Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

18.12.1998/1054

Idrottslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.4.2015/390, som gäller fr.o.m. 1.5.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja motion och annan idrott samt tävlings- och elitidrott och medborgarverksamhet i anslutning till dessa, att främja befolkningens välbefinnande och hälsa samt att med idrottens hjälp stödja barns och ungas uppväxt och utveckling.

Syftet med denna lag är dessutom att med hjälp av motion och idrott främja jämlikhet och tolerans samt stödja kulturell mångfald och en hållbar utveckling av miljön.

2 § (20.11.2009/902)
Ansvar och samarbetsförpliktelser

Staten och kommunerna ska skapa de allmänna förutsättningarna för idrott. Idrottsverksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna. (20.11.2009/902)

Undervisnings- och kulturministeriet ska svara för idrottsväsendets allmänna ledning och utveckling och samordningen i idrottssamarbetet inom statsförvaltningen. På det regionala planet ankommer dessa uppgifter på det regionala idrottsväsendet och på det lokala planet på kommunerna. (13.12.2013/936)

Kommunen ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet samt en hälsofrämjande idrott, genom att stödja medborgarverksamhet, tillhandahålla idrottsanläggningar samt ordna idrottsverksamhet med beaktande även av grupper med särskilda behov.

3 § (13.12.2013/936)
Det regionala idrottsväsendet

Med det regionala idrottsväsendet avses regionförvaltningsverket och regionala idrottsråd som landskapsförbunden tillsätter. I fråga om uppgifterna för det regionala idrottsväsendet och om de regionala idrottsrådens antal och sammansättning bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

4 §
Statens idrottsråd

Ministeriets sakkunnigorgan i uppgifter enligt denna lag är statens idrottsråd som tillsätts av statsrådet för riksdagens mandatperiod. Statens idrottsråd har en idrottspolitisk sektion, en sektion för specialidrott och en idrottsvetenskaplig sektion. Rådet kan även ha andra sektioner.

Rådet och dess sektioner har till uppgift att följa idrottens utveckling, göra framställningar om och ta initiativ till utvecklande av idrotten, göra framställningar och avge utlåtanden om användningen av idrottsanslagen för verksamhetsområdet samt att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på idrottens område. Om uppgifterna för och tillsättandet av statens idrottsråd bestäms närmare genom förordning.

2 kap

Statlig finansiering

5 § (9.8.2002/662)
Statsandel till det kommunala idrottsväsendet

Kommunerna beviljas statsandel för driftskostnader inom idrottsväsendet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Statsandelen skall användas för verksamhet enligt 2 § 3 mom.

L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 635/1998 har upphävts genom L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009.

6 § (20.11.2009/902)
Finansiering av det regionala idrottsväsendet

Undervisnings- och kulturministeriet anvisar årligen verksamhetsanslag för det regionala idrottsväsendet och avtalar med respektive regionförvaltningsverk om hur anslagen ska användas. Ministeriet kan anvisa det regionala idrottsväsendet också andra anslag som fördelas vidare i form av understöd. (13.12.2013/936)

Dessutom kan ministeriet understödja annat regionalt idrottsligt utvecklingsarbete.

7 § (9.8.2002/662)
Statsunderstöd till riksomfattande och regionala idrottsorganisationer

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för stödjande av verksamheten i riksomfattande och regionala idrottsorganisationer. Då statsunderstödets belopp prövas skall det beaktas hur organisationen verkar för att syftet med denna lag skall nås. När de sökande jämförs sinsemellan skall kvaliteten och omfattningen av organisationernas verksamhet beaktas. Dessutom beaktas verksamhetens samhälleliga betydelse. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om resultatkriterierna.

Som godtagbara verksamhetsutgifter anses inte utgifter för affärsverksamhet.

Nya organisationer beviljas inte statsunderstöd utan särskilda skäl innan de har varit verksamma under en räkenskapsperiod om minst ett år.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner de organisationer som erhåller understöd med stöd av denna lag. Ministeriet ska pröva godkännandet av en organisation med hänsyn till organisationens verksamhet i syfte att ordna idrott och dess övriga idrottsfrämjande verksamhet samt hur organisationen i sin verksamhet beaktar idrottens etiska principer. Av särskilda skäl kan även en annan riksomfattande organisation som är verksam på idrottens område godkännas som en sådan organisation som omfattas av understödet. Närmare bestämmelser om förfarandet vid godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet. (13.12.2013/936)

Statens idrottsråd gör en framställning till ministeriet om beviljande av understöden.

8 § (20.11.2009/902)
Statsunderstöd för idrottsanläggningar

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaliteter. Med understöden främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för behov i breda användargrupper.

Understöd beviljas i första hand kommuner eller samkommuner samt sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar.

Bestämmelser om de statsunderstöd som avses i 1 mom. finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Ministeriet ska vid beviljande av understöd för uppförande av idrottsanläggningar begära utlåtande av regionförvaltningsverket och av statens idrottsråd. (13.12.2013/936)

9 §
Statsunderstöd för andra ändamål som främjar idrotten

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för understöd och stipendier som beviljas för idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete samt för idrottsvetenskapliga sammanslutningars verksamhet, idrottens informationsförsörjning, utbildning, internationellt samarbete, främjande av elitidrott, aktuella samarbets- och utvecklingsprojekt inom idrotten samt för annan verksamhet som tjänar det syfte som anges i 1 §.

10 § (13.12.2013/936)
Statsbidragsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet i fråga om de understöd som avses i 5–9 §. Trots bestämmelserna i 57 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) är regionförvaltningsverket statsbidragsmyndighet i fråga om andra anläggningsprojekt än sådana som medför betydande kostnader. Närmare bestämmelser om behörighetsfördelningen mellan statsbidragsmyndigheterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Särskilda bestämmelser

11 §
Finansieringen av statsandelar och statsunderstöd

Statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag skall i första hand betalas med vinstmedel av tippning och penninglotteri.

12 § (9.8.2002/662)
Hänvisningsbestämmelse

På statsunderstöd enligt 7 och 9 § tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Ministeriet kan meddela närmare anvisningar om understöd och stipendier som beviljas med stöd av denna lag.

4 kap

Ikraftträdelsebestämmelser

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Genom denna lag upphävs idrottslagen av den 21 december 1979 (984/1979) jämte ändringar.

15 §
Övergångsbestämmelser

Statens idrottsråd kan när denna lag träder i kraft fortsätta verksamheten till utgången av sin nuvarande mandatperiod.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/1997, KuUB 11/1998, RSv 158/1998

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.2002/662:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002, KuUB 3/2002, RSv 81/2002

20.11.2009/902:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

L 902/2009 träder i kraft enligt L 903/2009 1.1.2010.

RP 59/2009, FvUB 13/2009, RSv 150/2009

13.12.2013/936:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ärenden som gäller idrottsväsendet och som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt före ikraftträdandet ingångna avtal och förbindelser som gäller ovan avsedda ärenden liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, vilka enligt denna lag hör till regionförvaltningsverken, överförs när denna lag träder i kraft till det behöriga regionförvaltningsverket.

RP 114/2013, FvUB 16/2013, RSv 155/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.