Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

4.12.1998/904

Bibliotekslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.12.2016/1492, som gäller fr.o.m. 1.1.2017. Lagens 4 § 2–5 mom. tillämpas t.o.m. 31.12.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Syften

1 §

I denna lag bestäms om biblioteks- och informationstjänsterna vid kommunala allmänna bibliotek och om det riksomfattande och regionala främjandet av dessa tjänster.

2 §

Syftet med de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster är att främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och till livslångt lärande.

Biblioteksväsendet bör också arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade innehåll utvecklas.

2 kap

Ordnande av biblioteks- och informationstjänster

3 §

Kommunerna skall ordna de biblioteks- och informationstjänster som avses i denna lag.

En kommun kan ordna biblioteks- och informationstjänsterna själv, eller helt eller delvis i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt. Kommunen svarar för att tjänsterna motsvarar vad som bestäms i denna lag.

Kunderna skall ha tillgång till personal inom området biblioteks- och informationstjänster samt till biblioteksmaterial och biblioteksutrustning som förnyas.

I tvåspråkiga kommuner skall vardera språkgruppens behov beaktas enligt enahanda grunder.

I kommuner inom samernas hembygdsområde skall de samiska och finska befolkningsgruppernas behov beaktas enligt enahanda grunder.

3 kap

Nät av biblioteks- och informationstjänster

4 §

Ett allmänt bibliotek samarbetar med andra allmänna bibliotek samt med vetenskapliga bibliotek och bibliotek vid läroanstalter som en del av ett nationellt och internationellt nät av biblioteks- och informationstjänster.

Det bibliotek som är centralbibliotek för de allmänna biblioteken samt de bibliotek som är landskapsbibliotek kompletterar de övriga allmänna bibliotekens tjänster.

Centralbibliotek för de allmänna biblioteken är det kommunala allmänna bibliotek som vederbörande ministerium utsett med kommunens samtycke. Verksamhetsområde för centralbiblioteket är hela landet.

Landskapsbibliotek är de kommunala allmänna bibliotek som vederbörande ministerium utsett med kommunernas samtycke. Verksamhetsområdet för ett landskapsbibliotek bestäms av vederbörande ministerium.

Om centralbibliotekets och landskapsbibliotekens uppgifter bestäms genom förordning. Vederbörande ministerium kan, efter att ha hört kommunen, av grundad anledning återkalla förordnandet att vara centralbibliotek eller landskapsbibliotek.

4 kap

Avgiftsfrihet för bibliotekstjänster

5 §

Användningen av bibliotekets egna samlingar på biblioteket och utlåningen av dem är avgiftsfria.

De fjärrlån som centralbiblioteket för de allmänna biblioteken samt landskapsbiblioteken ger de allmänna biblioteken är avgiftsfria.

För andra prestationer vid biblioteket kan kommunen ta ut en avgift som högst motsvarar självkostnadsvärdet av prestationen.

Av särskilda skäl får en avgift som annars skall fastställas så att den motsvarar prestationens självkostnadsvärde fastställas till ett högre belopp.

5 kap

Utvärdering

6 §

Kommunerna skall utvärdera de biblioteks- och informationstjänster som de ordnar.

Avsikten med utvärderingen är att förbättra tillgången på biblioteks- och informationstjänster och att stöda utvecklandet av dem. Med hjälp av utvärderingen följs hur de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster genomförs samt kvaliteten på tjänsterna och om de är ekonomiska.

Beslut om riksomfattande utvärdering samt om deltagande på riksnivå i internationell utvärdering fattas av undervisnings- och kulturministeriet, som svarar för genomförandet av utvärderingen tillsammans med regionförvaltningsverket. Kommunerna är skyldiga att delta i den utvärdering som avses i detta moment. (13.12.2013/935)

De centrala utvärderingsresultaten skall ges offentlighet.

6 kap

Statlig förvaltning av biblioteks- och informationstjänster

7 § (13.12.2013/935)

Statlig förvaltningsmyndighet för biblioteks- och informationstjänsterna är undervisnings- och kulturministeriet. Statlig regionförvaltningsmyndighet är regionförvaltningsverket. Närmare bestämmelser om regionförvaltningsverkets uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 kap

Särskilda bestämmelser

8 §

Biblioteksväsendet skall ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationstjänstområdet och andra anställda.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för bibliotekspersonal utfärdas genom förordning.

Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren.

9 § (29.12.2009/1709)

Kommunerna får statsandel för bibliotekens driftskostnader enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

Kommunerna beviljas inom ramen för anslaget i statsbudgeten statsunderstöd för skötseln av de uppgifter för central- och landskapsbibliotek som avses i 4 § och för verksamhet enligt denna lag så som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt för investeringsprojekt för bibliotek och utveckling av lokaler så som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001). Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet för investeringsunderstöd. (30.12.2014/1416)

Statsunderstöd kan beviljas också för skötseln av andra särskilda uppgifter som ålagts kommunerna eller dem som tillhandahåller service.

10 §

Biblioteken kan ha regler med bestämmelser om användningen av biblioteket och om biblioteksanvändarnas rättigheter och skyldigheter.

För överträdelse av reglerna uppbärs av kommunen fastställda avgifter som skall stå i skälig proportion till överträdelsen av reglerna.

11 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

8 kap

Ikraftträdande

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

För de statsandelar som avses i denna lag och för statsunderstöd kan även vinstmedel från tippning och penninglotterier användas till utgången av 2002. (13.12.2001/1275)

Genom denna lag upphävs bibliotekslagen av den 21 mars 1986 (235/1986) jämte ändringar.

RP 210/1997, KuUB 10/1998, RSv 133/1998

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2001/1275:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 136/2001, KuUB 15/2001, RSv 145/2001

22.12.2009/1449:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1709:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

13.12.2013/935:

Denna lag träder i kraft den1 januari 2014.

Ärenden som gäller biblioteks- och informationstjänster och som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt före ikraftträdandet ingångna avtal och förbindelser som gäller ovan avsedda ärenden liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, vilka enligt denna lag hör till regionförvaltningsverken, överförs när denna lag träder i kraft till det behöriga regionförvaltningsverket.

RP 114/2013, FvUB 16/2013, RSv 155/2013

30.12.2014/1416:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 258/2014, KuUB 15/2014, GrUU 44/2014, RSv 213/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.