Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

18.12.1998/1078

Biblioteksförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 6.6.2013/406, som gäller fr.o.m. 1.7.2013.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde föreskrivs med stöd av bibliotekslagen av den 4 december 1998 (904/1998):

1 §
Uppgifterna för centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken har till uppgift att

1) utgöra central för de allmänna bibliotekens riksomfattande fjärrlåneverksamhet,

2) främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken samt mellan allmänna och vetenskapliga bibliotek,

3) utveckla de gemensamma arbetsmetoder och hjälpmedel som behövs vid organiserandet av biblioteks- och informationstjänsterna, samt

4) utföra andra uppgifter som vederbörande ministerium har ålagt centralbiblioteket.

2 §
Landskapsbibliotekens uppgifter

Ett landskapsbibliotek har till uppgift att

1) stödja informations- och fjärrlånetjänsterna i de allmänna biblioteken inom sitt område,

2) utveckla den informationstjänst som gäller verksamhetsområdet,

3) göra personalen vid biblioteken inom verksamhetsområdet förtrogen med nya verksamhetsformer och utvecklingsprojekt i biblioteksarbetet, samt

4) utföra andra uppgifter som vederbörande ministerium har ålagt landskapsbiblioteket.

3 §
Länsstyrelsens uppgifter

Länsstyrelsen har till uppgift att

1) i samråd med vederbörande ministerium följa och främja de biblioteks- och informationstjänster som befolkningen behöver samt utvärdera deras tillgänglighet och kvalitet,

2) främja regionala, riksomfattande och internationella utvecklingsprojekt inom området för biblioteks- och informationstjänster, samt

3) utföra andra uppgifter som vederbörande ministerium har ålagt länsstyrelsen.

4 § (17.12.2009/1157)
Behörighetsvillkor

Av personalen inom biblioteksväsendet i en kommun ska minst 70 procent ha

1) universitetsexamen där det ingår eller utöver vilken de har slutfört studier som omfattar minst 60 studiepoäng inom området för biblioteks- och informationstjänster på högskolenivå,

2) yrkeshögskoleexamen där det ingår eller utöver vilken de har slutfört studier som omfattar minst 60 studiepoäng inom området för biblioteks- och informationstjänster på högskolenivå,

3) yrkesinriktad grundläggande examen där det ingår eller utöver vilken de har slutfört studier som omfattar minst 35 studieveckor inom området för biblioteks- och informationstjänster, eller

4) yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst.

Av personalen inom det kommunala biblioteksväsendet ska minst 45 procent ha utbildning som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten.

Av den som leder en eller flera verksamhetspunkter inom det kommunala biblioteksväsendet krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig högskoleexamen där det ingår eller utöver vilken personen har slutfört studier som omfattar minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor inom området för biblioteks- och informationstjänster.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. gäller inte dem som är anställda vid bibliotek när denna förordning träder i kraft.

I ärenden om tillsättning av en tjänst eller anställning av en arbetstagare i arbetsförhållande vilka har anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft iakttas de behörighetsvillkor som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

6 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Den som uppfyller behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal i bibliotek enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft, är fortfarande behörig för tjänster och arbetsförhållanden som förutsätter de behörighetsvillkor som nämns i 4 § 1 mom.

Om det enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft i fråga om en tjänst eller ett arbetsförhållande krävs högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har slutförts ämnesstudier eller yrkesinriktade studier inom området för biblioteks- och informationstjänster, är den som uppfyller dessa behörighetsvillkor fortfarande behörig för en tjänst eller ett arbetsförhållande som förutsätter de behörighetsvillkor som nämns i 4 § 2 mom.

En person som avses i 4 § 2 mom och som har anställts i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande innan denna förordning träder i kraft och som har uppfyllt behörighetsvillkoren enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, är fortfarande behörig för tjänsten eller arbetsförhållandet.

7 §
Övergångsbestämmelse som gäller slutförande av studier

Den som innan denna förordning träder i kraft har inlett studier för att uppfylla behörighetsvillkoren för bibliotekspersonal enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft, når behörighet för tjänster och arbetsförhållanden enligt denna förordning genom att slutföra sina studier före utgången av 2001.

Ikraftträdelsestadganden:

13.6.2001/513:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.12.2009/1157:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Biblioteksväsendet i varje kommun ska se till att andelen utbildad personal svarar mot vad som föreskrivs i 4 § 1 och 2 mom. inom sex år från det att denna förordning har trätt i kraft.

Till den andel som avses i 4 § 1 mom. räknas även de vid ikraftträdandet av denna förordning är behöriga för anställning vid bibliotek som yrkesutbildad personal.

En i 4 § 3 § avsedd person som har anställts i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande före ikraftträdandet av denna förordning och som vid anställningen uppfyllde behörighetsvillkoren enligt dåvarande bestämmelser är fortfarande behörig för tjänsten eller anställningen i arbetsavtalsförhållande.

En person som före ikraftträdandet av denna förordning har inlett sina studier i syfte att uppfylla de behörighetsvillkor för biblioteksfacklig personal som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning får behörighet till tjänster och arbetsförhållanden som avses i denna förordning genom att slutföra sina biblioteksfackliga studier före slutet av år 2014. (3.2.2011/87)

3.2.2011/87:

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2011. Förordningen tillämpas dock från den 1 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.