Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

19.12.1997/1196

Kommunindelningslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom KommunindelningsL 29.12.2009/1698.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Kommunindelning

För invånarnas självstyrelse och den allmänna förvaltningen är Finland indelat i kommuner.

Kommunindelningen utvecklas på det sätt som de syften som anges i 1 mom. förutsätter samt så att kommunområdenas enhetlighet och samhällsstrukturens funktionsduglighet främjas. En kommun skall bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska förutsättningar och på personella resurser grundade förutsättningar att ansvara för ordnandet och finansieringen av servicen. (9.2.2007/170)

Om ändring i kommunindelningen bestäms genom lag eller beslut därom fattas av statsrådet eller ministeriet, enligt vad som bestäms nedan.

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag bestäms om ändring i kommunindelningen, varmed avses att kommuners område minskas och utvidgas samt att kommuner upplöses och nya kommuner bildas.

Med ministeriet avses i denna lag det ministerium som behandlar kommunärenden.

Bestämmelserna om ändring i kommunindelningen iakttas i tillämpliga delar även vid bestämmandet av den rätta sträckningen av gränsen mellan kommuner, ifall oklarhet om sträckningen råder.

2 kap

Förutsättningar för ändring i kommunindelningen

3 §
Allmänna förutsättningar

Kommunindelningen kan ändras, om ändringen

1) främjar ordnandet av service för invånarna i området,

2) förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området,

3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller

4) främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet.

Bestämmelser om beaktande av befolkningens språkförhållanden finns i grundlagen. (6.6.2003/433)

4 §
Särskilda förutsättningar vid bildande av nya kommuner och upplösning av kommuner

En sådan ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar kan verkställas på gemensam framställning av de berörda kommunernas fullmäktige. Framställningen kan då avslås, om ändringen i kommunindelningen skulle strida mot någon av de förutsättningar för ändring i kommunindelningen som anges i 1 och 3 §. (9.2.2007/170)

En ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar kan också verkställas om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig detta, eller om det förslag av en kommunindelningsutredare som avses i 8 § 2 och 4 mom. vid en kommunal folkomröstning understöds av majoriteten i samtliga berörda kommuner. Om endast någon berörd kommun har motsatt sig ändringen i kommunindelningen kan ändringen verkställas, ifall kommunindelningsutredarens förslag vid en kommunal folkomröstning som ordnas i en sådan kommun understöds av majoriteten. (18.3.2005/167)

5 §
Särskilda förutsättningar vid minskning och utvidgning av kommunens område

En ändring i kommunindelningen som innebär att en kommuns område minskas eller utvidgas, men inte att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, kan verkställas, om

1) inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen, eller om

2) ändringen inte inverkar på invånarantalet i någon kommun med mer än fem procent eller på arealen i någon kommun med mer än tio procent, räknat enligt landarealen.

I övrigt kan en sådan ändring i kommunindelningen som avses i 1 mom. verkställas endast under särskilt vägande i 3 § nämnda förutsättningar.

3 kap

Beredning av ändringar i kommunindelningen

6 §
Anhängiggörande av ärenden

En framställning om ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar kan göras av fullmäktige i en berörd kommun. I annat fall kan framställning om en ändring i kommunindelningen göras av fullmäktige i eller en medlem av en berörd kommun. Framställningen skall tillställas ministeriet.

Ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen kan anhängiggöras även på initiativ av ministeriet.

I framställningen eller initiativet skall behovet av ändring i kommunindelningen motiveras, och en utredning som behövs för ärendets bedömning skall om möjligt bifogas. Avser framställningen eller initiativet överföring av ett eller flera områden från en kommun till en annan kommun eller till andra kommuner, skall områdena anges med behövlig noggrannhet.

Ministeriet kan genast förkasta en framställning, om det är uppenbart att den inte kan godkännas.

Beredningen av framställningen sköts av ministeriet och andra myndigheter så som bestäms nedan.

7 §
Anmärkningar och utlåtanden

På förordnande av ministeriet skall länsstyrelsen med anledning av en framställning eller ett initiativ bereda de berörda kommunernas invånare och andra som anser att ärendet berör dem tillfälle att framställa anmärkningar inom 30 dagar. En kungörelse om detta skall publiceras på det sätt som kommunala tillkännagivanden publiceras i kommunen. Anmärkningarna skall tillställas kommunstyrelsen i den kommun i vilken de som har framställt anmärkningen är invånare eller med avseende på vilken de anser sig vara parter i övrigt.

