Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

16.8.1996/632

Förordning om transport av farliga ämnen på väg (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/94):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om transport av farliga ämnen på väg när transporten börjar, utförs och slutar i Finland.

Om en transport av farliga ämnen börjar, utförs eller slutar någon annanstans än i Finland, tillämpas på transporten av dessa ämnen på väg i Finland antingen denna förordning eller den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/79), nedan ADR-överenskommelsen. I fråga om rutterna för transport av farliga ämnen tillämpas dock alltid dessutom denna förordning.

Av Finland godkända separata överenskommelser som avses i ADR-överenskommelsen kan tillämpas också på nationella transporter av farliga ämnen på väg i Finland. Uppgifter om dessa separata överenskommelser ges av trafikministeriet.

När ett fordon som är avsett för vägtrafik under transport av farliga ämnen enligt stadgandena i denna förordning tas emot för transport i något annat transportmedel, är uteslutande de stadganden och föreskrifter om transport av farliga ämnen som gäller för detta transportmedel i kraft under den del av färden som sker med detta transportmedel.

På sådan transport av farliga ämnen med motorfordon, traktorer, motorredskap eller terrängfordon som sker i terräng och på snöskoterleder som avses i terrängtrafiklagen (1710/95) tillämpas stadgandena och föreskrifterna om vägtransport så som vederbörande ministerium bestämmer närmare.

Förordningens 23 § gäller även bränsletransporter som i samband med flygverksamhet utförs med specialfordon på flygplatser.

2 §
Klassificering av farliga ämnen

De farliga ämnena indelas i följande farlighetsklasser:

Klass 1 Explosiva varor

Klass 2 Gaser

Klass 3 Brandfarliga vätskor

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen

Klass 4.2 Självantändande ämnen

Klass 4.3Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Klass 5.1 Oxiderande ämnen

Klass 5.2 Organiska peroxider

Klass 6.1 Giftiga ämnen

Klass 6.2 Smittfarliga ämnen

Klass 7 Radioaktiva ämnen

Klass 8 Frätande ämnen

Klass 9 Andra farliga ämnen och föremål

Närmare föreskrifter och anvisningar om klassificeringen av farliga ämnen meddelas av vederbörande ministerium.

I de fall som vederbörande ministerium bestämmer klassificeras ämnet eller godkänns klassificeringen av säkerhetsteknikcentralen eller strålsäkerhetscentralen. Myndigheten kan kräva att avsändaren skall förete resultat av de tester som behövs för att utreda klassifikationen.

3 § (20.6.2001/557)

3 § har upphävts genom F 557/2001.

2 kap

Förpackningar

4 §
Förpackningens konstruktion

Farliga ämnen skall förpackas i förpackningar som avses i denna förordning och i vederbörande ministeriums föreskrifter.

De delar av förpackningen som kommer i direkt beröring med de farliga ämnena skall vara sådana att de tål både de kemiska verkningarna och andra eventuella verkningar av det farliga ämne som transporteras. I dessa delar av förpackningen får inte användas sådana ämnen som kan reagera farligt med innehållet, bilda farliga föreningar tillsammans med det eller i betydande grad försvaga förpackningen.

Förpackningen skall tåla eventuella tryckförändringar som innehållet orsakar. Vid behov skall lämpliga tryckutjämningsanordningar användas.

4 a § (20.6.2001/557)
Förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Om det inte är fråga om i 1 § 2 mom. avsedd transport av farliga ämnen, skall materialet på den förpackning som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används för transporten vara beständigt mot sprödbrott upp till en temperatur av ―40 °C.

På förpackningen skall en märkning "-40 °C" som visar materialets hållbarhet, som avses i 1 mom., finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 6 § 1 mom. statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001) eller någon annan märkning som säkerhetsteknikcentralen har godkänt.

5 §
Samemballering

I de fall som vederbörande ministerium bestämmer får innerförpackningar med flera slag av farligt gods placeras i ett kolli. Innerförpackningarna skall placeras i ytterförpackningen på ett sådant sätt att de noggrant och effektivt hålls skilda från varandra om det finns risk för farliga reaktioner såsom värmeutveckling, antändning eller uppkomst av friktions- eller stötkänsliga blandningar eller av brandfarliga eller giftiga gaser, som en följd av att innerförpackningarna skadats.

