Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

11.12.1997/1159

Lag om landskapsindelning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.6.2021/614, som gäller fr.o.m. 1.7.2021.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

För utvecklandet av regionerna och för planeringen av områdenas disposition indelas landet i landskap. Ett landskap är ett område som består av kommuner vilka bildar en ändamålsenlig helhet i funktionellt och ekonomiskt hänseende samt med tanke på planeringen av området.

Statsrådet beslutar om landskapens antal, områden och namn efter att ha hört de berörda förbunden på landskapsnivå och kommunerna. Innan ärendet föredras i statsrådet skall utlåtande begäras hos det ministerium som svarar för planeringen av områdenas disposition.

Om inte något annat följer av särskilda skäl, skall verksamhetsområdena för statens regionförvaltningsmyndigheter grunda sig på landskapsindelningen så att verksamhetsområdet utgörs av ett eller flera landskap. Statsrådet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om förenhetligande av verksamhetsområdena för statens regionförvaltningsmyndigheter.

2 §

Bestämmelser om området för landskapet Åland finns i 2 § självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Indelningen i regionplaneområden med stöd av 18 § 3 mom. byggnadslagen (370/1958) är en sådan landskapsindelning som avses i denna lag tills statsrådet beslutar något annat med stöd av 1 § 2 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 169/1997, FvUB 19/1997, RSv 170/1997

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.