224)

Om ett fondbolag bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall dess likviditet vara tryggad på ett med hänsyn till fondbolagets verksamhet tillräckligt sätt.

30 c § (2.4.2004/224)

Ett fondbolags sammanlagda kapitalbas skall alltid uppgå till minst det minimikapital som föreskrivs i 6 §. Vid fusion mellan minst två fondbolag kan Finansinspektionen bevilja undantag från detta krav. Det övertagande fondbolagets eller det nya fondbolagets kapitalbas får emellertid inte sjunka under den sammanlagda kapitalbas som de fusionerade fondbolagen hade vid fusionstidpunkten.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under det minimibelopp som anges i 6 §, skall fondbolaget utan dröjsmål rapportera detta till Finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla de krav som ställs på kapitalbasen. Finansinspektionen skall, efter att ha fått den rapport som avses ovan eller efter att annars ha fått besked om att kapitalbasen har sjunkit under det i lagen angivna beloppet, sätta ut en tid inom vilken kravet på kapitalbasen skall vara uppfyllt, vid äventyr att verksamhetstillståndet återkallas. Om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden kan Finansinspektionen återkalla verksamhetstillståndet.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under det belopp som anges i 6 § får fondbolaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte Finansinspektionen beviljar dispens för viss tid. Dispens kan beviljas om fondbolaget har tillställt Finansinspektionen ett mellanbokslut som varit föremål för revision och Finansinspektionen anser att dispensen enligt vad som föreskrivs i 2 mom. inte äventyrar fondbolagets möjligheter att inom den utsatta tiden uppfylla kapitalbaskravet.

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. (8.8.2014/626)

4 b kap (18.3.2016/175)

Ersättningar

Krav på ersättningssystem (18.3.2016/175)
30 d § (18.3.2016/175)

Ett fondbolag ska ha ett ersättningssystem som omfattar bolagets ersättningspolicy samt ersättningspraxis och som uppfyller de krav som ställs i denna lag med beaktande av fondbolagets storlek och interna organisation samt affärsverksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ersättningssystemet ska vara förenligt med och främja en god och effektiv riskhantering inom fondbolaget. Ersättningssystemet får inte uppmuntra till sådan risktagning som strider mot stadgarna eller riskprofilen för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller mot fondbolagets skyldighet att handla i placeringsfondens intresse. Ersättningssystemet ska vara förenligt med affärsstrategin, målen för investeringsverksamheten, värderingarna och intressena för fondbolaget och den placeringsfond som fondbolaget förvaltar samt för investerarna. I ersättningssystemet ska det dessutom ingå åtgärder för att undvika intressekonflikter.

30 e § (18.3.2016/175)

Ett fondbolags ersättningssystem ska tillämpas på sådana personalgrupper inom fondbolaget som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för fondbolaget eller för den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Till dessa hör

1) den verkställande ledningen,

2) de som verkar i uppgifter som kräver risktagning,

3) de som sköter interna tillsynsfunktioner,

4) anställda för vilka den totala ersättningen inte väsentligt avviker från den totala ersättningen för dem som hör till en persongrupp som avses i 1 och 2 punkten.

Ersättningssystemet ska omfatta alla ersättningar som fondbolaget betalar. Till ersättningarna hör de fasta och rörliga delarna av löner, arvoden och diskretionära pensionsförmåner samt resultatbaserade arvoden och ersättningar som betalas ur placeringsfonden samt överföringar av fondandelar.

Godkännande av ersättningssystem och ersättningskommitté (18.3.2016/175)
30 f § (18.3.2016/175)

Styrelsen för ett fondbolag ska godkänna fondbolagets ersättningssystem och de allmänna principer som ingår i det. Styrelsen ska övervaka att de allmänna principerna följs och minst en gång per år se över principerna. De styrelsemedlemmar som deltar i dessa uppgifter ska ha sakkunskap om riskhantering samt om ersättningar och de får inte höra till fondbolagets verkställande ledning.

Det ska minst en gång per år göras en oberoende intern granskning av att fondbolagets ersättningssystem och de principer som ingår i det iakttas.

30 g § (18.3.2016/175)

Fondbolag som är betydande på grund av sin storlek eller storleken på den placeringsfond som fondbolaget förvaltar, sin administrativa struktur samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, ska ha en ersättningskommitté som utses av fondbolagets styrelse. Ersättningskommitténs uppgift är att bedöma ersättningspolicyn samt ersättningspraxisen samt de incitament som skapats för att hantera risker samt att bistå fondbolagets styrelse i beredningen av sådana beslut som gäller ersättningssystemet och som får konsekvenser för riskerna och riskhanteringen i fondbolaget och den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. I ersättningskommitténs uppgifter ingår en översyn av ersättningar till sådana personer som i ansvarig ställning sköter uppgifter som gäller riskhantering och intern kontroll.

Ersättningskommittén ska bildas så att den på ett kompetent och oberoende sätt kan utföra sina uppgifter. Ersättningskommittén ska i sin verksamhet ta hänsyn till de långsiktiga intressen som gäller för investerare och andra intressentgrupper samt till allmänhetens intresse.

Ersättningskommitténs ordförande och medlemmar ska vara medlemmar i styrelsen men får inte höra till fondbolagets verkställande ledning. Om sådana personalrepresentanter som avses i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990) är styrelsemedlemmar, ska minst en av dem utses till medlem i ersättningskommittén.

Principer för bestämmande av ersättningar (18.3.2016/175)
30 h § (18.3.2016/175)

Fondbolag ska iaktta följande principer vid bestämmande av ersättningar:

1) ersättningar till personer som utövar kontrollfunktioner i fondbolaget ska bestämmas utifrån hur de mål har uppnåtts som anknyter till personens uppgifter, oberoende av resultatet för den affärsenhet som denne kontrollerar,

2) om ersättningen är resultatbaserad ska dess totalbelopp baseras på en helhetsbedömning av det resultat som uppnåtts av personen i fråga och den berörda affärsenheten eller den berörda placeringsfonden och av riskerna för de sistnämnda samt av fondbolagets resultat, med beaktande av finansiella och icke-finansiella kriterier,

3) resultatbedömningen ska göras i ett flerårigt perspektiv som är lämpligt i förhållande till den innehavsperiod för fondandelar som rekommenderas andelsägarna i den placeringsfond som förvaltas av fondbolaget för att säkerställa att bedömningen baseras på placeringsfondens långsiktiga resultat och dess investeringsrisker och att utbetalningen av de resultatbaserade delarna av ersättningen fördelas över samma tidsperiod,

4) garanterade rörliga delar av ersättningen kan betalas endast i samband med nyanställning och vara begränsade till det första anställningsåret,

5) fasta och rörliga delar av ersättningen ska vara avvägda så att de fasta delarna står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att säkra en flexibel policy för rörliga delar av ersättningen och möjligheten att inte betala ut någon rörlig del av ersättningen,

6) betalningar vid förtida avslutande av ett avtal grundar sig på resultatet under en längre tidsperiod, och betalningsgrunderna får inte leda till att misslyckade prestationer premieras,

7) vid beräkning av ersättningens rörliga delar ska de risker som är kända vid bedömningstidpunkten beaktas.

Betalning av ersättningens rörliga delar (18.3.2016/175)
30 i § (18.3.2016/175)

I placeringsfondens stadgar ska nämnas att en betydande andel av ersättningens rörliga delar, dock alltid minst 50 procent, ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Den ovannämnda andelen av ersättningens rörliga delar får inte betalas kontant. Om placeringsfondens tillgångar utgör mindre än 50 procent av de totala tillgångarna i de placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget ska minimibeloppet om 50 procent av ersättningens rörliga delar inte tillämpas.

30 j § (18.3.2016/175)

Betalningen av en betydande del, dock minst 40 procent, av ersättningens rörliga del ska skjutas upp till en tidsperiod vars längd ska bestämmas med beaktande av den innehavsperiod för fondandelar som placeringsfondens fondandelsägare blivit rekommenderade samt av arten av placeringsfondens risker. Tidsperioden ska omfatta minst tre år. Om ersättningens rörliga del är särskilt stor ska betalningen av minst 60 procent av ersättningens rörliga del skjutas upp så att utbetalningen sker senare.

Ersättningens rörliga del, inbegripet den del vars betalning skjutits upp, kan betalas endast om betalningen är hållbar med beaktande av fondbolagets finansiella helhetssituation och motiverad med beaktande av affärsenhetens och placeringsfondens resultat samt resultatet för personen i fråga.

Det totala beloppet av ersättningens rörliga del ska minskas betydligt om fondbolagets eller placeringsfondens finansiella resultat försvagas eller visar förlust, med beaktande av både nuvarande ersättning och minskningar av de ersättningar som intjänats tidigare.

Pensionsförmåner och fondbolagets förfaranden (18.3.2016/175)
30 k § (18.3.2016/175)

Diskretionära pensionsförmåner som ett fondbolag betalar ska överensstämma med bolagets och de förvaltade placeringsfondernas affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Om en arbetstagares anställningsförhållande vid fondbolaget upphör före pensioneringen, ska fondbolaget skjuta upp betalningen av de diskretionära pensionsförmånerna och innehålla dem hos bolaget under en tid av fem år i form av sådana finansiella instrument som avses i 30 i §. När arbetstagaren går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna fem år efter pensioneringen betalas till arbetstagaren i form av sådana finansiella instrument som avses ovan.

30 l § (18.3.2016/175)

Fondbolag får inte betala ut ersättningens rörliga delar på ett sådant sätt att konsekvenserna av förfarandet kan jämställas med konsekvenserna av ett förfarande som står i strid med denna lag.

Fondbolag ska kräva att personer som hör till en personalgrupp som avses i 30 e § 1 mom. förbinder sig att inte använda finansiella instrument eller försäkring för att skydda sig mot sådana personliga risker som följer av ersättningssystemet.

5 kap (18.3.2016/175)

Förvaringsinstituts uppgifter, förutsättning för utläggande av uppgifter på entreprenad samt verksamhet

Förvaringsinstituts uppgifter (18.3.2016/175)
31 § (18.3.2016/175)

En placeringsfonds tillgångar ska förvaras hos ett enda förvaringsinstitut.

Placeringsfondens tillgångar ska hållas åtskilda från förvaringsinstitutets egendom samt från övriga kunders och placeringsfonders tillgångar och förvaras på ett säkert sätt. Placeringsfondens tillgångar får inte utmätas för förvaringsinstitutets skuld.

Förvaringsinstitutet ska sköta sina uppgifter omsorgsfullt, självständigt och sakkunnigt i placeringsfondens och dess fondandelsägares intresse.

31 a § (18.3.2016/175)

Ett förvaringsinstitut ska

1) se till att denna lag och placeringsfondens stadgar iakttas vid emission och inlösen av fondandelar i placeringsfonden,

2) se till att värdet av fondandelar i placeringsfonden beräknas i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i enlighet med placeringsfondens stadgar,

3) sköta uppdrag som fondbolaget ger, om dessa inte strider mot denna lag eller någon annan lag om fondbolagens verksamhet eller mot placeringsfondens stadgar,

4) se till att betalningar för transaktioner som berör placeringsfondens tillgångar erläggs till placeringsfonden inom gängse frist,

5) se till att placeringsfondens intäkter används i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt i enlighet med placeringsfondens stadgar.

Förvaringsinstitutet ska se till att placeringsfondens kassaflöden övervakas korrekt och att betalningar från investerare eller för investerares räkning i samband med teckning av fondandelar har mottagits, och att placeringsfondens likvida medel har bokförts på likvidkonton, som

1) öppnats i placeringsfondens namn eller i det fondbolags namn som förvaltar fonden, eller i förvaringsinstitutets namn för placeringsfondens räkning,

2) öppnats i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett sådant kreditinstitut som auktoriserats i en annan stat och har rätt att ta emot insättningar och som avses i 9 kap. 3 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, och

3) förs i enlighet med de principer som anges i 9 kap. 1 § och 3 § 2–4 mom. i lagen om investeringstjänster och de bestämmelser som avses i 9 kap. 5 § i den lagen.

Om likvidkonton enligt 2 mom. öppnas i placeringsfondens förvaringsinstituts namn får likvida medel hos en sammanslutning enligt 2 mom. 2 punkten och förvaringsinstitutets egna likvida medel inte bokföras på sådana konton.

31 b § (18.3.2016/175)

Finansiella instrument som ingår i en placeringsfonds tillgångar ska anförtros ett  förvaringsinstitut för förvaring, varvid förvaringsinstitutet ska förvara i depå

1) alla finansiella instrument som kan registreras på de konton för finansiella instrument som öppnats hos förvaringsinstitutet, och

2) alla finansiella instrument som kan levereras fysiskt till förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet ska i enlighet med de principer som anges i 9 kap. 1 § och 2 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster och de bestämmelser som avses i 9 kap. 5 § i den lagen registrera de finansiella instrumenten enligt 1 mom. 1 punkten på konton för finansiella instrument i placeringsfondens namn eller i det fondbolags namn som förvaltar fonden, så att det vid varje tidpunkt kan konstateras att de i enlighet med denna lag hör till placeringsfonden.

Förvaringsinstitutet ska förvara placeringsfondens andra tillgångar än de som avses i 1 mom. så att det på basis av uppgifter från fondbolaget eller externa bevis kan konstateras att tillgångarna hör till placeringsfonden. Förvaringsinstitutet ska kontinuerligt uppdatera uppgifterna om tillgångarna.

Förvaringsinstitutet ska regelbundet ge fondbolaget en förteckning över de tillgångar i placeringsfonden som avses i denna paragraf.

31 c § (18.3.2016/175)

Förvaringsinstitutet får inte för egen räkning eller för en tredje parts räkning återanvända sådana tillgångar enligt 31 b § 1 mom. som institutet har i depåförvar. Förbudet mot återanvändning gäller alla transaktioner av tillgångar i depåförvaring.

De tillgångar som förvaringsinstitutet har i depåförvar får återanvändas för placeringsfondens räkning, om

1) förvaringsinstitutet följer de anvisningar som ges av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) återanvändningen ligger i placeringsfondens och dess andelsägares intresse, och

3) transaktionen omfattas av en tillräcklig och likvid säkerhet som mottagits av det fondbolag som förvaltar placeringsfonden i samband med ett arrangemang för överförande av äganderätten.

Marknadsvärdet för den säkerhet som avses i 2 mom. ska uppgå till minst marknadsvärdet för de återanvända tillgångarna förhöjt med en premie.

Förutsättningarna för utläggande på entreprenad (18.3.2016/175)
31 d § (18.3.2016/175)

Förvaringsinstitut får inte lägga ut tillsynsuppgifter enligt 31 a § på entreprenad till en tredje part.

Förvaringsinstitut får lägga ut förvaringen av finansiella instrument och andra tillgångar enligt 31 b § på entreprenad till en tredje part endast om

1) det finns en objektiv grund för utläggande på entreprenad,

2) utläggande på entreprenad inte sker i avsikt att kringgå kraven i denna lag,

3) förvaringsinstitutet med omsorg väljer den tredje part till vilken det avser att lägga ut en funktion,

4) förvaringsinstitutet övervakar den tredje part till vilken förvaringen lagts ut och utvärderar regelbundet den tredje partens verksamhet.

Vad som föreskrivs i 31 c § tillämpas också på den tredje part som avses i 2 mom.

Den tredje part till vilken förvaringsinstitutet på entreprenad har lagt ut förvaringen av de finansiella instrument och andra tillgångar som avses i 2 mom. kan vidaredelegera förvaringen under de förutsättningar som anges i 2 och 3 mom. i denna paragraf och i 31 e §.

31 e § (18.3.2016/175)

En tredje part till vilken ett förvaringsinstitut lägger ut depåförvaringen av tillgångar enligt 31 b § ska uppfylla följande krav:

1) den tredje parten har strukturer och sakkunskap som är tillräckliga och rätt dimensionerade med beaktande av arten av och komplexiteten hos de tillgångar som innehas av placeringsfonden och som anförtrotts den tredje parten,

2) när det gäller finansiella instrument enligt 31 b § 1 mom.

a) den tredje parten omfattas av reglering och tillsyn över stabiliteten i verksamheten och det har angetts ett minimikapitalkrav för den tredje parten,

b) den tredje parten omfattas av en regelbunden extern granskning för att säkerställa att den har de finansiella instrumenten i sin besittning,

3) den tredje parten håller de tillgångar som tillhör förvaringsinstitutets kunder åtskilda från sina egna tillgångar och från förvaringsinstitutets tillgångar, så att det vid varje tidpunkt kan konstateras att tillgångarna tillhör ett visst förvaringsinstituts kunder,

4) den tredje parten vidtar behövliga åtgärder för att, om denna tredje part blir insolvent, säkerställa att en placeringsfonds tillgångar som förvaras av denna tredje part, inte ska vara tillgängliga för utdelning till den tredje partens fordringsägare eller ska kunna realiseras till förmån för dem,

5) den tredje parten iakttar skyldigheterna och förbuden enligt 31 § 1 mom., 31 b § 1–3 mom., 31 c § och 33 § 1 mom.

31 f § (18.3.2016/175)

Ett förvaringsinstitut får lägga ut förvaring av finansiella instrument på entreprenad också hos en sådan lokal sammanslutning i ett tredjeland som inte uppfyller kraven enligt 31 e § 2 punkten underpunkt a, om det i detta tredjelands lagstiftning förutsätts att finansiella instrument ska förvaras av en lokal sammanslutning och ingen lokal sammanslutning uppfyller de föreskrivna kraven. Utläggning av förvaringen på entreprenad är tillåten endast i den omfattning som krävs i tredjelandets lagstiftning, och endast så länge det inte finns några lokala sammanslutningar som uppfyller kraven på utläggande på entreprenad. Dessutom krävs att

1) fondandelsägare innan de investerat informerats om

a) möjligheten att lägga ut förvaringen på entreprenad till följd av begränsningar i lagstiftningen i tredjelandet,

b) omständigheter som motiverar ett utläggande av förvaringen på entreprenad,

c) risker i samband med utläggande av förvaringen på entreprenad, och

2) det fondbolag som förvaltar placeringsfonden har bestämt att förvaringsinstitutet ska lägga ut förvaringen av finansiella instrument på entreprenad hos en lokal sammanslutning.

Den sammanslutning som avses i 1 mom. kan vidaredelegera den förvaring som lagts ut på entreprenad hos sammanslutningen under de förutsättningar som anges i det momentet.

Organisering av ett förvaringsinstituts verksamhet (18.3.2016/175)
31 g § (18.3.2016/175)

Ett förvaringsinstituts verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. Förvaringsinstitut ska genom ändamålsenliga åtgärder säkerställa hanteringen av de risker som har samband med verksamheten, att den interna kontrollen fungerar samt verksamhetens kontinuitet och regelbundenhet i alla situationer.

Förvaringsinstitut ska ha ett bokföringssystem för förvaring av finansiella instrument på konton för finansiella instrument, de förvaltningsförfaranden som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, interna tillsynsmekanismer och riskbedömningsförfaranden samt övervaknings- och säkerhetsarrangemang för informationshanteringssystem.

Förvaringsinstitut ska genomföra sådana organisatoriska och administrativa arrangemang genom vilka alla rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter kan vidtas. Förvaringsinstitut ska vid intressekonflikter se till att dess kunder behandlas jämlikt.

Förvaringsinstitut ska se till att uppgifterna om dess tjänster, verksamheter och transaktioner uppdateras på ett sådant sätt att Finansinspektionen på begäran får den information som behövs för utförandet av det uppdrag som föreskrivs i denna lag.

31 h § (18.3.2016/175)

Förvaringsinstitutet får inte utöva sådan verksamhet där det kan uppkomma intressekonflikter mellan institutet och dess placeringsfond, placeringsfondens fondandelsägare eller det fondbolag som förvaltar placeringsfonden. Trots bestämmelserna i 26 b § 3 mom. får sådan verksamhet utövas, om förvaringsinstitutet håller skötseln av förvaringsuppgifterna funktionellt och hierarkiskt åtskilt från förvaringsinstitutets övriga uppgifter samtidigt som institutet strävar efter att undvika eventuella intressekonflikter och om placeringsfondens fondandelsägare informeras om intressekonflikter som uppkommit.

32 § (18.3.2016/175)

Om ett förvaringsinstitut beslutar att inte beakta ett uppdrag som ges av fondbolaget eller om det finner att det annars finns skäl till anmärkningar mot fondbolagets verksamhet enligt 31 a § 1 mom., och om bolaget inte återtar sitt beslut eller ändrar sitt förfarande, ska förvaringsinstitutet underrätta Finansinspektionen om saken.

33 § (18.3.2016/175)

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut ska skriftligen avtala om förvaringen av en enskild placeringsfonds tillgångar och om därtill anslutna uppgifter. Avtalet ska innehålla bestämmelser om informationsutbyte mellan parterna och byte av förvaringsinstitut.

Fondbolaget ska omedelbart för kännedom till Finansinspektionen ge in ett avtal enligt 1 mom. om de placeringsfonder som bolaget förvaltar och om ändringar i avtalet.

Fondbolaget ska på begäran visa upp det avtal som avses i 1 mom. eller en kopia av avtalet för personer som är eller avser att bli fondandelsägare.

34 § (18.3.2016/175)

Om ett förvaringsinstitut har för avsikt att flytta sin hemort till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska förvaringsinstitutet utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3 i europabolagsförordningen.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i den paragrafen beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har följt bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

34 a § (18.3.2016/175)

Om ett förvaringsinstitut deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen eller ett intyg över delningen enligt 17 kap. 25 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan det tillstånd som intyget avser har beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland och inte heller 11 § 2 mom. i denna lag. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttningen av hemort i samband med att ett europabolag bildas.

Ett övertagande bolag som har registrerats i en annan stat kan efter fusionen eller delningen fortsätta förvaringsinstitutets verksamhet i Finland under de förutsättningar som anges i 11 § 2 mom.

34 b § (18.3.2016/175)

Ett förvaringsinstitut ska se till att Finansinspektionen på begäran får all den information som behövs för tillsynen över en placeringsfond och det fondbolag som förvaltar placeringsfonden och som förvaringsinstitutet har fått när det har utfört sina uppgifter.

Om en placeringsfond förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag ska Finansinspektionen utan dröjsmål dela den information som den har fått med stöd av 1 mom. med den behöriga myndigheten för det utländska EES-fondbolaget.

6 kap

Bokslut och revision

35 § (9.2.2007/134)

35 § har upphävts genom L 9.2.2007/134.

36 §

Ett fondbolags bolagsstämma skall för varje räkenskapsperiod välja minst en revisor och en suppleant för denne för revision av bolaget och de placeringsfonder som det förvaltar. Utöver nämnda revisor väljer fondandelsägarna minst en revisor jämte suppleant. (13.4.2007/477)

Minst en revisor ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. (18.9.2015/1198)

Vad som i denna lag bestäms om revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

37 § (18.9.2015/1198)

Finansinspektionen ska förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) 36 § 1 eller 2 mom. i denna lag eller 2 kap. 1 § i revisionslagen (1141/2015) har överträtts,

2) en revisor inte är oberoende enligt 4 kap. 6 eller 7 § i revisionslagen, eller om

3) en i fondbolagets bolagsordning intagen bestämmelse om revisorernas antal eller behörighet inte har iakttagits.

Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Finansinspektionen ger, när det gäller fondbolag och förvaringsinstitut, sådana förordnanden som avses i 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

Fondbolagets styrelse ska höras innan ett sådant förordnande ges som avses i denna paragraf. Förordnandet är i kraft tills en ny revisor i föreskriven ordning har valts i stället för en revisor som avses i 1 mom.

38 §

Åtminstone en av de revisorer som avses i 36 § 2 mom. ska minst sex gånger per år, med minst en och högst tre månaders intervaller, granska att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt. För en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar i fastigheter och fastighetsvärdepapper räcker det emellertid att det en gång per år i samband med revisionen granskas att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt. (7.3.2014/163)

Revisorn skall upprätta en skriftlig revisionsberättelse och sända denna till fondbolaget.

39 § (9.2.2007/134)

För varje räkenskapsperiod skall för fondbolaget och varje placeringsfond upprättas separata bokslut som innehåller resultaträkning, balansräkning och uppgifter som skall lämnas i noter till resultaträkningen och balansräkningen. Till bokslutet skall fogas en verksamhetsberättelse.

På ett fondbolags bokslut tillämpas 12 kap. 1 och 3–10 § i kreditinstitutslagen. (8.8.2014/626)

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om scheman för fondbolags och placeringsfonders resultaträkning och balansräkning, om noterna till resultaträkningen och balansräkningen samt om uppgifter som skall lämnas i verksamhetsberättelsen. Finansministeriet skall innan det utfärdar beslutet begära yttrande av Finansinspektionen och bokföringsnämnden.

Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om upprättande av bokslut enligt 1 mom. Finansinspektionen skall innan den utfärdar föreskrifterna begära yttrande av finansministeriet och bokföringsnämnden. Om Finansinspektionens anvisningar eller yttrande om hur denna paragraf eller finansministeriets med stöd av den utfärdade förordning skall tillämpas är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen, bokföringsförordningen eller aktiebolagslagen skall Finansinspektionen begära ett yttrande av bokföringsnämnden innan den ger anvisningar eller yttrar sig.

Finansinspektionen kan på ansökan av ett fondbolag av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd till undantag från de i 4 mom. angivna bestämmelserna, om det är befogat för att ge en rättvisande bild av sökandens eller placeringsfondens verksamhetsresultat och finansiella ställning. Om ett ärende är av betydelse för den allmänna tillämpningen av bestämmelserna om bokslut i bokföringslagen, bokföringsförordningen eller aktiebolagslagen, skall Finansinspektionen innan den avgör ärendet begära yttrande av bokföringsnämnden om tillståndsansökan.

40 § (7.3.2014/163)

Ett fondbolag ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen sända in en placeringsfonds årsberättelse och halvårsrapport samt kopior av

1) fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar,

2) de av revisorerna upprättade och till fondbolagets styrelse överlämnade revisionsberättelserna för fondbolaget och placeringsfonden samt av de handlingar som hänför sig till förvaltningen av fondbolaget och placeringsfonden,

3) protokollen från bolagsstämmorna och fondandelsägarstämmorna,

4) den revisionsberättelse som avses i 38 § 2 mom.

7 kap

Placeringsfonders och specialplaceringsfonders stadgar (7.3.2014/163)

41 §

I en placeringsfonds stadgar skall åtminstone anges

1) placeringsfondens namn samt fondbolagets och förvaringsinstitutets firma,

2) syftet med fondens placeringsverksamhet samt hur fondens tillgångar skall placeras,

3) fondandelarnas karaktär,

4) de grunder enligt vilka fondbolaget och förvaringsinstitutet får ersättning för sin verksamhet,

5) utredning om placeringsfondens övriga regelbundna kostnader,

6) de närmare grunderna för beräkningen av fondandelsvärdet samt bestämmande av tecknings- och inlösningspriset,

7) var och hur fondandelar tecknas och inlöses,

8) var, när och hur fondandelsvärdet offentliggörs samt uppgifter om fondandelarnas tecknings- och inlösningspriser hålls tillgängliga för allmänheten,

9) fondbolagets och placeringsfondens räkenskapsperiod,

10) grunderna för utdelning av avkastning samt hur och var utdelningen sker,

11) när och var placeringsfondens fondprospekt, faktablad och halvårsrapport samt placeringsfondens och fondbolagets årsberättelse hålls tillgängliga för allmänheten, (29.12.2011/1490)

12) när fondandelsägarstämmor hålls, vem som sammankallar stämmorna och på vilket sätt samt hur fondandelsägarna i övrigt informeras, samt

13) hur och på vilka grunder fondandelsägarna väljer medlemmar till fondbolagets styrelse.

Om avsikten är att i placeringsfondens verksamhet tillämpa den i lag tillåtna möjligheten, skall i fondens stadgar också anges

1) möjligheten att för placeringsfondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten, (18.3.2016/175)

2) grunderna för upplösande av placeringsfonden,

3) att fondandelarna, en andelsklass eller en andelsserie överförs till värdeandelssystemet, (29.12.2011/1490)

4) att fondandelarna kan delas i bråkdelar samt vilken divisor som då används,

5 punkten har upphävts genom L 2.4.2004/224. (2.4.2004/224)

6) i vilka situationer fondbolaget kan eller är skyldigt att sluta inlösa fondandelar,

7) de i 76 § 2 mom. avsedda stater, lokala offentliga samfund eller internationella samfund av offentligrättslig karaktär som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar placera mer än 35 procent av placeringsfondens tillgångar, samt

8) representantskapets uppgifter, sättet för val av representantskapet samt valperioden.

Av en specialplaceringsfonds stadgar skall dessutom klart framgå varför fonden betraktas som en specialplaceringsfond.

Om derivatinstrument används i placeringsfondens investeringsverksamhet, ska i fondens stadgar nämnas

1) derivatinstrumentens användningsändamål och art samt i vilken omfattning de ska användas,

2) motparterna i OTC-derivatinstrument,

3) de riskkontrollmetoder som fondbolaget har för avsikt att tillämpa.

(14.12.2012/765)

I placeringsfondens stadgar skall anges

1) om fondbolaget har för avsikt att ingå låne- eller återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till fondens tillgångar,

2) den maximala andel av placeringsfondens investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument eller av dess tillgångar som samtidigt kan vara föremål för sådana avtal som avses i 1 punkten, samt

3) vilka i 1 mom. avsedda sammanslutningars tjänster som fondbolaget har för avsikt att anlita.

(2.4.2004/224)

Fondbolag ska iaktta de begränsningar i fråga om investering av tillgångar som anges i de stadgar som avses i denna paragraf. (7.3.2014/163)

42 §

I en placeringsfonds namn skall ingå ordet placeringsfond. Benämningen placeringsfond får användas endast på en fond som avses i denna lag.

En placeringsfonds namn skall tydligt skilja sig från de placeringsfonders namn som har fått sina stadgar fastställda tidigare.

En specialplaceringsfonds namn ska klart ange fondens särskilda karaktär så att ordet specialplaceringsfond ingår i namnet. Benämningen specialplaceringsfond får användas endast på sådana specialplaceringsfonder som avses i denna lag. Namnet får inte vara ägnat att vilseleda investerarna. En specialplaceringsfonds namn ska tydligt skilja sig från sådana placeringsfonders namn som lämnat sina stadgar till Finansinspektionen tidigare. En specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter eller fastighetsvärdepapper har rätt att i sitt namn eller för att annars ange sin verksamhet använda en benämning som har samband med fastighetsinvestering. (7.3.2014/163)

43 § (7.3.2014/163)

Finansinspektionen fastställer på ansökan av fondbolaget en placeringsfonds stadgar och ändringar i dem. Placeringsfondens stadgar och ändringar i dem ska fastställas om de överensstämmer med lag och är tydliga.

En ändring av en placeringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har underrättats om den så som föreskrivs i placeringsfondens stadgar, om inte Finansinspektionen med beaktande av ändringens omfattning och fondandelsägarnas intressen bestämmer något annat.

43 a § (7.3.2014/163)

En specialplaceringsfonds stadgar ska vara förenliga med lag och tydliga. Stadgarna ska ges in till Finansinspektionen för kännedom.

Finansinspektionen kan kräva ändringar i specialplaceringsfondens stadgar eller uppställa begränsningar och villkor som är nödvändiga för tillsynen, om det kan anses sannolikt att

1) finansmarknadens stabilitet eller funktion eller förtroendet för verksamheten på finansmarknaden kan äventyras,

2) de bestämmelser i stadgarna som gäller placeringsverksamheten är otillräckliga med tanke på riskhanteringen och investerarskyddet,

3) stadgarna i övrigt måste anses strida mot specialplaceringsfondens andelsägares intressen.

En ändring av en specialplaceringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter det att ändringen har delgetts fondandelsägarna på det sätt som anges i stadgarna för specialplaceringsfonden.

Ett fondbolag får inte börja marknadsföra andelar i en förvaltad specialplaceringsfond till allmänheten och specialplaceringsfonden får inte ta emot medel förrän fondens stadgar har godkänts av fondbolagets styrelse i enlighet med 23 § 2 mom. Fondbolaget ska meddela Finansinspektionen när det inleder specialplaceringsfondens verksamhet. Om fondbolaget inte har inlett specialplaceringsfondens verksamhet inom två år från det att dess stadgar första gången lämnades till Finansinspektionen i enlighet med denna paragraf, ska tillställandet av stadgarna till Finansinspektionen för kännedom anses ha förfallit.

På en specialplaceringsfond som kan ha färre än tio fondandelsägare i enlighet med 27 § tillämpas inte 3 och 4 mom. i den här paragrafen.

Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av den inverkan som specialplaceringsfondens verksamhet kommer att få på finansmarknadens stabilitet och funktion och på förtroendet för verksamheten på finansmarknaden.

44 §

En placeringsfond vars stadgar uppfyller de krav som ställs i fondföretagsdirektivet får inte ombildas till en specialplaceringsfond.

8 kap

Fondandel samt beräkning av dess värde, emission och inlösen

45 § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag ska på begäran emittera andelar i en placeringsfond som det förvaltar. I placeringsfondens stadgar kan det till följd av investeringsverksamhetens natur eller av andra särskilda skäl bestämmas att andelarna ska emitteras endast vid de tidpunkter som närmare anges i stadgarna.

Trots bestämmelserna i 1 mom. får fondbolaget i situationer som anges i stadgarna för en placeringsfond som det förvaltar tillfälligt avbryta en emission av andelar i fonden. Emissionen av fondandelar får avbrytas endast om detta särskilt krävs för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt eller tillgodose något annat tungt vägande intresse hos fondandelsägarna.

Finansinspektionen kan bestämma att en emission av fondandelar ska avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

Fondbolaget får vägra att emittera fondandelar och att ta emot teckning av fondandelar om det för vägran finns ett vägande skäl som anges i placeringsfondens stadgar. Skälet för vägran ska ha samband med kunden, med kundens tidigare beteende eller med att det enligt fondbolagets uppfattning är uppenbart att det inte finns något verkligt behov av ett kundförhållande. Kunden ska underrättas om grunden för vägran.

Bestämmelserna i 4 mom. tillämpas inte om något annat följer av 144 § eller av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). (28.6.2017/450)

Om fondbolaget på det sätt som avses i 2 mom. tillfälligt har avbrutit emissionen av andelar i en placeringsfond som det förvaltar ska det omedelbart underrätta Finansinspektionen om sitt beslut. Om fondbolaget på det sätt som avses i 4 mom. har vägrat att emittera fondandelar och ta emot teckningar av fondandelar ska det underrätta Finansinspektionen om sitt beslut före utgången av följande månad.

46 §

Den som placerat medel i en placeringsfond har rätt till en fondandel.

Fondandelar kan delas i bråkdelar om detta föreskrivs i fondens stadgar. Fondens stadgar skall ange det antal lika stora delar som varje fondandel delas i.

47 §

Andelarna i en placeringsfond är avkastnings- eller tillväxtandelar. I fondens stadgar kan det bestämmas att fonden har både avkastnings- och tillväxtandelar. En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper och likaså en specialplaceringsfond som i enlighet med 27 § har färre än 50 andelsägare ska varje år till alla fondandelsägare i samma förhållande dela ut minst tre fjärdedelar av räkenskapsperiodens vinst, med undantag för icke-realiserade värdeförändringar. (7.3.2014/163)

Fondens stadgar skall ange grunderna för beräkning av den årliga avkastning som utbetalas per avkastningsandel respektive kapitaliseras per tillväxtandel.

I fondbolagets stadgar kan det föreskrivas att fondandelarna kan avvika från varandra när det gäller det belopp som fondbolaget debiterar en placeringsfond som ersättning för förvaltningen av denna. I stadgarna ska det då föreskrivas under vilka förutsättningar investerare kan teckna andelar som avviker från varandra i fråga om ersättningen. I stadgarna kan det också föreskrivas att avkastnings- och tillväxtandelar kan emitteras i olika valutor eller att olika index-, inflations-, ränte- eller valutaskydd eller motsvarande skydd kan väljas för andelsserierna. (29.12.2011/1490)

Samma slag av andelar i en placeringsfond skall vara sinsemellan lika stora och medföra samma rätt till fondens tillgångar.

48 §

Ett fondbolag skall beräkna fondandelsvärdet varje dag (bankdag) som depositionsbanker i allmänhet håller öppet, med undantag för en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper, vars värde skall beräknas och offentliggöras månatligen den sista bankdagen varje månad. (30.3.2007/351)

Fondandelsvärdet är placeringsfondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar. Placeringsfondens värde beräknas så att de skulder som hänför sig till fonden dras av från fondens tillgångar. I syfte att främja långsiktighet i andelsägarnas investeringsverksamhet kan placeringsfonden börja tillämpa en prissättningsmetod med hjälp av vilken fonden kan få ersättning för transaktionskostnader och kursdifferenser och som främjar fondandelsägarnas lika rätt. Närmare bestämmelser om prissättningsmetoden ska då finnas i fondens stadgar. Metoden ska vara överskådlig och också i övrigt vara förenlig med andelsägarnas intresse. (29.12.2011/1490)

Placeringsfondens tillgångar värderas enligt marknadsvärdet. Om något sådant inte finns eller om på det grund av omständigheterna inte kan fås, ska värdet av ett investeringsobjekt beräknas enligt de grunder som anges i placeringsfondens stadgar. Fondens stadgar ska även i övrigt närmare ange hur fondandelsvärdet beräknas. Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om fondbolaget tillfälligt har avstått från att beräkna fondandelsvärdet ska det utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sitt beslut. (29.12.2011/1490)

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper ska i sin balansräkning värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde och låta en opartisk och utomstående, av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare som avses i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) värdera sina fastigheter och andra fastighetsvärdepapper i dess ägo än sådana som är föremål för offentlig handel eller multilateral handel och offentliggöra den värderingen, och i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna nämna och offentliggöra de fastighetsvärderare som den anlitat. Specialplaceringsfonden kan av särskilda skäl värdera förvaltningsfastigheterna till ett annat värde än det verkliga värdet eller besluta att inte anlita en fastighetsvärderare, men den ska då motivera sitt förfarande i verksamhetsberättelsen eller bokslutsnoterna. (21.8.2009/656)

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av fondandelsvärdet. (29.12.2011/1490)

49 § (30.3.2007/351)

På yrkande av fondandelsägare ska fondbolaget på det sätt och vid de tidpunkter som närmare bestäms i placeringsfondens stadgar lösa in andelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar. En fondandel ska lösas in omedelbart med placeringsfondens tillgångar, till det värde som den enligt 48 § beräknas ha på inlösningsdagen. Inlösen ska ske i den ordning fondandelsägarna har framställt yrkanden om saken. En förutsättning för inlösen är att andelsbeviset överlämnas till fondbolaget, om ett sådant har utfärdats. Med avvikelse från det som föreskrivs ovan ska fondbolaget på yrkande av en andelsägare i en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper lösa in dennes fondandel enligt vad som närmare framgår av stadgarna senast inom sex månader efter yrkandet och så att inlösen och teckningar i en sådan specialplaceringsfond får göras med sex månaders intervaller. (7.3.2014/163)

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från att inlösen yrkades. En fondandel skall lösas in så snart medlen från försäljningen av värdepapper, fastigheter och fastighetsvärdepapper har influtit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av den tid som utsatts för försäljning av värdepapper, fastigheter och fastighetsvärdepapper.

50 §

Ett fondbolag kan i situationer som anges i stadgarna för en placeringsfond som bolaget förvaltar tillfälligt avbryta inlösen av andelar i fonden. Inlösen av fondandelar får avbrytas endast om detta särskilt krävs för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt eller tillgodose något annat tungt vägande intresse hos fondandelsägarna. (29.12.2011/1490)

Fondbolaget skall avbryta inlösen av fondandelar om värdet av placeringsfondens egendom eller antalet fondandelsägare underskrider den gräns som bestäms i lag eller i fondens stadgar, om situationen inte har rättats till inom 90 dygn efter att gränsen underskreds. Inlösningsförbudet tillämpas emellertid inte före utgången av den tid som avses i 27 §. I allt placeringsfondens marknadsföringsmaterial skall medan avbrottet pågår nämnas fondens exceptionella situation. (2.4.2004/224)

51 § (30.3.2007/351)

Finansinspektionen kan bestämma att inlösen av fondandelar skall avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden eller fastighetsmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

52 §

Om fondbolaget enligt 50 § har slutat lösa in fondandelar skall det omedelbart underrätta finansinspektionen om sitt beslut.

I sådana fall som avses i 50 § skall fondbolaget och i sådana fall som avses i 51 § skall finansinspektionen omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i alla de till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stater där den ifrågavarande placeringsfondens andelar har marknadsförts om sitt beslut.

9 kap

Fondandelsregister och andelsbevis

53 §

Ett fondbolag ska föra ett fondandelsregister över fondandelarna. Åtminstone följande uppgifter ska ingå i registret: (29.12.2011/1490)

1) fondandelsägarnas namn och postadresser,

2) antalet fondandelar som innehaven omfattar,

3) fondandelarnas olika andelsklasser och andelsserier specificerade, (29.12.2011/1490)

4) registreringsdatum för fondandelarna, samt

5) ordningsnummer för andelsbevisen eller teckningarna av fondandelar.

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när det har säkerställts att placeringsfonden får teckningspriset för en fondandel inom en tidsfrist som normalt iakttas på marknaden. Teckningspriset ska betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset, så att fördelningen av olika slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar fördelningen av den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument specificerade investeringsverksamheten och värdepapperens eller penningmarknadsinstrumentens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem. Teckningspriset för en fondandel i en specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan också betalas med fastigheter eller fastighetsvärdepapper vilkas sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem, om specialplaceringsfondens stadgar innehåller en bestämmelse om att en fondandel kan tecknas med rätt eller skyldighet att i specialplaceringsfonden mot andelen sätta in annan egendom än pengar (apportegendom). Teckningspriset för fondandelar i andra specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. och för fondandelar som en matarfond enligt 115 a § tecknar i en mottagarfond kan betalas genom att finansiella instrument som avses i 11 kap. tillförs som apport. I fråga om andra specialplaceringsfonder som avses i 12 kap. krävs det dessutom att det i stadgarna finns en bestämmelse om att varje fondandelsägare ska teckna fondandelar till ett belopp av minst en miljon euro. Innan fondandelar tecknas ska en i lagen om fastighetsfonder avsedd opartisk och utomstående fastighetsvärderare ha värderat apportegendomen och bedömt dess konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas lika rätt. Om apportegendomen inte omfattar fastigheter eller fastighetsvärdepapper ska ett utlåtande om apportegendomens värde och konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas lika rätt ha inhämtats av en CGR-revisor eller av en revisionssammanslutning, där den revisor som är ansvarig för utlåtandet ska vara en CGR-revisor. (18.9.2015/1198)

Ett av en fondandelsägare till fondbolaget anmält förvärv om vilket tillförlitlig utredning har lagts fram samt andra till fondbolaget anmälda förändringar i omständigheter som har antecknats i det register som nämns i 1 mom. skall utan dröjsmål införas i fondandelsregistret.

Fondbolaget skall lämna i 1 mom. angivna uppgifter till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter. Fondandelsregistret skall hållas tillgängligt för fondandelsägarstämman.

54 §

Ett fondbolag skall på begäran av en fondandelsägare utfärda andelsbevis över fondandelar.

Ett andelsbevis kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan ställas endast till en i fondandelsregistret antecknad person, sammanslutning eller stiftelse.

55 §

I ett andelsbevis skall anges

1) fondandelsägarens och placeringsfondens namn samt fondbolagets och förvaringsinstitutets firma,

2) andelsbevisets ordningsnummer,

3) de till andelsbeviset anslutna fondandelarnas art och antal, samt

4) hur fondandelar inlöses.

Andelsbevis skall dateras och undertecknas av fondbolagets styrelse eller av en person som styrelsen har befullmäktigat. Underskriften får vara tryckt eller framställd på något annat jämförbart sätt.

56 §

Den som har förvärvat en fondandel får inte utöva de rättigheter som enligt denna lag tillkommer en fondandelsägare, förrän fondandelen har registrerats enligt 53 § eller förvärvet har anmälts till fondbolaget jämte utredning. Detta gäller emellertid inte en sådan rättighet som utövas genom uppvisande eller överlåtelse av andelsbevis eller därtill hörande utdelningskuponger.

57 §

Vid överlåtelse eller pantsättning av andelsbevis skall på motsvarande sätt tillämpas vad som i 13, 14 och 22 § lagen om skuldebrev (622/1997) bestäms om löpande skuldebrev. Vid tillämpningen av de nämnda lagrummen skall den som innehar ett andelsbevis och som enligt fondbolagets anteckning på beviset är införd som fondandelsägare i fondandelsregistret jämställas med den som enligt 13 § 2 mom. lagen om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrevet gällande.

I 24 och 25 § lagen om skuldebrev ingår bestämmelser om utdelningskuponger som fogats till andelsbevis.

Om utdelningskuponger inte medföljer andelsbevisen eller om andelsbevis inte har överlämnats kan i placeringsfondens stadgar tas in en föreskrift om att den som i fondandelsregistret är antecknad som fondandelsägare har rätt att lyfta avkastningen på fondandelen. Om avkastningen betalas till den person, sammanslutning eller stiftelse som har antecknats i fondandelsregistret, skall betalningen anses giltig även om mottagaren inte hade rätt till den, om inte fondbolaget kände eller borde ha känt till saken.

Om inget andelsbevis har utfärdats över en fondandel ska det i fondandelsregistret dessutom antecknas eventuella panträtter eller andra motsvarande rättigheter som belastar fondandelen och som anmälts till fondbolaget. (29.12.2011/1490)

9 a kap (11.6.2010/559)

Fondandelar som förvaltas av en fondandelsförvaltare

57 a § (11.6.2010/559)

Fondandelar som ägs av en utlänning eller av en utländsk sammanslutning eller stiftelse kan antecknas i fondandelsregistret genom att man i registret i stället för fondandelsägaren antecknar en fondandelsförvaltare som på uppdrag förvaltar fondandelarna för fondandelsägarens räkning. I fondandelsregistret ska det införas en uppgift om att en fondandelsförvaltare förvaltar fondandelarna för ägarens räkning och dessutom de uppgifter om fondandelsförvaltaren som avses i 53 § 1 mom.

