Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.7.1996/580

Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.12.2012/747, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (26.10.2007/930)
Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska värdepappersföretags rätt att affärsmässigt tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

2 § (26.10.2007/930)
Definitioner

I denna lag avses med

1) utländska värdepappersföretag fysiska eller juridiska personer som affärsmässigt tillhandahåller investeringstjänster och som i någon annan stat än Finland har erhållit auktorisation motsvarande sådant verksamhetstillstånd som avses i 17 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007),

2) investeringstjänster sådana tjänster som avses i 5 § i lagen om värdepappersföretag,

3) sidotjänster sådana tjänster som avses i 15 § 1 mom. 1–7 punkten i lagen om värdepappersföretag,

4) utländskt anknutet ombud ett utländskt värdepappersföretags anknutna ombud som motsvarar ett sådant anknutet ombud som avses i 32 § i lagen om värdepappersföretag,

5) etableringsrätt ett utländskt värdepappersföretags rätt att i Finland inrätta ett fast affärställe där det kan tillhandahålla investeringstjänster enligt sitt verksamhetstillstånd (filial), samt med

6) representation ett i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet auktoriserat utländskt värdepappersföretags i Finland etablerade fasta affärställe som inte har rätt att tillhandahålla investeringstjänster.

3 § (19.12.2008/888)
Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om tillsynen över utländska värdepappersföretags verksamhet i Finland och om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen.

2 kap

Rätten till etablering och friheten att tillhandahålla investeringstjänster från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4 § (26.10.2007/930)
Etablering av en filial

Ett utländskt värdepappersföretag kan etablera filial i Finland efter det att tillsynsmyndigheten i företagets hemstat har underrättat Finansinspektionen om etableringen. Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter om investerings- och sidotjänster som företaget avser att tillhandahålla, filialens organisationsstruktur och avsikt att anlita anknutna ombud och vidare filialens adressuppgifter, uppgifter om investerarskyddssystemet eller avsaknaden av ett sådant och namnen på de personer som ansvarar för filialens verksamhet. (19.12.2008/888)

En filial kan etableras och den får inleda sin verksamhet senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den information som avses i 1 mom.

4 a § (10.7.1998/519)
Kompletteringsskydd för filialer

Utländska värdepappersföretags filialer kan ansöka om medlemskap i den fond för investerarskydd, nedan ersättningsfonden, som avses i lagen om värdepappersföretag för att komplettera sin hemstats investerarskydd, ifall detta inte är lika täckande som det investerarskydd som följer av lagen om värdepappersföretag.

Ansökan skall innehålla tillräckliga uppgifter om det utländska värdepappersföretaget och investerarskyddet i dess hemstat. Ersättningsfonden skall begära utlåtanden från Finansinspektionen och Finlands Bank om ansökan. Ersättningsfonden kan avslå en ansökan, om investerarskyddet i det utländska värdepappersföretagets hemstat kan anses vara tillräckligt och om Finansinspektionen ger sitt samtycke. (27.6.2003/597)

Ersättningsfonden ska i sitt beslut om en ansökan som avses i 1 mom. bestämma vilka investerarfordringar som ersätts av ersättningsfonden i Finland och till vilket belopp samt vilken garantiavgift värdepappersföretaget ska betala. Investerarskyddet i ett utländskt värdepappersföretags hemstat kan emellertid tillsammans med det skydd som ersättningsfonden ger uppgå till högst det belopp som anges i 54 § 1 mom. i lagen om värdepappersföretag. (26.10.2007/930)

Ersättningsfondens skyldighet att betala sådana investerarfordringar som avses i 3 mom. inträder emellertid vid den tidpunkt då ersättningsfonden av tillsynsmyndigheten i det utländska värdepappersföretagets hemstat har fått ett meddelande om att skyddssystemet i hemstaten har ålagts att ersätta fordringar som investerare har på det utländska värdepappersföretaget.

Ersättningsfonden skall underrätta de investerare som är kunder hos filialen om ersättningsskyldighetens inträde. Dessutom skall ersättningsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna skall vidta för att trygga sina rättigheter. Kungörelsen skall på finska och svenska publiceras i de största dagstidningarna på filialens verksamhetsområde.

För att ersättningsfonden skall kunna uppfylla sina förpliktelser skall det utländska värdepappersföretaget tillställa ersättningsfonden uppgifter om investerarna och deras fordringar enligt 1 mom. Dessa uppgifter får ersättningsfonden inte lämna till andra än sådana myndigheter som har rätt att få sekretessbelagda uppgifter.