De berörda kommunerna skall avge ett utlåtande om framställningen eller initiativet samt om anmärkningarna. Kommunens utlåtande och anmärkningarna skall tillställas länsstyrelsen inom utsatt tid.

Ministeriet skall efter behov bestämma att länsstyrelsen skall inhämta utlåtande om framställningen eller initiativet av fastighetsregisterföraren samt andra behövliga utredningar. Till utlåtandet skall fogas en förteckning över de i fastighetsregistret ingående registerenheter och delar därav som föreslås bli överförda från en kommun till en annan samt, efter behov, ett förslag till sträckning av gränsen mellan kommunerna.

8 §
Inlämnande av särskild utredning

Med anledning av omfattningen av eller svårighetsgraden hos ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen eller av någon annan grundad anledning kan ministeriet bestämma att det skall verkställas en särskild utredning, för vilken ministeriet efter att ha hört respektive kommuner tillsätter en eller flera kommunindelningsutredare.

Det kan också bestämmas om särskild utredning, om minst 20 procent av de 18 år fyllda invånarna i en kommun har gjort en framställning om upplösande av kommunen eller bildande av en ny kommun.

Om utredningen visar att kommunindelningen bör ändras, skall utredaren uppgöra ett förslag till ändring i kommunindelningen och till de bestämmelser och beslut som behövs med anledning därav. Angående utredarens förslag gäller vad som bestäms om framställning till ändring i kommunindelningen.

Utredaren skall efter behov även föreslå att en i 30 § kommunallagen (365/1995) avsedd kommunal folkomröstning förrättas angående utredarens förslag till ändring i kommunindelningen. Utifrån utredarens förslag kan ministeriet bestämma att en folkomröstning skall ordnas.

Utredaren har, utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt, rätt att av myndigheterna få behövliga uppgifter och annan hjälp för fullgörande av uppgiften.

Grunderna för utredarens arvode bestäms av ministeriet. Kostnaderna för verkställande av utredningen och för de kommunala folkomröstningar som ministeriet förordnar betalas av statens medel.

9 § (18.3.2005/167)
Avtal om ordnande av förvaltning och service

Innebär ändringen i kommunindelningen att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, skall berörda kommuner avtala om hur förvaltningen och servicen skall ordnas på det område som ändringen gäller. Till avtalet skall fogas en plan över hur kommunernas servicestrukturer samordnas så att lönsamheten, effektiviteten och produktiviteten förbättras. Avtalet skall iakttas under de tre år som följer efter det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft, om inte en kortare tid har avtalats eller om inte omständigheterna har förändrats så att det inte är möjligt att följa avtalet. (9.2.2007/170)

Avtalet om ordnande av förvaltningen och servicen samt planen ska bifogas berörda kommuners framställningar enligt 6 § 1 mom. om ändringar i kommunindelningen. Verkställs ändringen i kommunindelningen med stöd av 4 § 2 mom., ska berörda kommuner innan kommunindelningen träder i kraft göra upp ett avtal och en plan enligt 1 mom. och lämna dessa till finansministeriet. (9.11.2007/1001)

10 §
Utlåtande av länsstyrelsen

Efter att ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen har beretts i övrigt skall länsstyrelsen avge ett utlåtande om hur ändringen skulle komma att inverka på statens regional- och lokalförvaltning och på den områdesindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet samt sända handlingarna till ministeriet.

4 kap

Beslut om ändring i kommunindelningen

11 §
Statsrådets och ministeriets behörighet

Statsrådet beslutar om ändring i kommunindelningen eller om förkastande av en framställning eller ett initiativ som gäller detta.

Ministeriet kan dock besluta om en sådan ändring i kommunindelningen som avses i 5 §, om inte fullmäktige i någon berörd kommun har motsatt sig ändringen, eller förkasta en framställning eller ett initiativ som gäller en sådan ändring, om fullmäktige i någon berörd kommun har motsatt sig ändringen.

12 §
Beslut om ändring i kommunindelningen

En ändring i kommunindelningen skall bestämmas att träda i kraft vid ingången av ett kalenderår.

Beslut om ändring i kommunindelningen skall fattas före juni månads utgång under det föregående året.

