Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

26.3.1997/287

Lag om leksakers säkerhet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 18.11.2011/1154, som gäller fr.o.m. 1.1.2012. Bestämmelserna i 21 och 22 § i denna lag tillämpas dock på leksaker som har släppts ut på marknaden före 20.7.2013, se L om leksakers säkerhet 1154/2011 62 §.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

Genom denna lag genomförs i Finland rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (88/378/EEG).

2 §

I denna lag avses med leksak alla produkter eller material som utformats eller är klart avsedda att användas i lek av barn under 14 år.

3 §

Som leksaker betraktas inte

1) juldekorationer,

2) exakta miniatyrmodeller för vuxna samlare,

3) utrustning avsedd att användas kollektivt på lekplatser,

4) sportutrustning,

5) utrustning avsedd att användas på djupt vatten,

6) dockor i folkdräkt, prydnadsdockor och liknande produkter avsedda för vuxna samlare,

7) leksaker för allmänt bruk på offentliga platser (i affärscentra, på stationer och motsvarande),

8) pussel med mer än 500 bitar eller utan modellbild, avsedda för specialister,

9) luftgevär och luftpistoler,

10) fyrverkeripjäser, inklusive slagtändsats, med undantag för slagtändsatser särskilt avsedda att användas i leksaker,

11) slungor och slangbågar,

12) kastpilar med metallspets,

13) elektriska ugnar, strykjärn eller andra produkter som drivs med en märkspänning som överstiger 24 volt,

14) produkter som innehåller en värmekälla och som är avsedda att användas i undervisningssammanhang under tillsyn av en vuxen,

15) fordon med förbränningsmotor,

16) leksaksångmaskiner,

17) cyklar avsedda för idrottsutövning eller för framförande på allmän väg,

18) videoleksaker som kan kopplas till en videoskärm som drivs med en märkspänning som överstiger 24 volt,

19) tröstnappar,

20) exakta reproduktioner av skjutvapen och

21) smycken för barn.

4 §

En näringsidkare får släppa ut leksaker på marknaden endast om de uppfyller de krav som uppställs i denna lag eller i bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

5 § (22.12.2009/1221)

På tillsynen över leksakers säkerhet tillämpas lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004). Regionförvaltningsverket och den kommunala tillsynsmyndigheten kan dock oberoende av 23 § 2 mom. i nämnda lag meddela ett sådant förbud som avses i 1 mom. 1 punkten i den paragrafen, om en leksak inte stämmer överens med bestämmelserna i denna lag.

L om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 75/2004 har upphävts genom KonsumentsäkerhetsL 920/2011, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

6 §

Vid bedömningen av om en leksak är farlig för hälsan skall den avsedda användningen och annan förutsägbar användning av leksaken i barns normala lekar beaktas.

7 §

Vid bedömningen av de hälsorisker som en leksak kan medföra skall uppmärksamhet fästas vid barnets förmåga att behärska användningen av leksaken samt vid behov vid vilka möjligheter den person som ser till barnet har att behärska användningen.

Vid bedömningen av den hälsorisk som avses i 1 mom. skall särskild uppmärksamhet fästas vid leksaker som utgående från sina egenskaper är avsedda för barn under tre år.

Mekaniska och fysikaliska egenskaper
8 §

Leksakerna och deras delar samt fästanordningar för fast monterade leksaker skall ha tillräcklig mekanisk hållfasthet och vara så stabila att de inte medför risk för kroppsskada om de går sönder eller deformeras när de används.

9 §

Leksaker skall vara konstruerade på ett sådant sätt att risken för kroppsskada som kan orsakas av att barnet berör leksaken eller dess delar, av delar som rör sig eller av att de egenskaper som hänför sig till leksakens säkerhet har försämrats är så liten som möjligt.

10 §

Leksaker, deras delar eller detaljhandelsförpackningar för leksaker får inte medföra risk för strypning eller kvävning.

11 §

Leksaker som barn kan krypa in i och som bildar ett slutet rum skall ha tillräcklig ventilation och vara lätta att öppna inifrån.