En förutsättning för att fondandelar ska kunna registreras i enlighet med 1 mom. är att fondbolagets rätt att få uppgifter om fondandelarnas slutliga ägare har garanterats på det sätt som anges i detta kapitel. (29.12.2011/1490)

57 b § (28.12.2017/1077)

Som fondandelsförvaltare kan sådana fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen och sådana värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster samt företag som har fått motsvarande auktorisation i en annan EES-stat vara verksamma. Som fondandelsförvaltare kan också en sådan värdepapperscentral vara verksam som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) samt en sådan utländsk värdepapperscentral som avses i 6 punkten i den paragrafen och som har fått sådan auktorisation att vara verksam som värdepapperscentral i en EES-stat eller ett tredjeland som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

57 c § (11.6.2010/559)

Ett fondbolag ska ingå ett skriftligt avtal med fondandelsförvaltaren om skötseln av fondandelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar. Avtal kan ingås bara med en part som är tillförlitlig, har gott anseende och är yrkesskicklig i sin verksamhet. I avtalet ska det avtalas att fondandelsförvaltaren ska lämna fondbolaget de uppgifter enligt 53 § som gäller ägarna till de fondandelar som fondandelsförvaltaren förvaltar och andra uppgifter som fondbolaget behöver enligt den lagstiftning som gäller dess verksamhet.

57 d § (11.6.2010/559)

En fondandelsförvaltare ska ingå ett skriftligt avtal om skötseln av fondandelarna med den utländska fondandelsägaren eller med ett kreditinstitut eller värdepappersföretag eller en annan part som företräder fondandelsägaren. I avtalet ska fondandelsförvaltarens skyldighet att lämna behövliga upplysningar om fondandelsägaren anges.

Om en fondandelsförvaltare för ett register i någon annan stat beträffande rättigheter som gäller fondandelar, ska lagen i denna stat tillämpas på fondandelsägarens eller någon annan rättsinnehavares rättigheter, om inte något annat följer av anteckningarna i fondandelsregistret.

57 e § (11.6.2010/559)

En fondandelsförvaltare har rätt att utöva bara de ekonomiska rättigheter som har samband med de fondandelar som förvaltas.

En fondandelsförvaltare har inte rätt att delta i fondandelsägarstämman med stöd av de fondandelar som förvaltas.

Över fondandelar som har tecknats i en fondandelsförvaltares namn utfärdas det inte andelsbevis.

57 f § (11.6.2010/559)

En fondandelsförvaltare är skyldig att ersätta skada som förvaltaren i sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat fondandelsägare eller andra.

57 g § (11.6.2010/559)

En fondandelsförvaltare är skyldig att på begäran meddela Finansinspektionen namnet på ägaren till de fondandelar som förvaltas liksom även ägarens hemstat och antalet fondandelar. Alternativt kan Finansinspektionen godkänna att fondandelsförvaltaren meddelar motsvarande uppgifter om fondandelsägarens ombud samt bifogar ombudets skriftliga försäkran om att fondandelsägaren inte är finsk.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om sättet för meddelande av uppgifter enligt denna lag om en fondandelsägare eller dennes ombud och av behövlig information för kundkontrollen i deras fall liksom även föreskrifter om omständigheter som ska beaktas när ett avtal ingås mellan ett fondbolag och en fondandelsförvaltare.

En fondandelsförvaltare ska lämna uppgifter om en fondandelsägare till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifterna.

10 kap

Fondandelar som hör till värdeandelssystemet

58 §

Trots bestämmelserna i 49 § 1 mom. och 9 kap. kan det i en placeringsfonds stadgar tas in en bestämmelse om att fondandelarna, en andelsklass eller en andelsserie ska överföras till värdeandelssystemet. I fondbolagets beslut ska det bestämmas inom vilken tid överföringen av fondandelarna ska ske. Över fondandelar som hör till värdeandelssystemet utfärdas inte andelsbevis. Bestämmelser om rätten till sådana fondandelar och om fullgörandet av den prestationsskyldighet som grundar sig på andelarna finns i lagen om värdeandelskonton (827/1991). (29.12.2011/1490)

Andelsbevis skall senast den anmälningsdag som anges i fondbolagets beslut överlämnas till något värdeandelsregister för registrering av äganderätten. Den registeransvarige skall utreda ägarens förvärv. Fondandelsägaren skall i samband med registreringen av sin äganderätt överlämna andelsbeviset till den registeransvarige, som skall förse det med en anteckning om att fondandelen har överförts till värdeandelssystemet.

Panthavare och andra rättsinnehavare skall senast på anmälningsdagen anmäla sina rättigheter för notering på fondandelsägarens värdeandelskonto. Om fondandelsägaren inte har något värdeandelskonto och sökanden lägger fram behövlig utredning om sina rättigheter samt överlämnar andelsbeviset till den som för värdeandelsregistret, skall den registeransvarige i fondandelsägarens namn öppna ett värdeandelskonto på vilket fondandelen och innehavarens rättigheter noteras. Pantsättningen kan i sådana fall noteras utan kontoinnehavarens skriftliga medgivande.

Fondbolaget skall senast på anmälningsdagen till den registeransvarige för notering på fondandelsägarens värdeandelskonto göra anmälan om de fondandelar för vilka inte enligt 54 § 1 mom. har överlämnats något andelsbevis eller för vilka har utfärdats ett andelsbevis som fondbolaget förvarar för fondandelsägarens räkning. Om fondandelsägaren inte har något värdeandelskonto skall det i värdepapperscentralens värdeandelsregister i fondandelsägarens namn öppnas ett värdeandelskonto för notering av de i 53 § angivna, i fondandelsregistret antecknade uppgifter om anmälningstidpunkten som fondbolaget meddelat.

59 §

För fondandelsägare som inte till värdeandelsregistret har överlämnat sina andelsbevis för notering av äganderätten skall på anmälningsdagen öppnas ett gemensamt konto i värdepapperscentralens värdeandelsregister, vari fondbolaget skall införas som kontoinnehavare för de fondandelsägare som inte blivit anmälda.

Hos värdepapperscentralen skall göras upp en särskild förteckning i vilken införs de fondandelsägare enligt fondandelsregistret vilkas andelsbevis inte senast på anmälningsdagen har lämnats in för notering enligt 58 §. En sådan förteckning behöver dock inte göras upp, om överföringen av fondandelarna till värdeandelssystemet sker på ett av värdepapperscentralen godkänt sätt som tryggar andelsägarens rättigheter och som innebär att andelsbevisen förses med en anteckning som gör det möjligt att klarlägga deras samband med noteringarna på fondandelsägarens värdeandelskonto. Av de på kontot gjorda fondandelsnoteringarna skall framgå andelsbevisets ordningsnummer.

Den som lägger fram utredning om sin rätt till fondandelar vilka noterats på ett konto som avses i 1 mom. samt lägger fram vederbörliga andelsbevis har rätt att kräva notering av sin rätt enligt 58 §.

60 §

Ett fondbolag skall senast fyra månader före anmälningsdagen underrätta de fondandelsägare vilkas adresser är kända för bolaget om de beslut som avses i 58 § samt om hur fondandelsägaren eller den som innehar andelsbeviset skall förfara för att få sin rätt till fondandelen noterad på värdeandelskontot. Motsvarande anvisningar skall utfärdas också om möjligheten att notera andra till fondandelar hänförliga rättigheter.

Fondbolagets beslut enligt 58 § skall dessutom tillkännages på samma sätt som kallelse till fondandelsägarstämman utfärdas i enlighet med placeringsfondens stadgar. Beslutet skall dessutom publiceras i den officiella tidningen och i minst en rikstidning. Dessutom skall anvisningarna och informationen sändas till de registeransvariga.

I värdepapperscentralens regler kan vid behov föreskrivas närmare om det förfarande som avses i 1 och 2 mom.

61 §

Ett fondbolag kan fem år efter anmälningsdagen besluta inlösa på ett gemensamt värdeandelskonto som avses i 59 § 1 mom. noterade fondandelar för ägarnas räkning. Fondbolagets beslut skall delges de i beslutet avsedda fondandelsägarna och den person som avses i 58 § 3 mom. vilka skall uppmanas att notera sina fondandelar i värdeandelssystemet vid hot om att de annars inlöses. Uppmaningen skall riktas till fondandelssägarna och den person som avses i 58 § 3 mom., om fondbolaget känner till deras namn och adress, samt publiceras i den officiella tidningen. Uppmaningen skall dessutom anmälas på samma sätt som kallelse till fondandelsägarstämman utfärdas i enlighet med fondstadgarna.

Om ägaren till en fondandel som är noterad på ett gemensamt värdeandelskonto eller en person som avses i 58 § 3 mom. inte inom ett år efter en med stöd av beslutet enligt 1 mom. given uppmaning har begärt att få sin rätt noterad på det sätt som avses i 58 §, har fondandelsägaren förlorat sin rätt till fondandelen. Fondbolaget skall därefter utan dröjsmål lösa in fondandelen med placeringsfondens tillgångar.

Fondbolaget skall i enlighet med lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931) utan dröjsmål deponera medlen, efter avdrag för annonserings- och inlösningskostnader, hos länsstyrelsen på fondbolagets hemort, utan att förbehålla sig rätt att återfå det deponerade. Fondandelsägaren eller en person som avses i 58 § 3 mom. kan mot andelsbeviset lyfta en mot fondandelen svarande andel av medlen.

62 §

Avkastningsutdelning eller utbetalning som har beslutats om efter anmälningsdagen och som gäller fondandelar som avses i 59 § kan inte lyftas förrän andelsbeviset har tillställts ett värdeandelsregister för notering av äganderätten.

En fondandelsägare som före anmälningsdagen har antecknats i värdeandelsregistret eller som till fondbolaget har anmält och styrkt sitt förvärv, kan i placeringsfonden utöva andra rättigheter än de som nämns i 1 mom., även om fondandelsägaren inte har lämnat in andelsbeviset för notering av äganderätten i värdeandelsregistret. På yrkande av fondbolaget skall fondandelsägaren då visa upp sitt andelsbevis eller lägga fram en utredning om var det finns eller någon annan utredning om att äganderätten till fondandelen ännu inte har noterats på ett värdeandelskonto.

Efter anmälningsdagen medför andelsbeviset inte någon annan rätt i placeringsfonden än den som nämns i 59 § 3 mom. I fråga om verkan av överlåtelse av andelsbeviset skall efter anmälningsdagen på motsvarande sätt tillämpas 27 och 29–31 § lagen om skuldebrev. Andelsbeviset kan även efter anmälningsdagen dödas enligt vad som bestäms särskilt.

63 §

Över de fondandelar som hör till värdeandelssystemet och dessas ägare ska med automatisk databehandling föras en fondandelsägarförteckning i enlighet med 4 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. På notering av fondandelar på värdeandelskonton och på fondandelsägarförteckningen tillämpas 53 § 2 mom. i denna lag. (16.6.2017/355)

I fondandelsägarförteckningen skall antecknas det värdeandelsregister på vars värdeandelskonton fondandelarna är noterade samt de uppgifter som enligt 53 § 1 mom. 1–4 punkten skall antecknas i fondandelsregistret.

Förvaltarregistrerade fondandelar skall i fondandelsägarförteckningen införas särskilt för sig så att om den som förvaltar andelarna ges de uppgifter som, enligt vad som bestäms ovan, skall antecknas om fondandelsägaren samt ett omnämnande av förvaltarregistreringen.

För förvaltarregistrerade fondandelar samt för andelar, för vilka någon annan än fondandelsägaren enligt anteckningarna på värdeandelskontot är berättigad att ta emot prestationer som har sin grund i fondandelen, skall som betalningsadress i fondandelsägarförteckningen anges värdeandelsregistret i fråga.

På fondandelsägarförteckningens och vänteförteckningens offentlighet skall tillämpas 53 § 4 mom. Den som för fondandelsägarförteckningen är dock skyldig att lämna ut uppgifter ur förteckningen till fondbolaget.

64 §

Om en tillfällig notering av ett förvärv har gjorts enligt 18 § lagen om värdeandelskonton, skall förvärvaren inte införas i fondandelsägarförteckningen, utan värdepapperscentralen skall föra en särskild förteckning (vänteförteckning) där förvärvet antecknas tills den slutliga noteringen har gjorts. Vid en tillfällig notering skall förvärvarens fångesman likaså strykas ur fondandelsägarförteckningen och införas i vänteförteckningen.

Den som har förvärvat en fondandel som hör till värdeandelssystemet får inte utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare i placeringsfonden förrän han har införts i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 62 § 2 mom. i denna lag eller av 4 kap. 4 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. (16.6.2017/355)

65 §

I en placeringsfonds stadgar skall tas in en bestämmelse enligt vilken rätt att efter anmälningsdagen få avkastning som placeringsfonden delar ut endast tillkommer den

1) som på en bestämd avstämningsdag har antecknats som fondandelsägare i fondandelsägarförteckningen,

2) vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på en i fondandelsägarförteckningen införd fondandelsägares värdeandelskonto, eller

3) på vars värdeandelskonto fondandelen, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har noterats och för vilken med stöd av 4 kap. 4 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet fondandelsförvaltaren på avstämningsdagen har införts som fondandelsförvaltare i fondandelsägarförteckningen. (16.6.2017/355)

Om fondandelsinnehavet är antecknat i vänteförteckningen på avstämningsdagen, tillkommer den i 1 mom. angivna rätten den som visar att fondandelen på avstämningsdagen tillhörde honom.

66 §

Rätt att delta i en sådan placeringsfonds fondandelsägarstämma som har överfört sina fondandelar, en andelsklass eller en andelsserie till värdeandelssystemet har endast de fondandelsägare som tio dagar före stämman har antecknats som ägare i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 62 § 2 mom. När en fondandelsägares röstetal räknas ut beaktas inte de fondandelar som efter ovannämnda dag har införts för ägaren i fondandelsägarförteckningen. (29.12.2011/1490)

Kallelse till fondandelsägarstämman skall utfärdas senast en vecka före den dag som avses i 1 mom.

67 §

Ett fondbolag kan besluta att fondandelarna i en placeringsfond som det förvaltar avförs från värdeandelssystemet. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas 58 och 60 §.

Den som för värdeandelsregistret skall utfärda andelsbevis till den som den i fondbolagets beslut angivna anmälningsdagen var noterad på värdeandelskontot som fondandelsägare, om inte något annat följer av noteringarna på ägarens värdeandelskonto.

Fondandelar över vilka inte senast på anmälningsdagen har utfärdats andelsbevis skall införas i fondandelsregistret med fondandelsägarförteckningens uppgifter.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte då fondandelar avförs från värdeandelssystemet på grund av att en placeringsfond upplöses eller fusioneras.

11 kap

Placering av en i fondföretagsdirektivet avsedd placeringsfonds tillgångar

68 §

Ett fondbolag skall när det placerar tillgångar som ingår i en placeringsfond sprida de risker som är förenade med placeringsverksamheten.

69 §

Ett fondbolag får placera en placeringsfonds tillgångar i (2.4.2004/224)

1) värdepapper och penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, (14.12.2012/765)

2) värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom ett sådant omsättningssystem som avses i 1 punkten, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.

Finansinspektionen kan efter att ha bett sammanslutningen av fondbolag om ett utlåtande meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplats kan anses uppfylla de krav som anges i 1 mom. 1 punkten. (2.4.2004/224)

3 mom. har upphävts genom L 2.4.2004/224. (2.4.2004/224)

70 §

En placeringsfond skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

71 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i penningmarknadsinstrument som inte är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att

1) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att

2) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten, eller att

3) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att

4) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i 1, 2 eller 3 punkten och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.

Fondbolaget får investera högst en tiondedel av en placeringsfonds tillgångar i andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än sådana som avses i 69 § och i denna paragraf.

Fondbolaget ska vidta behövliga åtgärder för att trygga fondandelsägarnas intressen, om placeringsfondens medel har investerats i sådana värdepapperiseringar som avses i värdepapperiseringsförordningen och som inte längre uppfyller de förutsättningar som avses i den förordningen. (14.12.2018/1109)

71 a § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i inlåning i kreditinstitut, förutsatt att

1) inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att

2) kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om kreditinstitutet har sin hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att på kreditinstitutet i dess hemstat tillämpas tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

72 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag får investera tillgångar som tillhör en placeringsfond som det förvaltar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag samt i andelar i AIF-fonder som är etablerade i EES-stater eller tredjeland och som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om fondernas eller företagens syfte är att kollektivt investera medel som har anskaffats från allmänheten i sådana finansiella instrument eller andra likvida finansieringstillgångar som avses i 69, 71 eller 71 a § eller i denna paragraf, om de tillämpar riskspridningsprincipen och om deras andelar direkt eller indirekt inlöses på yrkande av innehavaren med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar. Placeringsfondens tillgångar får emellertid inte investeras i andelar i en placeringsfond, ett fondföretag eller AIF-fond i vars regler eller bolagsordning det bestäms att sammanlagt över en tiondel av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder. (7.3.2014/163)

En placeringsfonds tillgångar kan investeras i andelar i sådana i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda AIF-fonder som är etablerade i EES-stater eller tredjeland och som avses i 1 mom. under följande förutsättningar, som avser den AIF-fond som är investeringsobjekt:

1) enligt hemstatens lagstiftning ska investeringsobjektet vara föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska unionens lagstiftning och det ska vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen,

2) skyddsnivån för andelsägarna ska motsvara det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har, särskilt genom att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet, och

3) över verksamheten ska offentliggöras halvårsrapporter och årsberättelser, så att det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.

(7.3.2014/163)

De investeringar som avses i 2 mom. får sammanlagt uppgå till högst tre tiondedelar av placeringsfondens tillgångar.

Om en placeringsfonds tillgångar investeras i andelar i sådana placeringsfonder, fondföretag eller i 1 och 2 mom. avsedda AIF-fonder som direkt eller genom delegering förvaltas av samma fondbolag eller ett annat bolag till vilket fondbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande, får detta fondbolag eller det andra bolaget inte debitera avgifter för teckning eller inlösen av placeringsfondens investeringar i andelar i dessa andra placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder. (7.3.2014/163)

Ett fondbolag får investera högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i andelar i en enda placeringsfond, i ett enda fondföretag eller i en enda i 1 och 2 mom. avsedd AIF-fond. (7.3.2014/163)

Vid beräkning av de investeringsbegränsningar som avses i detta kapitel beaktas inte de placeringsfonders, fondföretags eller i 1 och 2 mom. avsedda AIF-fonders tillgångar som placeringsfondens tillgångar har investerats i. (7.3.2014/163)

73 § (2.4.2004/224)

Av en placeringsfonds tillgångar får högst en tiondedel investeras i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument. Högst en femtedel får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i OTC-derivatinstrument inte överstiga en tiondel av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 71 a § och, i andra fall, en tjugondel av placeringsfondens tillgångar. (14.12.2012/765)

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger en tjugondel av placeringsfondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst två femtedelar av placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana OTC-derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i 71 a §. (14.12.2012/765)

Sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar får investeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av företaget eller i sådana OTC-derivatinstrument som för placeringsfonden innebär en riskexponering mot företaget i fråga. (14.12.2012/765)

Vid beräkningen av de gränser som anges i denna paragraf samt i 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. skall sammanslutningar som enligt 1 kap. 6 § bokföringslagen hör till samma koncern betraktas som en helhet. Utan hinder av detta får emellertid sammanlagt högst en femtedel av placeringsfondens tillgångar investeras i värdepapper och penningmarknadsinstrument som har emitterats av sammanslutningar inom samma koncern.

73 a § (2.4.2004/224)

Utan hinder av de gränser som fastställs i 73 § får ett fondbolag investera sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev, om syftet med placeringsfondens investeringsverksamhet enligt fondens stadgar är att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för masskuldebrev som är allmänt känt på finansmarknaden. Det index som efterbildas skall ha en tillräckligt diversifierad sammansättning och utgöra en tillräckligt noggrann referens för den marknad vars utveckling det hänför sig till. Tillräckliga uppgifter skall offentliggöras om indexets sammansättning och utveckling.

Under de förutsättningar som nämns i 1 mom. får fondbolaget i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev investera högst 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar, om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor och särskilt på reglerade marknader där vissa värdepapper i hög grad dominerar. Investeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

74 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag får inte utöva avsevärt inflytande i ett aktiebolag i vars aktier det har investerat sådana placeringsfonders tillgångar som fondbolaget förvaltar. Fondbolaget får inte utöva rösträtt som överstiger en tiondel av det röstetal som samtliga aktier medför i ett sådant annat bolag i vilket det har investerat sådana placeringsfonders tillgångar som fondbolaget förvaltar. Om fondbolaget av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier har investerat ett belopp som inte endast tillfälligt överskrider en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför, ska det offentliggöra målsättningen för ägarutövandet i aktiebolaget på det sätt som föreskrivs i 29 § 2 mom. De ovan nämnda begränsningarna ska tillämpas också då en placeringsfonds tillgångar investeras i sådana placeringsfonders, fondföretags eller AIF-fonders andelar som inte på anmodan löses in direkt eller indirekt med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar. Ovan nämnda begränsningar ska inte tillämpas när det är fråga om tillgångar som investerats via sådana specialplaceringsfonder som fondbolaget förvaltar. (7.3.2014/163)

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en tiondedel av en och samma emittents

1) aktier utan rösträtt,

2) masskuldebrev, och

3) penningmarknadsinstrument.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en fjärdedel av andelarna i en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag.

De begränsningar som nämns i 2 mom. 2 och 3 punkten samt i 3 mom. behöver inte iakttas om det vid förvärvstidpunkten inte är möjligt att beräkna det sammanlagda antalet masskuldebrev eller penningmarknadsinstrument eller nettoantalet emitterade andelar i en placeringsfond eller i ett fondföretag.

75 §

Utan hinder av 73 § 1, 3 och 4 mom. får ett fondbolag investera högst en fjärdedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents masskuldebrev, om (2.4.2004/224)

1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och om

2) de medel som härrör från emissionen av masskuldebreven enligt lag måste investeras i tillgångar som, i händelse av emittentens oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, med prioritet kan användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.

I en och samma emittents masskuldebrev enligt 1 mom. gjorda investeringar som överstiger en tjugondedel av placeringsfondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst fyra femtedelar av fondens tillgångar.

Finansinspektionen ska lämna Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen en förteckning över de masskuldebrev som avses i 1 mom. och över de emittenter som har tillstånd att emittera sådana masskuldebrev som uppfyller kriterierna i 1 mom. Till förteckningen ska uppgifter fogas om vilket slags säkerheter som erbjuds för lånen. (29.12.2011/1490)

76 § (2.4.2004/224)

Utan hinder av 73 § 1, 3 och 4 mom. samt 74 § 2 mom. 2 och 3 punkten får ett fondbolag investera högst 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents eller garants värdepapper eller penningmarknadsinstrument, förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fondbolaget får med tillämpning av principen om riskspridning investera mer än 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 1 mom. En förutsättning är att ett omnämnande av detta har tagits in i placeringsfondens stadgar och att värdepapperen eller penningmarknadsinstrumenten enligt stadgarna härrör från minst sex olika emissioner och förutsatt att avsikten inte är att i en och samma emission investera ett belopp som överstiger 3 tiondedelar av fondens tillgångar samt förutsatt att fondandelsägarna kan garanteras motsvarande skydd som i en placeringsfond som iakttar de begränsningar som nämns i 73 § 1, 3 och 4 mom. och 74 § 2 mom. 2 och 3 punkten.

