Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

6.11.1998/810

Gymnasieförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.8.2019. Se L 714/2018 62 och 63 §.

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998):

1 kap

Undervisning

1 § (23.1.2014/52)
Undervisningens omfattning

Gymnasiets lärokurs omfattar minst 75 kurser. Undervisning i olika läroämnen och studiehandledning ges i form av kurser som omfattar i genomsnitt 38 timmar. De studier som är frivilliga för den studerande kan till omfattningen var kortare eller längre än vad som nämns ovan. I närundervisning ska minst 45 minuter per timme användas för undervisning.

I undervisning som är avsedd för vuxna omfattar lärokursen minst 44 kurser och en kurs i genomsnitt 28 timmar. I närundervisning ska minst 40 minuter per timme användas för undervisning. (26.1.2017/45)

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning omfattar minst 25 kurser. Undervisningen för ungdomar består av i genomsnitt 38 timmar per kurs och undervisningen för vuxna i genomsnitt 28 timmar per kurs. I närundervisning ska minst 45 minuter per timme och i undervisning som är avsedd för vuxna minst 40 minuter användas för undervisning.

Den tid som används för undervisning indelas i ändamålsenliga undervisningsavsnitt.

2 §
Studiehandledning

Studiehandledningen för de studerande omfattar förutom den handledning som ges enligt 1 § också personlig och annan behövlig handledning.

Om studiehandledningen bestäms i läroplanen.

3 §
Utbildningsutbudet och planering av undervisningen

Undervisningen ska ordnas så att en studerande kan slutföra de studier som ingår i gymnasiets lärokurs på tre år och genomgå den utbildning som förbereder för gymnasieutbildning på ett år. (23.1.2014/52)

Utbildningsanordnaren skall årligen sammanställa en på läroplanen baserad plan i vilken bestäms om det allmänna ordnandet av undervisningen, undervisningstimmarna och annan verksamhet i samband med undervisningen samt arbetstiderna, utbildningsanordnarens samarbete med andra utbildningsanordnare, anskaffning av utbildning av någon annan utbildningsanordnare samt av någon annan sammanslutning eller stiftelse, självständiga studier samt andra behövliga frågor som anknyter till ordnandet av undervisningen.

Utbildningsanordnaren skall på förhand underrätta de studerande och dem som söker inträde som studerande om de centrala frågor som avses i 2 mom.

4 §
Självständiga studier

De studerande kan förväntas genomföra en del av studierna självständigt.

En studerande kan på ansökan beviljas tillstånd att genomföra studier utan att delta i undervisningen.

5 §
Morgonsamling

I gymnasieutbildningen för unga inleds dagens arbete med en kort morgonsamling.

2 kap

Bedömning av de studerande

6 §
Bedömning under studierna

Den studerande och hans vårdnadshavare skall tillräckligt ofta få uppgifter om hur den studerande arbetar och om hans framsteg i studierna. Om lämnande av uppgifter bestäms närmare i läroplanen.

Den bedömning som avses i 1 mom. ges antingen med siffror eller på något annat sätt som bestäms i läroplanen. Vid bedömningen med siffror används skalan 4-10. Vitsordet 5 anger hjälpliga, 6 försvarliga, 7 nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga samt 10 utmärkta kunskaper och färdigheter. Underkänd prestation anges med vitsordet 4. Utbildningsstyrelsen bestämmer vilka läroämnen som kan bedömas gemensamt.

I den undervisning på främmande språk som avses i 6 § 3 mom. gymnasielagen och i undervisning utomlands kan enligt vad utbildningsstyrelsen bestämmer avvikelse göras från vad som bestäms ovan i denna paragraf.

Det prov i muntlig språkfärdighet som avses i 17 § 3 mom. i gymnasielagen består av uppgifter där man bedömer den studerandes uttal, förmåga att referera och förmåga att diskutera. Provet bedöms med siffror enligt skalan i 2 mom. Vitsordet för kursen i muntlig språkfärdighet baserar sig på provet i muntlig språkfärdighet och annat under kursen visat kunnande. (30.12.2008/1117)

7 §
Framsteg i studierna

I läroplanen bestäms enligt läroämne eller ämnesgrupp de kurser som skall genomföras med godkänt resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna i läroämnet eller ämnesgruppen i fråga. En studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier med godkänt resultat skall beredas möjlighet att visa att han inhämtat sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i studierna.

