Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.7.1996/579

Lag om värdepappersföretag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om värdepappersföretag 26.10.2007/922.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller sådant yrkesmässigt tillhandahållande av investeringstjänster som bedrivs som egentlig näringsverksamhet.

Som tillhandahållande av investeringstjänster anses inte att tillhandahålla tjänster uteslutande till bokföringsskyldiga inom samma koncern.

I personalfondslagen (814/1989) bestäms om företag som tillhandahåller investeringstjänster vilka uteslutande består av förvaltning av program som syftar till delägarskap i företaget för de anställda. I lagen om placeringsfonder (48/1999) bestäms om verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper. Lagen om försäkringsbolag (1062/1979) innehåller bestämmelser om försäkringsbolags rätt att tillhandahålla investeringstjänster. (2.4.2004/226)

Denna lag gäller inte statskontoret och inte heller Finlands Bank.

På värdepappersföretag tillämpas kreditinstitutslagen (1607/1993) enligt vad som bestäms i denna lag. (19.12.1997/1347)

2 § (28.12.2001/1521)
Investeringsobjekt

Föremål för investeringstjänster (investeringsobjekt) kan vara värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) samt sådana standardiserade options- och terminsavtal som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), derivatavtal som skall jämställas med dessa samt andra derivatavtal.

3 §
Investeringstjänster

Med investeringstjänster avses att

1) investeringsobjekt köps, säljs, byts och tecknas för någon annans räkning i eget namn samt att uppdrag som avser investeringsobjekt förmedlas eller verkställs (fondkommissionsrörelse), (28.12.2001/1521)

2) bindande köp- och säljanbud på investeringsobjekt ges och offentliggörs kontinuerligt eller på begäran, enligt avtal med en fondbörs som avses i värdepappersmarknadslagen eller någon annan offentlig marknadsplats, ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, Finlands Bank eller med en värdepappersemittent samt att handel bedrivs på grundval av sådana anbud för egen räkning på en fondbörs, genom ett optionsföretag eller vid annan offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen (marknadsgarantrörelse),

3) bindande köp- och säljanbud ges på investeringsobjekt och att bindande eller riktgivande anbud offentliggörs, marknadsförs eller på något annat sätt framförs till investerarnas kännedom samt att handel för egen räkning bedrivs på grundval av sådana anbud (värdepappersförmedlarrörelse),

4) teckningsförbindelser ges i samband med emission av värdepapper eller upprättande av derivatkontrakt (emissionsgaranti),

5) investeringsobjekt förvaltas enligt sådana med enskilda kunder ingångna avtal som innebär att kommissionären helt eller delvis ges beslutanderätt (förmögenhetsförvaltning), (2.4.2004/226)

6) investeringsobjekt marknadsförs till tecknare eller att teckningar arrangeras i dem (emissionsarrangemang).

Såsom fondkommissionsrörelse enligt 1 mom. anses emellertid inte sådan förmedling av uppdrag där den som har mottagit uppdraget och förmedlat det till ett värdepappersföretag eller kreditinstitut yppar sin kunds identitet i samband med förmedlingen av uppdraget, bedriver sin verksamhet helt på värdepappersföretagets eller kreditinstitutets ansvar och inte har kundens värdepapper, tillgångar eller övriga egendom i sin besittning.

Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte verksamhet som bedrivs tillfälligt vid sidan av någon annan i lag erkänd affärs- eller yrkesverksamhet enligt lagstiftning som gäller verksamheten eller föreskrifter och bestämmelser som kompletterar den. Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte heller verksamhet som bedrivs som i lag erkänd affärs- eller yrkesverksamhet enbart med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 2 mom. värdepappersmarknadslagen. Med tillhandahållande av investeringstjänster enligt 1 mom. avses inte heller sådana sammanslutningars tillhandahållande av enbart nyttighetsbaserade derivatavtal vilka bedriver handel för egen räkning med sådana derivatavtal inom optionsföretaget eller tillsammans med andra liknande sammanslutningar eller med dem som producerar eller yrkesmässigt använder dessa nyttigheter, och inte heller tillhandahållande av nyttighetsbaserade derivatavtal enbart i något annat syfte än investeringssyfte. (28.12.2001/1521)

4 § (2.4.2004/226)
Tillhandahållande av investeringstjänster

Investeringstjänster får tillhandahållas endast av

1) finländska aktiebolag (värdepappersföretag) som har fått verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster,

2) finländska kreditinstitut, enligt kreditinstitutslagen, och av

3) finländska fondbolag som har fått tillstånd att bedriva verksamhet enligt 5 § 2 mom. lagen om placeringsfonder vilka hör till den ersättningsfond för investerarskydd som avses i denna lag, nedan ersättningsfonden.

Angående utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996). Angående utländska kreditinstituts och finansiella instituts rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993). Angående utländska fondbolags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004).