77 § (2.4.2004/224)

Ovan i 73 § 1–4 mom., 75 § och 76 § 1 mom. avsedda investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument eller i inlåning som den mottagit eller i OTC-derivatinstrument i vilka företaget är motpart får inte överstiga ett belopp som motsvarar 35 hundradelar av placeringsfondens tillgångar. (14.12.2012/765)

Sådana värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses 75 § och 76 § 1 mom. behöver inte beaktas vid tillämpningen av den i 73 § 3 mom. nämnda två femtedels begränsningen.

De ovan i detta kapitel angivna begränsningarna behöver inte iakttas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i placeringsfondens tillgångar utnyttjas. Om begränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, skall fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

78 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag får vid investering av en placeringsfonds tillgångar, med iakttagande av principen om riskspridning avvika från de begränsningar som anges i 72, 73, 73 a, 75 och 76 § samt i 77 § 1 mom. under högst sex månader efter att fondverksamheten inletts.

79 §

En placeringsfonds tillgångar får investeras i aktier eller andra kapitalbevis i ett sådant utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beläget bolag vars tillgångar investeras huvudsakligen i värdepapper utgivna av emittenter med hemort i bolagets hemstat, då detta enligt den ifrågavarande statens lagstiftning är det enda sättet att investera i värdepapper som har emitterats i den staten.

Investeringar enligt 1 mom. kan göras endast om de begränsningar som nämns i 72, 73, 74 och 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. iakttas i bolagets verksamhet. Om de i 72 §, 73 § 1 och 3 mom., 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. avsedda begränsningarna överskrids till följd av att teckningsrätter utnyttjas eller av skäl som är oberoende av fondbolaget eller när det fråga om en av fondbolaget förvaltad placeringsfond vars verksamhet har inletts under de senaste sex månaderna, skall i tillämpliga delar iakttas 77 § 3 mom. och 78 §. (2.4.2004/224)

80 § (14.12.2012/765)

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument eller på en annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, samt i OTC-derivatinstrument, förutsatt att

1) derivatinstrumentet avser finansiella instrument enligt 69, 71, 71 a eller 72 §, derivatinstrument som avser finansiella instrument eller underliggande tillgångar enligt denna paragraf, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor som motsvarar de investeringsmål som anges i placeringsfondens stadgar,

2) motparten vid transaktioner med OTC-derivatinstrument är ett företag vars verksamhet med tanke på stabiliteten omfattas av tillsyn i enlighet med de grunder som anges i Europeiska unionens lagstiftning eller ett företag på vilket tillämpas och som iakttar stabilitetsregler som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning, och

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt och verifierat kan värdera OTC-derivatinstrumenten samt att de vid varje tidpunkt, på fondbolagets initiativ, kan säljas, omvandlas i pengar eller avslutas genom en utjämnande transaktion till gängse värde.

80 a § (2.4.2004/224)

När en placeringsfonds tillgångar investeras i derivatinstrument får de investeringsgränser som anges i detta kapitel inte överskridas. När begränsningarna beräknas beaktas emellertid inte investeringar i derivatinstrument vilkas underliggande tillgångar utgörs av finansiella index som uppfyller förutsättningarna i 73 a § 1 mom.

Om ett värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett derivatinstrument, ska detta beaktas när de krav som anges i 80 och 80 b § och i denna paragraf iakttas. (29.12.2011/1490)

80 b § (29.12.2011/1490)

Den totala riskexponeringen för en placeringsfonds derivatinstrument får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet av fondens samtliga investeringar. Vid riskanalysen beaktas nuvärdet av placeringsfondens tillgångar, motpartsrisken, marknadsprognoserna och den tid som behövs för att omvandla investeringarna i pengar.

Fondbolaget ska använda sig av riskkontrollmetoder som möjliggör kontinuerlig uppföljning och mätning av vilka risker som är förknippade med enskilda investeringar och hur dessa risker påverkar den totala riskexponeringen för placeringsfondens investeringar. Bolaget ska tillämpa ett förfarande som möjliggör en exakt och oberoende värdering av icke-standardiserade derivatinstrument. Fondbolaget får inte använda kreditvärderingar som enda grunden eller mekaniskt när det bedömer kreditvärdigheten för placeringsfondens tillgångar. (7.3.2014/163)

Fondbolaget ska varje år meddela Finansinspektionen vilka typer av derivatinstrument som har använts i de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas investeringsverksamhet, vilka risker som är förknippade med derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder som har använts och vilka kvantitativa begränsningar som gäller. Även betydande förändringar i dessa uppgifter ska meddelas.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv i fråga om kriterierna för bedömning av rikshanteringsförfarandenas tillräcklighet och förfarandena för beräkning av värdet på icke-standardiserade derivatinstrument och även föreskrifter om innehållet i de uppgifter som avses i 3 mom. och förfarandet för att lämna uppgifterna.

81 §

I syfte att främja en effektiv kapitalförvaltning får ett fondbolag ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet avsedd värdepapperscentral eller utländsk värdepapperscentral eller, om clearingen sker någon annanstans, om motparten är ett värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster eller en annan tillhandahållare av investeringstjänster och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden. (16.6.2017/355)

Värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i en placeringsfonds tillgångar kan överlåtas som skuld och återköpsavtal om dem kan ingås endast mot tillräcklig säkerhet. Fondbolaget ska dagligen se till att säkerhetens värde är tillräckligt under hela giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet. Clearingorganisationen eller en annan sammanslutning som står under Finansinspektionens eller en motsvarande behörig myndighets tillsyn ska förvara säkerheten för placeringsfondens räkning till utgången av låne- eller återköpsavtalet. (14.12.2012/765)

En placeringsfond får ingå låneavtal till sammanlagt högst en fjärdedel av värdet av sina investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på begäran kan återfås senast följande bankdag. (29.12.2011/1490)

Det sammanlagda beloppet av en placeringsfonds återköpsavtal och krediter som avses i 83 § får inte överstiga en tiondedel av värdet på fondens tillgångar.

5 mom. har upphävts genom L 2.4.2004/224. (2.4.2004/224)

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar. (2.4.2004/224)

82 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag får inte för en placeringsfonds räkning utan täckning avyttra värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument.

83 §

Ett fondbolag får för en placeringsfonds räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst en tiondedel av placeringsfondens värde. Till fonden får förvärvas utländsk valuta genom kreditförmedling. (18.3.2016/175)

Fondbolaget får ställa en placeringsfonds tillgångar som säkerhet för sådan i 1 mom. angiven kredit med vilken skall jämställas i 81 § angivna återköpsavtal avseende värdepapper samt som säkerhet för åtaganden som härrör från sådana derivatinstrument som avses i 80 §.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kreditupptagning och användning av placeringsfondens tillgångar som säkerhet för kredit. (18.3.2016/175)

84 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag får inte bevilja kredit av en placeringsfonds tillgångar och inte heller ställa borgen eller annan säkerhet för tredje parts åtaganden. Till en placeringsfond kan dock förvärvas värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument som inte är helt betalda.

85 §

Ett fondbolag får inte investera tillgångar ur de placeringsfonder som det förvaltar i ett annat fondbolags aktier.

86 §

En placeringsfonds tillgångar får inte investeras i ädla metaller eller i värdepapper som är inlösbara i sådana metaller.

86 a § (19.12.2008/889)

Genom förordning av finansministeriet utfärdas de närmare bestämmelser om de krav som gäller i 2 § 13 punkten avsedda penningmarknadsinstrument, i 69 § 1 mom. och 71 § 2 mom. avsedda värdepapper, i 71 § 1 mom. avsedda penningmarknadsinstrument, i 73 a § 1 mom. avsett aktieindex eller index för masskuldebrev, i 80 § 1 mom. avsedda derivatinstrument och finansiella index som används som underliggande tillgångar, i 80 a § 2 mom. avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument och i 81 § avsedda metoder för effektiv förmögenhetsförvaltning, som behövs för genomförandet av kommissionens direktiv 2007/16/EG om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner.

12 kap

Specialplaceringsfonders investeringsverksamhet

87 § (7.3.2014/163)

En specialplaceringsfonds tillgångar ska investeras utan obefogat dröjsmål. Om andelar i specialplaceringsfonden får erbjudas icke-professionella kunder ska ett fondbolag när det investerar specialplaceringsfondens tillgångar sprida de risker som fondens investeringsverksamhet medför.

Om andelar i en specialplaceringsfond får erbjudas icke-professionella kunder, ska det i dess stadgar nämnas till vilka delar det vid investeringen av specialplaceringsfondens tillgångar avviks från bestämmelserna i 11 kap.

88 §

När en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet förutsätter det kan dess stadgar avvika från 45, 48 och 49 § samt från 98 § 1 och 2 mom. (2.4.2004/224)

Om en specialplaceringsfonds stadgar innehåller ett undantag från rätten att lösa in fondandelar enligt 49 § i denna lag, skall i dem anges på vilka villkor en fondandelsägare kan kräva inlösen av en fondandel, då beslut har fattats om ändring av stadgarna eller överlåtelse av förvaltningen av en specialplaceringsfond eller fusionering eller delning av fonden.

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter skall i tillämpliga delar iaktta vad som i 3 och 4 kap. i lagen om fastighetsfonder föreskrivs om investering av en fastighetsfonds tillgångar, kredittagning, värdering av egendom samt om fastighetsvärderare och fastighetsvärdering. (30.3.2007/351)

13 kap

Marknadsföring av fondandelar och fondbolagets informationsskyldighet

89 § (29.12.2011/1490)

Marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonder ska, om Finansinspektionen så kräver, ske på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Fondandelar i placeringsfonder får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information. Av marknadsföringen ska dess kommersiella syfte framgå. Marknadsföring där det ingår en uppmaning att köpa andelar i en placeringsfond och specifik information om fonden får inte innehålla påståenden som strider mot eller minskar betydelsen av informationen i fondprospektet och faktabladet. Av marknadsföringsmaterialet ska det framgå var och på vilket språk investerare kan erhålla eller få tillgång till fondprospektet och faktabladet.

Om nettovärdet av en placeringsfonds tillgångar tenderar att variera avsevärt på grund av placeringarnas sammansättning eller förvaltningsmetoderna, ska detta särdrag anges i fondprospektet och vid behov i marknadsföringsmaterialet.

90 §

Av en specialplaceringsfonds marknadsföringsmaterial skall tydligt framgå varför fonden betraktas som en specialplaceringsfond.

91 § (29.12.2011/1490)

Av det fondprospekt och allt marknadsföringsmaterial som gäller en placeringsfond som avses i 76 § 2 mom. ska det tydligt framgå att fondens tillgångar kan investeras i en sådan enskild emittents värdepapper som avses i momentet. I fondprospektet och marknadsföringsmaterialet ska dessutom de stater, lokala offentliga samfund eller offentligrättsliga samfund av internationell karaktär anges som har emitterat eller garanterat värdepapper i vilka fondbolaget ämnar investera eller har investerat mer än 35 hundradelar av placeringsfondens tillgångar.

92 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra ett prospekt (fondprospekt). Prospektet skall uppdateras och till det skall bifogas fondens stadgar.

Fondprospektet ska innehålla väsentlig och tillräcklig information om målsättningarna för placeringsfondens investeringsverksamhet samt om fondens övriga egenskaper, om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden samt om det förvaringsinstitut som placeringsfonden anlitar för att investerare ska kunna göra en tillförlitlig bedömning av placeringsfonden och särskilt av de risker som är förenade med den. Fondprospektet ska dessutom innehålla

1) detaljerade, aktuella uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy, vilka omfattar en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och uppgifter om vilka personer som svarar för beviljandet av ersättningar och förmåner samt, om bolaget har en ersättningskommitté, uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning, eller

2) ett sammandrag av fondbolagets ersättningspolicy och information om att de detaljerade uppgifterna enligt 1 punkten om fondbolagets ersättningspolicy är tillgängliga på fondbolagets webbplats, uppgifter om webbplatsens adress samt information om att investerare på begäran kan få fondprospektet i skriftlig form och kostnadsfritt.

(18.3.2016/175)

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om fondprospektets innehåll samt hur informationen skall framställas. (2.4.2004/224)

4 mom. har upphävts genom L 29.12.2011/1490. (29.12.2011/1490)

Fondbolaget skall omedelbart sända fondprospekten över de placeringsfonder som bolaget förvaltar samt ändringar i prospekten till finansinspektionen för kännedom.

93 § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag ska för varje placeringsfond som det förvaltar upprätta en kortfattad handling med basfakta för investerare (faktablad). I faktabladet ska uttrycket "basfakta för investerare" ingå på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

I faktabladet ska det finnas följande information som ska vara begriplig för investeraren utan några andra handlingar:

1) placeringsfondens och Finansinspektionens identifieringsuppgifter, (18.3.2016/175)

2) kort beskrivning av investeringsmål och investeringsinriktning,

3) presentation av tidigare avkastningsutveckling eller vid behov av förväntad avkastningsutveckling,

4) kostnader och produktrelaterade avgifter, och

5) investeringens risk- och avkastningsprofil samt lämpliga anvisningar och varningar när det gäller riskerna med investeringar i placeringsfonden.

Faktabladet ska offentliggöras på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Bestämmelser om de krav som gäller för faktablad finns dessutom i kommissionens basfaktaförordning.

93 a § (29.12.2011/1490)

I faktabladet ska det anges var och hur man kan få fondprospekt, årsberättelser och halvårsrapporter och annan ytterligare information om fonden samt på vilka språk handlingarna och informationen är tillgängliga. I faktabladet ska ingå information om att sådana uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy som motsvarar uppgifterna enligt 92 § 2 mom. 1 punkten finns tillgänglig på fondbolagets webbplats, uppgifter om webbplatsens adress samt information om att investerare på begäran kan få fondprospektet i skriftlig form och kostnadsfritt. (18.3.2016/175)

Faktabladet ska utformas kortfattat på allmänspråk och upprättas i ett gemensamt format som möjliggör jämförelser. Faktabladet ska vara begripligt också för andra än professionella investerare. Informationen ska vara saklig, tydlig och förenlig med motsvarande information i fondprospektet.

Faktabladet ska användas utan ändringar eller tillägg i alla EES-stater där placeringsfondens fondandelar marknadsförs med stöd av en anmälan enligt 127 §.

Bestämmelser om de krav som gäller informationen i faktabladet finns dessutom i kommissionens basfaktaförordning .

94 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra en halvårsrapport åtminstone för de sex första månaderna av varje räkenskapsperiod. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två månader efter rapportperiodens utgång.

Av halvårsrapporten skall framgå placeringsfondens tillgångar och skulder, antalet emitterade andelar, fondandelens värde, hur investeringarna är fördelade med beaktande av placeringsfondens investeringsinriktning samt vilka förändringar som under rapportperioden har skett i investeringarnas sammansättning. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om halvårsrapportens innehåll samt hur halvårsrapportens information skall framställas. (2.4.2004/224)

95 § (29.12.2011/1490)

95 § har upphävts genom L 29.12.2011/1490.

96 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra en årsberättelse för varje räkenskapsperiod. Årsberättelsen skall offentliggöras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Årsberättelsen skall innehålla bokslutet, resultaträkningen och balansräkningen samt noterna till dessa och sådana väsentliga och tillräckliga uppgifter som behövs för att investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av utvecklingen och resultatet av fondens verksamhet.

I årsberättelsen ska dessutom ingå

1) en redovisning av det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsperioden, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal, antalet förmånstagare samt de belopp som placeringsfonden betalat ut direkt och de resultatbaserade ersättningar som ingår i dem,

2) det sammanlagda ersättningsbeloppet, fördelat på de personalgrupper eller andra grupper av arbetstagare som avses i 30 e § 1 mom.,

3) en beskrivning av hur ersättningarna och förmånerna har beräknats,

4) resultatet av de justeringar som avses i 30 f § och de oegentligheter som har förekommit,

5) väsentliga ändringar av den antagna ersättningspolicyn.

(18.3.2016/175)

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om årsberättelsens innehåll samt hur årsberättelsens information skall framställas. (2.4.2004/224)

97 § (29.12.2011/1490)

Fondbolaget ska på begäran kostnadsfritt ge en kund fondprospektet och placeringsfondens senaste årsberättelse och halvårsrapport.

Fondbolaget ska se till att placeringsfondens senaste årsberättelse och halvårsrapport finns tillgängliga för allmänheten på det sätt som anges i fondprospektet och faktabladet. En kund ska på begäran kostnadsfritt få årsberättelsen och halvårsrapporten i skriftlig form.

På begäran av en kund ska fondbolaget tillhandahålla kompletterande information om metoderna och de kvantitativa gränserna för en placeringsfonds riskkontroll och om den senaste utvecklingen på marknaden när det gäller riskerna med och avkastningen av de viktigaste instrumentkategorierna i fråga om placeringsfondens investeringsverksamhet.

Fondbolaget ska ge en kund fondprospektet genom att rikta det till kunden personligen, antingen skriftligen eller i någon annan varaktig form så att kunden kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form eller så att fondprospektet finns tillgängligt på fondbolagets webbplats under en lämplig tid. Kunden ska alltid på begäran kostnadsfritt få fondprospektet i skriftlig form.

Bestämmelser om de villkor som gäller när ett fondprospekt eller ett faktablad tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats finns i kommissionens basfaktaförordning.

98 §

Ett fondbolag skall alltid när det emitterar eller inlöser fondandelar och minst två gånger i månaden offentliggöra fondandelsvärdet samt antalet utelöpande fondandelar.

Finansinspektionen kan på ansökan ge fondbolaget tillstånd att offentliggöra uppgifterna endast en gång i månaden, om förfarandet inte äventyrar fondandelsägarnas intressen.

Fondbolaget skall utan dröjsmål rätta väsentliga fel som har skett vid offentliggörandet av fondandelsvärdet. Sådana fel skall omedelbart meddelas till finansinspektionen, som avgör om felet är väsentligt eller inte.

98 a § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag som säljer andelar i en placeringsfond direkt eller via en fysisk eller juridisk person som handlar på dess vägnar och ansvar ska ge investerarna faktabladet i god tid innan andelar tecknas i placeringsfonden.

Ett fondbolag som förvaltar en placeringsfond vars andelar säljs på något annat sätt än vad som anges i 1 mom. ska för varje placeringsfond på begäran ge faktabladet till

1) dem som använder fondandelarna som en del av sin egen finansiella produkt,

2) förmedlare som säljer andelar i placeringsfonden eller produkter som innebär riskexponering mot placeringsfonden,

3) förmedlare som ger råd om sådana investeringar eller produkter.

Investerarna ska få faktabladet kostnadsfritt.

98 b § (29.12.2011/1490)

Fondbolaget ska ge investerarna faktabladet i en varaktig form som avses i 97 § 4 mom. eller så att det finns tillgängligt på fondbolagets webbplats under en lämplig tid. En investerare ska alltid på begäran kostnadsfritt få faktabladet i skriftlig form.

Fondbolaget ska hålla ett uppdaterat faktablad tillgängligt på sin webbplats.

98 c § (29.12.2011/1490)

Fondbolaget ska omedelbart sända faktabladet och ändringar i det till Finansinspektionen för kännedom.

Faktabladet ska hållas uppdaterat till väsentliga delar.

14 kap (14.12.2012/765)

Insiderbestämmelser

99 § (14.12.2012/765)

En insider i ett fondbolag ska i enlighet med 100 § till fondbolagets insiderregister som avses i 101 a § anmäla uppgifter om fondandelar i sådana placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget och om aktier och sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan insideranmälan.

Med insider i ett fondbolag avses

1) styrelsemedlemmar och suppleanter som valts av fondbolagets bolagsstämma, fondbolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt fondbolagets revisorer och revisorssuppleanter och de tjänstemän hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget,

2) andra anställda hos fondbolaget eller personer som agerar på fondbolagets vägnar eller för dess räkning och har möjlighet att påverka beslut om placering av placeringsfondens tillgångar.

100 § (14.12.2012/765)

En insider i ett fondbolag ska göra insideranmälan inom fjorton dagar efter sin utnämning till ett uppdrag som avses i 99 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare insidern är,

2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av fondandelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget samt aktier och sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta fondbolaget om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet gäller fondandelar eller uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om fondandelarna, aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan fondbolaget organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.

101 § (14.12.2012/765)

Den som äger aktier i ett fondbolag ska till det insiderregister som avses i 101 a § göra anmälan om sitt innehav av fondandelar i en placeringsfond som förvaltas av det fondbolaget.

Anmälan som avses i 1 mom. ska göras inom fjorton dagar från förvärvet av fondandelen. Anmälan om en förändring i innehavet ska göras inom samma tid.

Om fondandelar har överförts till värdeandelssystemet kan fondbolaget organisera ett förfarande för att hämta informationen ur värdeandelssystemet. I så fall behöver inga separata anmälningar göras.

101 a § (14.12.2012/765)

Ett fondbolag ska föra register över anmälningar som avses i 100 och 101 § (fondbolagets insiderregister), varav

1) det för varje insider framgår de fondandelar, aktier och finansiella instrument som ägs av insidern, omyndiga som avses i 100 § 2 mom. 1 punkten och organisationer eller stiftelser som avses i 100 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i momentet samt specificerade förvärv och avyttringar,

2) framgår de fondandelar som ägs av aktieägare som avses i 101 § och förändringar i innehavet.

Om anmälningar görs i enlighet med 100 § 6 mom. kan fondbolagets insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av fondbolagets insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än insiders och fondbolagets aktieägares namn är dock inte offentliga.

4 mom. har upphävts genom L 28.12.2017/1077. (28.12.2017/1077)

101 b § (28.12.2017/1077)

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälningar som avses i 100 och 101 § och hur de ska göras samt om innehållet i fondbolagets insiderregister som avses i 101 a § och hur uppgifterna ska registreras.

102 § (14.12.2012/765)

Den som är insider i ett fondbolag och den som är aktieägare i ett fondbolag får inte utan Finansinspektionens tillstånd mot vederlag förvärva värdepapper eller derivatinstrument som ingår i en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds tillgångar eller avyttra sådana tillgångar till placeringsfonden, om inte förvärvet eller avyttringen sker genom handel som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten.

15 kap

Överlåtelse av placeringsfonds- verksamhet och byte av förvaringsinstitut

103 §

Ett fondbolag (överlåtande fondbolag) kan med finansinspektionens tillstånd överlåta förvaltningen av en placeringsfond (överförd placeringsfond) till ett annat fondbolag (övertagande fondbolag).

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning skall upprätta en skriftlig överlåtelseplan som skall godkännas av styrelserna för det överlåtande och det övertagande fondbolaget. Av den daterade och undertecknade överlåtelseplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagens firmor, företags- och organisationsnummer, adresser och hemorter, (2.4.2004/224)

2) den överförda placeringsfondens namn,

3) en utredning om huvudorsakerna till att förvaltningen av placeringsfonden överlåts,

4) det vederlag som betalas till det överlåtande fondbolaget,

5) en utredning om att den överförda placeringsfonden inte har sådana krediter som avses i 83 §, samt

6) ett förslag till den planerade ikraftträdelsetidpunkten för överlåtelsen.