12 §

Leksaker som barn kan förflytta sig med skall om möjligt ha ett bromssystem som lämpar sig för ifrågavarande leksakstyp och som är tillräckligt effektivt samt lätt att använda.

13 §

Leksaksprojektiler och projektiler som hör till leksaker skall till sin form och sammansättning vara sådana, och den rörelseenergi som leksakerna eller barnet självt utvecklar av den storleken, att projektilen inte kan åsamka användaren eller någon annan person ögonskada eller medföra risk för någon annan kroppsskada som inte är ringa.

14 §

Leksaker som innehåller en värmekälla skall vara konstruerade så att

1) maximitemperaturen på åtkomliga ytor inte medför risk för brännskada vid beröring och att

2) vätskor och gaser i leksaken inte uppnår sådan temperatur eller sådant tryck att de på ett sätt som inte hör till leksakens funktion tränger ut ur leksaken och medför risk för brännskada eller någon annan kroppsskada.

15 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på mekaniska och fysikaliska egenskaper, om de uppfyller kraven på leksakers mekaniska och fysikaliska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska. (21.12.2010/1279)

En leksak som inte uppfyller kraven i den standard som avses i 1 mom. eller som uppfyller dem endast delvis skall anses uppfylla i denna lag stadgade krav på mekaniska och fysikaliska egenskaper, om leksakstillverkaren eller hans representant inom Europeiska gemenskapen bekräftar att leksaken överens-stämmer med en prototyp som kontrollerats enligt 31 § samt om det anmälda organ som utför dylika kontroller har förklarat att prototypen uppfyller stadgandena i 8-14 §§ i denna lag.

Antändningsegenskaper
16 §

Leksaker skall framställas av material som

1) antingen inte brinner under direkt inverkan av en öppen låga, gnista eller möjlig annan antändningskälla,

2) eller som inte är lättantändliga (lågan skall slockna så snart brandorsaken avlägsnas),

3) eller som, i de fall materialet antänds, brinner långsamt och med låga som sprids med låg hastighet

4) eller som, oavsett leksakens kemiska sammansättning, behandlats i syfte att fördröja förbränningsprocessen.

17 §

Leksaker som innehåller farliga ämnen eller preparat som är nödvändiga för leksakens funktion får inte som sådana innehålla ämnen eller preparat som kan bli antändliga efter förlust av flyktiga oantändliga beståndsdelar.

18 §

Leksaker får inte vara explosiva eller innehålla beståndsdelar eller ämnen som kan explodera när leksakerna används på avsett sätt eller på något annat förutsägbart sätt i barns normala lekar. Detta gäller dock inte slagtändsatser som särskilt är avsedda att användas i leksaker.

19 §

Leksaker, i synnerhet kemiska spel och leksaker, får inte som sådana innehålla ämnen och preparat som

1) vid blandning kan explodera på grund av en kemisk reaktion eller upphettning eller när de blandas med oxiderande ämnen eller

2) innehåller flyktiga ämnen som är antändliga i luft eller som bildar en antändlig eller explosiv gas/luftblandning.

20 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på antändningsegenskaper, om de uppfyller kraven på antändningsegenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska. (21.12.2010/1279)

En leksak som inte uppfyller kraven i den standard som avses i 1 mom. eller som uppfyller dem endast delvis skall anses uppfylla i denna lag stadgade krav på antändningsegenskaper, om leksakstillverkaren eller hans representant inom Europeiska gemenskapen bekräftar att leksaken överensstämmer med en prototyp som kontrollerats enligt 31 § samt om det anmälda organ som utför dylika kontroller har förklarat att prototypen uppfyller stadgandena i 16-19 §§ i denna lag.

Kemiska egenskaper
21 §

Leksaker får inte innehålla sådana farliga kemikalier som avses i kemikalielagen (744/89) i sådan utsträckning att de kan äventyra hälsan hos de barn som använder leksakerna.