Beslut om ändring i kommunindelningen skall publiceras i författningssamlingen och sändas för kungörelse i den berörda kommunen på det sätt kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Har kommunindelningen ändrats på framställning av en kommunmedlem, skall information om beslutet sändas separat till den som gjort framställningen. Detsamma gäller ett beslut genom vilket en framställning av en kommunmedlem har förkastats.

5 kap

Reglering av tjänsteinnehavares och arbetstagares ställning

13 § (9.2.2007/170)
Personalens ställning

Beredningen av ett beslut om ändring i kommunindelningen och av ett avtal om ordnande av förvaltningen och servicen enligt 9 § samt den plan som hänför sig till det genomförs i samarbete med företrädarna för kommunernas personal.

Sådana ändringar i kommunindelningen som avses i denna lag och som leder till att personalen byter arbetsgivare betraktas som överlåtelse av rörelse.

Vid ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 2008–2013 och där personal övergår i anställning hos en ny kommun har arbetsgivaren inte rätt att säga upp ett anställningsförhållande av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). En arbetstagare eller tjänsteinnehavare kan dock sägas upp om han eller hon vägrar att ta emot en ny arbetsuppgift eller tjänst enligt 7 kap. 4 § i arbetsavtalslagen eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare som arbetsgivaren erbjuder honom eller henne. Detta förbud gäller samtliga kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen och gäller i fem år från det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft.

14 § (9.2.2007/170)

14 § har upphävts genom L 9.2.2007/170.

15 §
Kommundirektör

Kommundirektörstjänsten i en kommun som upplöses upphör när ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Innehavaren av tjänsten förflyttas till en för honom eller henne lämplig tjänst eller ett för honom eller henne lämpligt arbetsavtalsförhållande i den kommun som utvidgas eller i den nya kommunen. Angående kommundirektörens ställning och rättigheter gäller i övrigt vad som bestäms i 13 §. (9.2.2007/170)

Är de kommuner som upplöses fler än en, skall fullmäktige i den kommun som utvidgas eller i den nya kommunen besluta vilka av tjänsterna som upphör när ändringen i kommunindelningen träder i kraft. På innehavarna av tjänster som skall upphöra tillämpas vad som föreskrivs i 1 mom.

16 § (9.2.2007/170)

16 § har upphävts genom L 9.2.2007/170.

17 § (9.2.2007/170)

17 § har upphävts genom L 9.2.2007/170.

18 § (9.2.2007/170)

18 § har upphävts genom L 9.2.2007/170.

6 kap

Övergång av egendom och ekonomisk uppgörelse

19 §
Övergång av egendom och skulder vid kommunupplösning

Om en ändring i kommunindelningen innebär att en kommun upplöses så att dess område i sin helhet övergår till en ny kommun eller en kommun som utvidgas, övergår dess egendom samt skulder och förpliktelser till den nya kommunen eller den kommun som utvidgas.

20 §
Verkställande av ekonomisk uppgörelse

Ändras kommunindelningen på något annat sätt än det som avses i 19 §, skall de berörda kommunerna verkställa en ekonomisk uppgörelse som gäller kommunernas egendom på det område som ändringen gäller, om inte detta med hänsyn till ändringens ringa verkningar eller av någon annan anledning skall anses onödigt.

Sådan fast egendom och arrenderätt eller någon annan nyttjanderätt i anknytning till den som uteslutande eller huvudsakligen tjänar ett visst område skall i uppgörelsen tilldelas den kommun som området kommer att höra till. I övrigt delas egendomen samt skulderna och förpliktelserna i uppgörelsen så att uppgörelsens sammanlagda verkningar berör kommunerna på ett rättvist sätt.

Om inte något annat följer av 1 och 2 mom., kvarstår en kommuns tillgångar och skulder alltjämt hos kommunen, när dess område utvidgas eller minskas.

Delningen av egendom samt skulder och förpliktelser mellan de berörda kommunerna får inte äventyra borgenärernas eller andra rättsinnehavares ställning. Är inte staten rättsinnehavare, får inte ansvaret för förbindelsen överföras på en annan kommun utan borgenärens eller någon annan rättsinnehavares samtycke.

21 §
Avgörande av tvist om uppgörelsen

Når kommunerna inte enighet om uppgörelsen, avgörs ärendet som förvaltningstvistemål i länsrätten.