5 §
Definitioner

Med kreditinstitut avses sammanslutningar enligt 2 § 1 mom. kreditinstitutslagen.

Med finansiella institut avses sammanslutningar enligt 3 § kreditinstitutslagen.

Med holdingsammanslutningar avses finansiella institut vars dotterföretag huvudsakligen är värdepappersföretag eller andra finansiella institut och av vars dotterföretag åtminstone ett är ett värdepappersföretag.

Med koncern, moderföretag och dotterföretag avses i denna lag koncern, moderförftag och dotterföretag enligt bokföringslagen (655/73).

Med tjänsteföretag avses i denna lag ett företag som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera värdepappersföretag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter, eller som producerar databehandlingstjänster eller andra motsvarande, till värdepappersföretags huvudsakliga verksamhet hörande tjänster för ett eller flera värdepappersföretag. (19.12.1997/1347)

Finansinspektionen skall, efter att ha fått uppgift om att något annat företag än ett kreditinstitut eller värdepappersföretag har blivit moderföretag för ett kreditinstitut, utan dröjsmål besluta om företaget skall betraktas som en holdingsammanslutning enligt 3 mom. (9.2.2007/135)

6 § (9.2.2007/135)
Konsolideringsgrupp

Med konsolideringsgrupp avses i denna lag en koncern som består av koncernens moderföretag som är ett finländskt eller utländskt värdepappersföretag eller en finländsk eller utländsk holdingsammanslutning som är ett värdepappersföretags moderföretag (konsolideringsgruppens moderföretag) samt av moderföretagets finländska och utländska dotterföretag som är andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag (konsolideringsgruppens dotterföretag). Med koncern, moderföretag och dotterföretag avses i denna lag detsamma som i bokföringslagen (1336/1997) samt med dem jämförbara utländska koncerner, moderföretag och dotterföretag.

I 31 § i denna lag och i 72 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn som tillämpas på värdepappersföretag som är en konsolideringsgrupps moderföretag och på ett därmed jämförbart värdepappersföretag som är en holdingsammanslutnings dotterföretag.

6 a § (5.12.1996/950)
Betydande bindning

Med betydande bindning avses i denna lag vad 4 a § kreditinstitutslagen stadgar.

7 §
Firma

Endast värdepappersföretag enligt denna lag får i sin firma eller annars för att ange arten av sin verksamhet använda benämningen värdepappersföremedlare, fondkommission eller bankir.

8 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag och de föreskrifter som myndigheterna meddelar med stöd av den.

2 mom. har upphävts genom L 10.7.1998/518. (10.7.1998/518)

2 kap

Etablering och ägande av värdepappersföretag

9 § (27.6.2003/596)
Verksamhetstillstånd

Finansinspektionen beviljar på ansökan tillstånd att verka som värdepappersföretag. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

10 § (27.6.2003/596)
Beviljande av verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd skall beviljas finländska aktiebolag om det med ledning av utredning om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet samt med beaktande av den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan säkerställas att värdepappersföretaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget hindras av en betydande bindning mellan värdepappersföretaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av bestämmelser och administrativa föreskrifter i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt värdepappersföretag innan det registreras.

Om värdepappersföretaget hör till en konsolideringsgrupp på vilken med stöd av 6 § 5 mom. finsk lag inte tillämpas, är en ytterligare förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd att man kan säkerställa att en utländsk tillsynsmyndighet har tillräcklig behörighet att övervaka hela konsolideringsgruppen på ett sätt som motsvarar denna lag eller att värdepappersföretagets tillhörighet till en sådan konsolideringsgrupp inte på något annat sätt äventyrar stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet. Värdepappersföretagets tillhörighet till en konsolideringsgrupp som avses i detta moment anses äventyra stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet, såvida det inte kan visas att den konsoliderade soliditeten, de konsoliderade stora kundriskerna, konsolideringsgruppens interna kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i fråga om en holdingsammanslutning, ägarnas och ledningens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt denna lag. Vad som i detta moment föreskrivs om konsolideringsgrupper tillämpas även på sådana finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) och på vilka finsk lag med stöd av 6 § i den nämnda lagen inte tillämpas. (30.7.2004/705)

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansinspektionen skall innan ärendet avgörs begära ett utlåtande om ansökan från ersättningsfonden för investerarskydd.