Utbildningsstyrelsen kan vid behov meddela närmare föreskrifter om de frågor som anges i denna paragraf.

8 § (23.1.2014/52)
Slutbedömning, skiljebetyg och betyg över slutförd lärokurs i ett eller flera ämnen

Till en studerande som har slutfört gymnasiets hela lärokurs ges avgångsbetyg. Till en studerande som avgår från gymnasiet utan att ha slutfört gymnasiets hela lärokurs ges skiljebetyg, i vilket bedömningen av de studier som slutförts antecknas. Till en studerande som har slutfört lärokursen i ett eller flera läroämnen ges ett betyg över slutförd lärokurs.

I fråga om avgångs- och skiljebetyg samt betyg över slutförd lärokurs i ett eller flera ämnen tillämpas vad som bestäms i 6 §. Intyg över provet i muntlig språkfärdighet ges som bilaga till avgångsbetyget.

Över studier som avlagts inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning ges betyg.

En studerande som inte har godkänts i ett ämne eller som önskar höja sitt vitsord ska ges möjlighet att höja sitt vitsord i ett fristående förhör.

Utbildningsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om de frågor som anges i denna paragraf.

9 § (30.12.2008/1117)

9 § har upphävts genom F 30.12.2008/1117.

3 kap

Den studerandes rättsskydd

10 § (19.8.2004/796)

10 § har upphävts genom F 19.8.2004/796.

11 § (18.6.2003/561)

11 § har upphävts genom F 18.6.2003/561.

12 § (18.6.2003/561)
Rektors och lärares beslutanderätt i vissa situationer

Beslut om att i enlighet med 26 § 2 mom. gymnasielagen uppmana en studerande att för den tid som återstår av lektionen lämna klassrummet eller något annat rum där undervisningen ges skall fattas av den lärare som håller lektionen eller undervisningstillfället. Beslut om att i enlighet med nämnda paragrafs 3 mom. uppmana en studerande att lämna en tillställning som arrangeras av läroanstalten fattas av rektor eller en lärare. Beslut om att i enlighet med nämnda paragrafs 3 mom. förvägra en studerande undervisning fattas av rektor.

13 § (18.6.2003/561)
Ny bedömning och rättelse av bedömning

Begäran om omprövning av ett beslut som gäller studieframstegen eller slutbedömningen skall göras inom två månader efter delgivningen. Om ny bedömning beslutar skolans rektor och den studerandes lärare gemensamt.

Om den nya bedömning som avses i 1 mom. eller det beslut genom vilket begäran har avslagits är uppenbart felaktigt, kan länsstyrelsen på den studerandes begäran ålägga läraren att företa en ny bedömning eller bestämma att beslutet om studieframstegen skall ändras eller bestämma vilket vitsord den studerande skall få.

4 kap

Särskilda bestämmelser

14 § (18.3.2010/185)
Ansökan om tillstånd att ordna utbildning

Tillstånd att ordna gymnasieutbildning ska sökas senast ett år innan undervisningen planeras börja. Undervisningsministeriet kan vid behov också behandla en ansökan som gjorts senare.

I ansökan om tillstånd ska det visas att utbildningen behövs och att de övriga villkoren för beviljande av tillstånd är uppfyllda.

14 a § (28.6.2017/486)
Beviljande av en särskild utbildningsuppgift samt riksomfattande utvecklingsuppgifter

Vid beviljande av en sådan särskild utbildningsuppgift som avses i 4 a § 1 mom. i gymnasielagen beaktas

1) det riksomfattande utbildningsbehovet med tanke på att främja särskild kompetens och att stärka den nationella kompetensreserven,

2) det riksomfattande och regionala ansökandet till utbildning, studerandenas behov att kombinera gymnasieutbildning med en stark specialisering eller ett specialintresse och behov att skapa individuella studievägar,

3) undervisningsutbudet enligt den särskilda utbildningsuppgiften, sökandens samarbetsnätverk och verksamhetens genomslagskraft,

4) personalens behörighet, särskilda kompetens och tillräcklighet, lokalernas, redskapens och läroplanernas lämplighet, utvecklandet av verksamheten och studerandenas möjligheter att delta i och påverka hur undervisningen och utbildningen utvecklas, samt sökandens beredskap att rikta resurser till skötseln av den särskilda utbildningsuppgiften,

5) eventuella andra omständigheter som är väsentliga med tanke på den särskilda utbildningsuppgift som söks.

