Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

7.5.1997/424

Telemarknadsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 25.7.2003. Se KommunikationsmarknadsL 23.5.2003/393.

På föredragning av trafikministern bestäms med stöd av 53 § telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997):

Teleterminalutrustning
1 §

Den teleterminalutrustning som avses i 4 § 18 punkten telemarknadslagen (396/1997) hör inte till telenätet. Användaren skall sörja för att teleterminalutrustningen alltid är funktionsduglig. En teleterminalutrustning som är i olag skall genast kopplas från telenätet.

Med teleterminalutrustning avses i 45 § 1 mom. 1 punkten telemarknadslagen inte sådan teleterminalutrustning som anslutits till det allmänna telenätet innan lagen om ändring av telelagen (676/1992) trädde i kraft.

Ansökan om koncession
2 §

Ansökan om i 7 § telemarknadslagen avsedd koncession för tillhandahållande av telenättjänster i mobiltelenät skall göras särskilt för varje mobiltelenät som i enlighet med bestämmelser och föreskrifter kräver tillstånd enligt radiolagen (517/1988).

Telenätföretagets skyldigheter
3 §

En ägare eller innehavare av ett telenät berörs inte av den upplåtelseskyldighet som avses i 9 § 1 mom. telemarknadslagen, om han för nuvarande eller rimliga framtida bruk behöver den lediga del av telenätet som kan användas för tillhandahållande av teletjänster.

Om ett telenät som upplåtits med stöd av 9 § telemarknadslagen ansluts till det allmänna telenätet eller till en anslutningspunkt i det allmänna telenätet, tillkommer med beaktande av vad som bestäms med stöd av 5 § 4 mom. telemarknadslagen de i 3 kap. telemarknadslagen avsedda rättigheterna och skyldigheterna för ett telenätföretag det teletjänstföretag som hyr telenätet i fråga.

Utläggning av telekablar
4 §

En stråkplan enligt 28 § telemarknadslagen innehåller följande handlingar:

1) en stråkkarta, som anger var telekablarna och konstruktioner i anslutning till dem är belägna,

2) en registerkarta, där telekabelstråket och fastigheter längs stråket har märkts ut,

3) en byggnadsplan, som anger när och hur telekablarna och anläggningarna samt konstruktionerna i anslutning till dem skall byggas samt hur stråket skall märkas ut i terrängen, samt

4) en fastighetsförteckning, av vilken de fastigheter som berörs av planen framgår för varje by eller stadsdel.

5 §

Stråkplanen skall delges de sakägare som nämns i 30 § 2 mom. telemarknadslagen till de delar den gäller dem. Delgivningen skall innehålla information om var hela planen finns till påseende.

6 §

Telenätföretaget skall, innan det vidtar sådana åtgärder som nämns i 32 § 2 mom. telemarknadslagen, bereda ägaren eller innehavaren av fastigheten möjlighet att inom skälig tid själv utföra arbetet.

Om reparation av ett fel som uppstått på kabelstråket eller förebyggande av fel kräver brådskande åtgärder, har telenätföretaget rätt att utan hinder av 1 § utföra de arbeten som behövs.

7 §

Sådana arbeten som avses i 52 § telemarknadslagen är grävnings-, jordtransport-, terrasserings-, sprängnings-, schaktnings-, pålnings- och jordborrningsarbeten samt andra härmed jämförbara jordbyggnadsarbeten, muddring och andra härmed jämförbara vattenbyggnadsarbeten samt skogsarbeten liksom andra arbeten som kan skada telekablar.

Telenätföretagen skall stå till tjänst med upplysningar om telekablarnas placering. Efter att ha mottagit en förfrågan om var en kabel är utlagd skall telenätföretaget klarlägga i vilken omfattning det arbete som skall utföras kan skada telekablar och ge den som utför arbetet de upplysningar och anvisningar som han behöver. Förfrågan skall göras i god tid innan arbetet påbörjas.

Vederbörande ministerium meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om hur informationen om utläggningen av kablarna skall ordnas och om hur dessa skall skyddas.

Tekniska föreskrifter
8 §

Till sådana tekniska föreskrifter för telenät som avses i 37 § telemarknadslagen räknas också föreskrifter gällande numrering av tjänster som tillhandahålls via ett telenät eller övriga adresser för sådana tjänster samt organisering av administrationen av dylika numreringar och adresser när dessa behövs för styrningen av telekommunikationen i det allmänna telenätet.

Identifieringsuppgifter
9 § (11.6.1999/724)

9 § har upphävts genom F 11.6.1999/724.

10 § (11.6.1999/724)

10 § har upphävts genom F 11.6.1999/724.

Lyxtelegram
11 §

Vederbörande ministerium kan på ansökan bevilja ett teleföretag som idkar telegramtrafik tillstånd att ta i bruk lyxtelegramblanketter till förmån för allmännyttiga samfund.

Närmare bestämmelser
12 §

Vederbörande ministerium meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelse
13 §

Ett teleföretag som har en giltig koncession och som vill fortsätta med sådan verksamhet som enligt telemarknadslagen är beroende av koncession eller anmälan, skall beroende på arten av den verksamhet som utövas före den 16 juni 1997 göra en anmälan enligt 6 § telemarknadslagen eller ansöka om koncession enligt 7 § telemarknadslagen.

Ikraftträdande
14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Genom denna förordning upphävs teleförordningen av den 31 maj 1996 (374/1996).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

1) Kommissionens direktiv 96/2/EG; EGT nr L 20, 26.1.1996, s. 59, 2) Kommissionens direktiv 96/19/EG; EGT nr L 74, 22.3.1996, s. 13

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.1999/724:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.