Om verksamhetstillstånd söks av en sammanslutning som är dotterföretag till ett värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av ett dotterföretag till ett sådant värdepappersföretags, kreditinstituts eller försäkringsbolags moderföretag, skall utlåtande av den statens berörda tillsynsmyndighet begäras. På samma sätt skall förfaras om samma fysiska eller juridiska personer har bestämmande inflytande såväl i den sammanslutning som söker verksamhetstillstånd som i det ovan avsedda värdepappersföretaget, kreditinstitutet eller försäkringsbolaget. I begäran om utlåtande som avses i detta moment skall den som ger utlåtande uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt det goda anseendet och erfarenheten hos chefer som deltar i ledningen för ett annat företag i samma grupp samt att överlämna de uppgifter om ovan nämnda omständigheter som är relevanta när det gäller att bevilja verksamhetstillstånd eller utöva tillsyn över värdepappersföretaget. (30.7.2004/705)

Värdepappersföretaget kan, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att verksamhetstillståndet har beviljats och, om verksamhetstillstånd har beviljats för ett nytt företag, efter att värdepappersföretaget har registrerats.

Verksamhetstillstånd beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats ett motsvarande tillstånd i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansinspektionen skall dessutom om tillståndsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget med hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland. (30.7.2004/705)

10 a § (13.8.2004/754)
Registreringsanmälan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen skall anmäla verksamhetstillståndet för registrering samt för kännedom till ersättningsfonden för investerarskydd. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt värdepappersföretag och ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland skall registreras samtidigt som företaget.

11 § (27.6.2003/596)
Tillståndsvillkor

Verksamhetstillståndet skall ange vilka i 3 § nämnda investeringstjänster som värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla. Verksamhetstillståndet skall också ange vilka i 16 § nämnda tjänster som värdepappersföretaget har rätt att tillhandahålla utöver investeringstjänster. Finansinspektionen kan efter att verksamhetstillståndet beviljats, på ansökan av värdepappersföretaget ändra verksamhetstillståndet till de delar som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med sådana för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor som gäller värdepappersföretagets affärsverksamhet.

12 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten

Finansinspektionen kan återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd, om (27.6.2003/596)

1) det i värdepappersföretagets verksamhet i väsentlig mån har skett överträdelser av lag, förordningar eller av föreskrifter som en myndighet har utfärdat med stöd av dem, eller överträdelser av tillståndsvillkor eller bolagsordningen,

2) värdepappersföretaget inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för auktorisationen inte längre uppfylls,

4) verksamheten eller en del av den inte har inletts inom 12 månader från det verksamhetstillståndet beviljades, eller om

5) vilseledande uppgifter har lämnats när verksamhetstillståndet söktes.

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa verksamhet enligt de för värdepappersföretaget gällande tillståndsvillkoren och, om rättelse inte har skett inom utsatt tid, efter tidsfristen ändra tillståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa verksamheten om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning. (27.6.2003/596)

3 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/596. (27.6.2003/596)

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd kan den bestämma att investerarnas fordringar i enlighet med 6 kap. skall betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd. (27.6.2003/596)

Finansinspektionen skall anmäla återkallelse av verksamhetstillstånd för registrering samt till ersättningsfonden för investerarskydd för kännedom. (27.6.2003/596)

Finansinspektionen skall när den återkallar ett verksamhetstillstånd för ett värdepappersföretag som är verksamt också i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetet eller när den begränsar ett sådant värdepappersföretags tillståndsenliga verksamhet, underrätta tillsynsmyndigheten i vederbörande stat om sitt beslut. (27.6.2003/596)

12 a § (25.1.2002/48)
Separat ledning för värdepappersföretag och försäkringsbolag

Verkställande direktören för ett värdepappersföretag och dennes ställföreträdare får inte vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare för ett försäkringsbolag som hör till samma koncern som värdepappersföretaget eller för ett försäkringsbolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som värdepappersföretaget.

Majoriteten av medlemmarna och suppleanterna i ett värdepappersföretags styrelse skall vara personer som inte är medlemmar eller suppleanter i ett sådant försäkringsbolags styrelse som avses i 1 mom. och inte heller verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare för ett sådant försäkringsbolag, om inte finansinspektionen beviljar undantag från detta.

12 b § (27.6.2003/596)
Ledningen av värdepappersföretag och holdingsammanslutningar

Ett värdepappersföretags styrelse och verkställande direktör skall leda värdepappersföretaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare skall dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet. (30.7.2004/705)

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som värdepappersföretagets styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören. (30.7.2004/705)

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett värdepappersföretags styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören, om

1) personen vid skötseln av sina uppgifter har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i värdepappersföretagets verksamhet, investerarnas ställning eller borgenärernas fördel, eller om

2) personen inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

(30.7.2004/705)

Ett värdepappersföretag skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 1–4 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på holdingsammanslutningar.

13 § (31.1.2003/70)
Minimikapital

Ett värdepappersföretag skall ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro, om inte något annat bestäms nedan.

Värdepappersföretag, som får tillhandahålla endast sådana investeringstjänster som avses i 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten, skall ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. Om ett värdepappersföretag som bedriver i detta moment avsedd verksamhet också bedriver sådan verksamhet som avses i 16 § 2 mom. 5 punkten, skall aktiekapitalet dock uppgå till minst 730 000 euro.