Det överlåtande fondbolaget ansvarar enligt 10 kap. 8 § handelsbalken för de av den överförda placeringsfondens åtaganden som har uppkommit före den i 105 § 2 mom. avsedda tidpunkten för verkställandet av överlåtelsen och som vid den nämnda tidpunkten fortfarande är obetalda.

104 §

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning skall ansöka om finansinspektionens tillstånd att verkställa överlåtelsen. Till ansökan, som skall göras inom en månad efter att överlåtelseplanen har godkänts, skall fogas överlåtelseplanen jämte bilagor samt överlåtelsebesluten. Om ansökan inte har gjorts inom utsatt tid, förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning.

Finansinspektionen skall inom en månad efter att ansökan inkommit besluta om tillståndet att verkställa överlåtelsen. Tillstånd kan inte beviljas om överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning inte kan anses vara förenlig med fondandelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har sådana krediter som avses i 83 §. Om tillstånd inte beviljas förfaller överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning.

105 §

Om finansinspektionen har beviljat fondbolagen tillstånd att överlåta placeringsfondens förvaltning, skall bolagen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning verkställs. Av meddelandet skall framgå verkställighetstillståndets och överlåtelseplanens innehåll.

Fondbolagen skall till finansinspektionen inom två månader efter att tillstånd för verkställighet av överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning beviljades meddela att överlåtelsen har verkställts, vid äventyr att överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning förfaller, om inte annat följer av 103 § 2 mom. 6 punkten.

106 §

Ett fondbolag får med finansinspektionens tillstånd byta förvaringsinstitut. Fondbolaget skall tillställa finansinspektionen utredning om hur överföringen av de uppgifter som avses i 31 § till det nya förvaringsinstitutet ordnas på ett sätt som tryggar fondandelsägarnas intressen.

106 a § (7.3.2014/163)

Det som i detta kapitel föreskrivs om fondbolag ska tillämpas på ett utländskt EES-fondbolag som har fått tillstånd att inrätta en placeringsfond i Finland samt på en EES-baserad AIF-förvaltare som har fått en underrättelse från sin hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet enligt 19 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder om att den får förvalta AIF-fonder i Finland.

16 kap (29.12.2011/1490)

Fusion av placeringsfonder

Godkännande av en fusion av placeringsfonder
107 § (29.12.2011/1490)

En placeringsfond (överlåtande placeringsfond) kan fusioneras med en annan placeringsfond (övertagande placeringsfond) eller med ett fondföretag (övertagande fondföretag).

Med fusion avses ett arrangemang där

1) en överlåtande placeringsfond i samband med att den upplöses utan likvidationsförfarande överför sina tillgångar och åtaganden till en annan befintlig övertagande placeringsfond eller ett befintligt övertagande fondföretag i utbyte mot att fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden får andelar i den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget och eventuellt en ersättning i pengar, som får vara högst tio procent av dessa andelars nettovärde, eller

2) minst två överlåtande placeringsfonder eller en överlåtande placeringsfond och ett sådant överlåtande fondföretag som avses i 107 e § i samband med att de upplöses utan likvidationsförfarande överför sina tillgångar och åtaganden till en övertagande placeringsfond eller ett övertagande fondföretag som de bildar i utbyte mot att fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden får andelar i den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget och eventuellt en ersättning i pengar, som får vara högst tio procent av dessa andelars nettovärde.

Om fusionen inte är en gränsöverskridande fusion enligt 2 § 1 mom. 16 punkten eller en inhemsk fusion med internationell koppling enligt 17 punkten i samma moment tillämpas bestämmelserna i detta kapitel på den fusionen, med undantag för de krav som gäller för fondföretag eller som har anknytning till marknadsföring av fondandelar i någon annan EES-stat än Finland.

107 a § (29.12.2011/1490)

Fusion av placeringsfonder förutsätter att tillstånd getts på förhand. Tillståndet beviljas av Finansinspektionen på ansökan av det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden.

I ansökan ska ingå

1) en fusionsplan som har godkänts av det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden och av det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden eller av det övertagande fondföretaget,

2) fondprospekt och faktablad över det övertagande fondföretaget,

3) en anmälan från varje överlåtande och övertagande placeringsfonds förvaringsinstitut där det bekräftas att förvaringsinstitutet har utfört den kontroll som avses i 108 § och en anmälan från fondföretagets förvaringsinstitut som motsvarar den anmälan,

4) den information om fusionen som ska lämnas till fondandelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget.

Tillstånd ska sökas inom två månader efter det att fusionsplanen enligt 2 mom. 1 punkten har godkänts, om en placeringsfond fusioneras med en annan placeringsfond.

De uppgifter som avses i 2 mom. ska lämnas på finska eller svenska och på det officiella språket eller ett av de officiella språken i fondföretagets hemstat eller på ett språk som godkänns av Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i EES-staten i fråga.

Om Finansinspektionen anser att den inte har fått alla de uppgifter enligt 2 mom. som behövs för beviljandet av tillstånd, ska den begära ytterligare upplysningar inom tio arbetsdagar efter mottagandet av uppgifterna.

107 b § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska undersöka hur den planerade fusionen påverkar fondandelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden för att kunna bedöma om den information de får om fusionen är tillräcklig.

Finansinspektionen får vid behov kräva att informationen till fondandelsägarna i den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden förtydligas.

Finansinspektionen ska omedelbart lämna de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemstat alla behövliga uppgifter enligt 107 a § 2 mom.

107 c § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska bevilja tillstånd för en planerad fusion, om

1) fusionen uppfyller villkoren i denna paragraf och i 107 a, 107 b, 107 d, 108 och 108 a §,

2) anmälan har gjorts om den övertagande placeringsfondens och det övertagande fondföretagets marknadsföring av sina andelar i alla de EES-stater där den överlåtande placeringsfondens fondbolag är auktoriserat att förvalta placeringsfonder eller där anmälan i enlighet med 127 § har gjorts om marknadsföring av fondbolagets fondandelar,

3) Finansinspektionen anser att den information om fusionen som ska lämnas till andelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden är tillräcklig, och

4) Finansinspektionen är övertygad om att den behöriga myndigheten i det övertagande fondföretagets hemstat anser att den information som ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget är tillräcklig i en situation där

a) den sistnämnda myndigheten inte inom 20 arbetsdagar efter det att Finansinspektionen lämnade den alla de behövliga uppgifterna i enlighet med 107 b § 1 mom. har meddelat Finansinspektionen att den anser att den information som ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget är otillräcklig, eller

b) den sistnämnda behöriga myndigheten inom den tid som anges i underpunkt a först har meddelat Finansinspektionen att den anser att den information som ska lämnas till andelsägarna i det övertagande fondföretaget är otillräcklig och därefter har meddelat att den anser att den ändrade informationen är tillräcklig.

Senast 20 arbetsdagar efter det att det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden lämnade Finansinspektionen de uppgifter enligt 107 a § som behövs för beviljande av tillstånd ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om tillstånd till fusionen har beviljats eller inte. Om Finansinspektionen inte har fått ett meddelande enligt 1 mom. 4 punkten underpunkt b av den behöriga myndigheten i det övertagande fondföretagets hemstat om att den ändrade informationen är tillräcklig, ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om att tillstånd till fusionen inte kan beviljas förrän Finansinspektionen har fått ett meddelande från den myndigheten om att den ändrade informationen är tillräcklig.

Finansinspektionen ska underrätta de behöriga myndigheterna i det övertagande fondföretagets hemstat om sitt beslut.

Finansinspektionen får tillåta att en övertagande placeringsfond avviker från bestämmelserna i 72 § 5 och 6 mom. och 73, 73 a, 75 och 76 § i sex månader, om fonden ser till att principen om riskspridning iakttas.

107 d § (29.12.2011/1490)

Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden, det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden och det övertagande fondföretaget ska göra upp en fusionsplan med uppgifter om

1) fusionsteknik och de placeringsfonder och fondföretag som deltar i fusionen,

2) bakgrund och skäl till fusionen,

3) de konsekvenser som fusionen bedöms få för andelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget,

4) de godkända kriterier som tillämpas för att bestämma tillgångarnas värde och vid behov åtagandena, per datum för beräkningen av utbytesförhållandet,

5) metoden för beräkning av utbytesförhållandet,

6) den dag då fusionen planeras träda i kraft,

7) tillämpliga bestämmelser för överföring av tillgångar respektive utbyte av andelar,

8) stadgarna eller stiftelsehandlingarna för den övertagande placeringsfond eller det övertagande fondföretag som bildas vid en fusion som avses i 107 § 2 mom. 2 punkten.

Finansinspektionen får inte kräva att ytterligare uppgifter ska tas med i fusionsplanen.

Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden, det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden och det övertagande fondföretaget kan besluta att ta med även andra uppgifter i fusionsplanen än de som avses i 1 mom.

Fusionsvillkor när ett fondföretag fusioneras med en placeringsfond
107 e § (29.12.2011/1490)

Ett fondföretag (överlåtande fondföretag) kan fusioneras med en placeringsfond (övertagande placeringsfond), om de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemstat lämnar Finansinspektionen följande uppgifter och handlingar om den planerade fusionen:

1) en fusionsplan som har godkänts av det överlåtande fondföretaget och av det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden,

2) fondprospekt och faktablad för den övertagande placeringsfonden,

3) en anmälan från den övertagande placeringsfondens förvaringsinstitut där det bekräftas att förvaringsinstitutet har utfört den kontroll som avses i 108 § och en anmälan från det överlåtande fondföretagets förvaringsinstitut som motsvarar den anmälan,

4) den information om fusionen som ska lämnas till fondandelsägarna i det överlåtande fondföretaget och den övertagande placeringsfonden.

Finansinspektionen måste få uppgifterna och handlingarna enligt 1 mom. på ett språk som avses i 107 a § 4 mom.

Finansinspektionen ska kontrollera hur fusionen påverkar fondandelsägarna i den övertagande placeringsfonden för att kunna bedöma om den information de får om fusionen är tillräcklig. Om Finansinspektionen anser att informationen är otillräcklig, får den inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av de utredningar som avses i 1 mom. skriftligen kräva att det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden ändrar den information som ska lämnas till den övertagande placeringsfondens andelsägare. I detta fall ska Finansinspektionen meddela den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat att den anser att informationen till fondandelsägarna är otillräcklig. Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar efter mottagandet av de utredningar som avses i 1 mom. meddela den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat om den anser att den ändrade information som ska lämnas till fondandelsägarna är tillräcklig.

Ett villkor för fusionen är att Finansinspektionen underrättas om beslutet om fusionen av den behöriga myndigheten i hemstaten för det överlåtande fondföretag som avses i 1 mom.

Tredjepartskontroll, information till fondandelsägarna och andra rättigheter för fondandelsägare
108 § (29.12.2011/1490)

Förvaringsinstitutet för en placeringsfond som deltar i en fusion ska kontrollera att de uppgifter som avses i 107 d § 1 mom. 1, 6 och 7 punkten stämmer överens med denna lag och med placeringsfondens stadgar.

108 a § (29.12.2011/1490)

En revisor enligt 36 § 2 mom. för det fondbolag som förvaltar den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden, eller en annan revisor som uppfyller motsvarande villkor, ska lämna ett uttalande med fastställande av

1) de godkända kriterier som tillämpas för att bestämma tillgångarnas värde och vid behov åtagandena, per datum för beräkningen av utbytesförhållandet,

2) ersättningen i pengar per andel vid behov,

3) metoden för beräkning av utbytesförhållandet samt det faktiska utbytesförhållandet som beräknats vid den tidpunkt för beräkningen av förhållandet som avses i 110 § 1 mom.

Det uttalande som avses i 1 mom. får inte vara ett uttalande utan reservation enligt 3 kap. 5 § 3 mom. i revisionslagen. (18.9.2015/1198)

Andelsägarna i den överlåtande och den övertagande placeringsfonden och i det övertagande fondföretaget samt Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat ska på begäran få tillgång till en kopia av revisorns uttalande. Det fondbolag som förvaltar den överlåtande placeringsfonden ska se till att kopian finns tillgänglig.

108 b § (29.12.2011/1490)

Fondandelsägarna i varje överlåtande och övertagande placeringsfond ska ges ändamålsenlig och exakt information om den planerade fusionen, utifrån vilken de kan göra väl underbyggda bedömningar av fusionens effekter på sina investeringar.

Den information som avses i 1 mom. ska lämnas till fondandelsägarna i skriftlig form och publiceras i minst en rikstidning efter det att Finansinspektionen har gett tillstånd till fusionen. Vid en gränsöverskridande fusion där ett överlåtande fondföretag fusioneras med en övertagande placeringsfond ska andelsägarna i den övertagande placeringsfonden lämnas den information som avses i 1 mom. efter det att den behöriga myndigheten i det överlåtande fondföretagets hemstat har gett tillstånd till fusionen och underrättat Finansinspektionen om detta. Informationen ska lämnas senast 30 dagar före den sista dagen för begäran om återköp, inlösen eller utbyte av andelar utan ytterligare kostnad i enlighet med 108 d §.

108 c § (29.12.2011/1490)

Den information som ska lämnas till fondandelsägarna ska vara sådan att andelsägarna utifrån den kan fatta väl underbyggda beslut om fusionens eventuella följder för deras investeringar och fatta beslut om att utöva sina rättigheter enligt 108 d §.

Fondandelsägarna ska ges följande uppgifter och handlingar:

1) bakgrund och skäl till fusionen,

2) de följder som fusionen kan få för fondandelsägarna, bland annat i fråga om väsentliga skillnader i investeringsinriktning och investeringsstrategi, kostnader, förväntad avkastningsutveckling, periodiska rapporter, möjliga utspädningseffekter på resultaten och vid behov en varning om att den skattemässiga behandlingen av andelsägarna kan förändras till följd av fusionen,

3) alla särskilda rättigheter som fondandelsägarna förvärvar genom fusionen, bland annat i fråga om rätt att få kompletterande information, att på begäran få en kopia av revisorns uttalande enligt 108 a § och att i enlighet med 108 d § begära att deras andelar kostnadsfritt ska lösas in eller bytas ut samt den sista dag då denna rättighet kan utövas,

4) uppgifter om förfarandet och den dag då fusionen planeras träda i kraft,

5) faktablad för den övertagande placeringsfonden eller det övertagande fondföretaget.

Om en anmälan om marknadsföring av andelar i den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden har gjorts i enlighet med 127 §, ska den information som avses i 2 mom. lämnas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten. Det fondbolag som förvaltar placeringsfonden i fråga ska svara för översättningen.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om lämnande av information som avses i 108 b § 1 mom. och i 1 och 2 mom. i denna paragraf.

108 d § (29.12.2011/1490)

Fondbolaget är skyldigt att på begäran av fondandelsägarna i varje överlåtande och övertagande placeringsfond lösa in deras andelar. Alternativt är fondbolaget skyldigt att, i den utsträckning det är möjligt, byta ut andelar mot andelar i någon annan placeringsfond som

1) har liknande investeringsinriktning, och

2) förvaltas av fondbolaget eller av ett annat bolag som fondbolaget är kopplat till via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom en betydande direkt eller indirekt ägarandel.

Skyldigheten enligt 1 mom. träder i kraft samma dag som fondandelsägarna i den överlåtande placeringsfonden och i den övertagande placeringsfonden underrättas om den planerade fusionen i enlighet med 108 b och 108 c §, och den upphör att gälla fem arbetsdagar före den dag då beräkningen av utbytesförhållandet genomförs. Fondbolaget har rätt att för inlösningen eller utbytet ta ut endast de direkta kostnaderna för upplösningen av placeringsfonden .

Kostnader och ikraftträdande
109 § (29.12.2011/1490)

Inga rättsliga eller administrativa kostnader eller konsultarvoden för förberedelse och genomförande av en fusion av placeringsfonder får tas ut av den överlåtande eller den övertagande placeringsfonden, av det övertagande fondföretaget eller av deras fondandelsägare.

110 § (29.12.2011/1490)

De fondbolag som förvaltar de placeringsfonder som deltar i en annan fusion enligt 107 § 2 mom. än en gränsöverskridande fusion ska inom två månader efter det att tillstånd för verkställighet av fusionen beviljades meddela Finansinspektionen att fusionen har verkställts, annars förfaller fusionen. Fusionen förfaller emellertid inte om den slutförs senast den dag då fusionen planeras träda i kraft enligt 107 d § 1 mom. 6 punkten. Utbytesförhållandet ska beräknas den dag då fusionen träder i kraft.

Den överlåtande placeringsfondens tillgångar och åtaganden övergår i enlighet med fusionsplanen till den övertagande placeringsfonden när Finansinspektionen har underrättats om att fusionen är verkställd. Samtidigt upplöses den överlåtande placeringsfonden.

Den överlåtande placeringsfondens fondandelsägare får räknat från meddelandet om att fusionen är verkställd rätt till ersättning och blir i enlighet med fusionsplanen fondandelsägare i den övertagande placeringsfonden.

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas också på gränsöverskridande fusioner enligt 107 e § där en placeringsfond är övertagande placeringsfond.

Det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden ska underrätta de behöriga myndigheterna i det överlåtande fondföretagets hemstat om fusionens ikraftträdande.

En fusion som har trätt i kraft enligt 1 mom. får inte förklaras ogiltig.

Det fondbolag som förvaltar den övertagande placeringsfonden ska underrätta den övertagande placeringsfondens förvaringsinstitut om att den överlåtande placeringsfondens eller det överlåtande fondföretagets tillgångar och, vid behov, åtaganden har överförts.

111 § (29.12.2011/1490)

På förvaringsinstitut ska i sådana fall som avses i 118 § 5 mom. tillämpas vad som ovan i detta kapitel bestäms om fondbolag.

17 kap

Delning av en placeringsfond

112 § (29.12.2011/1490)

En placeringsfond (primärfond) kan delas så att dess tillgångar och åtaganden helt eller delvis, utan något likvidationsförfarande, övergår till minst en placeringsfond (övertagande placeringsfond) som inrättats av det fondbolag som förvaltar primärfonden. Andelsägarna i primärfonden får som ersättning andelar i den övertagande placeringsfonden.

113 §

Ett fondbolags styrelse skall upprätta och godkänna en delningsplan. Av den daterade och undertecknade delningsplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagets firma, företags- och organisationsnummer, adress och hemort, (2.4.2004/224)

2) namnet på minst en övertagande placeringsfond, (29.12.2011/1490)

3) förslag till stadgar för minst en övertagande placeringsfond, (29.12.2011/1490)

4) förslag till vederlag till fondandelsägarna i primärfonden,

5) förslag till tidpunkt och övriga villkor för utdelning av vederlaget,

6) en utredning om orsakerna till delningen och grunderna för fastställandet och utdelningen av vederlaget samt därmed sammanhängande väsentliga värderingsproblem,

7) en utredning om att primärfonden inte har sådana krediter som avses i 83 §,

8) förslag till hur de tillgångar och åtaganden som överförs vid delningen ska fördelas mellan de övertagande placeringsfonderna, (29.12.2011/1490)

9) förslag till planerad tidpunkt då delningen skall träda i kraft, samt

10) det arvode som ska betalas till en eller flera revisorer eller revisionssammanslutningar som avses i 3 mom. eller arvodesgrunden. (18.9.2015/1198)

Till delningsplanen skall fogas en av styrelsen för det fondbolag som förvaltar primärfonden godkänd redogörelse för sådana efter senaste bokslut, halvårsrapport eller en eventuell kvartalsrapport inträffade händelser som väsentligt påverkar placeringsfondens ställning samt revisorernas utlåtande om styrelsens redogörelse.

Till delningsplanen ska dessutom fogas ett uttalande om huruvida delningsplanen innehåller korrekt och tillräcklig information om faktorer som kan inverka väsentligt på bedömningen av orsakerna till delningen, av värdet av de tillgångar och åtaganden som övergår till den övertagande placeringsfonden och av värdet och utdelningen av ersättningen. Uttalandet ska ges av minst en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning som är oberoende sakkunnig. Den revisor vid revisionssammanslutningen som är ansvarig för uttalandet ska vara en CGR-revisor. (18.9.2015/1198)

4 mom. har upphävts genom L 21.7.2006/648. (21.7.2006/648)

Det fondbolag som förvaltar primärfonden ansvarar enligt 10 kap. 8 § handelsbalken för de av primärfondens åtaganden som har uppkommit före den i 115 § 1 mom. avsedda tidpunkten för verkställandet av delningen och som vid den nämnda tidpunkten fortfarande är obetalda.

114 §

Ett fondbolag skall inom en månad efter att delningsplanen godkänts ansöka om finansinspektionens tillstånd att verkställa delningen. Till ansökan skall fogas delningsplanen jämte bilagor samt delningsbesluten. Om ansökan inte har gjorts inom utsatt tid, förfaller delningen.

Finansinspektionen skall inom två månader efter att ansökan inkommit besluta om verkställighetstillståndet. Om finansinspektionen under denna tid ber sökanden komplettera ansökan, skall tiden räknas från den dag då finansinspektionen tar emot kompletteringen. Verkställighetstillstånd kan inte beviljas om delningen inte kan anses vara förenlig med fondandelsägarnas intressen eller om placeringsfonden har sådana krediter som avses i 83 §. Ansökan anses ha avslagits och delningen förfallit om ansökan inte avgörs inom utsatt tid.

Om Finansinspektionen har beviljat tillstånd att verkställa delningen, skall det fondbolag som beslutat om delningen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan delningen verkställs. I meddelandet skall nämnas verkställighetstillståndets och delningsplanens innehåll. (2.4.2004/224)

115 §

Ett fondbolag skall till finansinspektionen inom två månader efter att tillstånd för verkställighet av delning beviljades meddela att delningen har verkställts, vid äventyr att delningen förfaller, om inte annat följer av 113 § 1 mom. 9 punkten.

Primärfondens tillgångar och åtaganden övergår i enlighet med delningsplanen till den övertagande placeringsfonden, när Finansinspektionen har underrättats om att delningen är verkställd. (29.12.2011/1490)

Primärfondens andelsägare får på grundval av meddelandet om att delningen är verkställd rätt till ersättning och blir i enlighet med delningsplanen andelsägare i den övertagande placeringsfonden. (29.12.2011/1490)

17 a kap (29.12.2011/1490)

Matarfonder och mottagarfonder

Godkännande av matarfonder
115 a § (29.12.2011/1490)

Av en matarfonds tillgångar får högst 15 procent vara

1) kontanta medel som behövs för verksamheten, eller

2) investerade enligt 80, 80 a och 80 b § i derivatinstrument som bara får användas för att säkra tillgångar.

En matarfonds totala riskexponering enligt 80 b § 1 mom. ska beräknas genom att den direkta exponering som orsakas av placeringar enligt 1 mom. 2 punkten läggs samman med

1) mottagarfondens faktiska exponering mot i 80 § 1 mom. avsedda derivatinstrument i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden, eller

2) det maximala beloppet av mottagarfondens potentiella riskexponering mot i 80 § 1 mom. avsedda derivatinstrument, vilket ska anges i mottagarfondens stadgar, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden.

115 b § (29.12.2011/1490)

Om en mottagarfond har minst två matarfonder som fondandelsägare, får det fondbolag som förvaltar mottagarfonden trots bestämmelserna i 1 § och 2 § 1 mom. 1 punkten bestämma om det söker kapital från andra investerare.

