Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

24.7.1997/708

Lag om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag beslut har upphävts genom L 29.4.2011/415, som gäller fr.o.m. 1.6.2011.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

För tryggande av postförmedling i glesbygden skall till staten för försäljning av postservice betalas en avgift enligt vad som bestäms i denna lag.

Försäljning av postservice är i postlagen (907/1993) avsedd postförmedling som förutsätter koncession och sker mot ersättning.

2 §
Betalningsskyldighet

Skyldig att betala avgift är en sådan utövare av postförmedling som har beviljats i postlagen nämnd koncession för utövande av begränsad postförmedling.

3 §
Avgiftsgrund

Grunden för den avgift som skall betalas för försäljning är postservicens försäljningspris i vilket inte ingår den avgiftsandel som avses i denna lag och inte heller mervärdesskattens andel.

4 §
Avgiftens belopp

Avgiftens belopp är den i 2 mom. angivna procentuella andelen av det försäljningspris som utgör grund för avgiften.

Den procentuella andelen bestäms så att befolkningstätheten inom koncessionsområdet vid utgången av föregående kalenderår (antalet invånare per kvadratkilometer) divideras med 50, varefter resultatet avrundas till närmaste hela tal. Den procentuella andelen är högst 20. För ett koncessionsområde vars befolkningstäthet är mindre än 250 invånare per kvadratkilometer fastställs ingen avgift.

5 § (11.6.2010/536)
Myndigheter som administrerar avgiften

Skatteförvaltningen övervakar att den avgift som avses i denna lag deklareras och betalas samt utför andra uppgifter i anslutning till de avgifter som tas ut för att trygga postförmedlingen i glesbygden.

2 kap

Betalning av avgiften och förhandsavgörande

6 § (11.6.2010/536)
Betalning av avgiften

Avgiften ska betalas till Skatteförvaltningen enligt summan av försäljningspriserna på den postservice som överlåts under en kalendermånad senast den sista dagen den andra månad som följer efter kalendermånaden. Om denna dag infaller på en helgdag eller en lördag, får avgiften betalas den första vardagen därefter.

7 § (11.6.2010/536)
Anmälningsskyldighet

Den betalningsskyldige ska för övervakning av betalningen avge en deklaration till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas, tidpunkten för när uppgifterna ska lämnas och hur uppgifterna ska ges.

8 §
Rättelse av fel

En betalningsskyldig som har betalt en överstor avgift för en kalendermånad får rätta felet genom att dra av det överbetalda beloppet från de avgifter som skall betalas för de följande kalendermånaderna i räkenskapsperioden.

Om den betalningsskyldige inte har gjort en sådan rättelse som avses i 1 mom., återbetalar Skatteförvaltningen på ansökan den överbetalda avgiften. Ansökan ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår som den kalendermånad hänför sig till för vilken den betalningsskyldige har betalt en överstor avgift. (11.6.2010/536)

9 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på ansökan meddela den betalningsskyldige ett förhandsavgörande om hur denna lag ska tillämpas. (11.6.2010/536)

I ansökan skall den fråga specificeras i vilken förhandsavgörande söks och den utredning läggas fram som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

Förhandsavgörandet meddelas för viss tid. Ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft skall på yrkande av sökanden iakttas såsom bindande under den tid för vilket den har givits.

3 kap

Debitering av avgift

10 § (11.6.2010/536)
Debitering

Om avgiften inte har betalts inom den tid som anges i 6 §, ska Skatteförvaltningen debitera den obetalda avgiften hos den betalningsskyldige. Debiteringen ska verkställas inom tre år från utgången av det kalenderår som den kalendermånad, för vilken avgiften skulle betalas, hänför sig till.

11 §
Debitering enligt uppskattning

Om den betalningsskyldige har låtit bli att betala avgiften inom den tid som anges i 6 § eller om han uppenbart har betalt en för liten avgift och inte trots uppmaning har gett de uppgifter som behövs för debiteringen, ska Skatteförvaltningen verkställa den i 10 § angivna debiteringen enligt uppskattning. (11.6.2010/536)

Uppskattningen skall göras med beaktande av arten och omfattningen av den betalningsskyldiges verksamhet, beloppet av den betalda avgiften samt den betalningsskyldiges tidigare verksamhet och förändringarna i den. Dessutom skall den betalningsskyldiges verksamhet jämföras med andra under liknande förhållanden verksamma betalningsskyldigas verksamhet.

Innan avgiften fastställs skall den betalningsskyldige beredas tillfälle att ge en förklaring om avgiftsberäkningen samt om de omständigheter på grund av vilka avgiften kommer att debiteras enligt uppskattning.