6 §
Tömda förpackningar

Tömda, ej rengjorda förpackningar, tankar, avmonterbara tankar, tankväxelflak, kärlbatterier och tankcontainrar skall vara förslutna på samma sätt och vara lika täta som fyllda förpackningar.

7 §
Märkning av kollin

Avsändaren skall förse kolli som han överlämnar för transport med märkningar och etiketter enligt föreskrifterna. Om kollit innehåller flera farliga ämnen skall det förses med föreskrivna märkningar och varningsetiketter.

Kollin som innehåller tömda, ej rengjorda förpackningar skall förses med likadana varningsetiketter som fyllda förpackningar.

8 §
Extra ytteremballage

Ett kolli får förpackas i ett separat extra ytteremballage, som dock inte får strida mot stadgandena och föreskrifterna om förpackning av det ämne som transporteras. Det extra ytteremballaget skall vara försett med märkningar och varningsetiketter som motsvarar de som finns på kollit och som överensstämmer med stadgandena och föreskrifterna.

9 § (20.6.2001/557)
Påvisande av förpackningars överensstämmelse med kraven

Om påvisande av att förpackningar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven bestäms i 3 § statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven.

10 § (20.6.2001/557)
Användningen av ADR- och RID- förpackningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR-bestämmelser eller enligt RID-bestämmelserna om farliga ämnen i en bilaga till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (FördrS 5/1985; COTIF), IBC-behållare (storförpackningar) och storytterförpackning. I de fall som avses i kommunikationsministeriets förordningar skall fallprovet för plastförpackningar dock med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna göras vid en temperatur på -40 °C. Förpackningen skall då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel skall förses med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40 °C". Om godkännande av uppgifter som utförts och åtgärder som vidtagits av utländska besiktningsorgan för att påvisa överensstämmelse med kraven föreskrivs i övrigt i 13 c § 4 mom. lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

En förpackning som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som har fyllts utomlands och godkänts i något annat land än Finland enligt ADR- och RID-bestämmelserna, får efter att transporten enligt ADR- bestämmelserna har avslutats i Finland transporteras för att tömmas och returneras tom till utlandet utan den märkning som avses i 4 a §, om avsändaren i godsdeklarationen försäkrar att förpackningen och dess utrustning är beständiga mot sprödbrott upp till en temperatur av -40 °C på följande sätt: "Förpackningen och dess utrustning är beständiga upp till -40 °C".

11 §
Användning av förpackningar avsedda för andra former av transport

Om transporten av en förpackning, storförpackning (IBC) inkluderad, börjar, utförs eller slutar någon annanstans än i Finland, får också förpackningar och varningsmärkningar enligt de internationella bestämmelserna om farliga ämnen i sjö- eller lufttransport (föreskrifterna om IMDG-koden och ICAO-TI) användas. Vid iakttagandet av dessa skall bestämmelserna om sjö- eller lufttransport följas också i fråga om samemballering. Godsdeklarationen eller motsvarande följesedel skall i dessa fall förses med följande extra påskrift: ""Transport enligt mnr 2007"" .

12 § (20.6.2001/557)
Anmälan när en förpackning har gått sönder

Avsändaren, den som utför transporten och mottagaren är skyldiga att vid transport av radioaktiva ämnen underrätta strålsäkerhetscentralen och vid transport av andra farliga ämnen att underrätta säkerhetsteknikcentralen när konstruktionen på en förpackning som är godkänd eller i övrigt har påvisats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden.

13 §
Säkerhetsteknikcentralens och strålsäkerhetscentralens rättigheter och skyldigheter

Säkerhetsteknikcentralen och strålsäkerhetscentralen har rätt att vid behov och i synnerhet när en förpackning går sönder och orsakar men eller fara låta ett laboratorium som säkerhetsteknikcentralen eller strålsäkerhetscentralen bestämmer testa en serietillverkad förpackning för att säkerställa att den uppfyller de krav som ställs på ifrågavarande förpackningstyp.