4 b § (10.7.1998/519)
Uteslutning av en filial ur ersättningsfonden

Om en utländsk filial i något väsentligt avseende har brutit mot denna lag eller mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot ersättningsfondens stadgar, kan ersättningsfonden utesluta filialen tidigast 12 månader efter att ha tilldelat den en varning. Före varningen och uteslutningsbeslutet skall ersättningsfonden höra värdepappersföretaget och Finansinspektionen. Ersättningsfonden skall dessutom före varningen och uteslutningsbeslutet utverka samtycke av Finansinspektionen och av den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemstat. (27.6.2003/597)

Sådana på investeringstjänster vilka tillhandahållits före uteslutningsbeslutet baserade, investerare tillhöriga fordringar som innehas av en ur ersättningsfonden utesluten utländsk filial omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortsättningsvis solidariskt ansvarigt för betalningen av de fordringar som det innehar, till dess att fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Ersättningsfonden skall underrätta finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemstat om uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden skall meddela om uteslutningsbeslutet också genom en offentlig kungörelse som publiceras på finska och svenska i de största dagstidningarna inom filialens verksamhetsområde.

4 c § (26.10.2007/930)
En filials verksamhet

På ett utländskt värdepappersföretag som har en filial i Finland tillämpas dessutom vad som i värdepappersmarknadslagen (495/1989), med undantag för dess 4 kap. 7, 12, 14 och 15 §, samt i 36 och 37 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter vid tillhandahållandet av investeringstjänster.

Ett utländskt värdepappersföretag har rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i samband med investeringstjänster.

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska värdepappersföretags filialer ska i tillämpliga delar tillämpas också på utländska anknutna ombud som är etablerade i Finland.

5 § (19.12.2008/888)
Tillhandahållande av investeringstjänster utan att etablera filial

Ett utländskt värdepappersföretag som i enlighet 2 § 1 punkten har auktoriserats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland också utan att grunda dotterföretag eller etablera filial. Ett utländskt värdepappersföretag har rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i samband med investeringstjänster, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Ett utländskt värdepappersföretag kan börja tillhandahålla investeringstjänster i Finland när Finansinspektionen av motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som beviljat värdepappersföretaget auktorisation har fått anmälan om investerings- och sidotjänsterna och om huruvida tjänster ska tillhandahållas genom ett anknutet ombud.

Om ett utländskt värdepappersföretag anlitar ett anknutet ombud för att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, har Finansinspektionen rätt att be motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som auktoriserat värdepappersföretaget lämna uppgifter om det anknutna ombudets identitet. Finansinspektionen har rätt att offentliggöra det anknutna ombudets identitet.

Ett utländskt värdepappersföretag får erbjuda i Finland etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer direkt möjlighet att bedriva handel i ett system som motsvarar multilateral handel enligt lagen om värdepappersföretag när Finansinspektionen av motsvarande tillsynsmyndighet i den stat som auktoriserat värdepappersföretaget har informerats om att verksamheten inletts och om var och hur möjlighet att bedriva handel enligt planerna ska erbjudas. Finansinspektionen har rätt att av den myndighet som nämns ovan begära uppgifter om de värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som det utländska värdepappersföretaget har auktoriserat som handelsparter.

6 § (19.12.2008/888)
Begränsning och förbjudande av filialers verksamhet och av tillhandahållande av gränsöverskridande investeringstjänster

Om ett utländskt värdepappersföretag trots den i företagets hemstat behöriga, mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndighetens åtgärder fortsätter med sin mot bestämmelserna eller föreskrifterna stridande verksamhet i Finland, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att förhindra att sådan verksamhet fortsätter som äventyrar investerarskyddet eller marknadens tillförlitliga funktion. Vid behov kan Finansinspektionen förhindra att nya transaktioner inleds. På begränsning och förbjudande av filialers verksamhet och av tillhandahållande av investeringstjänster tillämpas dessutom 61 § i lagen om Finansinspektionen.

6 a § (19.12.2008/888)

6 a § har upphävts genom L 19.12.2008/888.

3 kap

Etableringsrätt, representation och friheten att tillhandahålla investeringstjänster från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

7 § (26.10.2007/930)
Verksamhetstillstånd för filial

För etablering av en filial i Finland ska ett utländskt värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansöka om verksamhetstillstånd hos Finansinspektionen. Ett utlåtande om ansökan ska begäras från ersättningsfonden. Vid ansökan om verksamhetstillstånd ska i tillämpliga delar iakttas 17 § i lagen om värdepappersföretag.

