Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

30.12.1998/1176

Förordning om finansiering av arbetslöshetsförmåner (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 18.12.2014/1277, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

Given med stöd av 23, 24 och 27 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

1 §
Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som skall redovisas till grundskyddet

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer det belopp av arbetslöshetsförsäkringspremieintäkten som Arbetslöshetsförsäkringsfonden årligen skall redovisa till folkpensionsanstalten. Innan beloppet fastställs skall ministeriet inhämta ett utlåtande av Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Avgiften bestäms genom att beloppet av följande års beräknade intäkt av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie multipliceras med det procenttal som motsvarar förhållandet mellan lönesummorna för de löntagare som inte hör till arbetslöshetskassorna och lönesummorna för alla löntagare. Detta procenttal fastställer ministeriet utifrån det nyaste material som använts för inkomstfördelningsstatistiken och som baserar sig på Statistikcentralens uppgifter.

Vid bestämmandet av den i 2 mom. avsedda beräknade intäkten för följande år beaktas skillnaden mellan föregående års motsvarande beräknade intäkt och den faktiska intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt Arbetslöshetsförsäkringsfondens bokslut.

2 §
Erläggande av redovisning

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall på basis av den fastställda avgiften varje månad betala ett förskott i lika stora poster på det belopp som skall redovisas.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer förskottsbeloppen och förmedlar förskotten till folkpensionsanstalten. För detta ändamål har social- och hälsovårdsministeriet rätt att den första vardagen i varje månad debitera Arbetslöshetsförsäkringsfondens konto med ett belopp som motsvarar förskottet.

3 § (21.12.2004/1259)
Meddelande av betjäningsavgiftens belopp

Arbetstagaren skall i början av året eller när arbetsförhållandet inleds meddela arbetsgivaren det belopp av betjäningsavgiften, som ligger till grund för skatten. Arbetsgivaren uppbär på basis av detta belopp månatligen löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetstagaren. Arbetsgivaren skall i samband med förskottspremien och den slutliga lönesumman meddela olycksfallsförsäkringsanstalten betjäningsavgiftens belopp, om arbetsgivaren har en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

4 §
Arbetspensionstilläggspremie till statens pensionsfond

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar varje år till statens pensionsfond en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd premie enligt 3 § 2 mom. lagen om statens pensionsfond (1372/1989), inom den tid ministeriet bestämmer.

Premien bestäms genom att det ansvar och de kostnader som beaktandet av arbetslöshets- och utbildningstid förorsakar för de statsanställdas del fastställs med iakttagande av 12 c § lagen om pension för arbetstagare (395/1961). Av detta belopp fastställs som den premie Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall betala ett belopp som motsvarar den till Arbetslöshetsförsäkringsfonden under ifrågavarande år redovisade, av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie influtna intäktens andel av hela den redovisade intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremien, på så sätt att de intäkter som hänför sig till en tidpunkt före 1998 dras av från intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Förordningens 2 § gäller till utgången av 1999. Förordningens 1 § 3 mom. tillämpas inte när den beräknade intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremien för 1999 bestäms.

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2004/1259:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.