Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

23.12.1998/1100

Lag om registrering av fordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 6.3.2015/175, som gäller fr.o.m. 16.11.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja tillgången på fordonsregistreringstjänster och fordonsregistrets tidsenlighet.

2 § (5.12.2003/1018)
Registreringsverksamhet

I denna lag avses med registreringsverksamhet att ta emot registreringsanmälan och ansökan om förflyttningstillstånd i fråga om fordon, att i fordonstrafikregistret föra in uppgifter som gäller registreringsanmälan och ansökan om förflyttningstillstånd samt trafikförsäkring i anslutning till dem eller uppgifter som i övrigt hänför sig till ett fordon, att lämna ut registreringsskyltar och registreringsintyg samt att sköta andra uppgifter i anslutning till registrering av fordon och utfärdande av förflyttningstillstånd.

3 §
Anordnande av registreringsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket ordnar fordonsregistrering genom att skaffa de tjänster som behövs för verksamheten hos dem som tillhandahåller tjänsterna (avtalsregistrerare) och genom att vid behov sköta uppgifterna själv. Om registreringsverksamhet vid andra myndigheter kan bestämmas särskilt. (22.12.2009/1297)

Registreringsverksamheten skall ordnas så, att det utan oskäligt besvär är möjligt att i hela landet anmäla ett fordon till registret inom utsatt tid.

4 §
Allmänna förutsättningar för avtalsregistrerare

Allmänna förutsättningar för avtalsregistrerare är tillförlitlighet, sakkunskap och solvens. Avtalsregistreraren skall också kunna säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna bemöts lika samt sörja för behörig datasekretess.

Avtalsregistreraren skall ha sådana datatrafikförbindelser som är tillräckliga med avseende på skötseln av registreringsuppgifterna och även i övrigt en tillräckligt hög nivå på datasystemet.

Avtal om registreringsverksamhet kan endast ingås med en sådan sammanslutning eller sådan inrättning som har sin hemort, centralförvaltning eller sitt huvudsakliga driftställe inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §
Bedömning av tillförlitligheten hos avtalsregistrerare och den som utför registreringar

En serviceproducent kan anses vara tillförlitlig, om den som utför registreringar, en avtalsregistrerare eller en medlem eller suppleant i dess styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en bolagsman eller en person i någon annan dominerande ställning inte genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva registreringsverksamhet eller utföra registreringar.

6 §
Avtal om registreringsverksamhet

I ett avtal om registreringsverksamhet skall åtminstone avtalas om

1) omfattningen av avtalsregistrerarens registreringsverksamhet,

2) förfaranden som säkerställer att personer som utför registrering har tillräcklig yrkesskicklighet,

3) hur den datasekretess som förutsätts i registreringsuppgifter skall påvisas,

4) tillsynen över registreringsuppgifter och andra sätt genom vilka Trafiksäkerhetsverket kan säkerställa att uppgifterna sköts på behörigt sätt, (22.12.2009/1297)

5) uppsägning eller hävande av avtalet i allmänhet och i synnerhet när avtalsregistreraren inte längre uppfyller de allmänna förutsättningarna för avtalsregistrerare enligt 4 och 5 §, samt

6) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till avtalsregistreraren och om övriga villkor enligt vilka avtalsregistreraren sköter registreringsverksamheten. (22.12.2009/1297)

7 § (22.12.2009/1297)
Registreringsavgift

För avtalsregistrerarens registreringsverksamhet uppbärs till Trafiksäkerhetsverket avgifter som fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

8 § (5.12.2003/1018)
God förvaltning

Avtalsregistreraren ska vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta förvaltningslagen (434/2003). På en person som är anställd hos avtalsregistreraren och utför registreringar tillämpas dock inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen. Avtalsregistrerare och Trafiksäkerhetsverket får sända registreringsintyg som vanlig brevförsändelse. (22.12.2009/1297)

I en avtalsregistrerares registreringsverksamhet gäller i fråga om handlingars offentlighet vad som bestäms om offentlighet för myndigheternas handlingar.

9 § (5.12.2003/1018)
Bestämmelserna i språklagen

I språklagen (423/2003) finns bestämmelser om avtalsregistrerares skyldigheter i fråga om språklig service.

10 § (22.12.2009/1297)
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över avtalsregistrerarens registreringsverksamhet. För tillsynen har verket rätt att företa inspektioner i avtalsregistrerarens lokaler och få uppgifter om handlingar som ansluter sig till registreringsverksamheten.

11 § (22.12.2009/1297)
Personregisteruppgifter

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få de uppgifter ur straffregistret och fordonstrafikregistret som behövs för att tillförlitlighetskraven på avtalsregistreraren och den som utför registreringar ska kunna utredas och övervakas. Uppgifter om brott får som grund för hävande av avtal lämnas till avtalsregistreraren.

12 §
Tystnadsplikt

Avtalsregistreraren och dennes anställda får inte för utomstående röja uppgifter som de med stöd av 11 § har fått ur straffregistret eller körkortsregistret om brott som har begåtts av en person som avses i 5 §.

13 §
Handräckning

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

14 § (22.12.2009/1297)
Sökande av rättelse

Rättelse i avtalsregistrerarens beslut om registrering får yrkas hos Trafiksäkerhetsverket. Ett rättelseyrkande ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En anvisning om hur ett rättelseyrkande ska framställas ska bifogas beslutet.

15 §
Straffbestämmelser

Den som bedriver registreringsverksamhet utan avtal med Trafiksäkerhetsverket eller sådan rätt som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller vidtar sådana registreringsåtgärder som nämnda avtal inte berättigar till ska dömas för usurpation av tjänstemannabefogenhet enligt 16 kap. 9 § i strafflagen (39/1889). (22.12.2009/1297)

På en person som utför registreringar tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. (12.7.2002/605)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

16 §
Närmare bestämmelser och anvisningar

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Vederbörande ministerium kan meddela närmare bestämmelser och anvisningar om omfattningen av olika avtalsregistrerares registreringstjänster, de allmänna förutsättningarna för avtalsregistrerare, behörighetsvillkoren för den som utför registreringar samt andra detaljer vid anordnandet av registreringsverksamhet.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs 8 kap. förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995).

18 §
Övergångsbestämmelser

Direktregistreringstillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller som sådana till den 1 januari 2002, om inte något annat bestäms nedan. På koncessionshavaren och direktregistreringar tillämpas bestämmelserna i det kapitel som upphävs genom 17 § 3 mom.

Rätten för innehavare av direktregistreringstillstånd att få uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken och att registrera uppgifter i datasystemet fastställs i enlighet med de bestämmelser i lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/1989) som är i kraft när denna lag träder i kraft.

Ingår innehavaren av ett direktregistreringstillstånd med Fordonsförvaltningscentralen ett avtal enligt 3 § om skötseln av registreringsuppgifter, upphör hans tillstånd att gälla när avtalet träder i kraft.

RP 113/1998, TrUB 12/1998, RSv 139/1998

Ikraftträdelsestadganden:

3.12.1999/1128:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 107/1999, TrUB 3/1999, RSv 65/1999

12.7.2002/605:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001, LaUB 10/2002, RSv 85/2002

5.12.2003/1018:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 124/2003, KoUB 6/2003, RSv 53/2003

22.12.2009/1297:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.