Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

19.12.1997/1241

Lag om anordningars energieffektivitet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.12.2008/1005.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Syftet med denna lag är att förbättra energieffektiviteten hos anordningar.

2 §

Denna lag tillämpas på sådana anordningar som skall släppas ut på marknaden och om vilka Europeiska gemenskapen förutsätter att medlemsstaterna skall utfärda bestämmelser om deras energieffektivitet, om märkningen av den eller om angivande av förbrukningen av energi och andra resurser eller om angivande av buller.

Denna lag tillämpas inte på sådana anordningar om vilkas energieffektivitet, märkningen av den eller om angivande av förbrukningen av energi och andra resurser eller om angivande av buller bestäms i en annan lag eller i bestämmelser som har meddelats med stöd av en annan lag.

3 §

I denna lag avses med

1) anordning en särskild, självständigt fungerande, teknisk helhet,

2) energieffektivitet anordningens direkta energiförbrukningsegenskaper,

3) besiktningsorgan ett organ som har konstaterats behörigt och som ministeriet har godkänt och som har godkänts att utföra de uppgifter som enligt denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av den ankommer på ett besiktningsorgan,

4) CE-märkning märkning om vilken bestäms i lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994),

5) utsläppande på marknaden utsläppande av en ny anordning för försäljning eller omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6) andra resurser vatten, kemikalier eller andra eventuella substanser som anordningen förbrukar vid sedvanlig användning,

7) ministerium behörigt ministerium som avses i reglementet för statsrådet (1522/1995),

8) tillsynsmyndighet säkerhetsteknikcentralen samt

9) anordningsleverantör anordningens tillverkare, dennes befullmäktigade representant eller importör som släpper ut anordningen på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap

Anordningars överensstämmelse med kraven och certifiering av den samt besiktningsorgan

4 §

Ministeriet meddelar bestämmelser om

1) energieffektivitetskraven för anordningar,

2) hur energiförbrukningen och förbrukningen av andra resurser samt buller skall anges vid marknadsföringen av anordningar,

3) de uppgifter om förbrukningen av energi och andra resurser samt om buller vilka skall fogas till anordningarna samt

4) de förfaranden som skall användas för påvisande av överensstämmelse.

Ministeriet beslutar om hur CE-märkningen skall användas när anordningar som uppfyller energieffektivitetskraven släpps ut på marknaden.

5 §

De anordningar som skall släppas ut på marknaden och de uppgifter som ges i energimärkningen av dem skall uppfylla de krav som har ställts i denna lag och med stöd av den. Anordningsleverantörerna skall sörja för att varje anordning som har släppts ut på marknaden och de uppgifter som skall ges i energimärkningen av den uppfyller de krav som har ställts i denna lag och med stöd av den.

Den som i Finland håller till salu eller annars mot vederlag överlåter anordningar till någon annan skall kunna påvisa att de samt energimärkningen av dem uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser som meddelats med stöd av den. Detsamma gäller den som för ut anordningar ur landet, om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens rättsakter.

6 §

Ministeriet godkänner och återkallar godkännandet av besiktningsorganen. Organen skall uppfylla de krav som bestäms genom förordning. Ministeriet övervakar organens verksamhet och försäkrar sig med jämna mellanrum om att kraven uppfylls.

3 kap

Tillsyn

7 §

Tillsynsmyndigheten svarar för tillsynen enligt denna lag.

Utan hinder av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas marknadsföringens laglighet med stöd av konsumentskyddslagen (38/1978) när anordningar marknadsförs till konsumenterna.

8 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att av en anordningsleverantör och av den som mot vederlag överlåter anordningar till någon annan samt av besiktningsorganet få de upplysningar om anordningarna och tillverkningen av dem som behövs för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av den följs.

9 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till en anordnings tillverknings-, lagrings- och försäljningsställe för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av den följs.

10 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att till gängse pris som provexemplar få ett nödvändigt antal anordningar som hålls till salu, om detta är nödvändigt för övervakningen av att denna lag eller de bestämmelser som meddelats med stöd av den följs.