På ett utländskt värdepappersföretag ska dessutom tillämpas vad som i lag föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster som affärsverksamhet och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen.

8 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Finansinspektionen kan bevilja ett värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet verksamhetstillstånd för etablering av en filial i Finland, om den lagstiftning som tillämpas på värdepappersföretaget i dess hemstat svarar mot internationellt godkända rekommendationer om finansiell tillsyn och förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet, värdepappersföretagets finansiella verksamhetsbetingelser och administration uppfyller de krav som ställs på tillförlitliga investeringstjänster och värdepappersföretaget även i övrigt står under tillräckligt effektiv tillsyn i sin hemstat. Därvid skall det bedömas om investerarskyddet i filialens hemstat motsvarar nivån på och omfattningen av det skydd som ersättningsfonden ger. När Finansinspektionen beviljar verksamhetstillstånd kan den besluta om filialens medlemskap i ersättningsfonden. (27.6.2003/597)

Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena verksamhetstillståndet med sådana begränsningar och villkor rörande filialens affärsverksamhet som är nödvändiga för tillsynen. (27.6.2003/597)

Verksamhetstillståndet ger rätt att bedriva verksamhet vid ett eller flera affärsställen.

8 a § (10.7.1998/519)
Ersättningsskyldighet

Ersättningsfondens medel kan användas för betalning av investerare tillhöriga fordringar som innehas av ett i likvidation eller konkurs försatt, i 7 § angivet utländskt värdepappersföretags till ersättningsfonden hörande filial i Finland, ifall värdepappersföretagets eller konkursboets tillgångar inte räcker för betalning av fordringarna. Av fordringarna ersätts högst en andel som inte överstiger 20 000 ecu. Fordringarna kan betalas redan under likvidationen eller konkursen.

Ersättningsfondens betalningsskyldighet inträder då fonden av tillsynsmyndigheten i det utländska värdepappersföretagets hemstat har fått veta att det utländska värdepappersföretaget har försatts i likvidation eller konkurs samt att värdepappersföretagets eller konkursboets tillgångar inte räcker för betalning av investerarnas fordringar. Efter att ha fått vetskap om likvidationen eller konkursen skall ersättningsfonden informera de investerare om saken som är kunder hos filialen. Ersättningsfonden skall också genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna skall vidta för att trygga sina rättigheter. Kungörelsen skall på finska och svenska publiceras i de största dagstidningarna på filialens verksamhetsområde.

För att ersättningsfonden skall kunna uppfylla sina i 2 mom. angivna förpliktelser skall värdepappersföretagets filial tillställa ersättningsfonden uppgifter om investerarna och deras fordringar enligt 1 mom. Dessa uppgifter får ersättningsfonden inte lämna till andra än sådana myndigheter som har rätt att få sekretessbelagda uppgifter.

8 b § (10.7.1998/519)
Uteslutning av en filial ur ersättningsfonden

Om en filial som avses i 7 § i något väsentligt avseende har brutit mot denna lag, mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen eller mot ersättningsfondens stadgar, kan ersättningsfonden utesluta filialen tidigast 12 månader efter att ersättningsfonden tilldelat filialen en varning. Före varningen och uteslutningsbeslutet skall ersättningsfonden höra värdepappersföretaget och Finansinspektionen. Ersättningsfonden skall dessutom före varningen och uteslutningsbeslutet utverka samtycke av Finansinspektionen och av den tillsynsmyndighet i värdepappersföretagets hemstat som motsvarar Finansinspektionen. (27.6.2003/597)

Investerare tillhöriga, på investeringstjänster tillhandahållna före uteslutningsbeslutet baserade fordringar som innehas av en ur ersättningsfonden utesluten utländsk filial, omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortsättningsvis solidariskt ansvarigt för betalningen av de investerare tillhöriga fordringar som det innehar, till dess att fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Ersättningsfonden skall underrätta finansinspektionen och den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemstat om uteslutningsbeslutet, samt på finska och svenska publicera en offentlig kungörelse i de största dagstidningarna inom filialens verksamhetsområde.

9 § (19.12.2008/888)
Begränsning av verksamhet och återkallande av verksamhetstillstånd

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av verksamhet och återkallande av verksamhetstillstånd.

