Beaktats t.o.m. FörfS 834/2023.

7.2.1997/124

Sjötrafikförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av trafikministern bestäms med stöd av 9, 10 och 26 § sjötrafiklagen av den 20 juni 1996 (463/1996):

1 kap

Bestämmelser som anknyter till farkoster och användning av dem

1 §
Krav som gäller farkoster och deras utrustning

Sjöfartsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om egenskaperna, konstruktionen, slaget, antalet, skicket och användningen i fråga om farkoster och deras motorer samt utrustning och tillbehör med beaktande av bland annat farkostens storlek, art, användningsändamål och trafikområde.

Sjöfartsstyrelsen kan i enskilda fall bevilja undantag från föreskrifterna om farkosters konstruktion, motor, utrustning och tillbehör, om detta inte medför fara för sjötrafikens säkerhet och om tillämpningen av föreskrifterna skulle vara uppenbart meningslös eller oskäligt besvärlig.

Denna paragraf tillämpas inte på farkoster till den del om dem bestäms särskilt i förordningen om fritidsbåtars säkerhet (464/1996).

2 §
Farkosters basutrustning

I en farkost som är försedd med motor eller i en över fem meter lång farkost försedd med segel skall då den är i gång finnas följande funktionsdugliga utrustning:

1) för var och en som befinner sig i farkosten en räddningsväst, ett flytplagg eller en räddningsdräkt som godkänts i enlighet med beslut av sjöfartsstyrelsen; räddningsvästen, flytplagget och räddningsdräkten skall till sin storleksklass och sin bärförmåga motsvara personens storlek och vikt,

2) en länspump eller något annat redskap för tömning av båten,

3) åror eller paddel eller ett ankare med lina, (4.5.2006/330)

4) en vederbörligen granskad handbrandsläckare, om farkosten har en förbränningsapparat, en inombordsmotor eller en utombordsmotor på mer än 25 kilowatt; handbrandsläckaren skall överensstämma med standarden EN 3 och dess effektklass skall vara minst 8A 68B, (4.5.2006/330)

5) i stället för en handbrandsläckare som avses i 4 punkten en vederbörligen granskad släckare, som överensstämmer med standarden EN 3 och vars effektklass är minst 13A 55B eller som är av de äldre klasserna AB eller ABE med minst två kilogram släckningsmedel. (4.5.2006/330)

Handbrandsläckare skall granskas med ett års intervall. Granskning och service av handbrandsläckare skall utföras i enlighet med inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare (917/2005). (4.5.2006/330)

Sjöfartsstyrelsen kan, med beaktande av farkostens storlek, art, användningsändamål och trafikeringsområde, föreskriva om ytterligare utrustning eller, i enskilda fall, bevilja undantag från de krav som anges i 1 mom.

Om navigationsljus och flytgasaggregat bestäms särskilt. (4.5.2006/330)

3 §
Användning av strålkastare och ljudsignalanordning

Strålkastare eller ljudsignalanordningar får inte användas så, att andra som färdas på vattnet eller vistas på stranden utsätts för fara eller olägenhet.

2 kap

Behandling av förbuds- och begränsningsärenden

4 §
Framställan

En framställning om utfärdande av sådant förbud mot eller sådan begränsning av användning av farkoster eller farkosttyper som avses i 15 och 16 § sjötrafiklagen (463/1996) skall göras skriftligen till den regionala miljöcentral inom vars verksamhetsområde det vattenområde som avses i framställningen är beläget. En framställan som gäller allmänna farleder eller farkoster som används för handelssjöfart skall dock riktas till det av sjöfartsverkets sjöfartsdistrikt inom vilket vattendraget är beläget.

Om en framställning enligt 1 mom. gäller både en allmän farled och något annat vattenområde eller om det vattenområde som avses i framställningen är beläget eller framställningen angående farkosttyp skulle ha verkningar inom flera regionala miljöcentraler eller sjöfartsdistrikt, kan ärendet dock anhängiggöras genom en enda ansökan som riktas till det behöriga organet. Den som tar emot ansökan skall härvid till övriga delar överföra ärendet till det berörda behöriga organet.

Av framställningen skall framgå giltighetstiden och grunderna för förbudet eller begränsningen samt andra omständigheter som är viktiga med tanke på behandlingen av ärendet. Det vattenområde för vilket förbudet eller begränsningen söks skall anges på en karta i ändamålsenlig skala.

5 §
Kungörande av framställningen

Den regionala miljöcentralen eller sjöfartsdistriktet eller, om en kommun har gjort framställningen, kommunen i fråga skall informera om framställan genom en kungörelse, som under minst 14 dagar skall vara uppsatt på kommunens anslagstavla på det sätt som bestäms i lagen om offentliga kungörelser (34/1925). Om offentliggörandet av kungörelsen skall dessutom i tillräckligt god tid annonseras i minst en dagstidning med allmän spridning på orten. Kostnaderna för kungörelsen betalas med statsmedel.

Uppgifterna om framställningen skall under kungörelsetiden vara tillgängliga i kommunen.

6 §
Anmärkningar

Anmärkningar med anledning av framställningen skall riktas till den regionala miljöcentralen eller sjöfartsdistriktet och tillställas kommunstyrelsen inom 14 dagar från utgången av kungörelsetiden. Kommunen skall tillställa den regionala miljöcentralen eller sjöfartsdistriktet anmärkningarna.

7 §
Kungörande av beslut

Den regionala miljöcentralen och sjöfartsdistriktet skall kungöra sitt beslut genom att i tillämpliga delar iaktta vad som bestäms i 5 §. Av kungörelsen angående beslutet skall framgå vem som utfärdat beslutet, datum för utfärdande, beslutets huvudsakliga innehåll samt när förbudet eller begränsningen träder i kraft. Av kungörelsen skall även framgå var närmare uppgifter om beslutet kan fås.

8 §
Delgivning av beslut

Den regionala miljöcentralen eller sjöfartsdistriktet skall i god tid innan förbudet eller begränsningen träder i kraft delge beslutet till den som gjort framställningen, kommunen i fråga, vattenområdets ägare eller innehavare samt de tillsynsmyndigheter saken berör.

Kommunen skall hålla uppgifterna om beslutet tillgängliga så länge som förbudet eller begränsningen gäller.

3 kap

Särskilda bestämmelser

9 §
Undantag

Efter att ha förvissat sig om att farkosternas säkerhet har tryggats på annat sätt kan sjöfartsstyrelsen på begäran av den som arrangerar ett båtsportsevenemang bevilja de farkoster som deltar i evenemanget undantag från bestämmelserna om farkosters konstruktion, utrustning och utrustande.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

4.5.2006/330:

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2006.

Förordningens 2 § 1 mom. 5 punkt gäller till den 1 maj 2008.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.