Lagens 127 § tillämpas inte på en mottagarfond som har endast matarfonder som är etablerade i någon annan EES-stat än Finland som andelsägare och vars fondandelar inte marknadsförs till allmänheten i någon annan EES-stat än Finland.

Lagens 128 § tillämpas inte på ett fondföretag som är mottagarfond, som har i Finland etablerade matarfonder som andelsägare och vars fondandelar inte marknadsförs till allmänheten i Finland.

115 c § (29.12.2011/1490)

En matarfonds tillgångar får inte utan tillstånd av Finansinspektionen placeras i en mottagarfond till ett större belopp än det som anges i 72 § 5 mom. Finansinspektionen ska bevilja tillstånd om matarfonden, dess förvaringsinstitut och revisor samt mottagarfonden uppfyller de krav som ställs i detta kapitel.

För erhållande av det tillstånd som avses i 1 mom. ska följande handlingar lämnas till Finansinspektionen:

1) matarfondens och mottagarfondens stadgar eller stiftelsehandlingar,

2) matarfondens och mottagarfondens fondprospekt och faktablad,

3) det avtal mellan det fondbolag som förvaltar matarfonden och mottagarfonden som avses i 115 d § 1 mom. eller de interna uppförandereglerna,

4) den information som avses i 115 k § 1 mom. och som ska ges till andelsägarna,

5) det avtal mellan matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut som avses i 115 h § 1 mom.,

6) det avtal mellan matarfondens och mottagarfondens revisorer som avses i 115 i § 1 mom.

Om den mottagarfond som avses i 1 mom. är ett fondföretag, ska till Finansinspektionen dessutom lämnas ett intyg från de behöriga myndigheterna i mottagarfondens hemstat om att fonden enligt hemstatens lagstiftning uppfyller kraven i artikel 58.3 b och c i fondföretagsdirektivet.

Det intyg som avses i 3 mom. ska vara avfattat på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om tillståndsbeslutet senast 15 arbetsdagar efter det att den fått de handlingar som behövs för beviljandet av tillstånd.

Gemensamma bestämmelser för matar- och mottagarfonder
115 d § (29.12.2011/1490)

Det fondbolag som förvaltar mottagarfonden ska förse det fondbolag som förvaltar matarfonden med de handlingar och den information som detta bolag behöver för att uppfylla kraven i denna lag. Om mottagarfonden är ett fondföretag, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden se till att det av det fondföretag som är mottagarfond får de handlingar och den information som behövs för att uppfylla kraven i denna lag. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska med det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ingå ett avtal om tillhandahållandet av behövlig information. Avtalet ska på begäran finnas tillgängligt för andelsägarna kostnadsfritt.

Matarfondens tillgångar får placeras i fondandelar i mottagarfonden till ett större belopp än det som anges i 72 § 5 mom. först när det avtal som avses i 1 mom. i denna paragraf har trätt i kraft. Om samma fondbolag förvaltar både matarfonden och mottagarfonden, får avtalet ersättas med interna uppföranderegler.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden och det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ska vidta behövliga åtgärder för att samordna tidpunkten för beräkningen och offentliggörandet av nettovärdet av fondens tillgångar i syfte att förhindra möjligheter till spekulation.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom. och i de interna uppföranderegler som avses i 2 mom.

115 e § (29.12.2011/1490)

Om inlösen eller emission av fondandelar i en mottagarfond tillfälligt avbryts på initiativ av det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond eller på begäran av Finansinspektionen eller den behöriga myndigheten i hemstaten för det fondföretag som är mottagarfond, kan det fondbolag som förvaltar mottagarfondens matarfond, trots villkoren i 45 § och 50 § 1 mom., för motsvarande tid avbryta inlösen eller emission av fondandelar i den matarfond som det förvaltar.

115 f § (29.12.2011/1490)

Om en mottagarfond upplöses, ska även den matarfond som är andelsägare i mottagarfonden upplösas. En matarfond behöver inte upplösas om Finansinspektionen godkänner att

1) minst 85 procent av matarfondens tillgångar placeras i andelar i en annan mottagarfond, eller

2) matarfondens stadgar ändras så att den inte längre är en matarfond.

En mottagarfond kan upplösas tidigast tre månader efter det att det fondbolag som förvaltar fonden har underrättat mottagarfondens fondandelsägare, Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond till mottagarfonden om sitt bindande upplösningsbeslut.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast två månader efter den dag då det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond har underrättat matarfondens fondbolag om upplösningen av mottagarfonden.

Om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond har underrättat det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt bindande beslut att upplösa mottagarfonden tidigare än fem månader före den dag då upplösningen kommer att inledas, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden, med avvikelse från 3 mom., till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast tre månader före den sistnämnda dagen.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt beslut om godkännande inom 15 arbetsdagar efter det att den mottagit de handlingar som behövs för att avgöra ärendet.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om det förfarande för godkännande som avses i 1 mom. och de handlingar som ska lämnas för godkännandet.

115 g § (29.12.2011/1490)

En matarfond ska upplösas om dess mottagarfond fusioneras med en annan placeringsfond eller ett fondföretag eller delas upp i två eller flera placeringsfonder. En matarfond behöver inte upplösas om Finansinspektionen godkänner att

1) matarfonden fortsätter att vara matarfond till mottagarfonden eller någon annan placeringsfond efter mottagarfondens fusion eller delning,

2) minst 85 procent av matarfondens tillgångar placeras i andelar i en mottagarfond som inte bildats som ett resultat av fusionen eller delningen,

3) matarfondens stadgar ändras så att den inte längre är en matarfond.

En fusion eller delning av en mottagarfond träder i kraft om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden förser mottagarfondens fondandelsägare, Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond till mottagarfonden med den information som avses i 108 b och 108 c § senast 60 dagar före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft. För att en fusion eller delning av ett fondföretag som är mottagarfond till matarfonden ska träda i kraft förutsätts det att fondföretaget i fråga ger det fondbolag som förvaltar matarfonden och Finansinspektionen information som motsvarar informationen enligt 108 b och 108 c § senast 60 dagar före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft.

Om Finansinspektionen inte har meddelat det godkännande som avses i 1 mom. 1 punkten, ska det vara möjligt att lösa in matarfondens fondandelar i mottagarfonden innan mottagarfondens fusion eller delning träder i kraft.

Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast en månad efter den dag då fondbolaget i enlighet med 2 mom. underrättades om den planerade fusionen eller delningen av mottagarfonden.

Om det fondbolag som förvaltar mottagarfonden har gett in den information som avses i 108 b och 108 c § eller om det fondföretag som är mottagarfond har gett in motsvarande i 2 mom. i denna paragraf avsedd information till det fondbolag som förvaltar matarfonden tidigare än fyra månader före den dag då fusionen eller delningen planeras träda i kraft, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden, med avvikelse från 4 mom., till Finansinspektionen lämna den utredning som behövs för godkännandet enligt 1 mom. senast tre månader före den dag då fusionen eller delningen av mottagarfonden planeras träda i kraft.

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om sitt beslut om godkännande inom 15 arbetsdagar efter det att den mottagit de handlingar som behövs för att avgöra ärendet.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om förfarande för godkännande som avses i 1 mom. och de handlingar som ska lämnas för godkännandet.

Förvaringsinstitut och revisorer
115 h § (29.12.2011/1490)

Matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut ska ingå ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda förvaringsinstituten fullgör sina skyldigheter.

Matarfondens tillgångar får placeras i andelar i mottagarfonden först när det avtal som avses i 1 mom. har trätt i kraft.

Matarfondens och mottagarfondens förvaringsinstitut har trots sekretessbestämmelserna i denna lag rätt att använda informationen, om detta är nödvändigt för att förvaringsinstituten ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och instituten iakttar kraven i detta kapitel.

Fondbolaget ska till förvaringsinstitutet för den matarfond som bolaget förvaltar ge all den information om mottagarfonden som krävs för att matarfondens förvaringsinstitut ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Mottagarfondens förvaringsinstitut ska omedelbart underrätta Finansinspektionen, det fondbolag som förvaltar matarfonden och matarfondens förvaringsinstitut samt det fondföretag som är matarfond och dess förvaringsinstitut om sådan verksamhet i mottagarfonden som det konstaterat och som strider mot bestämmelserna och som bedöms få negativa konsekvenser för matarfonden.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom. och de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av den verksamhet enligt 5 mom. som strider mot bestämmelserna.

115 i § (29.12.2011/1490)

Matarfondens och mottagarfondens revisorer ska ingå ett avtal om informationsutbyte för att säkerställa att båda revisorerna fullgör sina skyldigheter, inklusive skyldigheterna enligt 3 och 4 mom.

Matarfondens tillgångar får placeras i andelar i mottagarfonden först när det avtal som avses i 1 mom. har trätt i kraft.

Matarfondens revisor ska i sin revisionsberättelse beakta revisionsberättelsen för mottagarfonden. Om matarfonden och mottagarfonden har olika räkenskapsperioder, ska mottagarfondens revisor upprätta en särskild rapport daterad samma dag som matarfondens bokslut. Matarfondens revisor ska i sin revisionsberättelse rapportera alla oegentligheter som påpekats i revisionsberättelsen för mottagarfonden och deras konsekvenser för matarfonden.

Trots sekretessbestämmelserna i denna lag har matarfondens och mottagarfondens revisorer rätt att använda informationen, om detta är nödvändigt för att revisorerna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och de iakttar kraven i detta kapitel.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om innehållet i det avtal som avses i 1 mom.

Matarfonders informationsskyldighet och marknadsföring
115 j § (29.12.2011/1490)

Genom förordning av finansministeriet utfärdas de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av fondföretagsdirektivet i fråga om den information som utöver den information som avses i 92 § 2 mom. ska uppges i matarfondens fondprospekt och den information som utöver de uppgifter som avses i 96 § ska uppges i matarfondens årsberättelse. I matarfondens årsberättelse och halvårsrapport ska det anges var mottagarfondens årsberättelse och halvårsrapport hålls tillgängliga.

Bestämmelser om hur matarfondens fondprospekt och faktablad ska sändas till Finansinspektionen finns i 92 § 5 mom. och 98 c § 1 mom. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska dessutom omedelbart sända mottagarfondens årsberättelse och halvårsrapport till Finansinspektionen för kännedom.

Vid marknadsföringen av en matarfond ska det uppges att minst 85 procent av matarfondens tillgångar stadigvarande placeras i andelar i en mottagarfond.

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska på begäran av investerare till dem kostnadsfritt översända mottagarfondens fondprospekt, årsberättelse och halvårsrapport i skriftlig form.

Omvandling av placeringsfond till matarfond och byte av mottagarfond
115 k § (29.12.2011/1490)

Följande information ska ges till en matarfonds fondandelsägare:

1) en förklaring om att Finansinspektionen har godkänt att matarfondens tillgångar placeras i andelar i mottagarfonden,

2) matarfondens och mottagarfondens faktablad,

3) den dag då placeringen av matarfondens tillgångar i mottagarfonden påbörjas eller den dag då de tillgångar som placeras i mottagarfonden överskrider det belopp som avses i 72 § 5 mom.,

4) en förklaring om att fondandelsägarna inom 30 dagar efter det att den information som avses i detta moment har tillhandahållits har rätt att begära att deras andelar ska lösas in utan några andra kostnader än de som fondbolaget tar ut för att täcka de omedelbara kostnaderna för upplösningen av placeringsfonden.

Den information som avses i 1 mom. ska ges minst 30 dagar före den dag som avses i 1 mom. 3 punkten.

Om matarfondens fondandelar marknadsförs på grundval av en anmälan enligt 127 § i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat, ska den information som avses i 1 mom. ges på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-värdmedlemsstaten eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i denna EES-stat. Det fondbolag som förvaltar matarfonden ska svara för översättningen.

Matarfondens tillgångar får inte placeras i andelar i mottagarfonden utöver det som anges i 72 § 5 mom. innan den tidsfrist på 30 dagar som avses i 2 mom. i denna paragraf har löpt ut.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om lämnande av information som avses i 1 mom.

Skyldigheter och behöriga myndigheter
115 l § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag ska övervaka verksamheten i mottagarfonden till den matarfond som fondbolaget förvaltar.

Om matarfonden, det fondbolag som förvaltar den eller någon som handlar på uppdrag av dem tar emot en distributionsavgift, provision eller annan ekonomisk ersättning i samband med en placering i andelar i en mottagarfond, ska denna avgift, provision eller ersättning räknas in i matarfondens tillgångar.

115 m § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om varje matarfond och fondföretag som är matarfond vars tillgångar placeras i fondandelar i en mottagarfond som fondbolaget förvaltar. Om ett fondföretag som är matarfond gör en placering ska Finansinspektionen omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om placeringen.

Fondbolaget får inte ta ut några avgifter för teckning eller inlösen i anslutning till placeringar som en matarfond eller ett fondföretag som är matarfond gör i andelar i den mottagarfond som fondbolaget förvaltar eller i anslutning till inlösen av andelarna.

Det fondbolag som förvaltar mottagarfonden ska se till att den information som krävs enligt denna lag och mottagarfondens stadgar i tid finns tillgänglig för det fondbolag som förvaltar den matarfond som placerar i mottagarfonden, matarfondens förvaringsinstitut och revisorer, det fondföretag som är matarfond, dess förvaringsinstitut och revisorer samt Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond.

115 n § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta det fondbolag som förvaltar matarfonden om varje beslut, åtgärd, underlåtelse att iaktta de krav som anges i detta kapitel eller varje annat förhållande som rapporterats enligt 31 § i lagen om Finansinspektionen, om de gäller mottagarfonden, det fondbolag som förvaltar den eller mottagarfondens förvaringsinstitut eller revisor. Om matarfonden till mottagarfonden är ett fondföretag, ska underrättelsen ges till de behöriga myndigheterna i hemstaten för det fondföretag som är matarfond.

18 kap

Återkallande av fondbolags verksamhetstillstånd, begränsning av verksamheten, upplösning av fondbolag och placeringsfonder samt behandling av kundklagomål (18.3.2016/175)

116 § (2.4.2004/224)

Om ett fondbolag inte längre har för avsikt att bedriva fondverksamhet, skall det ansöka om att Finansinspektionen återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan skall fondbolaget foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en utredning om hur fondbolaget har ordnat förvaltningen av de placeringsfonder som bolaget förvaltar.

117 § (19.12.2008/889)

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om Finansinspektionens rätt att begränsa fondbolags verksamhet och återkalla fondbolags verksamhetstillstånd.

När ett fondbolag förvaltar en placeringsfond i någon annan EES-stat än Finland, ska Finansinspektionen höra de behöriga myndigheterna i placeringsfondens hemstat innan fondbolagets verksamhetstillstånd återkallas. (29.12.2011/1490)

117 a § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska för registrering och för kännedom underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om att ett fondbolags verksamhetstillstånd har återkallats. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., ska Finansinspektionen för kännedom underrätta också ersättningsfonden för investerarskydd om att verksamhetstillståndet återkallats.

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla verksamhetstillståndet för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., kan den bestämma att investerarnas fordringar i enlighet med 11 kap. i lagen om investeringstjänster ska betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd. (14.12.2012/765)

118 §

Om ett fondbolags verksamhetstillstånd återkallas, om bolaget träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om bolaget annars upphör med sin verksamhet, skall förvaringsinstitutet omedelbart överta förvaltningen av placeringsfonden.

När förvaringsinstitutet sköter placeringsfondens förvaltning gäller i fråga om dess rättigheter och skyldigheter vid bedrivandet av placeringsfondsverksamheten i tillämpliga delar vad som bestäms om ett fondbolag, om inte något annat följer av detta kapitel.

Förvaringsintitutet får när det förvaltar en placeringsfonds tillgångar inte utöva den rösträtt som de till placeringsfonden hörande aktierna medför.

Medan förvaringsinstitutet sköter placeringsfondens förvaltning får det inte emittera eller lösa in fondandelar.

När förvaringsinstitutet har övertagit förvaltningen av en placeringsfond skall det utan dröjsmål vidta åtgärder för att överföra förvaltningen av placeringsfonden till ett annat fondbolag eller för att fusionera fonden eller upplösa den.

119 §

Ett fondbolag kan upplösa en placeringsfond som det förvaltar. Fondbolaget skall utan dröjsmål underrätta finansinspektionen om sitt beslut att upplösa en placeringsfond som det förvaltar. Fondbolaget skall samtidigt skriftligen underrätta fondandelsägarna om sitt beslut och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning. I meddelandet skall nämnas när och hur fondandelsägarna kan lyfta sina tillgångar.

Fondbolaget skall bestämma att emission och inlösen av andelar i den placeringsfond som upplöses omedelbart avbryts, realisera fondens tillgångar, betala dess skulder eller avsätta medel för ändamålet samt fördela de återstående medlen mellan fondandelsägarna i förhållande till dessas antal fondandelar.

Fondbolaget skall över upplösningen göra en slutredovisning som jämte eventuella bilagor skall tillställas fondandelsägarna och finansinspektionen.

Tillgångar som inte lyfts skall ett år efter det meddelande som avses i 1 mom. deponeras enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet. Om tillgångarna inte har lyfts inom 14 dygn, skall de deponeras i en depositionsbank eller ett utländskt kreditinstituts filialkontor i Finland på ett betryggande och lönsamt sätt. Om tillgångarna inte har lyfts inom tio år efter deponeringen förverkas de till staten.

Fondbolaget skall omedelbart underrätta finansinspektionen om att placeringsfondens tillgångar har delats ut och fonden upplösts.

120 §

Ett förvaringsinstitut skall i sådana fall som avses i 118 § 5 mom. iaktta det förfarande för upplösning av en placeringsfond som avses i 119 §.

121 § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag skall upplösa en placeringsfond enligt 119 § eller vidta åtgärder för att fusionera placeringsfonden enligt 16 kap. om det i lagen eller i fondens stadgar angivna minimikapitalet eller minimiantalet andelsägare inte har nåtts inom sex månader från det att fondens verksamhet inleddes eller om placeringsfondens tillgångar eller antalet fondandelsägare har sjunkit under den i lagen eller stadgarna bestämda minimigränsen och situationen inte har kunnat avhjälpas inom 90 dygn efter den i 50 § 2 mom. bestämda tidens utgång, eller om någon annan av de i fondens stadgar bestämda upplösningsgrunderna föreligger.

Det som föreskrivs i 1 mom. iakttas på motsvarande sätt när Finansinspektionen med stöd av 18 j § har krävt att förvaltningen av placeringsfonden upphör. (29.12.2011/1490)

122 § (19.12.2008/889)

Finansinspektionen ska tillsätta ett sådant ombud som avses i 29 § i lagen om Finansinspektionen för att sköta upplösningen av en placeringsfond enligt 119 §, om

1) fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att upplösa eller bereda fusion av placeringsfonder inom en månad efter det att villkoret enligt 121 § har uppfyllts, eller

2) förvaringsinstitutet inte vidtar åtgärder för att överlåta förvaltningen av placeringsfonden.

Finansinspektionen ska omedelbart bestämma att emission och inlösen av fondandelar i placeringsfonden ska avbrytas.

123 § (2.4.2004/224)

Om ett fondbolags verksamhetstillstånd återkallas eller begränsas, om inlösen av fondandelar avbryts och om en placeringsfond upplöses skall de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet underrättas där fondbolaget är verksamt eller där det har förekommit marknadsföring av fondandelar i en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller som åtgärden riktar sig mot.

Meddelandet skall i sådana fall som avses i 116, 117 och 122 § sändas av Finansinspektionen, i sådana fall som avses i 119 och 121 § av fondbolaget och i sådana fall som avses i 118 § 5 mom. av förvaringsinstitutet.

123 a § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om beslut som gäller

1) återkallande av placeringsfondens tillstånd,

2) allvarliga åtgärder som riktats mot placeringsfonden, eller

3) avbrytande av emission eller inlösen av placeringsfondens fondandelar.

Om en placeringsfond som avses i 1 mom. förvaltas av ett utländskt EES-fondbolag, ska Finansinspektionen även underrätta de behöriga myndigheterna i hemstaten för det utländska EES-fondbolaget om ett beslut som avses i 1 mom.

Bestämmelser om informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna finns i kommissionens notifieringsförordning.

123 b § (18.3.2016/175)

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland ska ha effektiva förfaranden för att korrekt och så snabbt som möjligt kunna behandla klagomål om fondverksamheten från andra än professionella investerare. Ett fondbolag ska i fem år bevara uppgifter om kundklagomål och de åtgärder som vidtagits för att avgöra dem.

De bolag som avses i 1 mom. ska se till att de kunder som inte är professionella investerare kan hänskjuta enskilda meningsskiljaktigheter om fondverksamheten till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer. Organets stadgar ska trygga en opartisk, sakkunnig, öppen, effektiv och rättvis behandling av meningsskiljaktigheter.

De bolag som avses i 1 mom. ska meddela Finansinspektionen namnet på och kontaktuppgifterna för det organ som avses i 2 mom. På begäran av Finansinspektionen ska ovannämnda bolag till inspektionen lämna in organets stadgar och andra utredningar som Finansinspektionen anger och som den behöver för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 2 mom.

19 kap

Återkallande av förvaringsinstituts verksamhetstillstånd och upplösning av förvaringsinstitut

124 § (2.4.2004/224)

Om ett förvaringsinstitut inte längre har som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet skall det ansöka om att Finansinspektionen återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan skall förvaringsinstitutet foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en utredning om att förvaringsinstitutet inte längre sköter sådana uppgifter som avses i 31 §.

125 § (19.12.2008/889)

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om Finansinspektionens rätt att begränsa förvaringsinstituts verksamhet och återkalla förvaringsinstituts verksamhetstillstånd.

126 §

Om ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd återkallas, om institutet träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om institutet annars upphör med sin verksamhet och fondbolaget inte omedelbart vidtar åtgärder för att välja ett nytt förvaringsinstitut, ska förvaringsinstitutet förordnas ett sådant ombud som avses i 29 § i lagen om Finansinspektionen att sköta förvaringsinstitutets uppgifter tills det ordinarie institutet tar emot uppdraget. (19.12.2008/889)

Om fondbolaget inte vidtar åtgärder för att välja ett förvaringsinstitut skall finansinspektionen vidta åtgärder för att enligt 122 och 123 § upplösa de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar.

20 kap

Fondbolags verksamhet utomlands och marknadsföring av fondföretags andelar i Finland (29.12.2011/1490)

Fondbolags verksamhet utomlands genom filial (29.12.2011/1490)
126 a § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i fondbolagets värdstat ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och utredningar:

1) fondbolagets värdstat, inom vars territorium fondbolaget har för avsikt att etablera en filial,

2) en verksamhetsplan för filialen med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i fondbolagets värdstat och på vilket sätt och uppgift om filialens organisationsstruktur samt en beskrivning av riskkontrollmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i artikel 15 i fondföretagsdirektivet och som genomförs i värdstaten,

3) filialens adress där handlingar kan erhållas,

4) uppgifter om de personer som ansvarar för filialens verksamhet,

5) uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om Finansinspektionen inte har anledning att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur och finansiella situation med tanke på den planerade verksamheten, ska den inom två månader efter att ha fått de uppgifter som avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna om filialetablering till den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat och informera fondbolaget om saken. Finansinspektionen kan inom två månader efter mottagandet av den anmälan som avses i 1 mom. besluta att inte vidarebefordra uppgifterna, om den konstaterar att etableringen av en filial inte uppfyller villkoren för filialetablering. En filial får inte etableras om Finansinspektionen har vägrat vidarebefordra uppgifterna.