Ett värdepappersföretag som bedriver verksamhet som avses i 16 § 2 mom. 1, 3 eller 4 punkten skall ha ett aktiekapital på minst 5 miljoner euro.

Aktiekapitalet skall vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas.

14 §
Anmälan om förvärv av aktier och andelar (25.1.2002/48)

Om någon har för avsikt att i ett värdepappersföretag eller en holdingsammanslutning direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst 5 procent av dess aktie- eller andelskapital eller som medför minst 5 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna, skall finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet. (25.1.2002/48)

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så att den uppgår till minst 10, 20, 33 eller 50 procent av aktie- eller andelskapitalet eller medför åtminstone lika stor rösträtt eller så att värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen blir ett dotterföretag, skall Finansinspektionen också underrättas om förvärvet. (31.1.2003/79)

Vid uträkningen av det innehav och den rösträtt som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § samt 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. värdepappersmarknadslagen. (29.1.1999/106)

En anmälan enligt 1 och 2 mom. skall också göras när innehavet sjunker under de andelar som anges i 1 och 2 mom. (25.1.2002/48)

Värdepappersföretaget och holdingsammanslutningen skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och hur stort innehavet är samt omedelbart anmäla sådana förändringar i innehavet av andelar som kommit till dess kännedom. (25.1.2002/48)

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga uppgifter, enligt vad finansinspektionen föreskriver.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om innehavet i värdepappersföretaget eller holdingsammanslutningen förvärvas indirekt genom förvärv av aktier i ett konglomerats holdingsammanslutning som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och anmälan om ett sådant förvärv har gjorts till Försäkringsinspektionen. (25.1.2002/48)

15 § (25.1.2002/48)
Myndighets rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en underrättelse enligt 14 § förbjuda förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet och lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra värdepappersföretagets eller dess konsolideringsgrupps affärsverksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om andelen har förvärvats trots finansinspektionens förbud, kan den förbjuda att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen. Om finansinspektionen efter förvärvet av andelen observerar att innehavet av andelen allvarligt äventyrar kreditinstitutets eller dess konsolideringsgrupps verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper, kan finansinspektionen kräva att det aktie- eller andelsförvärv som har införts i aktieboken och aktieägarförteckningen eller medlemsförteckningen ogiltigförklaras för högst ett år i sänder.

Om ett förvärv leder till att ett värdepappersföretag blir dotterföretag till ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterföretag till ett sådant kreditinstituts, värdepappersföretags eller försäkringsbolags moderföretag, skall finansinspektionen inhämta utlåtande om förvärvet av motsvarande tillsynsmyndighet i den staten. På samma sätt skall förfaras om bestämmanderätten i värdepappersföretaget övergår till samma fysiska eller juridiska personer som i det kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som avses ovan.

15 a § (5.12.1996/950)
Anmälan om betydande bindning

Ett värdepappersföretag får inte inleda den verksamhet som avses i verksamhetstillståndet förrän det har tillställt finansinspektionen en utredning över betydande bindningar enligt 6 a § mellan värdepappersföretaget och någon annan juridisk eller fysisk person.

Förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. skall omedelbart meddelas finansinspektionen.

15 b § (25.1.2002/48)
Förvärv av bestämmande inflytande i ett företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag eller ett företag inom dess konsolideringsgrupp får inte förvärva i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte företaget har anmält detta till Finansinspektionen på förhand eller om Finansinspektionen efter att ha fått anmälan inom den tid som anges i 2 mom. har förbjudit förvärvet. (30.7.2004/705)

Finansinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över värdepappersföretaget eller dess konsolideringsgrupp.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om ett företag som avses i 1 mom. hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och motsvarande anmälan har gjorts till Försäkringsinspektionen.

3 kap

Värdepappersföretagets verksamhet

16 § (31.1.2003/70)
Rörelse

Ett värdepappersföretag får, utöver att tillhandahålla investeringstjänster enligt 3 §, under de förutsättningar som anges i verksamhetstillståndet

1) bevilja krediter och annan finansiering till kunder i anslutning till investeringstjänster,

2) erbjuda företag rådgivning avseende kapitalstrukturer, affärsverksamhetsstrategi och andra närliggande frågor samt råd och tjänster avseende fusioner och företagsförvärv,

3) tillhandahålla tjänster i samband med emission av värdepapper och emissionsgaranti,

4) tillhandahålla investerings- och finansieringsrådgivning som gäller investeringsobjekt,

5) tillhandahålla andra förvarings- och förvaltningstjänster för investeringsobjekt än sådana som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten samt kassavalvstjänster,

6) tillhandahålla valutatjänster i anslutning till investeringstjänster.