2 mom. har upphävts genom F 557/2001.

3 kap

Fordon, containrar och tankar

14 §
Fordons konstruktion

Ett fordon som är avsett för transport av farliga ämnen skall vara av hållbar konstruktion och lämpligt för ändamålet, så att det farliga ämnet kan transporteras så riskfritt som det med beaktande av egenskaperna hos det ämne som transporteras rimligtvis är möjligt.

En transportenhet som transporterar farliga ämnen får innehålla högst en släpvagn eller en påhängsvagn.

15 § (12.2.1999/183)
Godkännande av fordon

Av vederbörande ministerium angivna tankfordon, fordon som transporterar avmonterbara tankar, batterifordon, fordon som transporterar tankcontainrar och fordon som är avsedda för transport av explosiva varor skall, utöver vad som på annat ställe föreskrivs om besiktning, vid besiktning godkännas för transport av farliga ämnen eller ämnesgrupper samt efterbesiktas årligen. Över godkännande vid besiktningen skall skrivas ett intyg om godkännande i enlighet med ministeriets föreskrifter.

Godkännandet av ett fordon som avses ovan i 1 mom. och i ADR-överenskommelsen beviljas och besiktningarna enligt nämnda moment utförs av ett av Fordonsförvaltningscentralen befullmäktigat besiktningsställe som har förutsättningar att vidta dessa åtgärder. Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla befullmäktigandet för en viss tid eller helt och hållet, om godkännandena och besiktningarna inte utförs på ett tillbörligt sätt. Av en person som beviljar godkännanden och utför besiktningar krävs i 10 § lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) avsedd behörighet.

Ett grundfordon skall i de fall som vederbörande ministerium bestämmer vara typgodkänt. Detta godkännande och det typgodkännande av grundfordon som förutsätts i ADR-överenskommelsen beviljas av Fordonsförvaltningscentralen.

16 §
Märkning av fordon

Ett fordon som transporterar farliga ämnen skall förses med skyltar och varningsetiketter enligt föreskrifterna eller med motsvarande märkningar enligt föreskrifterna.

Skyltar, etiketter och motsvarande märkningar som inte motsvarar det transporterade farliga ämnet eller rester av detta skall avlägsnas eller täckas över.

Den som utför transporten samt föraren skall se till att varningsetiketter och skyltar med identifieringsnummer samt motsvarande märkningar fästs på fordonet eller tankfordonets tankar och att de avlägsnas.

17 §
Märkning av containrar

En container skall vara försedd med varningsetikett i enlighet med föreskrifterna. En container som används för bulktransport av farliga ämnen skall dessutom förses med en skylt med identifieringsnummer enligt föreskrifterna.

Den som utför lastningen skall se till att varningsetiketter och skyltar med identifieringsnummer fästs på containern, och mottagaren skall se till att de avlägsnas.

18 §
Märkning av tankar

Tankar, varmed i denna förordning avses tankfordons tankar, tankväxelflak, kärlbatterier, avmonterbara tankar och tankcontainrar, skall vara försedda med märkningar och skyltar med identifieringsnummer enligt föreskrifterna.

Avsändaren skall se till att varningsetiketter och skyltar med identifieringsnummer fästs på andra än tankfordonets tankar, och mottagaren skall se till att de avlägsnas.

19 §
Tankars konstruktion

Tankarna och deras förslutningsanordningar skall till alla delar vara tillräckligt starka och täta samt till sina tekniska egenskaper sådana att de inte går upp under transporten och sådana att de tål påfrestningarna av en normal transport också då det tryck som kan uppstå i tanken beaktas.

Påfyllnings- och tömningsanordningarna skall vara utformade och placerade så att farligt ämne inte rinner ut eller avdunstar i farliga mängder vid fyllning eller tömning av en tank.

Materialet i en tank eller i den skyddsinklädnad som kommer i kontakt med innehållet får inte innehålla ämnen som kan reagera farligt med innehållet, bilda farliga föreningar med det eller i betydande grad försvaga materialet.