Om ett fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i fondbolagets värdstat, ska Finansinspektionen till den anmälan som skickas till den behöriga myndigheten i värdstaten foga ett intyg över att fondbolaget har auktoriserats, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgifter om eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta.

Filialen får inleda sin affärsverksamhet när fondbolaget har mottagit ett meddelande från den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat eller, i avsaknad av ett sådant meddelande, två månader efter det att den myndigheten har fått de uppgifter som avses i 1 mom.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. 2–4 punkten ändras, ska fondbolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. och som lämnats enligt 2 mom. ändras, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om detta. Om det sker förändringar i omfattningen av fondbolagets auktorisation eller i eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta, ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna och på motsvarande sätt ändra uppgifterna i det intyg som avses i 3 mom.

Lagens 26 § tillämpas inte på verksamhet som ett fondbolag bedriver genom en filial.

126 b § (2.4.2004/224)

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan stat än en sådan som avses i 126 a § skall ansöka om etableringstillstånd hos Finansinspektionen. Tillstånd skall beviljas om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas och om etableringen inte med hänsyn till fondbolagets förvaltning och ekonomiska tillstånd är ägnad att äventyra fondbolagets verksamhet. Ett utlåtande från Finlands Bank skall begäras om tillståndsansökan. Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor för filialens verksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

126 c § (2.4.2004/224)

Om ett fondbolag inte uppfyller de förutsättningar som anges i 126 a och 126 b § kan Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden, i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i 117 §.

Fondbolags verksamhet utomlands utan etablering av filial (29.12.2011/1490)
126 d § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § i fondbolagets värdstat utan att etablera filial ska i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och utredningar:

1) fondbolagets värdstat, inom vars territorium fondbolaget har för avsikt att bedriva verksamheten,

2) en verksamhetsplan med uppgift om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva i värdstaten och på vilket sätt samt en beskrivning av fondbolagets riskkontrollmetoder och av de åtgärder, förfaranden och arrangemang som avses i artikel 15 i fondföretagsdirektivet och som genomförs i värdstaten.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha fått den anmälan som avses i 1 mom. vidarebefordra uppgifterna till den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat. Om ett fondbolag har för avsikt att förvalta en placeringsfond i fondbolagets värdstat, ska till anmälan dessutom fogas ett intyg över att fondbolaget har auktoriserats, en beskrivning av omfattningen av fondbolagets auktorisation och uppgifter om begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta. Till anmälan ska fogas uppgifter om ett investerarskyddssystem eller avsaknaden av ett sådant.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras, ska fondbolaget på förhand skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna. Om det sker förändringar i omfattningen av fondbolagets auktorisation eller i eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har auktorisation att förvalta, ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna och på motsvarande sätt ändra uppgifterna i det intyg som avses i 3 mom.

På fondbolag som avses i denna paragraf tilllämpas bestämmelserna i 26 §.

126 e § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i någon annan stat än en EES-stat utan att etablera filial ska i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om vilken verksamhet fondbolaget har för avsikt att bedriva samt var och hur denna verksamhet bedrivs.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras, ska fondbolaget på förhand underrätta Finansinspektionen och motsvarande tillsynsmyndighet i staten i fråga om ändringarna.

Förvaltning av placeringsfonder i fondbolagets värdstat (29.12.2011/1490)
126 f § (29.12.2011/1490)

På förvaltning av en placeringsfond i fondbolagets värdstat tillämpas inte bestämmelserna i denna lag, till den del det är fråga om funktioner och uppgifter som nämns i 18 i § 1 mom. Fondbolaget ska dock iaktta bestämmelserna i denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem i fråga om fondbolagets organisation, såsom arrangemang för att lägga ut uppgifter på entreprenad, riskkontrollmetoder, aktsamhetsregler och tillsynen över dem samt fondbolagets rapporteringskrav.

Finansinspektionen ska övervaka att fondbolaget iakttar de bestämmelser som avses i 1 mom.

Marknadsföring i placeringsfonders EES-värdmedlemsstater av fondandelar i placeringsfonder som fondbolag och utländska EES-fondbolag förvaltar i Finland (29.12.2011/1490)
127 § (29.12.2011/1490)

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

1) information om arrangemangen för marknadsföring av placeringsfondens fondandelar i fondens EES-värdmedlemsstat och uppgift om att fondandelarna marknadsförs av det fondbolag eller det utländska EES-fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) placeringsfondens stadgar, fondprospekt, senaste årsberättelse och följande halvårsrapport, översatta i enlighet med 127 b § 2 mom. 3 punkten,

3) faktabladet, översatt i enlighet med 127 b § 2 mom. 2 punkten.

Finansinspektionen ska granska den anmälan som avses i 1 mom. och de bifogade handlingarna och senast tio arbetsdagar efter mottagandet skicka dem till den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat. Till handlingarna ska Finansinspektionen dessutom foga ett intyg över att placeringsfonden uppfyller kraven i denna lag.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget om att anmälan och intyget har skickats till den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat. Bolaget får börja marknadsföra fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat dagen för denna anmälan.

Den anmälan som avses i 1 mom. och det intyg som avses i 2 mom. ska vara avfattade på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn. Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat kan komma överens om att anmälan och intyget avfattas på det officiella språket i vardera medlemsstaten.

Finansinspektionen ska överföra och arkivera de handlingar som avses i denna paragraf på elektronisk väg.

Kommissionens notifieringsförordning innehåller bestämmelser om standardmallen för anmälan, om fondföretagsintygets form och innehåll och om det elektroniska anmälningsförfarandet.

127 a § (29.12.2011/1490)

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska se till att de handlingar som avses i 127 § 1 mom. 2 och 3 punkten och vid behov översättningarna är tillgängliga för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat på bolagets webbplats. Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska hålla handlingarna och översättningarna uppdaterade. De ska anmäla varje ändring i handlingarna till de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat och ange var dessa handlingar är tillgängliga på elektronisk väg.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska på förhand skriftligen underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om ändringar i de arrangemang som avses i 127 § 1 mom. 1 punkten.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om rätten för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat att i enlighet med 1 mom. få de handlingar som avses i 127 § 1 mom. 2 och 3 punkten.

127 b § (29.12.2011/1490)

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som marknadsför fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat ska där ge investerarna samma uppgifter och handlingar som bolaget enligt 13 kap. ska ge investerarna i Finland.

Uppgifterna och handlingarna och ändringar i dem ska tillhandahållas enligt följande:

1) utan att det begränsar tillämpningen av bestämmelserna i 13 kap. ska uppgifterna och handlingarna tillhandahållas på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat,

2) placeringsfondens faktablad ska översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten,

3) annan information och andra handlingar än faktabladet ska enligt fondbolagets val översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller till ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten eller ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget svarar för de översättningar som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten.

Priserna vid emission och inlösen av fondandelar i en placeringsfond som avses i 1 mom. ska offentliggöras vid en tidpunkt som bestäms enligt denna lag.

127 c § (29.12.2011/1490)

Om den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat underrättar Finansinspektionen om att fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget vid marknadsföringen av placeringsfondens andelar inte fullgör de skyldigheter som följer av de bestämmelser som utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet och EES-statens behöriga myndigheter inte svarar för tillsynen över att skyldigheterna fullgörs, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör.

Marknadsföring av fondandelar i specialplaceringsfonder utanför Finland och marknadsföring av fondandelar i placeringsfonder i någon annan stat än en EES-stat (29.12.2011/1490)
127 d § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag kan marknadsföra fondandelar i en specialplaceringsfond också utanför Finland och fondandelar i en placeringsfond också i någon annan stat än en EES-stat. Finansinspektionen ska vid behov utan dröjsmål på ansökan ge fondbolaget ett intyg över att den specialplaceringsfond eller placeringsfond som ansökan avser är registrerad i Finland och att den står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen om alla svårigheter av allmän natur som fondbolaget möter vid marknadsföringen i tredjeland av andelar i den placeringsfond som det förvaltar.

Marknadsföring av fondföretags andelar i Finland (29.12.2011/1490)
128 § (29.12.2011/1490)

Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i Finland, om den behöriga myndigheten i företagets hemstat har anmält till Finansinspektionen att marknadsföringen inleds. Anmälan ska innehålla

1) information om arrangemangen för marknadsföring av fondföretagets andelar i Finland och uppgift om att företagets andelar marknadsförs av det fondbolag som förvaltar företaget,

2) fondföretagets stadgar eller stiftelsehandlingar, fondprospekt, senaste årsberättelse och den halvårsrapport som offentliggjorts därefter, översatta i enlighet med 131 § 2 mom.,

3) faktabladet, översatt i enlighet med 131 § 2 mom.,

4) ett intyg från den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat över att företaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet.

Ett fondföretag får börja marknadsföra sina andelar i Finland när den behöriga myndigheten i företagets hemstat har underrättat det om att de handlingar som avses i 1 mom. har skickats till Finansinspektionen.

Anmälan och intyget enligt 1 mom. ska vara avfattade på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn, såvida inte Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat kommer överens om att anmälan och intyget avfattas på det officiella språket i vardera staten.

Fondföretaget ska se till att Finansinspektionen på elektronisk väg har tillgång till de handlingar som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten och vid behov till översättningarna. Fondföretaget ska anmäla varje ändring i handlingarna till Finansinspektionen och ange var dessa handlingar är tillgängliga på elektronisk väg.

Fondföretaget ska på förhand skriftligen underrätta Finansinspektionen om ändringar i de arrangemang som avses i 1 mom. 1 punkten.

Finansinspektionen ska ta emot och arkivera de handlingar som avses i denna paragraf på elektronisk väg.

Bestämmelser om det elektroniska anmälningsförfarandet finns dessutom i kommissionens notifieringsförordning.

128 a § (29.12.2011/1490)

Ett fondföretag ska i enlighet med denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den vidta de åtgärder som behövs för att marknadsföra andelar och för att kunna

1) sköta utbetalningar till andelsägarna,

2) lösa in andelar,

3) se till att de handlingar och uppgifter som företaget är skyldigt att lämna ut är tillgängliga.

Innan marknadsföringen av andelar avslutas ska fondföretaget underrätta Finansinspektionen om sitt beslut och publicera ett meddelande om detta i minst en rikstidning. Av meddelandet ska framgå

1) hur betalningarna till andelsägarna ska skötas i fortsättningen,

2) hur och var krav på inlösen av andelar ska framställas,

3) hur och var de handlingar och uppgifter som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra finns att få.

128 b § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska se till att information om lagar, förordningar och föreskrifter som inte omfattas av tillämpningsområdet för fondföretagsdirektivet, men som i Finland har särskild betydelse för de arrangemang som avses i 128 a § är tillgänglig på inspektionens webbplats. Informationen ska hållas tillgänglig på ett tydligt sätt och på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn. (14.12.2012/765)

Genom förordning av finansministeriet utfärdas de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om omfattningen på den information som avses i 1 mom.

128 c § (29.12.2011/1490)

Ett fondföretag har i sin verksamhet i Finland rätt att i sitt namn eller i sin firma använda samma beteckning för sin rättsliga form som det använder i sin hemstat.

128 d § (29.12.2011/1490)

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att fondföretaget vid marknadsföringen av andelar inte fullgör de skyldigheter som följer av de bestämmelser som utfärdats för genomförandet av fondföretagsdirektivet, men som Finansinspektionen inte har befogenhet att utöva tillsyn över, ska den anmäla saken till de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat.

Finansinspektionen har rätt att i enlighet med 61 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen vidta de åtgärder som behövs för att skydda investerarna. Finansinspektionen har rätt att förbjuda fondföretaget att fortsätta marknadsföra andelar i Finland, om företaget fortsätter sin verksamhet på ett sätt som strider mot investerarnas intressen

1) trots de åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat,

2) eftersom dessa åtgärder visar sig otillräckliga, eller

3) eftersom dessa åtgärder inte vidtas inom skälig tid.

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder ska den underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om dem. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de åtgärder som vidtagits. Inspektionen kan i stället för de åtgärder som avses i 2 mom. vid behov hänskjuta ärendet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

129 § (7.3.2014/163)

129 § har upphävts genom L 7.3.2014/163,

Mellanrubriken har upphävts genom L 7.3.2014/163 (7.3.2014/163)
130 § (7.3.2014/163)

130 § har upphävts genom L 7.3.2014/163.

131 § (29.12.2011/1490)

Ett fondföretag som marknadsför sina andelar i Finland ska i enlighet med denna lag ge investerarna i Finland de uppgifter och handlingar och ändringar i dem som det med stöd av kapitel IX i fondföretagsdirektivet ska ge investerarna i fondföretagets hemstat. Ett fondföretag ska lämna åtminstone följande handlingar och uppgifter:

1) stadgarna eller investeringsbolagets stiftelsehandlingar,

2) fondprospektet,

3) faktabladet,

4) årsberättelsen och halvårsrapporten,

5) andelens emissions- eller inlösningspris.

Faktabladet och ändringarna i det ska offentliggöras på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner. De övriga handlingar och uppgifter som avses i 1 mom. och ändringarna i dem ska enligt fondföretagets val offentliggöras på finska eller svenska, något annat språk som godkänns av Finansinspektionen eller ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn. Fondföretaget svarar för översättningen.

3 mom. har upphävts genom L 7.3.2014/163. (7.3.2014/163)

132 § (7.3.2014/163)

132 § har upphävts genom L 7.3.2014/163.

20 a kap (29.12.2011/1490)

Särskilda bestämmelser om utländska fondbolag och tillsynssamarbete

Särskilda bestämmelser om utländska fondbolag
132 a § (29.12.2011/1490)

På ett utländskt EES-fondbolag som bedriver verksamhet genom en filial tillämpas bestämmelserna i 8 a § om resurser och förfaranden som behövs för att bedriva affärsverksamheten och bestämmelserna i 26 § om bedrivande av fondverksamhet.

Finansinspektionen svarar för tillsynen över att 1 mom. iakttas.

132 b § (14.12.2012/765)

I 1 kap. 6 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs det också om vilka bestämmelser som ska tillämpas på ett utländskt EES-fondbolag som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. genom filial.

132 c § (7.3.2014/163)

132 c § har upphävts genom L 7.3.2014/163.

132 d § (7.3.2014/163)

Bestämmelser om i 132 b § avsedda utländska fondbolags filialers medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd finns i 11 kap. 18–25 § i lagen om investeringstjänster.

132 e § (29.12.2011/1490)

Filialer till utländska EES-fondbolag ska anmälas till handelsregistret i enlighet med handelsregisterlagen (129/1979). (7.3.2014/163)

Trots det som föreskrivs om firma någon annanstans i lag kan ett utländskt EES-fondbolag i Finland bedriva verksamhet under samma firma som i sin hemstat. (7.3.2014/163)

Patent- och registerstyrelsen kan kräva att firman förses med ett förtydligande tillägg, om

1) firman inte klart skiljer sig från firmor med bättre företrädesrätt, eller

2) det finns risk för att firman förväxlas med en firma eller ett varumärke som någon annan har ensamrätt till i Finland.

132 f § (29.12.2011/1490)

För verksamheten vid en filial till ett utländskt EES-fondbolag svarar filialens chef, som också företräder fondbolaget i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet. (7.3.2014/163)

En juridisk person, en minderårig eller en person för vilken en intressebevakare har förordnats, vars handlingsbehörighet har begränsats eller som är försatt i konkurs får inte vara chef för en filial. I lagen om näringsförbud (1059/1985) föreskrivs om ett näringsförbuds inverkan på behörigheten.

På chefen för en filial till ett utländskt EES-fondbolag tillämpas det som i 5 e § föreskrivs om verkställande direktören för ett fondbolag. (7.3.2014/163)

132 g § (7.3.2014/163)

Ett utländskt EES-fondbolag får inte i sin verksamhet i Finland ta så stora risker att detta äventyrar filialkundernas intressen. Filialen ska med hänsyn till sin verksamhet ha tillräckliga riskhanteringssystem.

132 h § (29.12.2011/1490)

Det som i 4 a § bestäms om beredskap för undantagsförhållanden och ersättning för beredskapsrelaterade kostnader gäller på motsvarande sätt sådana filialer till utländska EES-fondbolag genom vilka fondbolaget förvaltar en placeringsfond i Finland.

Den skyldighet som föreskrivs i 1 mom. gäller inte filialer till utländska EES-fondbolag till den del filialen med stöd av lagstiftningen i fondbolagets hemstat har säkerställt att dess uppgifter sköts under undantagsförhållanden i överensstämmelse med 1 mom. och presenterat en tillräcklig utredning om detta för Finansinspektionen.

132 i § (29.12.2011/1490)

I fråga om tystnadsplikten, rätten att lämna upplysningar och brott mot tystnadsplikten samt skyldighet att ha kännedom om kunderna när det gäller anställda vid filialer till utländska EES-fondbolag gäller det som föreskrivs i 133, 133 a, 144 och 147 §. (7.3.2014/163)

En filial har trots 1 mom. rätt att ge den behöriga myndigheten eller en tillsynsansvarig sammanslutning i hemstaten för det fondbolag som den företräder och fondbolagets revisorer de upplysningar som ska lämnas i enlighet med vad som har föreskrivits eller på behörigt sätt bestämts.

Bestämmelser om anmälningsskyldigheten för en revisor finns i 31 § i lagen om Finansinspektionen.

132 j § (29.12.2011/1490)

Stämningar eller andra delgivningar anses ha blivit lämnade till ett utländskt EES-fondbolag, om de har delgetts den som ensam eller tillsammans med någon annan har rätt att företräda fondbolaget. (7.3.2014/163)

Om ingen av fondbolagets företrädare som avses i 1 mom. är antecknad i handelsregistret, kan delgivningen ske genom att handlingarna överlämnas till någon av fondbolagets anställda eller, om en sådan person inte påträffas, till polismyndigheten på den ort där fondbolagets filial är belägen, med iakttagande dessutom av vad som föreskrivs i 11 kap. 7 § 2–4 mom. i rättegångsbalken.

132 k § (29.12.2011/1490)

Chefen för en filial till ett utländskt EES-fondbolag är skyldig att ersätta den skada som han eller hon i sin verksamhet uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en filialkund eller någon annan genom att bryta mot denna lag eller andra föreskrifter som gäller filialens verksamhet. (7.3.2014/163)

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och skadeståndsansvarets fördelning mellan två eller flera ersättningsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

Särskilda bestämmelser om tillsynssamarbete
132 l § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska höras innan auktorisationen för ett utländskt EES-fondbolag återkallas, om bolaget förvaltar en placeringsfond i Finland. Finansinspektionen ska vidta behövliga åtgärder för att skydda investerarnas intressen innan auktorisationen återkallas.

132 m § (29.12.2011/1490)

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en aktör som inte står under dess tillsyn bedriver eller har bedrivit verksamhet som strider mot fondföretagsdirektivet i en annan EES-stat, ska den underrätta den behöriga myndigheten i EES-staten om detta.

132 n § (29.12.2011/1490)

På tillsynsverksamhet och kontroller eller utredningar på plats som på begäran av den behöriga myndigheten i en annan EES-stat utförs i Finland tillämpas 60 § 1–3 mom. i lagen om Finansinspektionen.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att vägra att delta i tillsynssamarbete finns i 53 § i lagen om Finansinspektionen.

Bestämmelser om tillsynssamarbetet vid kontroller och utredningar på plats finns i kommissionens notifieringsförordning.

132 o § (29.12.2011/1490)

Om Finansinspektionens begäran om tillsynssamarbete har avslagits eller svar inte getts inom skälig tid, får Finansinspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Ett villkor är att Finansinspektionens begäran gäller

1) informationsutbyte enligt artikel 109 i fondföretagsdirektivet,

2) kontroll eller utredning på plats i en annan EES-stat, eller

3) det att dess egna tjänstemän deltar i en kontroll och utredning i en annan EES-stat tillsammans med tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten.

132 p § (29.12.2011/1490)

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att förse de behöriga myndigheterna i en EES-stat med information finns i 52 § i lagen om Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska samarbeta med den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat för att säkerställa att denna myndighet samlar in de uppgifter av fondbolaget som behövs för tillsynen över att bolaget följer de bestämmelser som ska tillämpas på det i värdstaten.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i fondbolagets värdstat om problem som upptäcks i fondbolaget, när de väsentligen kan påverka bolagets förmåga att korrekt utföra sina uppgifter i anslutning till placeringsfonden, och om varje överträdelse av uppförandekraven i denna lag eller i bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i hemstaten för ett utländskt EES-fondbolag om problem som upptäcks i en placeringsfond som fondbolaget i fråga förvaltar i Finland, om de väsentligen kan påverka bolagets förmåga att korrekt utföra sina uppgifter eller uppfylla de krav enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter som faller inom Finansinspektionens tillsynsansvar.

Bestämmelser om informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna finns i kommissionens notifieringsförordning.

132 q § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska kommissionen uppgifter om sådana fall då

1) en ansökan som avses i 18 c § har avslagits,

2) den har beslutat att inte vidarebefordra de uppgifter som avses i 126 a § 2 mom. till en annan EES-stats myndighet.

132 r § (29.12.2011/1490)

Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i EES-staterna namnen på de finska myndigheter som avses i 71 § 1 mom. 7 och 8 punkten i lagen om Finansinspektionen.

21 kap

Tystnadsplikt och skadeståndsskyldighet samt identifiering av investerare

133 §

Ett fondbolags och ett förvaringsinstituts styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisorer och anställda är skyldiga att hemlighålla vad de i sitt uppdrag har fått veta om fondandelsägares eller någon annans ekonomiska ställning eller företagshemligheter. (10.8.2018/621)

Fondbolaget och förvaringsinstitutet har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. endast till åklagar- eller förundersökningsmyndigheter för utredande av brott samt till myndigheter som enligt lag annars har rätt att få sådana uppgifter.

133 a § (25.1.2002/47)

Utan hinder av vad som bestäms i 133 § har fondbolag rätt att lämna upplysningar som avses i 133 § till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002) avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering. Vad som bestäms i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999).

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett fondbolag lämna ut uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som fondbolaget, om den som tar emot uppgifterna berörs av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som bestäms i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

134 § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada som det uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en placeringsfond, fondandelsägare eller någon annan genom förfaranden som strider mot denna lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, mot EU-förordningar som utfärdats med stöd av fondföretagsdirektivet eller mot placeringsfondens stadgar.

Det som i 1 mom. bestäms om skyldighet att ersätta skada gäller också den hos vilken fondbolaget har lagt ut en verksamhet som avses i 26 a §.

135 § (29.12.2011/1490)

Ett fondbolags styrelsemedlemmar och verkställande direktör är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet genom att bryta mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot placeringsfondens stadgar har orsakat fondbolaget, dess aktieägare, placeringsfonden eller fondandelsägarna eller någon annan. Skadan anses vara orsakad av vårdslöshet, om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Det som bestäms ovan i detta moment gäller inte skador till den del de har orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 13 kap. eller i 133 och 133 a § samt 144 § 1, 3 och 4 mom.

Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. (12.8.2016/639)

136 § (7.3.2014/163)

Ett fondbolags aktieägare och de som enligt 9 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen kan jämställas med aktieägare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet, genom att medverka till överträdelse av denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller fondstadgarna har orsakat fondbolaget, dess aktieägare, placeringsfonden eller fondandelsägarna eller någon annan. Det som bestäms i detta moment gäller inte skador till den del de har orsakats genom överträdelse av bestämmelserna i 13 kap. eller i 133 och 133 a § samt 144 § 1, 3 och 4 mom.

137 § (18.3.2016/175)

Ett förvaringsinstitut svarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för förlusten av sådana finansiella instrument som i enlighet med 31 b § 1 och 2 mom. förvaras i depå hos förvaringsinstitutet eller hos en sådan tredje part hos vilken depåförvaringen av finansiella instrument har lagts ut på entreprenad.

Om ett finansiellt instrument enligt 1 mom. går förlorat, ska förvaringsinstitutet utan dröjsmål återlämna ett finansiellt instrument av samma slag eller ett belopp som motsvarar värdet på det finansiella instrument som gått förlorat, till den placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlusten, om det kan påvisa att förlusten är följden av en sådan yttre händelse utanför dess skäliga kontroll vars konsekvenser hade varit omöjliga att undvika trots sådana ansträngningar som kan betraktas som skäliga.

Förvaringsinstitutet svarar mot fondbolaget och placeringsfondens fondandelsägare för annan förlust än den som avses i 1 mom. endast om förlusten förorsakas dem till följd av att förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

Ett sådant utläggande av uppgifter på entreprenad eller sådan vidaredelegering som avses i 31 d § 2–4 mom. samt 31 e och 31 f § inverkar inte på förvaringsinstitutets ansvar. Ansvaret kan inte uteslutas eller begränsas genom avtal.

En fondandelsägare har rätt att kräva ersättning antingen direkt av förvaringsinstitutet eller via fondbolaget.

137 a § (29.12.2011/1490)

En skada som enbart beror på information som getts i faktabladet till investerarna ska ersättas endast om informationen är vilseledande eller inexakt eller inte överensstämmer med de relevanta delarna av fondprospektet. Faktabladet ska innehålla en tydlig varning om detta.

138 §

Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera ersättningsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

139 §

Fondandelsägarstämman beslutar om framställande av skadeståndskrav och väckande av talan enligt 134–137 §, i fråga om skada som har åsamkats alla fondandelsägare gemensamt.

Om stämman beslutar väcka skadeståndstalan skall den utse ett ombud med rätt att företräda fondandelsägarna i skadeståndsärendet. Ombudet skall ges handlingsdirektiv. Kostnaderna i saken och ombudets arvode betalas av placeringsfondens medel enligt en av finansinspektionen fastställd beräkning.

Skadestånd som tillfaller fondandelsägarna gemensamt skall betalas till placeringsfonden.

140 §

Om fondandelsägarstämman har beslutat att inte framställa skadeståndskrav eller väcka skadeståndstalan, men fondandelsägare med minst en tiondedel av alla andelar eller en tredjedel av de vid stämman företrädda fondandelarna har röstat mot beslutet, kan talan föras på fondandelsägarnas vägnar utan hinder av 139 § 1 mom.

Talan kan väckas av fondandelsägare med minst en tiondedel av alla andelar eller minst ett lika stort antal fondandelar som de i 1 mom. angivna fondandelsägare som motsatt sig beslutet. Om en fondandelsägare avstår från talan efter att den väckts kan de övriga fondandelsägare som väckt talan dock fullfölja den.

Talan skall väckas inom tre månader från fondandelsägarstämmans beslut. De fondandelsägare som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna som betalas av placeringsfondens medel i den mån de medel som placeringsfonden vunnit genom rättegången räcker till för detta.

Den omständigheten att en placeringsfond fusioneras med en annan placeringsfond som bedriver motsvarande placeringspolitik påverkar inte rätten för minoriteten av den överlåtande placeringsfondens fondandelsägare att väcka talan. De medel som den övertagande placeringsfonden vunnit genom en minoritetstalan kommer också den överlåtande fondens andelsägare till godo.

140 a § (29.12.2011/1490)

Om en placeringsfond har upplösts och beslut om framställande av skadeståndskrav som gäller en skada enligt 139 § därför inte kan fattas vid fondandelsägarstämman, har varje andelsägare trots bestämmelserna i 139 § självständig talerätt. Dessutom kan konsumentombudsmannen, efter att ha hört Finansinspektionen, inom ett år från upplösningen med stöd av 4 § i lagen om grupptalan (444/2007) som kärande väcka grupptalan på de andelsägares vägnar som är i konsumentställning och utöva talerätt som part i målet.

141 §

Om skada av det slag som avses i 139 § har orsakats genom en straffbar gärning, skall vad som ovan stadgas om skadeståndsyrkande ha motsvarande tillämpning på fondandelsägarnas straffyrkande med anledning härav.

142 §

En stämning eller något annat meddelande som riktas till fondandelsägarna gemensamt i ett ärende som enligt denna lag skall behandlas vid fondandelsägarstämman, anses ha kommit fondandelsägarna till del när den har delgivits fondbolaget.

143 §

Finansinspektionen har rätt att på fondandelsägarnas vägnar föra sådan skadeståndstalan som avses i 134–137 §, om den anser dessas intresse kräva det.

144 § (18.7.2008/507)

Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska ha kännedom om sina kunder. Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska dessutom identifiera kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan de system som avses i 2 mom. nyttiggöras. (7.3.2014/163)

Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för dess verksamhet. (11.6.2010/559)

Bestämmelser om kundkontroll finns dessutom i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. (28.6.2017/450)

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och om den riskhantering som avses i 2 mom.

22 kap

Påföljder och rapportering om överträdelser (18.3.2016/175)

Administrativa påföljder (7.3.2014/163)
144 a § (7.3.2014/163)

Ordningsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) 27 § om minimiantal fondandelsägare,

2) 12 kap. om en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet och 41 § 6 mom. om sådana begränsningar i fråga om investering av tillgångar som föreskrivs i stadgarna,

3) 99–101 § och 101 a § om insideranmälan och insiderregister,

4) 102 § om förutsättningarna för förvärv och avyttring av sådana anmälningsskyldiga aktörers värdepapper och derivatavtal som avses i 99 §,

5) 118 § 1 och 3–5 mom. om förvaringsinstituts skyldigheter att sköta placeringsfonders förvaltning.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller bestämmelser som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten sådana bestämmelser som avses i 38 § i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av kommissionen som antagits med stöd av fondföretagsdirektivet.

144 b § (18.3.2016/175)

De bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift enligt 41 § i den lagen är i denna lag bestämmelserna i

1) 7 § 2 mom. om användningen av benämningen "fondbolag" eller "fondaktiebolag" i firman eller annars för att beskriva verksamheten,

2) 30 § om förbudet för fondbolag att äga aktier i andra fondbolag eller fondandelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar,

3) 30 a § om fondbolags riskkontroll och 30 b om likviditetstäckningskrav,

4) 42 § 1 mom. om skyldigheten att använda benämningen "placeringsfond",

5) 42 § 3 mom. om skyldigheten att använda benämningen "specialplaceringsfond",

6) 45 § 1 och 2 mom. om emission av fondandelar, 47 § 3 mom. om vilka uppgifter som ska tas in i en placeringsfonds stadgar, 49 § om inlösen av fondandelar och 52 § 1 mom. om skyldighet att göra anmälan om att fondbolaget har slutat lösa in fondandelar,

7) 74 § 1 mom. om rösträtt.

De bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift enligt 41 a § 3–5 mom. i den lagen är i denna lag bestämmelserna i

1) 3 § 1 mom. om bedrivande av placeringsfondsverksamhet och förvaringsinstitutsverksamhet, om verksamheten bedrivs utan verksamhetstillstånd,

2) 5 a § 1 mom. och 5 b § 1 mom. om de uppgifter som lämnats i ett fondbolags ansökan om verksamhetstillstånd, om verksamhetstillståndet har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande, samt 6 § om fondbolags kapital och 10 § om förvaringsinstituts kapitalkrav,

3) 8 a § om organisering av fondbolags verksamhet, 8 b § om privata transaktioner och 8 c § om bevarande av uppgifter om transaktioner,

4) 9 § 1 mom. och 9 a § 1 mom. om de uppgifter som lämnats i ett förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd, om verksamhetstillståndet har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande,

5) 16 § 1–4 och 6–8 mom. om skyldigheten att underrätta Finansinspektionen om förvärv av aktier, ökning av ägarandelen och avyttring av eller minskning av förvärvad ägarandel i ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut,

6) 16 § 5 och 8 mom. om skyldigheten för fondbolag, förvaringsinstitut och deras holdingföretag att utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till deras kännedom samt minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägarna till andelarna och om ägarandelarna,

7) 24 § 1 mom. och 43 § 1 mom. om förbud mot att börja marknadsföra fondandelar och tillföra medel till fonden innan dess stadgar har fastställts, och 18 c § 1 mom. om tillståndsplikt för ett utländskt EES-fondbolag att inrätta en placeringsfond i Finland samt 25 § 2 mom. om att hålla placeringsfondens tillgångar åtskilda från fondbolagets egendom,

8) 26 § om att fondverksamheten ska bedrivas omsorgsfullt i enlighet med placeringsfondens och dess fondandelsägares intressen, bemöta fondandelsägarna jämlikt samt om hantering av intressekonflikter,

9) 26 a § 2–7 mom. och 26 b § om fondbolagets uppgifter i bedrivande av affärsverksamhet genom ombud eller i utläggande av för fondbolagets verksamhet viktiga funktioner på entreprenad,

10) 28 §, 69 § 1 mom., 70, 71, 71 a, 72, 73, 73 a och 74 §, 75 § 1 och 2 mom., 76–80, 80 a, 81, 82 och 86 § om investering av placeringsfondens tillgångar, om överträdelsen eller försummelsen av bestämmelserna upprepas,

11) 31 a–31 c § om ett förvaringsinstituts uppgifter och 31 d § om utläggande av uppgifterna på entreprenad,

12) 80 b § om riskkontrollmetoder och förfaranden för värdering av icke-standardiserade derivatinstrument samt om informationsskyldigheten i samband med derivatinstrumenten,

13) 40, 89, 92, 93, 93 a, 94, 96–98, 98 a–98 c och 137 a § om skyldigheter som gäller marknadsföring och skyldigheten att ge information till investerare, om överträdelsen av bestämmelserna upprepas,

14) 127 § 1, 4 och 6 mom. om skyldigheten för fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland att anmäla till Finansinspektionen om att de har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i dess EES-värdmedlemsstat,

15) 150 § 1 och 5 mom. om ett system för rapportering av överträdelser.

Sådana bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som anges ovan närmare bestämmelser eller föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 2–4, 8, 10 och 12–15 punkten, bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av fondföretagsdirektivet och bestämmelser i EU:s tillsynsförordning.

144 c § (28.12.2017/1077)

Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen.

Straffbestämmelser (7.3.2014/163)
145 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bedriver placeringsfonds- eller förvaringsinstitutsverksamhet utan att ha rätt till detta,

2) i strid med 7 § 2 mom. använder benämningen fondbolag eller fondaktiebolag i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet,

3) i strid med 42 § 1 mom. använder benämningen placeringsfond, eller

4) i strid med 42 § 3 mom. använder benämningen specialplaceringsfond,

ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för placeringsfondsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

(18.3.2016/175)

Straff för ingivande av osant skriftligt intyg till myndighet bestäms i 16 kap. 8 § strafflagen (39/1889).

146 § (7.3.2014/163)

146 § har upphävts genom L 7.3.2014/163.

147 § (18.3.2016/175)

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 133 och 150 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

148 § (13.5.2011/471)

Om ett brott som avses i denna lag kränker endast en enskild persons rätt, får åklagaren inte väcka åtal om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

I övrigt får åklagaren väcka åtal för förseelse som bestraffas enligt 147 § endast om Finansinspektionen har anmält brottet till åtal. (7.3.2014/163)

149 § (29.12.2011/1490)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet förvärvar eller överlåter aktier i ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut utan att göra anmälan enligt 16 § eller förvärvar aktier i strid med förbud som Finansinspektionen utfärdat med stöd av 32 a § i lagen om Finansinspektionen ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv och överlåtelse av aktier i fondbolag eller förvaringsinstitut dömas till böter.

Rapportering om överträdelser (18.3.2016/175)
150 § (18.3.2016/175)

Ett fondbolag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av denna lag och bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den samt av de EU-rättsakter som avses i 144 b § 3 mom. och av marknadsmissbruksförordningen. I förfarandet ska med iakttagande av personuppgiftslagen ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. (29.6.2016/526)

Fondbolaget ska bevara behövlig information som gäller den rapport som avses i 1 mom. Informationen ska avföras fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter den föregående undersökningen ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om undersökningen.

Utöver vad som föreskrivs i personuppgiftslagen har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnandet av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. Bestämmelser om rättigheterna för den registrerade person som avses i rapporten ingår i personuppgiftslagen.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur rapporter som avses i 1 mom. ska göras och behandlas hos fondbolaget.

Vad som föreskrivs i 1–4 mom. tillämpas också på förvaringsinstitut.

22 a kap (18.3.2016/175)

Tillsynsbefogenheter

150 a § (18.3.2016/175)

Finansinspektionen kan förbjuda den som handlar i strid med denna lag att fortsätta eller upprepa det lagstridiga förfarandet samt samtidigt ålägga denne att återkalla, ändra eller rätta förfarandet, om detta ska anses vara behövligt för uppnående av målen för tillsynen över finansmarknaden.

150 b § (18.3.2016/175)

Finansinspektionen kan förena iakttagande av förbud eller beslut som avses i 150 a § med vite. Vitet döms ut av Finansinspektionen. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

23 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

151 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

152 §

Genom denna lag upphävs lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/1987) jämte ändringar.

153 §

När det i någon annan lag eller i en förordning finns en hänvisning till lagen om placeringsfonder, innebär hänvisningen efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

154 §

Senast 12 månader efter att denna lag har trätt i kraft skall revisorer som uppfyller de i 36 § avsedda behörighetsvillkoren väljas för revisionen av fondbolaget och placeringsfonderna. De i 38 § 1 mom. för revisor bestämda behörighetsvillkoren i fråga om granskning av beräknandet av fondandelsvärdet skall tillämpas från den tidpunkt då en revisor som uppfyller de i 36 § 2 mom. angivna behörighetsvillkoren har valts.

En begränsning enligt 20 § 3 mom. och 22 § 4 mom. i denna lag om rösträtten i fondandelsägarstämma tillämpas sedan 12 månader förflutit från lagens ikraftträdande.

155 §

Ett fondbolag som med stöd av ett enligt den upphävda lagen beviljat verksamhetstillstånd bedriver affärsverksamhet som avses i denna lag behöver inte ansöka om ett nytt verksamhetstillstånd.

Stadgar som fastställts och andra än i 1 mom. avsedda tillstånd som beviljats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft utan hinder av denna lag. Om stadgarna eller tillstånden enligt detta moment till sitt innehåll står i strid med denna lag, skall fondbolaget inom sex månader från lagens ikraftträdande lämna in en ansökan genom vilka stadgarna och tillstånden enligt detta moment ändras så att de överensstämmer med denna lag.

När denna lag träder i kraft skall anhängiga ansökningar om fastställelse av stadgarna, verksamhetstillstånd eller något annat tillstånd kompletteras i enlighet med kraven i denna lag.

RP 202/1998, EkUB 35/1998, RSv 219/1998

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2001/1522:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001, EkUB 22/2001, RSv 218/2001

25.1.2002/47:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001, EkUB 19/2001, RSv 215/2001

13.6.2003/483:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 4 a § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002, FsUB 2/2002, RSv 267/2002

27.6.2003/599:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

2.4.2004/224:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Har hos finansministeriet ansökts om verksamhetstillstånd, annat tillstånd eller om fastställelse av en specialplaceringsfonds stadgar innan denna lag trätt i kraft, skall på behandlingen av tillståndet eller ansökan tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft. Med sökandens samtycke kan ärendet emellertid överföras till Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan uppta en ansökan som gäller verksamhetstillstånd, annat tillstånd eller en placeringsfonds stadgar till behandling i enlighet med denna lag redan innan lagen har trätt i kraft.

Finansministeriet skall inom ett år efter att denna lag trätt i kraft för registrering anmäla verksamhetstillstånd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft.

Ett värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag och som enligt sitt verksamhetstillstånd får bedriva endast verksamhet som avses i 5 § 2 mom. kan avstå från sitt tillstånd att verka som värdepappersföretag och i enlighet med 5 a § ansöka om tillstånd att verka som fondbolag.

Ett fondbolags kapitalbas skall senast den 13 februari 2007 uppfylla de krav som anges i 6 § 2–4 mom.

På beloppet av en placeringsfonds minimikapital skall till och med den 31 december 2005 tillämpas de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Ett fondbolag skall se till att sådana i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonder, vilkas stadgar har fastställts senast den 13 februari 2002, har anpassat sin investeringsverksamhet och sina stadgar till denna lag senast den 31 december 2005.

I lagens 26 a § 3 mom. och 30 a § 2 mom. avsedda uppgifter om sådana avtal om utläggning av verksamhet som gällde när lagen trädde i kraft skall anmälas till Finansinspektionen inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft.

Lagens 26 b § 5 mom., skyldigheten enligt 29 § att i fondprospektet uppge målsättningen för ägarutövandet samt lagens 92, 93 och 97 § tillämpas emellertid först från den 1 oktober 2004. Fram till dess tillämpas de bestämmelser om fondprospekt och förenklade fondprospekt som gäller när denna lag träder i kraft. Fondbolagen får offentliggöra fondprospekt och förenklade fondprospekt i enlighet med denna lag före den 1 oktober 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 110/2003, GrUU 16/2003, EkUB 2/2004, RSv 12/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

13.8.2004/755:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

13.5.2005/298:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Uppgifterna i insiderregister enligt 100 § skall ändras så att de stämmer överens med denna lag inom sex månader efter lagens ikraftträdande.

RP 137/2004, EkUB 4/2005, RSv 28/2005

21.7.2006/648:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

9.2.2007/134:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

På fondbolag tillämpas 184 § i kreditinstitutslagen. På fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. tillämpas dessutom 177–181 och 183 § i kreditinstitutslagen.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

30.3.2007/351:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Finansinspektionen kan uppta en ansökan som gäller verksamhetstillstånd, annat tillstånd eller en placeringsfonds stadgar till behandling i enlighet med denna lag redan innan lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper skall i enlighet med denna lag första gången upprätta halvårsrapport, kvartalsrapport och årsberättelse senast för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 102/2006, EkUB 31/2006, RSv 277/2006

13.4.2007/477:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

26.10.2007/928:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Det insiderregister som avses i 100 § ska uppdateras i överensstämmelse med lagen inom sex månader efter det att lagen trätt i kraft.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

28.12.2007/1426:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

18.4.2008/294:

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

RP 16/2008, EkUB 4/2008, RSv 29/2008, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L0107); EGT nr L 41, 13.2.2002, s. 20, Komissionens direktiv 2007/16/EG (32007L0016); EGT nr L 79, 20.3.2007, s. 11

18.7.2008/507:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

RP 25/2008, FvUB 8/2008, RSv 77/2008

19.12.2008/889:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

21.8.2009/656:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 175/2008, EkUB 4/2009, RSv 46/2009

11.6.2010/559:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 287/2009, EkUB 11/2010, RSv 77/2010

24.6.2010/608:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

30.12.2010/1365:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010, EkUB 33/2010, RSv 260/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111);); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3–35

13.5.2011/471:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

29.12.2011/1490:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagens 93 § tillämpas inte på faktablad som offentliggörs före lagens ikraftträdande. Fondbolagen ska ersätta det förenklade fondprospektet med ett faktablad senast den 30 juni 2012.

På en anmälan enligt 16 § som gjorts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

De ansökningar om fastställelse av stadgarna, om verksamhetstillstånd eller om något annat tillstånd som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven i denna lag.

Kategoriseringen av en professionell investerare ska motsvara de krav som ställs i 1 § 2 mom. inom sex månader efter lagens ikraftträdande.

RP 113/2011, EkUB 10/2011, RSv 100/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32, Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42, Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

14.12.2012/765:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

En insider i ett fondbolag enligt 99 § ska se till att insideranmälan enligt 100 § motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. Fondbolag ska se till att fondbolagets insiderregister enligt 101 a § motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

7.3.2014/163:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

Denna lags 2 § 1 mom. 19 punkt, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 4 § 2 mom., 132 d §, 132 e § 1 och 2 mom., 132 f § 1 och 3 mom., 132 g §, 132 i § 1 mom., 132 j § 1 mom. och 132 k § 1 mom. träder dock i kraft den 22 juli 2014.

Upphävandet av 2 § 1 mom. 10 c-punkten, 18 k–18 o, 129 och 130 §, 131 § 3 mom., 132 § och 132 c § träder dock i kraft den 22 juli 2014.

En specialplaceringsfonds stadgar som har fastställts innan denna lag trätt i kraft anses utan några särskilda åtgärder ha blivit godkända i enlighet med denna lag.

Lagens 80 b § 2 mom. ska börja följas när 18 månader förflutit från den dag då Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/14/EU om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg trädde i kraft.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/626:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

18.9.2015/1198:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

18.3.2016/175:

Denna lag träder i kraft den 21 mars 2016.

Fondbolag som före den 18 mars 2016 till förvaringsinstitut har utsett ett institut som inte uppfyller kraven enligt denna lag ska senast den 17 mars 2018 utse ett förvaringsinstitut som uppfyller dessa krav.

De ansökningar om fastställelse av stadgar eller om verksamhetstillstånd eller andra tillstånd som är anhängiga när denna lag trädde i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven enligt denna lag.

Placeringsfonders fondprospekt och faktablad ska överensstämma med kraven enligt denna lag senast i samband med den årliga uppdatering av fondprospektet eller faktabladet som följer efter lagens ikraftträdande.

Fondbolags ersättningssystem ska senast den 31 december 2016 överensstämma med bestämmelserna i 4 b kap.

RP 3/2016, EkUB 2/2016, RSv 14/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU (32014L0091); EUT L 257, 28.8.2014, s. 186

29.6.2016/526:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

RP 65/2016, EkUB 14/2016, RSv 84/2016, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (32015R0596); EUT L 173, 12.6.2014, s.1

12.8.2016/639:

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

RP 70/2016, EkUB 16/2016, RSv 85/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

25.8.2016/740:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016, EkUB 15/2016, RSv 98/2016

16.6.2017/355:

Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

RP 28/2016, EkUB 7/2017, RSv 44/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (32014R0909); EUT L 257, 23.7.2014, s. 1

28.6.2017/450:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

28.12.2017/1077:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

En sådan årlig rapport som avses i 8 b § 3 mom. och 101 a § 4 mom. i den lag som gällde när denna lag trädde i kraft behöver inte längre lämnas till Finansinspektionen för år 2017.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

10.8.2018/621:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

14.12.2018/1109:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2018.

RP 141/2018, EkUB 17/2018, RSv 114/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 (32017R2402); EUT L 347, 28.12.2017, s. 35

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.