22 §
Förvärv av egendom

I den ekonomiska uppgörelsen gäller en bestämmelse om att en kommun skall tilldelas egendom som åtkomsthandling.

7 kap

Förrättande av val och ordnande av förvaltningen i en ny kommun

23 §
Beaktande av ändringar i kommunindelningen vid kommunalval

Förrättas kommunalval under året före det år då en ändring i kommunindelningen träder i kraft, skall valet förrättas i de berörda kommunerna med iakttagande av den nya kommunindelningen.

Fullmäktige i en kommun som utvidgas skall till kommunens centralvalnämnd förutom de medlemmar som enligt kommunala vallagen (361/1972) hör till nämnden välja en, två eller tre medlemmar och ersättare från det område som skall införlivas, i enlighet med vad förhållandet mellan detta områdes invånarantal och kommunens invånarantal förutsätter.

Bildas till följd av ändringen i kommunindelningen i den kommun som utvidgas ett nytt röstningsområde som omfattar det område som skall införlivas med kommunen, skall i den valnämnd som kommunstyrelsen i den kommun som utvidgas tillsätter för detta inväljas extra medlemmar så som bestäms i 2 mom.

Om en ändring i kommunindelningen innebär att en ny kommun bildas, skall den organisationskommission som avses i 29 § besluta om röstningsområdesindelningen och tillsätta centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelserna.

Kommunal valL 361/1972 har upphävts genom L 714/1998, se ValL 714/1998 13 §.

24 §
Antalet fullmäktigeledamöter

Ministeriet kan på en gemensam framställning av de berörda kommunerna besluta att ett större antal fullmäktigeledamöter än vad som anges i 10 § kommunallagen skall väljas i en kommun som utvidgas eller en ny kommun. Förordnandet kan gälla den första och andra valperioden efter att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft.

25 §
Fullmäktige i nya kommuner

När en ändring i kommunindelningen träder i kraft mitt under en kommunal valperiod skall i den berörda kommunen förrättas nya kommunalval året före ikraftträdandet, om ändringen i kommunindelningen innebär att en ny kommun bildas, eller om statsrådet vid beslut om något annat slag av ändring anser detta behövligt. Vid valet iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om ordinarie kommunalval.

Fullmäktigeledamöternas mandattid pågår från det ändringen i kommunindelningen träder i kraft till den kommunala valperiodens utgång. Ledamöterna i den nya kommunens fullmäktige och, om de berörda kommunerna så beslutar, ledamöterna i den utvidgade kommunens fullmäktige börjar dock sköta sitt uppdrag så som bestäms i 30 §. (23.5.2008/357)

Innebär en ändring i kommunindelningen att två eller fler hela kommuner går samman, kan kommunerna i det avtal som avses i 9 § utan hinder av 1 mom. komma överens om att deras fullmäktige ska utgöra fullmäktige i den nya kommunen för den mandattid som pågår till den kommunala valperiodens slut. De kommuner som går samman kan också komma överens om en delvis sammanslagning av fullmäktige. Då ska fullmäktige i de kommuner som går samman besluta hur många fullmäktigeplatser varje kommun ska få i den nya kommunens fullmäktige. I den nya kommunens fullmäktige ska dock alltid ingå minst en fjärdedel av varje kommuns fullmäktigeledamöter. I fråga om varje kommun bestäms de ledamöter som ska ingå i den nya kommunens fullmäktige i den ordningsföljd som följer av de jämförelsetal som tilldelats dem i föregående kommunalval i enlighet med 89 § i vallagen (714/1998). Dessutom tillämpas 24 § i denna lag på antalet fullmäktige. (28.11.2008/761)

26 §
Förberedande åtgärder

Registerförvaltningsmyndigheterna och valmyndigheterna skall vidta behövliga åtgärder så att det val som avses i 23 och 25 § kan förrättas i sinom tid, och de skall ge varandra handräckning i det syftet.

27 §
Nyval av andra förtroendevalda

Förrättas ett i 25 § avsett val, upphör även kommunens övriga förtroendevaldas uppdrag när ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Till uppdragen skall för den återstående mandattiden väljas nya förtroendevalda, om inte fullmäktige beslutar något annat.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på de medlemmar som kommunen invalt i statliga organ. Om tingsrättens nämndemän föreskrivs särskilt.

