Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

4.9.1998/672

Förordning om underhållstrygghet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.4.2009. Se L om underhållsstöd 580/2008.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

föreskrivs med stöd av 19 § 2 och 3 mom. samt 30 § lagen den 7 augusti 1998 om underhållstrygghet (671/1998):

1 §
Ansökan om underhållsstöd

Underhållsstöd söks skriftligen hos ett organ i barnets hemkommun. I ansökan skall på det sätt som organet bestämmer lämnas de uppgifter och utredningar som behövs för att ärendet skall kunna avgöras och underhållsbidrag drivas in.

När underhållsstöd söks på grund av att den underhållsskyldige försummat att betala underhållsbidrag, skall till ansökan fogas en sådan verkställbar handling som avses i 2 § 1 punkten lagen om underhållstrygghet eller en utredning över att handlingen finns i utsökningsmyndighetens besittning.

2 §
Anmälan till den underhållsskyldige

När den underhållsskyldige delges beslutet om att underhållsstöd beviljats, skall han samtidigt underrättas om att organet med stöd av 15 § 1 mom. lagen om underhållstrygghet har rätt att hos honom återkräva det belopp som betalts i underhållsstöd och att denna fordran benämns kommunens regressfordran.

3 §
Underhållstrygghetsregister

Det organ som beviljat underhållsstöd skall föra ett register över behandlingsskedena i underhållsstödsärenden (underhållstrygghetsregister). I registret skall ingå nödvändiga uppgifter om

1) beviljande av underhållsstöd och beloppet av utbetalt underhållsstöd,

2) beslut om återkrav av underhållsstöd och underhållsbidrag som betalts utan grund samt om återkrävda belopp,

3) beslut om att inte driva in underhållsstöd och underhållsbidrag som betalts utan grund samt de belopp som inte indrivs,

4) obetalda underhållsbidragsposter och dröjsmålsräntan på underhållsbidraget,

5) indrivna underhållsbidragsbelopp,

6) användning av indrivet underhållsbidrag till betalning av underhållsbidrag till barn,

7) användning av indrivet underhållsbidrag som ersättning för kommunens regressfordran, samt

8) beslut om att inte driva in kommunens regressfordran och beloppen av de regressfordringar som inte drivs in.

4 §
Överföring av underhållsstödsärende

Den som lyfter underhållsstöd skall omedelbart anmäla om förändringar beträffande barnets hemkommun till det organ som betalar ut underhållsstödet. När organet har fått anmälan om att hemorten för det barn som får underhållsstöd ändrats, skall det utan dröjsmål överföra underhållsstödsärendet på ett organ i barnets nya hemkommun. Samtidigt skall det tillställa nämnda organ de handlingar det har i sin besittning om underhållsstödet för barnet samt ett utdrag ur underhållstrygghetsregistret.

Det organ på vilket ett underhållsstödsärende överförts skall utan särskild ansökan bevilja underhållsstöd för barnet från ingången av den kalendermånad som följer på tidpunkten för överföringen av de handlingar som avses i 1 mom.

5 §
Anmälningar till utsökningsmyndighet

Det organ som senast beviljat underhållsstöd skall till den utsökningsmyndighet som skall driva in underhållsbidraget anmäla

1) beloppet av det underhållsbidrag och den dröjsmålsränta på bidraget som var föremål för indrivning årets sista dag; anmälan skall göras årligen före utgången av februari följande år,

2) beloppet av kommunens regressfordran, om beslut fattats om att den inte skall drivas in hos den underhållsskyldige; anmälan skall göras utan dröjsmål efter att beslutet om att inte driva in regressfordran har fattats,

3) den tidpunkt från vilken organet anser att underhållsbidraget upphört att förfalla till betalning; anmälan skall utan dröjsmål göras efter att organet har fått kännedom om en sådan omständighet på grund av vilken underhållsbidraget kan anses ha upphört att förfalla till betalning, samt

4) den tidpunkt från vilken organets rätt att driva in underhållsbidraget upphört enligt 15 § 2 mom. lagen om underhållstrygghet; anmälan skall utan dröjsmål göras efter att organet har konstaterat att dess indrivningsrätt upphört.

Det organ till vilket ett underhållsstödsärende har överförts skall anmäla om överföringen till den utsökningsmyndighet som skall driva in underhållsbidraget.

6 § (31.5.2001/450)
Regressfordran som lämnas obeaktad vid fördelningen av medel mellan kommunerna

När medel med stöd av 19 § 2 mom. lagen om underhållstrygghet fördelas mellan två eller flera kommuner som ersättning för regressfordringar, kan en regressfordran som underskrider 35 euro lämnas obeaktad.

7 §
Betalning av medel till andra kommuner

Organet i den kommun som senast beviljat underhållsstöd skall varje kalenderår före utgången av februari följande år till de övriga kommunerna betala deras andelar av de medel som fördelas samt redovisa fördelningen av medlen.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om organet i den kommun som senast beviljat underhållsstöd, tillämpas på motsvarande sätt på organet i barnets tidigare hemkommun, när ett underhållsstödsärende mitt i ett kalenderår överförts på en annan kommun.

8 § (31.5.2001/450)
Arvode

Det organ som avses i 7 § har rätt att som arvode dra av 10 procent från de belopp som redovisas till de andra kommunerna, för varje kommun dock minst 35 och högst 350 euro. Om det belopp som redovisas till en annan kommun är mindre än 35 euro, behöver redovisningen inte verkställas, varvid arvodet är lika stort som det belopp som redovisas.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10 §
Övergångsbestämmelser

Den anmälan som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten skall göras första gången före utgången av februari 2000. När det gäller underhållsbidrag som när denna förordning träder i kraft skall indrivas i utsökningsväg skall organet anmäla de uppgifter till utmätningsmannen som behövs för att utsökningen skall kunna fortsätta. Anmälan skall göras före utgången av februari 1999.

Vad som föreskrivs i 6 och 8 § tillämpas inte på fördelningen och redovisningen av sådana medel som med stöd av 34 § lagen om underhållstrygghet skall anvisas som betalning av sådan fordran som avses i 33 §.

Ikraftträdelsestadganden:

31.5.2001/450:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.