Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

10.1.1997/23

Lag om arbetskrafts- och näringscentraler (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 5.12.2008/796, som gäller fr.o.m. 1.1.2009.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Allmänna uppgifter och organisation

För främjande av näringarna och arbetskraftsärendena finns arbetskrafts- och näringscentraler (centraler). Beslut om deras antal, verksamhetsområden, verksamhetsställen och namn fattas av statsrådet.

Varje central är indelad i enheter enligt vad som stadgas genom förordning.

Arbetskraftsbyråerna är lokalförvaltningsorgan som lyder under centralen. Genom förordning stadgas särskilt om deras uppgifter och organisation. Arbetskraftsbyråerna grundas och indras av centralen, som också bestämmer om deras verksamhetsområden och verksamhetsställen.

2 §
Styrning och övervakning

Den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av centralen skall skötas av det ministerium som stadgas i reglementet för statsrådet (1522/95).

Vederbörande ministerium styr och övervakar centralen när denna sköter uppgifter inom olika förvaltningsområden. Centralen styrs och övervakas också av det ämbetsverk eller den inrättning inom centralförvaltningen vars verksamhetsområde omfattar uppgifter som det är stadgat eller bestämt att centralen skall sköta.

Vederbörande ministerium kan bestämma att centralen skall sköta uppgifter också utanför sitt verksamhetsområde.

3 §
Uppgifter

Centralens uppgift är, enligt vad som stadgas särskilt, att genom att erbjuda finansierings-, utbildnings-, utvecklings- och andra tjänster

1) främja särskilt verksamheten inom små och medelstora företag och deras verksamhetsförutsättningar samt företagens teknologiska utveckling och internationalisering,

2) främja gårdsbruket, fiskerinäringen och de landsbygdsnäringar som har samband med dem samt övervaka iakttagandet av de stadganden som gäller för dem,

3) arbeta för att arbetsmarknaden skall fungera bättre, främja sysselsättningen och den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen samt i övrigt sörja för skötseln av arbetskraftsärenden, samt

4) sköta de övriga uppgifter som i stadganden eller bestämmelser har ålagts centralen.

4 §
Regionalt utvecklingsarbete

Centralen deltar i det regionala utvecklingsarbetet enligt lagen om regional utveckling (1135/93).

5 §
Avgiftsbelagda prestationer

Beträffande avgifter för centralens prestationer och bestämmande av avgifterna gäller vad som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92), om inte något annat särskilt stadgas genom lag.

6 §
Sökande av ändring

Ändring i centralens beslut söks i den ordning som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/96), om inte något annat stadgas särskilt.

7 § (21.5.1999/623)

7 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 2 februari 1973 om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden (77/73) jämte ändringar samt lagen den 4 december 1992 om landsbygdsnäringsförvaltningen (1199/92).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

10 §
Övergångsstadganden för de olika uppgifterna

När denna lag träder i kraft skall de ärenden vilka är anhängiga vid landsbygdsnäringsdistrikten, distriktsbyråerna för handels- och industriministeriets företagstjänst, teknologiska utvecklingscentralens enheter i hemlandet, Statsgaranticentralens regionbyråer och arbetskraftsdistriktens byråer och vilka enligt denna lag eller någon annan lag skall skötas av centralen, överföras till vederbörande central. På motsvarande sätt överförs de ovan nämnda regionala enheternas avtal och övriga förbindelser liksom också deras övriga rättigheter och skyldigheter till behörig central.

Vad någon annan lag stadgar om landsbygdsnäringsdistrikten, distriktsbyråerna för handels- och industriministeriets företagstjänst och arbetskraftsdistriktens byråer, gäller när denna lag har trätt i kraft på motsvarande sätt centralen, om inte något annat följer av denna lag eller om inte något annat stadgas eller bestäms.

11 §
Övergångsstadganden för personalen

När denna lag träder i kraft överförs personalen och tjänsterna vid landsbygdsnäringsdistrikten, distriktsbyråerna för handels- och industriministeriets företagstjänst, teknologiska utvecklingscentralens enheter i hemlandet, Statsgaranticentralens regionbyråer och arbetskraftsdistriktens byråer till behörig central. För att tjänsterna skall kunna överföras behövs inte tjänstemännens samtycke, utom i de fall att tjänsterna flyttas från en ort till en annan.

Vederbörande ministerier beslutar om placeringen av personalen vid centralerna.

RP 148/1996, FvUB 25/1996, StoUB 2/1996, RSv 242/1996

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.