Dessutom får ett värdepappersföretag under de förutsättningar som anges i verksamhetstillståndet

1) utan hinder av vad som bestäms i kreditinstitutslagen samt i 52 § i denna lag i samband med en investeringstjänst från kunden ta emot återbetalbara medel på ett konto,

2) ordna offentlig handel med investeringsobjekt enligt bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen,

3) verka som kontoförande institut eller ett kontoförande instituts underinstitut enligt bestämmelserna i lagen om värdeandelssystemet (826/1991),

4) verka som clearingmedlem enligt bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen,

5) sköta de uppgifter som enligt bestämmelserna i lagen om placeringsfonder hör till ett förvaringsinstitut,

6) tillhandahålla annan investerings- och finansieringsrådgivning än sådan som avses ovan i denna paragraf, samt

7) bedriva annan verksamhet som är nära jämförbar med verksamhet som avses i denna paragraf.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid tillhandahållande av sådana tjänster som avses i denna paragraf.

16 a § (19.12.1997/1347)
Finansiering av förvärv och emottagande som pant av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Ett värdepappersföretag och ett till samma konsolideringsgrupp hörande företag får bevilja lån för förvärv av egna och sitt moderföretags aktier och andelar och ta emot sådana som pant endast med de begränsningar som anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs säkerhet som av värdepappersföretagets eller ett till dess konsolideringsgrupp hörande företags medel ställs för återbetalningen av lån som avses i föregående mening.

Om något annat inte följer av 3 mom. får ett värdepappersföretag och ett till dess konsolideringsgrupp hörande företag, utan hinder av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) samt 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna eller moderföretagets aktier och andelar och ta emot dem som pant, om dessa är sådana börs- eller marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen och om beviljandet av lånet eller emottagandet av panten hör till värdepappersföretagets eller det till dess konsolideringsgrupp hörande företagets normala affärsverksamhet och lånet har beviljats eller panten tagits emot på sådana sedvanliga villkor som värdepappersföretaget iakttar i sin verksamhet. (21.7.2006/650)

Ett kreditinstitut och ett till dess konsolideringsgrupp hörande företag får såsom pant ta emot egna och moderföretagets aktier och andelar högst till ett nominellt belopp som motsvarar 10 procent av det långivande företagets eller, ifall aktier eller andelar i det långivande företagets moderföretag har tagits emot som pant, av moderföretagets bundna kapital.

Denna paragrafs bestämmelser om egna och moderföretagets aktier och andelar skall på motsvarande sätt tillämpas på egna och av moderföretaget emitterade grundfondsandelar, placeringsandelar, kapitalbevis, kapitallån, debenturer och övriga förbindelser som är efterställda emittentens övriga skulder.

16 b § (31.1.2003/70)
Förrättningsställe och anlitande av ombud

Ett värdepappersföretag skall för sin verksamhet ha åtminstone ett fast förrättningsställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet på andra verksamhetsställen. Värdepappersföretaget kan bedriva affärsverksamhet också genom ett ombud, om anlitandet av ombud inte försvårar värdepappersföretagets riskkontroll och interna kontroll eller övrig skötsel av värdepappersföretagets affärsverksamhet.

När värdepappersföretaget låter ett ombud sköta affärsverksamheten skall det se till att ombudet fortlöpande ger värdepappersföretaget de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över värdepappersföretaget och för värdepappersföretagets riskkontroll och interna kontroll, och att värdepappersföretaget kan lämna dessa uppgifter vidare till Finansinspektionen.

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedda sammanslutning som värdepappersföretaget skall anmäla detta till Finansinspektionen innan verksamheten överförs till ombudet. Anmälan behövs inte om värdepappersföretaget endast i obetydlig omfattning bedriver affärsverksamhet genom ombud. Betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan värdepappersföretaget och ombudet skall anmälas till Finansinspektionen. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i anmälan samt om när den affärsverksamhet som bedrivs genom ombud kan anses vara ringa.

17 §
Etablering av filialer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetssmrådet skall i god tid på förhand underrätta finansinspektionen därom. Till underrättelsen skall enligt vad finansinspektionen föreskriver fogas tillräckliga uppgifter om den tilltänkta verksamheten samt om filialens förvaltning och ledning.

Finansinspektionen skall inom tre månader efter att ha erhållit de uppgifter som avses i 1 mom. antingen underrätta den tillsynsmyndighet som svarar för finansinspektionen i värdlandet om etableringen och även ge värdepappersföretaget besked om saken samt till underrättelsen foga de upplysningar som avses i 1 mom. och upplysningar om filialens investerarskyddssystem eller ett omnämnande om att ett sådant saknas, eller besluta vägra översända uppgifterna ifall den konstaterar att det med hänsyn till värdepappersföretagets finansiella ställning och förvaltning inte är motiverat att etablera någon filial. En filial får inte etableras om finansinspektionen har vägrat översända uppgifterna. (10.7.1998/518)

Om det sker förändringar i de uppgifter som avses ovan i 1 mom., skall värdepappersföretaget underrätta finansinspektionen om dem minst en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras. Finansinspektionen kan härvid vidta de åtgärder som avses i 2 mom.