28 §
Nya kommuners namn

Innebär en ändring i kommunindelningen att en ny kommun bildas, skall fullmäktige i de kommuner av vilkas område den nya kommunen bildas besluta om kommunens namn. Om fullmäktige vill ge den nya kommunen ett namn som inte tidigare har varit namnet på någon kommun, skall utlåtande inhämtas hos forskningscentralen för de inhemska språken.

Det nya namnet skall omedelbart meddelas ministeriet.

Om de berörda kommunernas fullmäktige inte kan komma överens om den nya kommunens namn, bestäms detta av ministeriet.

29 §
Organisationskommissioner för nya kommuner

För en ny kommun och, om de berörda kommunerna så beslutar, också för en utvidgad kommun ska en organisationskommission tillsättas inom en månad från det ändringen i kommunindelningen har bestämts. (23.5.2008/357)

Antalet medlemmar och ersättare i organisationskommissionen bestäms och kommissionen tillsätts av länsstyrelsen. Kommunstyrelserna i de berörda kommunerna skall för länsstyrelsen föreslå medlemmar och ersättare. Länsstyrelsen skall, när den utser medlemmar och ersättare, följa kommunstyrelsens förslag, förutsatt att förslagen har erhållits och inte står i strid med varandra. Kommissionen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Organisationskommissionen sköter förberedelserna inför ordnandet av kommunens förvaltning till dess valresultatet har fastställts och kommunstyrelsen valts.

Angående organisationskommissionen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om kommunstyrelsen.

30 §
Ordnande av nya kommuners förvaltning

Efter att resultatet av det första valet av fullmäktigeledamöter i en ny kommun och, om de berörda kommunerna så beslutar, också i en utvidgad kommun har fastställts eller ett avtal som avses i 25 § 3 mom. har ingåtts ska den nya fullmäktigeförsamlingen omedelbart vidta de åtgärder som behövs för ordnande av kommunens förvaltning. (23.5.2008/357)

Den till åldern äldsta ledamoten skall kalla ledamöterna till det första sammanträdet samt vid det föra ordet till dess ordförande och vice ordförande för fullmäktige har valts.

De som invalts i kommunstyrelsen börjar genast sköta sitt uppdrag, men de andra förtroendevalda och tjänsteinnehavarna först när ändringen i kommunindelningen träder i kraft, om det inte besluts att de skall börja sköta sitt uppdrag redan tidigare.

Fullmäktige har rätt att meddela temporära bestämmelser i ärenden där ikraftträdandet av fullmäktiges beslut kräver medverkan av statliga myndigheter. Bestämmelserna är i kraft till dess en permanent bestämmelse har utfärdats.

8 kap

Verkan av ändringar i kommunindelningen i vissa fall

31 § (27.6.2003/619)
Kommunala taxor och stadgor

Taxor för kommunala avgifter och kommunala stadgor som utfärdats med stöd av lag förblir även efter en ändring i kommunindelningen i kraft i tillämpliga delar inom det område som de har gällt.

Taxor och stadgor som avses i 1 mom. skall omedelbart justeras så att de motsvarar den nya kommunindelningen.

32 §
Samfunds och stiftelsers hemort

Om en kommun som i bolagsordningen eller stadgarna anges som hemort för ett bolag, ett andelslag, en förening eller något annat samfund eller en stiftelse som antecknats i register upplöses genom att kommunens område i sin helhet överförs till en enda utvidgad eller ny kommun, blir denna kommun när ändringen i kommunindelningen träder i kraft hemort för samfundet eller stiftelsen i stället för den kommun som upplöses.

Om en kommun upplöses genom att dess område överförs till två eller fler utvidgade eller nya kommuner, blir hemorten för samfundet eller stiftelsen den kommun med vilken förvaltningscentrum för den kommun som upplöses blir införlivat.

Anteckning om den nya hemort som bestäms enligt 1 och 2 mom. skall göras i registret på tjänstens vägnar.

33 §
Behörigheten hos myndigheter i en kommun som upplöses eller blir mindre

Om en ändring i kommunindelningen innebär att en kommun upplöses eller att ett område som hör till kommunen övergår till en annan kommun, får den berörda myndigheten i kommunen inte efter att ändringen i kommunindelningen har bestämts besluta i ärenden som efter att kommunindelningen har ändrats skall anses ankomma på myndigheten i den andra kommunen och som kan överföras på den.