20 § (20.6.2001/557)
Ibruktagning av en utländsk tank

Tillverkaren eller importören av en importerad tank som har tillverkats i utlandet får inte överlåta tanken för bruk förrän ett TFÄ-besiktningsorgan och, i fråga om tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, ett anmält organ har godkänt tankens konstruktionstyp och vid sin besiktning konstaterat att tanken överensstämmer med de bestämmelser som gäller i Finland. En tank som är avsedd för transport av radioaktiva ämnen godkänns för bruk av strålsäkerhetscentralen.

Om en importerad tank som har tillverkats i utlandet har besiktats och testats av en i ADR- eller RID-bestämmelserna avsedd behörig myndighet eller en av denna myndighet bemyndigad inrättning enligt de bestämmelser som gäller i Finland och giltigt intyg jämte utredning kan uppvisas, behövs ingen ny besiktning, om det inte finns särskilda skäl för detta.

21 § (20.6.2001/557)

21 § har upphävts genom F 557/2001.

22 §
Tankcontainrar enligt ADR- eller RID-föreskrifterna eller IMDG-koden

Om transporten av en tankcontainer börjar, utförs eller slutar någon annastans än i Finland, får också tankcontainrar och varningsmärkningar som överensstämmer med de internationella bestämmelserna om järnvägs-, väg- och sjötransport (RID-, ADR- och IMDG-föreskrifterna) användas.

23 §
Tankar på specialfordon som används på flygplatser

Konstruktionen och utrustningen hos tankarna på specialfordon som används för bränsletransporter på flygplatser i samband med flygverksamheten skall vara hållbar, lämplig för ändamålet och även i övrigt riskfri, så som vederbörande ministerium närmare bestämmer, så att det farliga ämnet kan transporteras så riskfritt som det med beaktande av egenskaperna hos det ämne som transporteras rimligtvis är möjligt.

Tankarna skall genomgå de besiktningar som vederbörande ministerium bestämmer och de skall märkas på det sätt som ministeriet bestämmer.

4 kap

Allmänna transportföreskrifter

24 §
Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport skall avsändaren till den som utför transporten överlämna en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken har antecknats uppgifter i enlighet med gällande föreskrifter om det ämne som skall transporteras. Om olika ämnen har packats i samma kolli, skall en anteckning om vart och ett av de farliga ämnena i kollit göras i godsdeklarationen. Avsändaren skall dessutom i godsdeklarationen eller på ett särskilt papper, på det sätt som vederbörande ministerium bestämmer, försäkra att transporten motsvarar de stadganden och föreskrifter som meddelats om transport av farliga ämnen på väg.

Avsändaren skall, i de fall som vederbörande ministerium bestämmer, i god tid före transporten sända skriftliga säkerhetsföreskrifter till den som utför transporten.

I de fall som vederbörande ministerium närmare bestämmer skall fordonet vara försett med ett godkännandeintyg enligt 15 § 1-3 mom.

En förare som transporterar farliga ämnen skall ha körtillstånd enligt förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/91).

De handlingar som avses i 1-4 mom. skall medföras i transportfordonet under transporten. Om på transport tillämpas en separat överenskommelse enligt 1 § 3 mom. skall en kopia av den tillämpade överenskommelsen finnas med i fordonet.

24 a § (20.6.2001/557)
Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

Avsändaren skall ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till strålsäkerhetscentralen, om inte något annat bestäms genom förordning av kommunikationsministeriet.

25 §
Transport

Under transporten skall tillräcklig försiktighet iakttas med beaktande av det transporterade ämnets art, mängd och transportsätt.

Med undantag av förarens medhjälpare är det förbjudet att transportera personer i en transportenhet som transporterar farliga ämnen. På de villkor som vederbörande ministerium bestämmer får farliga ämnen transporteras också i ett fordon som transporterar personer.

I de fall som vederbörande ministerium bestämmer är det tillåtet att utföra bulktransport av farliga ämnen i fordon, tankar eller småcontainrar.

26 §
Lastning

Den som utför lastningen skall se till att containern eller transportenheten är lastad enligt föreskrifterna.