18 § (27.6.2003/596)
Etablering av filialer i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan stat än en sådan som avses i 17 § skall hos Finansinspektionen ansöka om etableringstillstånd för filialen. Tillstånd skall beviljas om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas och om etableringen inte med hänsyn till värdepappersföretagets förvaltning och ekonomiska tillstånd är ägnad att äventyra värdepappersföretagets verksamhet. Ett utlåtande från Finlands Bank skall begäras om tillståndsansökan. Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor rörande filialens verksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

19 § (27.6.2003/596)
Indragning av filialer i utlandet

Om ett värdepappersföretag inte uppfyller de förutsättningar som anges i 17 och 18 § kan Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden, i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i 12 §.

19 a § (10.7.1998/518)
Investerarskydd

Ett värdepappersföretag skall uppge för finansinspektionen hur de utanför Finland etablerade filialernas investerarskydd är ordnat.

20 §
Tillhandahållande av tjänster i en annan stat

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att börja tillhandahålla investeringstjänster som avses i 3 § eller tjänster som avses i 16 § inom en annan stats territorium, utan att etablera någon filial, skall i god tid på förhand underrätta finansinspektionen om vilka tjänster värdepappersföretaget avser att tillhandahålla samt var och hur detta skall ske. Värdepappersföretaget skall också underrätta finansinspektionen om förändringar i dessa uppgifter.

Finansinspektionen skall inom en månad efter att ha mottagit den i 1 mom. angivna underrättelsen vidarebefordra uppgifterna till den tillsynsmyndighet som svarar för finansinspektionen i det till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande värdlandet samt bifoga sitt eget besked om huruvida värdepappersföretaget enligt sitt verksamhetstillstånd har rätt att tillhandahålla dessa tjänster i Finland.

20 a § (13.8.2004/754)
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 on stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, skall värdepappersföretaget utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.

Om värdepappersföretaget har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, tillämpas på företaget vad som bestäms om ett utländskt värdepappersföretags rätt att utöva sådan verksamhet i Finland.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten. (21.7.2006/650)

20 b § (13.8.2004/754)
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion

Om ett värdepappersföretag deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten. (21.7.2006/650)

Om det övertagande bolaget som registreras i någon annan stat än Finland har för avsikt att efter fusionen fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, tillämpas på bolaget vad som bestäms om ett utländskt värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

20 c § (13.8.2004/754)
Ersättningsfondutredning

Om ett värdepappersföretags hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande bolaget vid en fusion registreras i någon annan stat, skall värdepappersföretaget sammanställa en utredning om ersättningssystemet för investerare (ersättningsfondutredning), i vilken värdepappersföretaget skall redogöra för arrangemangen i anslutning till ersättningssystemet för investerare före åtgärden och efter den samt för eventuella skillnader i fråga om vad skyddet täcker. Värdepappersföretaget skall begära Finansinspektionens utlåtande om ersättningsfondutredningen. Till begäran om utlåtande skall fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer.

Om fordringar som omfattas av det investerarskydd som avses i 38 § efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att ha ett sådant skydd som ersättningssystemet för investerare ger, skall värdepappersföretaget meddela investeraren åtgärden senast tre månader före den dag som registermyndigheten har satt ut för borgenärerna med stöd av 16 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Till meddelandet skall fogas ersättningsfondutredningen samt en kopia av Finansinspektionens utlåtande. I meddelandet skall nämnas att investeraren har uppsägningsrätt så som bestäms i 3 mom. i denna paragraf. (21.7.2006/650)

En investerare som avses i 2 mom. har rätt att inom tre månader efter mottagandet av meddelandet utan hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp ett avtal som investeraren har ingått med värdepappersföretaget om tjänster som avses i 38 § 1 mom.

I fråga om värdepappersföretagets informationsskyldighet i samband med en åtgärd som avses i 1 mom. gäller i övrigt vad som bestäms i 46 §.

4 kap

Bokslut och revision

21 § (9.2.2007/135)
Bokslut, verksamhetsberättelse och delårsrapport

På värdepappersföretags bokslut, verksamhetsberättelse, delårsrapport och årsrapport tillämpas 146–157 § i kreditinstitutslagen.

22 § (19.12.1997/1347)

22 § har upphävts genom L 19.12.1997/1347.

23 § (19.12.1997/1347)

23 § har upphävts genom L 19.12.1997/1347.

