Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

9.8.1996/603

Lag om tillsyn över privat socialservice

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 22.7.2011/922, som gäller fr.o.m. 1.10.2011.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på privat socialservice som serviceproducenten tillhandahåller mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning, om inte något annat stadgas i lag. Lagen tillämpas även på socialservice som produceras av affärsföretag som offentliga samfund bildat.

Lagen tillämpas inte på socialservice som staten, en kommun eller en samkommun producerar, familjevård som ges på grundval av ett uppdragsavtalsförhållande enligt 1 § familjevårdarlagen (312/92) eller vård enligt 27 a och 27 b §§ socialvårdslagen som ordnas med stöd för närståendevård.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) privat socialservice av en enskild person eller sammanslutning tillhandahållen vård av barn och ungdomar, barndagvård, tjänster för handikappade, utvecklingsstörda och äldre samt tjänster inom missbrukarvården eller andra motsvarande socialvårdstjänster, samt med

2) verksamhetsenhet en funktionell helhet där tjänster som avses i denna lag tillhandahålls utanför klientens eget hem.

2 kap

Ordnande av privat socialservice

3 §
Verksamhetsbetingelser

En verksamhetsenhet som tillhandahåller privat socialservice skall till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämplig för den vård, fostran och övriga omsorg som skall tillhandahållas där. Personalen skall vara tillräckligt stor med avseende på servicebehovet och antalet vårdbehövande.

Verksamhetsenheten skall ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och anordningar samt den personal som verksamheten förutsätter. Personalen skall ha samma behörighet som krävs av kommunens eller samkommunens yrkesutbildade socialvårdspersonal i motsvarande uppgifter. Till den del denna lag tillämpas på familjevård, skall familjehemmets personal ha den behörighet som stadgas i 26 a § 2 mom. socialvårdslagen.

På tjänster som tillhandahålls i klientens hem tillämpas de verksamhetsbetingelser som nämns i 1 och 2 mom. till den del det är fråga om personalens behörighet och storlek.

Tjänsterna skall basera sig på ett avtal eller förvaltningsbeslut till vilket vid behov fogas en service-, vård- eller rehabiliteringsplan eller någon annan motsvarande plan som gjorts upp tillsammans med klienten eller hans företrädare.

4 §
Ansvarig person för servicen

En verksamhetsenhet som producerar privat socialservice skall ha en person som ansvarar för servicen. Denne svarar för att serviceverksamheten uppfyller de krav som ställs på den.

Den ansvariga personen utnämns i samband med anmälan om inledande av verksamheten eller i samband med tillståndsförfarandet. Den tillsynsmyndighet som tagit emot anmälan eller beviljat tillståndet skall underrättas, om den ansvariga personen byts ut.

5 § (2.9.2005/691)
Tillstånd till verksamhet dygnet runt

En privat serviceproducent som fortlöpande tillhandahåller socialservice dygnet runt genom drivande av rörelse eller genom yrkesutövning ska ha regionförvaltningsverkets tillstånd innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Av tillståndet ska serviceproducentens servicebransch och verksamhetens omfattning framgå. Tillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att trygga klientsäkerheten och som gäller mängden tjänster, de anställda, lokaliteterna, anordningarna och tillbehören samt arbetsmetoderna. Regionförvaltningsverket ska underrättas, om verksamheten upphör. (22.12.2009/1554)

En serviceproducent som uppfyller villkoren enligt 3 § beviljas tillstånd på skriftlig och undertecknad ansökan. Tillståndsansökan riktas till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde tjänsterna tillhandahålls. (22.12.2009/1554)

I tillståndsansökan skall nämnas

1) serviceproducentens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) verksamhetsenheternas och verksamhetsställenas namn och kontaktuppgifter,

3) servicebransch och innehållet i den socialservice som skall tillhandahållas på basis av det tillstånd som ansökan gäller samt verksamhetens planerade omfattning vid varje verksamhetsenhet och verksamhetsställe,

4) antalet klientplatser,

5) den ansvariga personens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter samt utbildning, arbetserfarenhet och uppgift vid verksamhetsenheten,

6) den övriga personalens storlek och utbildning,

7) uppgift om registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

8) den dag då verksamheten inleds,

9) platsen för förvaring av klienthandlingar, de centrala principerna för förandet av klientregister och den som ansvarar för förandet av register,

10) övriga uppgifter som behövs för att bedöma tjänsternas kvalitet, säkerhet och tillbörlighet.