Kollina skall lastas i fordonet på ett sådant sätt att de inte kan förskjutas, välta eller falla och därmed orsaka fara.

Lastning av explosiva varor och explosionsfarliga ämnen i samma fordon som andra farliga ämnen är förbjuden i enlighet med vad vederbörande ministerium närmare bestämmer.

Kollin som innehåller giftiga eller smittfarliga ämnen samt andra kollin som vederbörande ministerium bestämmer skall hållas åtskilda från näringsämnen, njutningsmedel och fodermedel inne i fordonet samt på lastnings-, lossnings- och omlastningsplatserna på det sätt som ministeriet närmare bestämmer.

27 §
Rutter och mängder

Vederbörande ministerium har rätt att meddela föreskrifter om de mängder av ämne som får transporteras samt om i hur stor mängd ett farligt ämne får transporteras i ett fordon utan att åtgärder enligt 15 § skall vidtas. Ministeriet kan även bestämma när ett fordons förare skall ha en reservförare.

Vederbörande ministerium kan på framställning av en kommun begränsa transporten av farliga ämnen inom ett visst område, på en väg eller ett vägavsnitt. Begränsningarna, som även kan gälla transporter som endast sker under bestämda tider, skall anges med vägmärken.

Begränsningar enligt 2 mom. kan fastställas för ett område, en väg eller ett vägavsnitt, om en transport orsakar betydande fara på grund av lokala vägförhållanden eller andra lokala förhållanden eller om det antal människor som rör sig eller bor inom området är särskilt stort. Då omfattningen av en begränsning övervägs, skall även beaktas möjligheterna att utföra transporter av farliga ämnen, i synnerhet möjligheten att använda alternativa rutter på skäligt avstånd från begränsningsområdet.

Trots de ovan nämnda begränsningarna är det tillåtet att av särskilda skäl transportera farliga ämnen inom ett begränsningsområde med stöd av ett tillstånd som utfärdas av chefen för polisdistriktet för en viss tid.

5 kap

Särskilda stadganden

28 § (20.6.2001/557)
Myndigheter

Polismyndigheterna övervakar transporter av farliga ämnen på väg. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på väg övervakas också av tullverket och gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets behörighetsområde. Om transporter som sker under övervakning av försvarsmakten bestäms i lagen om transport av farliga ämnen.

28 a § (20.6.2001/557)
Samarbete mellan tillsynsmyndigheter

De i 28 § nämnda tillsynsmyndigheterna ger utländska tillsynsmyndigheter handräckning när det gäller övervakning av transport av farliga ämnen, om den grundar sig på Europeiska gemenskapernas bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland. Finländska tillsynsmyndigheter skall anmäla upprepade och allvarliga förseelser som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen till behörig myndighet i den stat där det fordon som är delaktigt i förseelsen är registrerat eller där företaget är grundat, om en sådan anmälan grundar sig på gemenskapens bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal.

De i 28 § nämnda finländska tillsynsmyndigheterna skall till utländska behöriga myndigheter anmäla de påföljder som med avseende på trafikidkare eller företag har genomförts i Finland till följd av upprepade och allvarliga förseelser som har skett utomlands och som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen, om anmälan grundar sig på Europeiska gemenskapernas bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

29 §
Undantag i fråga om räddningsuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från stadgandena i denna förordning och från de föreskrifter som har meddelats med stöd av den, om iakttagandet av stadgandena och föreskrifterna skulle försvåra räddningsverksamheten.