Kemikalier som frigörs från leksakerna får inte medföra risk för hälsan då de hamnar i matsmältnings- eller andningsorganen eller kommer i kontakt med hud, slemhinnor eller ögon. Vid bedömningen av den hälsorisk som kemikalierna medför används som grund den mängd kemikalier som överförs från leksakerna till organismen.

22 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på kemiska egenskaper om de uppfyller kraven på kemiska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska. (21.12.2010/1279)

En leksak som inte uppfyller kraven i den standard som avses i 1 mom. eller som uppfyller dem endast delvis skall anses uppfylla i denna lag stadgade krav på kemiska egenskaper, om leksakstillverkaren eller hans representant inom Europeiska gemenskapen bekräftar att leksaken överensstämmer med en prototyp som kontrollerats enligt 31 § samt om det anmälda organ som utför dylika kontroller har förklarat att prototypen uppfyller stadgandena i 21 § i denna lag.

Elektriska egenskaper
23 §

Märkspänningen hos strömkällan till eldrivna leksaker får inte överstiga 24 volt och spänningen får inte i någon del av leksaken överstiga 24 volt.

Spänningen får tas ur ett batteri eller en batterigrupp som finns i leksaken eller i en separat strömkälla eller ur en skyddsspänningstransformator.

24 §

Leksaksdelar som är förenade eller kan komma i kontakt med en strömkälla som orsakar risk för elektriska stötar samt kablar och andra ledningar som leder elström till dessa delar skall isoleras och skyddas mekaniskt så att risken för elstötar undviks.

25 §

Leksaker ska anses uppfylla i denna lag föreskrivna krav på elektriska egenskaper om de uppfyller kraven på elektriska egenskaper i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska. (21.12.2010/1279)

En leksak som inte uppfyller kraven i den standard som avses i 1 mom. eller som uppfyller dem endast delvis skall anses uppfylla i denna lag stadgade krav på elektriska egenskaper, om leksakstillverkaren eller hans representant inom Europeiska gemenskapen bekräftar att leksaken överensstämmer med en prototyp som kontrollerats enligt 31 § samt om det anmälda organ som utför dylika kontroller har förklarat att prototypen uppfyller stadgandena i 23 och 24 §§ i denna lag.

Vissa övriga egenskaper
26 §

Leksaker skall vara så hygieniska och rena att de inte orsakar risk för infektioner, sjukdomar eller föroreningar.

Radioaktivitet
27 §

Användning av radioaktiva ämnen i leksaker är förbjudet enligt vad som stadgas i strålskyddslagen (592/91).

CE-märkning
28 §

Innan leksaker som tillverkats enligt kraven i denna lag släpps ut på marknaden skall de förses med CE-märkning, med vilken leksakstillverkaren eller hans representant inom Europeiska gemenskapen bekräftar att leksakerna överensstämmer med kraven i fråga.

29 §

CE-märkningen består av bokstäverna "CE".

CE-märkningen skall fästas på alla tillverkade leksaker eller förpackningar till dem på ett sådant sätt att märkningen är synlig, lättläst och outplånlig.

På leksakerna får inte finnas sådana märkningar eller påskrifter som kan förväxlas med CE-märkningen.

Om leksakerna omfattas av tillämpningsområdet för annan lagstiftning med stadganden om CE-märkning, skall märkningen om överensstämmelse ange att leksakerna även anses överensstämma med dessa andra stadganden.

30 §

De tillsynsmyndigheter som avses i produktsäkerhetslagen har rätt att kräva att en näringsidkare återkallar en sådan leksak från marknaden som inte på det sätt som stadgas i 28 och 29 §§ är försedd med CE-märkning. Kravet skall enligt förslaget förstärkas med vite, om detta inte av särskilda skäl är obehövligt.

EG-typkontroll
31 §

EG-typkontroll är ett förfarande genom vilket ett anmält organ som utför dylika kontroller fastställer och intygar att en leksaksprototyp uppfyller säkerhetskraven i denna lag.

Tillverkaren eller hans representant inom gemenskapen skall ansöka om EG-typkontroll hos det anmälda organet.