24 § (19.12.1997/1347)

24 § har upphävts genom L 19.12.1997/1347.

25 § (19.12.1997/1347)

25 § har upphävts genom L 19.12.1997/1347.

26 § (19.12.1997/1347)
Revision samt särskild granskning och granskare

I fråga om värdepappersföretags revision och revisorer samt förordnande av särskild granskning och granskare gäller revisionslagen (936/1994) och 42–44 § kreditinstitutslagen.

27 § (19.12.1997/1347)

27 § har upphävts genom L 19.12.1997/1347.

28 § (19.12.1997/1347)

28 § har upphävts genom L 19.12.1997/1347.

5 kap

Soliditet och riskkontroll

29 § (9.2.2007/135)

29 § har upphävts genom L 9.2.2007/135.

30 § (9.2.2007/135)

30 § har upphävts genom L 9.2.2007/135.

31 § (9.2.2007/135)
Tillsyn över finansiell ställning

På värdepappersföretag tillämpas 5 och 6 kap. i kreditinstitutslagen (121/2007), med undantag för 44, 53, 66, 71, 80 och 81 § i den nämnda lagen. Vid tillämpning av 55 § i den nämnda lagen skall i stället för där nämnda 44 § tillämpas 13 § i denna lag.

Vad som i 72 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om gruppbaserad tillsyn skall inte tillämpas på värdepappersföretag vars moderföretag är ett kreditinstitut med koncession i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller en i en sådan stat etablerad holdingsammanslutning som samtidigt är moderföretag för ett kreditinstitut med koncession i en EES-stat, under förutsättning att kreditinstitutet är underkastat gruppbaserad tillsyn.

6 kap (10.7.1998/518)

Ersättningsfonden

32 § (10.7.1998/518)
Medlemskap i ersättningsfonden

För att skydda investerarnas likvida medel och finansiella instrument (fordringar) skall värdepappersföretag höra till ersättningsfonden.

Ett värdepappersföretag blir medlem i ersättningsfonden den dag då det får tillstånd att verka som värdepappersföretag. Ersättningsfonden har rätt att utesluta värdepappersföretaget ur fonden.

Vad som i detta kapitel samt i 19 a §, 48 § 4 mom. och 51 § bestäms om värdepappersföretag, om dem som sköter förvaltningen samt om företagens övriga anställda gäller också sådana finländska kreditinstitut och fondbolag som avses i 4 § samt dem som sköter deras förvaltning och företagens övriga anställda. (2.4.2004/226)

33 § (10.7.1998/518)
Ersättning ur andra fonder

Sådana i 65 j § kreditinstitutslagen avsedda medel som är insatta på en investerares konto eller som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har bokförts på kontot skall ersättas ur insättningsgarantifonden enligt vad som bestäms i kreditinstitutslagen.

Om ett konto enligt vad ett kreditinstitut eller värdepappersföretag avtalat med en investerare kan användas endast för investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten, skall de medel som är insatta på kontot eller som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har bokförts på kontot, med avvikelse från 1 mom. ersättas ur ersättningsfonden enligt vad som bestäms i detta kapitel. Också likvida medel som en i värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlares kunder har satt in på ett konto som avses i 4 kap. 5 a § 1 mom. värdepappersmarknadslagen och som har öppnats i värdepappersförmedlarens namn skall ersättas enligt vad som bestäms i detta kapitel.

Angående kontoförande instituts ansvar samt angående skyldigheten att enligt lagen om värdeandelssystemet göra inbetalningar till registreringsfonden gäller vad som särskilt bestäms om saken. Om ersättning kan betalas ur ersättningsfonden, den clearingfond som avses i värdepappersmarknadslagen och ur registreringsfonden, skall ersättningen enligt detta kapitel i första hand betalas ur ersättningsfonden. (15.9.2000/801)

34 § (10.7.1998/518)
Ersättningsfondens förvaltning

Ersättningsfonden förvaltas av en delegation som utses av de värdepappersföretag som hör till fonden samt av en styrelse som delegationen utser. Ersättningsfondens styrelse skall, utöver vad som annorstädes i lagen bestäms och i övrigt föreskrivs om dess uppgifter

1) ge Finansinspektionen utlåtande om värdepappersföretags ansökningar om verksamhetstillstånd, (27.6.2003/596)

2) besluta om att tilldela värdepappersföretag varning och utesluta värdepappersföretag ur ersättningsfonden,

3) fastställa och ordna uppbörden av värdepappersföretagens garantiavgifter,

4) besluta om betalning av ersättning till investerare då ett värdepappersföretag konstaterats vara insolvent,

5) förvalta ersättningsfondens tillgångar och placera dem enligt vad som föreskrivs i denna lag och ersättningsfondens stadgar,

6) övervaka att värdepappersföretagen uppfyller de skyldigheter som medlemskapet i ersättningsfonden innebär,

7) hos värdepappersföretagen uppbära kostnaderna för förvaltningen av ersättningsfonden,

8) ombesörja ersättningsfondens informationsskyldighet,

9) underrätta finansinspektionen om beslut som avses i 3 punkten,

10) omedelbart underrätta finansinspektionen om förfaranden som strider mot bestämmelserna och föreskrifterna om ersättningsfondens verksamhet, samt

11) fatta alla andra beslut om förvaltningen av ersättningsfonden, ifall det inte har bestämts eller med stöd av denna lag föreskrivits att besluten skall fattas på något annat sätt.