30 §
Anmälan om olyckshändelse

Om det vid transport av ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse som till följd av läckage eller av andra orsaker medför fara för skador på människor, egendom eller miljön, skall fordonets förare eller den som ansvarar för lastningen eller lossningen omedelbart anmäla det inträffade till kretsalarmeringscentralen och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Om det vid transport av ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse som till följd av läckage eller av andra orsaker föranleder dödsfall eller någon annan än obetydlig skada på människor, egendom eller miljön, skall den som utför transporten omedelbart anmäla det inträffade till säkerhetsteknikcentralen eller, om det är fråga om radioaktivt ämne, till strålsäkerhetscentralen. Om följden beror på det farliga ämnet, skall i anmälan åtminstone redogöras för

1) olyckshändelsens förlopp, vilka förhållanden som rådde när olyckan inträffade och vilka skador olyckshändelsen föranledde,

2) vilka farliga ämnen som hade del i olyckan och deras farlighetsklassificering,

3) vilka bekämpningsåtgärder som vidtagits på olycksplatsen, samt

4) vilka åtgärder som den som utförde transporten har vidtagit eller kommer att vidta för att förhindra en ny olyckshändelse av samma slag.

Säkerhetsteknikcentralen och strålsäkerhetscentralen har rätt att begära tilläggsutredningar utöver dem som avses i 2 mom., om sådana anses vara nödvändiga med beaktande av olyckshändelsens art och omfattning.

30 a § (20.6.2001/557)
Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar

Besiktningsorganet skall underrätta säkerhetsteknikcentralen om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har påvisats stämma överens med kraven. Säkerhetsteknikcentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.

31 §
Undantag

Säkerhetsteknikcentralen kan, i fråga om förpackningar och tankar som används vid transport av andra än radioaktiva ämnen, i enskilda fall på ansökan och på de villkor som den anser nödvändiga medge undantag från de föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Likaså kan säkerhetsteknikcentralen på de villkor som den anser nödvändiga medge undantag från föreskrifterna om materialet i de fordon och containrar som används vid transport av explosiva varor.

Strålsäkerhetscentralen kan i fråga om transport av radioaktiva ämnen i enskilda fall på ansökan och på de villkor den anser nödvändiga medge undantag från de föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Vederbörande ministerium kan i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. i enskilda fall på ansökan bevilja tillstånd att avvika från stadgandena i denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Undantag enligt 1-3 mom. kan medges endast om det finns särskilt tvingande skäl till avvikelse och iakttagandet av stadgandena, eller föreskrifterna medför oskäligt stora kostnader eller avsevärd olägenhet. Medgivande av undantag förutsätter även att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.

32 §
Rättelseyrkande

I sådana i 15 § 3 mom. avsedda beslut som vid besiktning har fattats i fråga om godkännande och efterbesiktning kan rättelse yrkas på det sätt som stadgas i 14 § lagen om koncession för besiktning och registrering av fordon (1593/95).

33 § (20.6.2001/557)
Anvisningar

Kommunikationsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, säkerhetsteknikcentralen, strålsäkerhetscentralen, gentekniknämnden, Fordonsförvaltningscentralen, tullverket och gränsbevakningsväsendet kan vid behov meddela anvisningar om frågor som hör till respektive organs behörighetsområde.

34 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996 och genom den upphävs förordningen den 14 februari 1992 om transport av farliga ämnen på väg (146/92) jämte ändringar.

De föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda förordningen är i kraft tills annat stadgas eller bestäms om dem.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 94/55 EG; EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7, rådets direktiv 95/50/EG; EGT nr L 249, 17.10.1995, s. 35

Ikraftträdelsestadganden:

12.2.1999/183:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Besiktningsställen som Fordonsförvaltningscentralen innan denna förordning träder i kraft har befullmäktigat att bevilja godkännanden och utföra besiktningar av fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen anses när förordningen träder i kraft ha förutsättningar att vidta dessa åtgärder.

En person anses uppfylla de behörighetskrav som ställs på i 15 § 2 mom. avsedda personer om personen när denna förordning träder i kraft beviljar godkännanden och utför besiktningar av fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen samt deltar i repetitionsförhör i fråga om specialutbildningen så som föreskrivs i beslut av vederbörande ministerium.

20.6.2001/557:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Förpackningar och tankar som överensstämmer med de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande får alltjämt användas i Finland.

Rådets direktiv 95/50/EG (395L0050); EGT nr L 249, 17.10.1995, s. 35, Rådets direktiv 1999/36/EG (31999L0036); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 20, Kommissionens direktiv 2001/7/EG (32001L0007); EGT nr L 30, 1.2.2001, s. 43

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.