9 kap

Ändringssökande samt ändringar av rättelsenatur

34 §
Sökande av ändring i framställning av kommunfullmäktige som avser ändring i kommunindelningen

Ändring i beslut av kommunfullmäktige varigenom en ändring i kommunindelningen föreslås får sökas genom besvär på det sätt som bestäms i kommunallagen.

35 §
Sökande av ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som gäller ändring i kommunindelningen

Ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som avser ändring i kommunindelningen får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär, och i beslut som avser avslag på ett förslag om ändring av den som lagt fram förslaget.

Besvären skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från det att ett beslut som avser ändring i kommunindelningen publicerats i författningssamlingen eller ett beslut som avser avslag på ett förslag om ändring har meddelats dem som lagt fram förslaget. Besvären behandlas i brådskande ordning vid högsta förvaltningsdomstolen.

36 §
Särskild besvärsrätt i fråga om beslut av kommunal myndighet

Beslut av en kommunal myndighet som har fattats efter att ett sådant beslut av statsrådet eller ministeriet som avser en ändring i kommunindelningen har givits, men innan ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft får överklagas på det sätt som bestäms i kommunallagen också på den grund att bestämmelsen strider mot grunderna för ändring i kommunindelningen eller mot 33 §.

37 §
Ändring av rättelsenatur

Ministeriet kan verkställa ändringar av rättelsenatur i beslut som avser ändring i kommunindelningen och som utfärdats med stöd av denna lag.

10 kap

Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (9.2.2007/170)

38 § (9.2.2007/170)
Sammanslagningsunderstöd

Om en ändring i kommunindelningen innebär att antalet kommuner minskar, betalas till den berörda kommun som är verksam efter ändringen ett sammanslagningsunderstöd. Sammanslagningsunderstöd betalas för ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 2008–2013.

Sammanslagningsunderstöd betalas under tre år från och med det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Av understödet betalas 40 procent det år då ändringen träder i kraft och 30 procent under vart och ett av de följande två åren. Med undantag för den förhöjning som avses i 39 § 2 mom. betalas sammanslagningsunderstödet till 1,4-faldigt belopp, om ändringen i kommunindelningen verkställs vid ingången av 2010 eller 2011, och till 1,8-faldigt belopp, om ändringen i kommunindelningen verkställs vid ingången av 2008 eller 2009.

Sammanslagningsunderstödet består av en grunddel, som bestäms enligt invånarantalet, och en tilläggsdel, som bestäms enligt antalet kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen.

Ändras kommunindelningen under betalningsperioden för sammanslagningsunderstödet så att kommunerna skulle vara berättigade till nytt understöd, beräknas understödet som om även den senast verkställda ändringen i kommunindelningen skulle ha verkställts från början av betalningsperioden. Skillnaden mellan det understöd som betalas ut och det omräknade understödet betalas det år då den senast verkställda ändringen i kommunindelningen träder i kraft och de följande två åren på det sätt som bestäms i 2 mom.

Finansministeriet betalar understödet årligen före utgången av juni. När flera kommuner än en får understöd fördelas understödet mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Respektive kommuns andel beräknas på det eurobelopp som kommunen skulle ha betalts i sammanslagningsunderstöd, om den kommun som upplöses skulle ha anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 18 § i befolkningsdatalagen (507/1993) vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. (9.11.2007/1001)

39 § (9.2.2007/170)
Sammanslagningsunderstödets grunddel

Sammanslagningsunderstödets grunddel bestäms utifrån invånarantalet i den kommun som är verksam efter ändringen i kommunindelningen samt det sammanräknade invånarantalet i alla kommuner, utom den största, som berörs av ändringen, som följer

Kommunens invånarantal efter ändringen i kommunindelningen Det sammanräknade invånarantalet i alla kommuner utom den största Grunddel milj. euro
20 000 eller mera över 10 000 4,00
5 000–10 000 3,60
under 5 000 3,20
under 20 000 över 7 000 3,00
3 500–7 000 2,50
under 3 500 2,00

Vid ändringar i kommunindelningen som verkställs vid ingången av 2008 och 2009 höjs sammanslagningsunderstödets grunddel med 100 euro per invånare i fråga om en sådan kommun som berörs av ändringen i kommunindelningen och som under åren 2002–2006 under minst tre år har beviljats finansieringsunderstöd på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter enligt 13 § i lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996). Förhöjningen är högst en miljon euro.