Till ansökan skall dessutom fogas namn och kontaktuppgifter för den sökandes verkställande direktör eller någon annan som ansvarar för drivandet av rörelsen.

Regionförvaltningsverket ska inspektera en privat verksamhetsenhet som bedriver serviceverksamhet dygnet runt så snart som möjligt efter det att verket har fått tillståndsansökan om inledande eller ändring av verksamheten. (22.12.2009/1554)

Angående tillstånd till privat barnskyddsanstalt gäller 33 § i barnskyddslagen (683/1983).

Närmare bestämmelser om innehållet i och formuläret för tillståndsansökan och om hur tillstånd skall sökas kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Om tillståndsansökan se SHMf om tillsyn över privat socialservice 1268/2005 1 § och F om tillsyn över privat socialservice 1208/1996 4 och 6 §. BarnskyddsL 683/1983 har upphävts genom L 417/2007, se BarnskyddsL 417/2007 80 §.

6 § (2.9.2005/691)
Anmälan om verksamheten

En privat serviceproducent som bedriver annan i 2 § avsedd verksamhet än verksamhet dygnet runt skall innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till det kollegiala organ som ansvarar för socialvården i den kommun där tjänsterna tillhandahålls.

I anmälan skall nämnas

1) serviceproducentens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) verksamhetsenheternas och verksamhetsställenas namn och kontaktuppgifter,

3) servicebransch samt innehållet i verksamheten och dess planerade omfattning vid varje verksamhetsenhet och verksamhetsställe,

4) antalet klientplatser,

5) den ansvariga personens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter samt utbildning, arbetserfarenhet och uppgift vid verksamhetsenheten,

6) den övriga personalens storlek och utbildning,

7) uppgift om registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd,

8) den dag då verksamheten inleds,

9) platsen för förvaring av klienthandlingar, de centrala principerna för förandet av klientregister och den som ansvarar för förandet av register,

10) övriga uppgifter som behövs för att bedöma tjänsternas kvalitet, säkerhet och tillbörlighet.

Till anmälan skall dessutom fogas namn och kontaktuppgifter för serviceproducentens verkställande direktör eller någon annan som ansvarar för drivandet av rörelsen.

En serviceproducent enligt 5 § behöver inte göra någon särskild anmälan om annan privat socialserviceverksamhet.

Närmare bestämmelser om innehållet i och formuläret för anmälan samt om hur anmälan skall göras kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

7 § (22.12.2009/1554)
Register över tillhandahållare av privat service

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten tillsammans driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). I informationssystemet ingår som separata delar ett register över privata socialserviceproducenter samt ett register enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och över självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för informationssystemets funktion.

Regionförvaltningsverken för in de uppgifter som avses i 5 § 3 mom. och 6 § 2 mom. i registret över tillhandahållare av privat service samt

1) uppgifter om förändringar i verksamheten,

2) uppgifter om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen,

3) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden och som inte innehåller uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Kommunerna ska meddela regionförvaltningsverket uppgifter för registret.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är registeransvarig. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken får använda registeruppgifter i den omfattning deras uppgifter kräver det. Regionförvaltningsverket ansvarar för uppgifter som det fört in i registret och för att de uppgifter det inom sin behörighet lämnat ut är förenliga med lag. Förutom denna lag ska också personuppgiftslagen tillämpas på behandlingen av personuppgifter. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ska införas i registret med stöd av 2 mom.

Uppgifterna om den som är verksam som socialserviceproducent, den ansvariga personen samt den som ansvarar för förandet av register avförs ur registret fem år efter det att den registrerade har upphört med verksamheten som socialserviceproducent eller ansvarig person.