Om det i en särskild utbildningsuppgift ingår en riksomfattande utvecklingsuppgift beaktas vid beviljandet av utbildningsuppgiften dessutom

1) det riksomfattande behovet att utveckla den undervisningsinriktning som den särskilda utbildningsuppgiften avser,

2) sökandens förutsättningar och förmåga att fungera som den riksomfattande utvecklaren av den egna undervisningsinriktningen,

3) utvecklingsverksamhetens riksomfattande betydelse och genomslagskraft samt tillgänglighet,

4) andra omständigheter som är betydelsefulla med tanke på utvecklandet.

En riksomfattande utvecklingsuppgift kan innefatta

1) skyldighet att på riksnivå utveckla och sprida modeller och god praxis i fråga om pedagogik, verksamhetskultur och lärmiljöer för den undervisningsinriktning som den särskilda utbildningsuppgiften avser samt på riksnivå stärka personalens pedagogiska färdigheter och kompetens,

2) skyldighet att utveckla och främja samarbetet mellan utbildningsanordnare och andra aktörer inom området för den särskilda utbildningsuppgiften.

15 §
Studier på heltid (26.1.2017/45)

Studierna betraktas som heltidsstudier när deras omfattning enligt lärokursen är minst 75 kurser. Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning anses utgöra heltidsstudier när utbildningen omfattar minst 25 kurser. (23.1.2014/52)

2 mom. har upphävts genom F 26.1.2017/45. (26.1.2017/45)

16 §
Lärarstuderande

Gymnasieundervisning kan ges också av en lärarstuderande under en lärares handledning.

17 §
Särskild examen

De prov som föreskrivs i 12 § 2 mom. gymnasielagen kan ordnas av den som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning.

Den som deltar i proven skall visa att hans kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena motsvarar de kunskaper och färdigheter som ingår i lärokurserna i undervisningen för vuxna. Till den som har avlagt proven med godkänt resultat ges ett betyg över att gymnasiets lärokurs har slutförts helt eller delvis.

I fråga om bedömningen av de prov som avses i 1 mom. och om sökande av rättelse i bedömningen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 6-9 och 13 §.

18 §
Annan verksamhet i samband med gymnasieutbildningen

Verksamhet som avses i 38 § gymnasielagen är elevklubbs- och skolbiblioteksverksamhet samt annan verksamhet med nära anknytning till gymnasieutbildningen.

5 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

20 §
Övergångsbestämmelse som gäller val av ersättande studier

Om en studerande innan denna förordning träder i kraft på annat sätt än tillfälligt har befriats från studierna i något ämne, anses den studerande utan hinder av 1 § ha slutfört gymnasiets lärokurs, även om det antal kurser som den studerande har slutfört skulle bli mindre än det antal kurser som anges i nämnda bestämmelse.

21 §
Övergångsbestämmelse om bedömningen av de studerande

Bestämmelserna om bedömning i 6-8 § tillämpas från ingången av augusti 1999. På bedömningen tillämpas fram till dess de bestämmelser om bedömning som gäller när denna förordning träder i kraft samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dem.

I det betyg som utfärdas före ingången av augusti 1999 kan för modersmålet och litteratur, bildkonst, idrott och hälsokunskap samt studiehandledning anvandas de benämningar för dessa ämnen som gäller när denna förordning träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

22.8.2002/734:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

18.6.2003/561:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

19.8.2004/796:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

30.12.2008/1117:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18.3.2010/185:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.1.2014/52:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

26.1.2017/45:

Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2017. Förordningens 15 § träder dock i kraft först den 1 januari 2018.

28.6.2017/486:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.