40 § (9.2.2007/170)
Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel

Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel betalas vid en sådan ändring i kommunindelningen där antalet kommuner minskar med minst två. Tilläggsdelen är 0,7 miljoner euro, om antalet kommuner minskar med två. Den växer med nämnda eurobelopp för varje kommun som därutöver minskar antalet kommuner.

41 § (9.2.2007/170)
Ersättande av minskning av statsandelar

Om en i 38 § avsedd ändring i kommunindelningen minskar de berörda kommunernas statsandelar beviljas kommunerna på grund av minskningen under det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft och de därpå följande fyra åren ersättning för minskningen av statsandelarna. Beloppet av den årliga ersättningen fås genom att den allmänna statsandel, den på skatteinkomster baserade utjämning av statsandelarna och de uppgiftsbaserade statsandelar för driftskostnader som de kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen beviljats året före det år ändringen träder i kraft jämförs med de motsvarande statsandelar som skulle betalas till de kommuner som är verksamma efter ändringen på basis av en sådan ändring i kommunindelningen som hade verkställts samma år. Om bestämningsgrunderna för statsandelen ändras från och med det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft, beräknas ersättningen i enlighet med de nya bestämningsgrunder som ska tillämpas från och med nämnda år. Finansministeriet räknar ut ersättningsbeloppet utifrån uppgifter som lämnats av de vederbörande ministerier som avses i lagen om statsandelar till kommunerna. (9.11.2007/1001)

När flera kommuner än en får ersättning, fördelas ersättningen mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Varje kommuns andel beräknas på det eurobelopp som kommunen skulle ha betalats i ersättning, om den kommun som upplöses skulle ha anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 18 § i befolkningsdatalagen vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Finansministeriet betalar ersättningarna i samband med sammanslagningsunderstödet. (9.11.2007/1001)

11 kap

Förhållandet mellan kommunindelning och kameral indelning

42 §
Anpassning av den kamerala indelningen till kommunindelningen

Fastighetsregisterföraren skall se till att de ändringar som motsvarar beslut om ändring i kommunindelningen eller om sträckningen för gränsen mellan kommuner förs in i den kommunindelning som följs i fastighetsregistret (kameral indelning).

43 §
Förenhetligande av kommunindelningen och den kamerala indelningen

Har kommunindelningen och den kamerala indelningen kommit att avvika från varandra till följd av en fastighetsförrättning eller annars av något annat skäl än det som nämns i 45 §, skall fastighetsregisterföraren bestämma om ändring i den kamerala indelningen i överensstämmelse med kommunindelningen eller, om detta inte skall anses ändamålsenligt, hos ministeriet göra en framställning om ändring i kommunindelningen. Ändring i fastighetsregisterförarens beslut får sökas av ägaren till ett område som ingår i den berörda registerenheten. Ändring söks hos länsrätten. I beslut av länsrätten får ändring inte sökas genom besvär. I övrigt iakttas förvaltningsprocesslagen (586/1996) vid sökande av ändring.

Om en del av en fastighet med anledning av ett beslut som avses i 42 § eller i 1 mom. skall överföras kameralt från en kommun till en annan, skall den genom styckning eller, ifall det är fråga om en tomt eller ett allmänt område, genom tomtmätning eller mätning av allmänt område ombildas till en självständig fastighet. Skall en del av någon annan registerenhet av ovan nämnda skäl överföras kameralt från en kommun till en annan, ombildas den till en ny registerenhet i enlighet med vad som bestäms genom förordning.

Närmare bestämmelser om ändring i den kamerala indelningen enligt 1 mom. utfärdas genom förordning.

44 §
Uppgång av rå mellan kommuner

Blir det nödvändigt att bestämma sträckningen för en kommungräns och att märka ut den i terrängen på grund av fastställandet av gränsen mellan kommuner, skall lantmäteribyrån sköta verkställandet av en sådan förrättning (uppgång av rå mellan kommuner) efter att beslutet om gränsen har vunnit laga kraft. Ifall osäkerhet om kommungränsens sträckning råder på grund av att rån har vuxit igen eller av någon annan sådan orsak och ett allmänt behov kräver att råns sträckning klarläggs, kan lantmäteribyrån på eget initiativ bestämma att en uppgång av rån mellan kommuner skall förrättas. Vid förrättningen iakttas i tillämpliga delar vad som i fastighetsbildningslagen (554/1995) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den bestäms om rågång som sker i form av fastighetsbestämning samt om bestämmande av rån för registerenheter och utmärkning av den i terrängen.