7 a § (22.12.2009/1554)
Utlämnande av uppgifter ur registret över tillhandahållare av privat service samt uppgifternas offentlighet

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lagstiftningen, med hjälp av teknisk anslutning ur registret över tillhandahållare av privat service

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de uppgifter om privata serviceproducenter inom socialvården som behövs vid beviljandet av sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner, samt

2) till Institutet för hälsa och välfärd lämna ut sådana uppgifter om serviceproducenter enligt 5 och 6 § samt i 10 § avsedda verksamhetsberättelser som behövs för statistikändamål.

Innan en teknisk anslutning öppnas ska den myndighet som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får dessutom när det gäller tillhandahållare av privat socialservice ur registret över privata serviceproducenter i ett allmänt datanät publicera och lämna ut namn eller firma, servicebransch samt alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens adresser och andra kontaktuppgifter. För andra än självständiga yrkesutövare får det i ett allmänt datanät också finnas andra offentliga uppgifter om företagsverksamheten. En självständig yrkesutövare får dock förbjuda att hans eller hennes adress och övriga kontaktuppgifter publiceras.

På utlämnande av offentliga personuppgifter som inte sker i ett allmänt datanät tillämpas 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). När serviceproducenter eller självständiga yrkesutövare anmält att de upphör med verksamheten, får uppgifter om dem publiceras och lämnas ut i ett allmänt datanät i högst 12 månader efter det att regionförvaltningsverket har tagit emot anmälan.

7 b § (22.12.2009/1554)
Avgifter

Tillstånd att producera socialservice och registrering av i 6 § avsedda anmälningar om verksamheten är avgiftsbelagda. Dessutom kan en årsavgift tas ut hos de serviceproducenter som fått ett i 5 § avsett tillstånd. Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom ministerieförordning med beaktande av vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den. Regionförvaltningsverket kan meddela närmare föreskrifter om betalningen av avgifterna.

Av årsavgifterna enligt 1 mom. ska regionförvaltningsverken betala Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel som täcker kostnaderna för förandet av registret över tillhandahållare av privat service. Närmare bestämmelser om andelen till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utfärdas genom den ministerieförordning som avses i 1 mom.

3 kap

Tillsyn

8 § (22.12.2009/1554)
Tillsynsmyndigheter

Den allmänna styrningen och övervakningen av verksamhet enligt denna lag ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Tillsynen över de tjänster som avses i denna lag ankommer på det behöriga regionförvaltningsverket samt på den kommun där tjänsterna tillhandahålls. Tillsynsmyndighet i kommunen är det organ som ansvarar för socialvården eller den tjänsteinnehavare som organet utsett.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid tillsynen över tjänsterna. Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tjänsterna i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområde eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och som gäller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som regionförvaltningsverket är jävigt att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken vid styrningen och tillsynen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Tillsynens innehåll

Tillsynsmyndigheten skall samarbeta med den privata socialserviceproducenten vid ordnande av den styrning, rådgivning och uppföljning som behövs vid serviceproduktionen.

Verksamhetsenheten och servicen skall uppfylla kraven enligt 3 § när servicen tillhandahålls.

10 § (22.12.2009/1554)
Verksamhetsberättelse

Privata serviceproducenter som erhållit tillstånd ska årligen lämna regionförvaltningsverket en verksamhetsberättelse.

I berättelsen ska de ändringar nämnas som har skett beträffande personalen, lokalerna och verksamheten.

11 § (22.12.2009/1554)
Rätt att få information

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverken och kommunerna har utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan avgift rätt att av socialserviceproducenterna få de upplysningar och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

12 § (22.12.2009/1554)
Inspektionsrätt

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan inspektera en tjänsteproducents verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan av grundad anledning ålägga regionförvaltningsverket att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan dessutom be det kommunala organ som ansvarar för socialvården att av grundad anledning inspektera en verksamhetsenhet. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan.

En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen ska, utan hinder av sekretessbestämmelserna, alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Dessutom ska inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Över inspektionen ska det föras protokoll.

Det kommunala organet ska omedelbart underrätta regionförvaltningsverket om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till dess kännedom.