Krav på anmält organ
32 §

Det anmälda organ som avses i 31 § skall uppfylla följande minimikrav:

1) det skall finnas personal tillgänglig samt nödvändiga medel och nödvändig utrustning,

2) personalen skall ha teknisk kompetens och yrkesmässig integritet,

3) den tekniska personalen och annan personal skall i fråga om genomförande av kontroller, upprättande av rapporter, utfärdande av intyg och i fråga om den tillsyn som denna lag föreskriver vara oberoende gentemot alla kretsar, grupper eller personer som direkt eller indirekt har intressen på leksaksområdet,

4) personalen skall upprätthålla tystnadsplikt, samt

5) det anmälda organet skall ha en ansvarsförsäkring såvida inte staten med stöd av lagstiftningen är ansvarig för skador.

Information tillgänglig för kontroll
33 §

Leksakstillverkaren eller hans representant inom Europeiska gemenskapen skall göra följande information tillgänglig för kontroll:

1) en detaljerad beskrivning av utformningen och tillverkningen av produkten,

2) en provningsrapport, teknisk dossier eller annan motsvarande beskrivning av de hjälpmedel som tillverkaren använder för att säkerställa att produkten överensstämmer med de standarder som avses i denna lag eller, när den inte överensstämmer, att den motsvarar en godkänd prototyp enligt 15, 20, 22 och 25 §§,

3) adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna,

4) kopior av de dokument tillverkaren har tillställt ett anmält organ samt provningsintyget för provexemplaret eller en vidimerad kopia därav.

Information om leksaker
34 § (21.12.2010/1279)

Om det med tanke på hälsan är behövligt, ska information ges om de risker som användningen av en leksak medför och om hur risken kan avvärjas. Detta gäller i synnerhet leksaker som kan medföra risker för barn som är under tre år. Leksakerna ska anses uppfylla kraven i denna lag beträffande märkning av åldersgränser om de uppfyller kraven på märkning av åldersgränser i en harmoniserad standard vars referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Säkerhets- och kemikalieverket ger information om de hänvisningar i standarden vilka avser normer som publicerats endast på andra språk än finska och svenska.

Vid behov ska en minimiålder för den som använder leksaken uppges eller en rekommendation ges om att leksaken ska användas endast under uppsikt av den person som ser till barnet.

35 §

Om leksaken åtföljs av hälsofarliga kemikalier, skall varningar för de risker som kemikalierna orsakar ges enligt 17 § kemikalielagen.

36 §

På information som ska ges om leksaker tillämpas dessutom vad som föreskrivs i förordningen om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004). (22.12.2009/1221)

Till den del stadgandena i den förordning som nämns i 1 mom. avviker från bestämmelserna i de standarder till vilka det hänvisas i denna lag tillämpas stadgandena i den nämnda förordningen. Utöver den CE-märkning som avses i 28 och 29 §§ skall på en leksak eller på förpackningen antecknas namnet på tillverkaren eller tillverkarens representant eller den som importerar leksaken till Europeiska gemenskapen, eller dennes firma eller märke, samt adressen till näringsidkaren i fråga. Dessa upplysningar kan förkortas, förutsatt att tillverkaren, hans representant eller den som importerar leksaken till Europeiska gemenskapen kan identifieras genom förkortningen. När det gäller små leksaker och leksaker som består av små delar kan upplysningarna lämnas på förpackningen, på en etikett eller någon annan trycksak. Om upplysningarna inte har fästs på själva leksaken skall konsumenterna göras uppmärksamma på att det är tillrådigt att spara dem. Märkningen skall vara synlig, outplånlig och lätt att läsa.

Ikraftträdande
37 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Genom denna lag upphävs leksaksförordningen av den 21 september 1990 (891/90) jämte ändringar.

RP 253/1996, EkUB 3/1997, RSv 8/1997, Rådets direktiv (88/378/EEG och 93/68/EEG)

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1221:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 218/2009, EkUB 18/2009, RSv 177/2009

21.12.2010/1279:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.