Vid en förrättning som gäller uppgång av rån mellan kommuner är även de berörda kommunerna sakägare.

12 kap

Särskilda bestämmelser

45 §
Ändringar i den judiciella och administrativa indelningen

Övergår en kommun eller en del därav med stöd av en bestämmelse om ändring i kommunindelningen till en kommun som hör till en annan domkrets eller ett annat förvaltningsområde, föranleder bestämmelsen, om inte något annat bestäms särskilt, motsvarande ändringar i den judiciella och administrativa indelningen räknat från samma tidpunkt.

46 §
Kostnader som åsamkas lantmäteriverket

Kostnaderna för uppgifter som enligt denna lag ankommer på lantmäteriverket betalas av statens medel av anslag som har reserverats för dessa ärenden.

47 §
Förenhetligande av kommunindelningen i vissa fall

På områden där kommunindelningen med anledning av områden som ligger avskilt från kommunens huvudsakliga område (enklaver) är påtagligt oenhetlig vidtas ett särskilt förfarande för förenhetligande av kommunindelningen så som bestäms nedan.

Statsrådet bestämmer efter att denna lag trätt i kraft de områden som avses i 1 mom. och de till dem hörande kommuner där förfarandet för förenhetligande skall genomföras. De berörda kommunerna skall efter att ha mottagit statsrådets beslut tillsätta en kommission för förenhetligande av kommunindelningen, i vilken det ingår tre av fullmäktige valda medlemmar från var och en kommun.

Kommissionen för förenhetligande skall utarbeta en plan för förenhetligande av kommunindelningen som gäller området och som förs till de berörda kommunernas fullmäktige för behandling. Om dessa fullmäktige godkänner planen skickas den till ministeriet, och ändringen i kommunindelningen skall verkställas i enlighet med planen, om inte något annat följer av 1 och 3 §.

Om planen inte utarbetas inom den tidsfrist som statsrådet angivit räknat från den tidpunkt som avses i 2 mom. eller om de berörda kommunernas fullmäktige inte godkänner planen, skall ministeriet bestämma att en utredning enligt 8 § skall genomföras.

48 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/1977) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 135/1997, FvUB 24/1997, RSv 213/1997

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2001/1447:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 129/2001, FvUB 22/2001, RSv 174/2001

6.6.2003/433:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 92/2002, GrUB 9/2002, RSv 269/2002

27.6.2003/619:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002, FvUB 28/2002, RSv 295/2002

18.3.2005/167:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

Lagen tillämpas första gången på sådana ändringar i kommunindelningen som verkställs vid ingången av 2006.

Lagens 9 § tillämpas dock först på sådana ändringar i kommunindelningen som träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 264/2004, FvUB 3/2005, RSv 19/2005

9.2.2007/170:

Denna lag träder i kraft den 23 februari 2007.

Denna lag tillämpas på ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av 2008 och därefter. Om en ändring i kommunindelningen då berör en kommun till vilken betalas sammanslagningsunderstöd enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, upphör betalningen av det stöd som betalas ut när ändringen i kommunindelningen träder i kraft och det nya understödet betalas i enlighet med denna lag. Det sammanslagningsunderstöd som betalas ut betalas dock enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, och en kommun som får detta understöd beaktas inte när sammanslagningsunderstöd betalas på grund av den nya ändringen i kommunindelningen, om understödet sålunda blir större än det som räknats ut enligt det ovanstående.

Om sammanlagt mera än 200 miljoner euro betalas i sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 38 § under åren 2008–2011, minskas den allmänna statsandelen enligt lagen om statsandelar till kommunerna med en andel som motsvarar överskridningen. Minskningen av den allmänna statsandelen är lika stor per invånare i alla kommuner

RP 155/2006, FvUB 31/2006, RSv 259/2006

9.11.2007/1001:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

23.5.2008/357:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

RP 28/2008, FvUB 4/2008, RSv 45/2008

28.11.2008/761:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 107/2008, RvUB 17/2008, RSv 139/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.