13 § (31.10.2008/671)
Handräckning

Polisen är skyldig att ge tillsynsmyndigheten handräckning för genomförandet av tillsynsuppgifter som avses i 11 och 12 § samt för verkställigheten av avbrytande av verksamhet eller förbud mot användning som avses i 16 §.

4 kap

Tystnadsplikt

14 § (22.9.2000/817)

14 § har upphävts genom L 22.9.2000/817.

15 § (21.5.1999/623)

15 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

5 kap

Föreskrifter, tvångsmedel och påföljder

16 § (22.12.2009/1554)
Föreläggande och tvångsmedel

Om en privat socialserviceproducent inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet eller skyldighet att ansöka om tillstånd eller om brister eller andra missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten upptäcks i ordnandet eller genomförandet av socialservice eller om verksamheten i övrigt strider mot denna lag, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela ett föreläggande om att de ska avhjälpas. När föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas. Om klientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten omedelbart ska avbrytas eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den eller av en anordning förbjudas omedelbart.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan förplikta serviceproducenten att iaktta det föreläggande som avses i 1 mom. vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den eller av en anordning förbjuds.

Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den eller av en anordning ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte sådan verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen, ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

17 § (22.12.2009/1554)
Anmärkning och uppmärksamgörande

Om det vid styrningen och övervakningen av privat socialservice konstateras att en serviceproducent vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, och ärendet inte föranleder andra åtgärder, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket ge serviceproducenten eller den person som är ansvarig för dess socialservice en anmärkning för framtiden eller uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas.

I en anmärkning eller ett uppmärksamgörande som gjorts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

18 § (22.12.2009/1554)
Återkallande av tillstånd

Regionförvaltningsverket kan återkalla ett tillstånd att tillhandahålla socialvård dygnet runt, om denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den väsentligt har överträtts i verksamheten.

19 § (22.9.2000/817)

19 § har upphävts genom L 22.9.2000/817.

6 kap

Ändringssökande och verkställighet

20 § (22.12.2009/1554)
Ändringssökande

Ändring i regionförvaltningsverkets beslut får sökas hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

21 § (22.12.2009/1554)
Verkställighet

Regionförvaltningsverkets beslut om avbrytande av verksamheten eller återkallande av tillstånd eller förbud mot användning av en verksamhetsenhet eller del av den eller av en anordning kan trots besvär omedelbart verkställas, om detta är nödvändigt med hänsyn till klienternas säkerhet.

Besvärsinstansen kan förbjuda verkställigheten av beslutet eller bestämma att den ska avbrytas.

7 kap

Särskilda stadganden

22 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

24 §
Övergångsstadgande om behörighet

Utan hinder av vad 3 § stadgar om personalens behörighet, är de personer som är anställda hos en privat serviceproducent som är verksam när denna lag träder i kraft fortfarande behöriga för sina uppgifter.

25 §
Övergångsstadgande om ansökan om tillstånd

Privata serviceproducenter som är verksamma när denna lag träder i kraft skall aksöka om tillstånd enligt 5 § eller göra anmälan enligt 6 § inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft.

Om en serviceproducent har länsstyrelsens tillstånd enligt 33 § barnskyddslagen (683/83), behöver tillstånd för verksamheten inte sökas särskilt på grundval av denna lag.

RP 22/96, ShUB 8/96, RSv44/96

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

22.9.2000/817:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 137/1999, ShUB 18/2000, RSv 100/2000

2.9.2005/691:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Länsstyrelserna får redan före ikraftträdandet i registret över tillhandahållare av privat service föra in uppgifter om nya serviceproducenter som ansöker om tillstånd.

Länsstyrelserna skall överföra uppgifter om serviceproducenter som beviljats tillstånd enligt 5 §, sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande, samt uppgifterna om serviceproducenter som gjort en anmälan enligt 6 §, sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande, till registret över tillhandahållare av privat service. Uppgifterna skall överföras inom 12 månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 34/2005, ShUB 6/2005, RSv 52/2005

31.10.2008/671:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. (19.12.2008/1021)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 131/2008, ShUB 14/2008, RSv 98/2008

19.12.2008/1021:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 215/2008, ShUB 40/2008, RSv 211/2008

22.12.2009/1554:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.