12 §
Förhöjning av avgift

Avgiften kan höjas

1) med högst 30 procent, om den betalningsskyldige helt har försummat att betala avgiften för en kalendermånad eller uppenbart betalt en alltför liten avgift,

2) med högst 10 procent, om den deklaration som avses i 7 § eller någon annan handling som den betalningsskyldige inlämnat och som inverkar på debiteringen innehåller en mindre bristfällighet och den betalningsskyldige inte har följt en uppmaning att avhjälpa bristen,

3) med högst 20 procent, om den betalningsskyldige utan giltigt skäl har försummat att iaktta den frist som föreskrivits för att lämna in den deklaration som avses i 7 § eller någon annan uppgift eller handling som inverkar på debiteringen eller inlämnat deklarationen, uppgiften eller handlingen väsentligt bristfällig,

4) till högst det dubbla beloppet, om den betalningsskyldige av grov oaktsamhet har försummat sin deklarationsskyldighet eller lämnat en väsentligt oriktig deklaration eller någon annan uppgift eller handling som inverkar på debiteringen.

Avgiftsförhöjningen påförs endast för den avgift som den bristfällighet eller det fel som avses i 1 mom. hänför sig till.

13 §
Skattetillägg

Om den betalningsskyldige efter den tid som stadgas i 6 § utan debitering betalar den avgift som skall betalas för en kalendermånad, skall han på eget initiativ betala skattetillägg.

Om den avgift som skall betalas för en kalendermånad inte har betalts inom den tid som stadgas i 6 §, fastställs skattetillägg för den obetalda avgiften.

Det skattetillägg som avses ovan i 1 och 2 mom. beräknas enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

14 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

På uppbörd, indrivning och återbäring av avgift tillämpas lagen om skatteuppbörd (611/1978).

4 kap

Rättelse och ändringssökande

15 §
Rättelse

Konstaterar Skatteförvaltningen på ansökan av den betalningsskyldige, med anledning av besvär eller annars att dess beslut är felaktigt till nackdel för den betalningsskyldige, ska Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och till den betalningsskyldige återbära på grund av felet överbetald avgift eller avgift som inte har återburits, om inte ärendet har avgjorts genom beslut på besvär. (11.6.2010/536)

Rättelse kan göras inom tre år från utgången av det kalenderår som det beslut som skall rättas avser eller, om beslutet avser flera kalenderår, från utgången av det sista av dem eller, på yrkande som den betalningsskyldige har framställt inom nämnda tid, även senare.

Rättar Skatteförvaltningen sitt beslut enligt den betalningsskyldiges yrkande, förfaller sådana besvär som avses i 16 §. Till den del Skatteförvaltningen anser att det yrkande som den betalningsskyldige har framställt i sina besvär inte ger anledning till rättelse av beslutet, ska Skatteförvaltningen ge utlåtande över besvären och utan dröjsmål sända de handlingar som har tillkommit vid behandlingen av ärendet till förvaltningsdomstolen. (11.6.2010/536)

16 § (11.6.2010/536)
Ändringssökande

Ändring i beslut som Skatteförvaltningen har fattat med stöd av denna lag söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt har på skattetagarnas vägnar Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. På ändringssökande tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. I fråga om ändringssökande iakttas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

I ett beslut genom vilket Skatteförvaltningen har beslutat att inte meddela förhandsavgörande får ändring inte sökas genom besvär.

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) bestäms om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

5 kap

Särskilda stadganden

17 §
Den betalningsskyldiges bokföring

Den betalningsskyldige skall ordna sin bokföring så att de uppgifter som behövs för fastställande av avgiften kan fås ur den.

18 § (11.6.2010/536)
Skyldighet att lämna uppgifter och granskning av bokföringen

Den betalningsskyldige ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter samt för granskning framlägga sin bokföring samt andra handlingar och annan egendom som kan behövas för att verkställa debitering, granska avgifter eller behandla besvär.

19 §
Förhindrande av att avgift kringgås

Har ett förhållande eller en åtgärd givits ett innehåll eller en form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, eller om andra åtgärder har vidtagits uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse från avgift, skall vid debiteringen förfaras enligt sakens egentliga natur.

20 §
Tystnadsplikt

Om tystnadsplikten gäller 95 § 3 mom. lagen om beskattningsförfarande.

21 §
Straffstadgande

Straff för olagligt undandragande av avgift eller försök därtill bestäms i 29 kap. 1-3 § strafflagen.

22 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag ges vid behov genom förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Lagen tillämpas på postservice som har överlåtits dagen för lagens ikraftträdande eller därefter.

RP 22/1997, StaUB 6/1997, RSv 97/1997

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.2010/536:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.