Om en anordning eller de uppgifter som skall ges i energimärkningen av den inte uppfyller kraven enligt denna lag eller de bestämmelser som har meddelats med stöd av den, och bristen inte är ringa, har tillsynsmyndigheten rätt att

1) uppbära anordningens anskaffningspris av den näringsidkare av vilken myndigheten har köpt anordningen samt att

2) uppbära kostnaderna för provning och undersökning av anordningen av dess finska tillverkare eller av den importör som släpper ut anordningen på den finska marknaden.

11 §

En anordningsleverantör skall, i enlighet med vad ministeriet bestämmer, utarbeta sådant tekniskt informationsmaterial om anordningen med vilket det kan bedömas hur väl uppgifterna om energieffektiviteten och energimärkningen stämmer.

Ministeriet meddelar närmare bestämmelser om anordningsleverantörens skyldighet att bevara de uppgifter som nämns i 1 mom.

12 §

Vid brott mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, har tillsynsmyndigheten rätt att

1) kräva att sådana ändringar görs i anordningen och i energimärkningen att anordningen och energimärkningen uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt att

2) förbjuda tillverkning, saluhållande, försäljning och annan överlåtelse av en anordning som strider mot bestämmelserna.

13 §

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud enligt denna lag med vite. Om vite gäller vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

4 kap

Sökande av ändring samt rättelse

14 §

I ett administrativt beslut som ministeriet och tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den kan ändring sökas i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett besiktningsorgan avslår en typcertifiering som är avsedd att påvisa överensstämmelse, skall beslutet motiveras. På yrkan av sökanden skall beslutet utan dröjsmål tillställas besiktningsorganet för ny behandling i ett rättelseförfarande i enlighet med vad ministeriet närmare beslutar.

5 kap

Särskilda bestämmelser

15 §

Den som bryter mot bestämmelserna i 5 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § eller i strid med 9 § hindrar tillsynsmyndigheten att få tillträde till en anordnings tillverknings-, lagrings- och försäljningsställen eller åsidosätter skyldigheten enligt 10 § 1 mom. att ge provexemplar eller skyldigheten enligt 11 § att utarbeta informationsmaterial, skall för brott mot bestämmelserna i lagen om anordningars energieffektivitet dömas till böter om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

Den som bryter mot ett förbud som har utfärdats med stöd av denna lag och förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning.

16 § (21.5.1999/637)

Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorganen har rätt att utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifter om någons ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller personliga förhållanden, som de tagit del av vid utförandet av uppgifter i enlighet med denna lag, till organ som utför sådan besiktning som avses i denna lag, till internationella organisationer och stater som deltar i internationellt samarbete, om uppgifterna behövs för det internationella samarbetet.

17 § (21.5.1999/637)

17 § har upphävts genom L 21.5.1999/637.

18 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

19 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs 2 kap. 13 § konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978), sådant detta lagrum lyder i lag 759/1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas och de besiktningsorgan som avses i lagen får godkännas innan den träder i kraft.

Utan hinder av denna lag eller bestämmelser utfärdade med stöd av den får pannor och anordningar enligt Europeiska gemenskapernas råds direktiv 92/42/EEG om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle släppas ut på marknaden och tas i bruk fram till den 31 maj 1998 om de uppfyller kraven i avdelning D3 i Finlands byggbestämmelsesamling när denna lag träder i kraft.

20 §

Handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk (828/1995), handels- och industriministeriets beslut om energimärkning av elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk (202/1996, ändrat 546/1997), handels- och industriministeriets beslut om energimärkning av elektriska torktumlare (203/1996) och handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (895/1997), vilka har utfärdats med stöd av den förordning som avses i 2 kap. 13 § konsumentskyddslagen, förblir dock i kraft. Bestämmelserna i 3–18 § tillämpas på de uppgifter som skall ges i energimärkningen av de apparater som avses i nämnda beslut och på tillsynen över att bestämmelserna i besluten följs.

RP 220/1997, EkUB 33/1997, RSv 212/1997, Rådets direktiv 92/42/EEG; EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 17, Rådets direktiv 92/75/EEG; EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16, Rådets direktiv 93/68/EEG; EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1, Parlamentets och rådets direktiv 96/57/EG; EGT nr L 236, 18.9.1996, s. 36

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/637:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.