10 §
Öppnande av representation samt dennas verksamhet

Innan ett utländskt värdepappersföretag öppnar en representation i Finland skall den underrätta finansinspektionen om saken. Finansinspektionen skall inom två månader från mottagandet av underrättelsen meddela föreskrifter om öppnandet av representationen samt om dess verksamhet och tillsynen över den.

Representationen får öppnas då det utländska värdepappersföretaget har lagt fram utredning om att det har följt de föreskrifter som finansinspektionen meddelat enligt 1 mom.

11 §
Förbjudande av en representations verksamhet

Finansinspektionen kan förbjuda en representation att fortsätta sin verksamhet i Finland, om det i representationens verksamhet har skett väsentliga överträdelser av lag, förordningar eller av föreskrifter som en myndighet har meddelat med stöd av dem, eller om det utländska värdepappersföretagets auktorisation har återkallats.

12 § (27.6.2003/597)
Tillhandahållande av investeringstjänster utan att grunda dotterföretag eller etablera filial (26.10.2007/930)

Ett värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att med Finansinspektionens tillstånd tillhandahålla investeringstjänster i Finland utan att etablera dotterbolag eller filial.

På ett utländskt värdepappersföretag som avses i denna paragraf tillämpas dessutom vad som i lag föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster som affärsverksamhet och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen. (26.10.2007/930)

4 kap

Övriga stadganden

13 §
En filials ledning

En filial skall ha en för verksamheten ansvarig chef som också företräder det utländska värdepappersföretaget i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara chef för en filial.

Filialens chef är skyldig att ersätta skada som han i sin verksamhet uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat filialens kunder eller andra genom att bryta mot denna lag eller mot något annat stadgande om filialens verksamhet.

13 a § (10.7.1998/519)
Filialens informationsskyldighet

En filial skall på finska och svenska ge alla investerare lättfattlig och tydlig information om det investerarskydd som gäller för investerarnas fordringar och om eventuella brister eller begränsningar i skyddet samt om väsentliga förändringar i dessa uppgifter. Dessutom skall filialen på begäran upplysa investerarna om förutsättningarna för att få ersättning samt om de åtgärder som de skall vidta för att trygga sina fordringar.

14 §
Firma

Filialens firma tecknas av dess chef eller, med stöd av det utländska värdepappersföretagets fullmakt, av en eller flera andra personer tillsammans.

15 §
Likviditet

En filials likviditet skall vara tryggad på ett med hänsyn till dess verksamhet tillräckligt sätt. (19.12.1997/1348)

En filial får inte i sin verksamhet ta så stora risker att dess verksamhet utsätts för väsentlig fara. Filialen skall ha med hänsyn till sin verksamhet tillräckliga riskkontrollsystem.

16 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt för dem som är anställda vid en filial eller en representation och deras rätt att lämna upplysningar samt i fråga om brott mot tystnadsplikten gäller 67 och 68 § i lagen om värdepappersföretag. (26.10.2007/930)

Utan hinder av 1 mom. får en filial och en representation till den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har auktoriserat det representerade utländska värdepappersföretaget samt till revisorerna för det representerade värdepappersföretaget ge den information som dessa har rätt till enligt vad som stadgats eller i vederbörlig ordning föreskrivits.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 93/6/EEG ; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1, 93/22/EEG ; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27, RP 7/96, EkUB 10/96, RSv 96/96

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.1997/1348:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 208/1997, EkUB 34/1997, RSv 215/1997

30.1.1998/72:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997, FvUB 26/1997, RSv 221/1997, Rådets direktiv 91/308/EEG

10.7.1998/519:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

En filial som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investeringstjänster i Finland skall inom sex månader efter lagens ikraftträdande ge sina investerarkunder den information som avses i 13 a §.

Till den 31 december 1999 kan i ersättning enligt 8 a § till en och samma investerare betalas ett markbelopp motsvarande högst 15 000 ecu.

RP 56/1998, EkUB 11/1998, RSv 56/1998

27.6.2003/597:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en ansökan om verksamhetstillstånd har inkommit till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

30.4.2004/317:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004 och gäller till och med den 31 december 2011. (9.2.2007/155)

RP 37/2004, EkUB 9/2004, RSv 48/2004

9.2.2007/155:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 276/2006, EkUB 32/2006, RSv 278/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG (31997L0009); EUT nr L 084, 26.3.1997, s. 0022--0031

26.10.2007/930:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

19.12.2008/888:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.