På ersättningsfondens bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997).

Utöver vad som i detta kapitel bestäms om ersättningsfondens förvaltning skall på denna tillämpas föreningslagen (503/1989).

35 § (10.7.1998/518)
Ersättningsfondens stadgar

Ersättningsfonden skall ha stadgar som tryggar fondens verksamhet och skötseln av dess lagstadgade uppgifter. Ersättningsfondens stadgar och ändringar i dem fastställs av finansministeriet, som före fastställelsen skall be Finansinspektionen och Finlands Bank ge ett utlåtande om ansökan. Stadgarna skall innehålla föreskrifter som kompletterar denna lag och bestämmelserna i annan lagstiftning, åtminstone i fråga om (5.12.2003/1015)

1) förfarandet vid antagande av ett värdepappersföretag som medlem i ersättningsfonden samt förfarandet när en medlem utesluts eller utträder ur fonden,

2) hur och på vilka grunder ersättningsfondens garantiavgifter och förvaltningskostnader fastställs och fördelas mellan fondmedlemmarna, hur före detta fondmedlemmar svarar för kostnader som fonden orsakats av ersättningsfall som inträffat innan medlemskapet upphörde samt hur ersättningsfondens minimikapital skall avsättas under övergångsperioden och efter inträffade ersättningsfall, (5.12.2003/1015)

3) när och hur garantiavgifterna och förvaltningskostnaderna skall betalas in,

4) när, på vilka villkor och hur ersättningsfonden kan uppta kredit för sin verksamhet, hur garantiavgifterna i en sådan situation skall höjas samt hur ansvaret för kreditens återbetalning skall fördelas mellan ersättningsfondens medlemmar,

5) förutsättningarna för att eventuellt täcka en viss del av ersättningsfondens kapital genom försäkring eller bindande kreditlöfte av ett kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller konsolideringsgrupp som en fondmedlem, (5.12.2003/1015)

6) antalet styrelsemedlemmar och sättet för val av dessa, styrelsens mandatperiod, beslutförhet, beslutsförfarande och uppgifter samt hur styrelsen skall sammankallas,

7) sättet för val av ersättningsfondens delegation samt delegationens beslutförhet, beslutsförfarande och uppgifter samt hur och när delegationen skall sammankallas,

8) de förutsättningar under vilka ersättningsfondens styrelse kan delegera beslutanderätt till verksamhetsledaren eller ombudsmannen samt behörighetsfördelningen mellan styrelsen och verksamhetsledaren eller ombudsmannen,

9) ersättningsfondens räkenskapsperiod och bokslutstidpunkt samt när och hur ersättningsfondens konton och förvaltning skall undergå revision,

10) hur många godkända revisorer eller revisionssammanslutningar som skall väljas för ersättningsfonden och enligt vilket förfarande samt revisorernas mandatperiod,

11) alternativa sätt att placera ersättningsfondens tillgångar, samt i fråga om

12) ändring av fondens stadgar.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall i stadgarna anges under vilka förutsättningar utländska värdepappersföretags och fondbolags filialer i Finland kan bli medlemmar i, uteslutas eller utträda ur ersättningsfonden, samt grunderna för fondens anslutningsavgift och ersättningsskyldighet. (2.4.2004/226)

36 § (10.7.1998/518)
Garantiavgift

Minimibeloppet av de sammanlagda garantiavgifter som årligen skall inbetalas till ersättningsfonden fastställs på fondens framställning av finansministeriet, som innan det fattar beslutet skall be Finansinspektionen och Finlands Bank om utlåtande. Ersättningsfonden skall årligen till finansministeriet rapportera hur många av fondmedlemmarnas investerare som omfattas av investerarskyddet. (5.12.2003/1015)

Ett värdepappersföretag skall årligen betala en av ersättningsfondens styrelse fastställd garantiavgift som räcker för att trygga investerarnas fordringar. Garantiavgiften skall bestämmas med hänsyn till de av värdepappersföretaget tillhandahållna och av fondens investerarskydd omfattade investeringstjänsternas karaktär, antalet kunder som omfattas av investerarskyddet samt med hänsyn till värdepappersföretagets konsoliderade kapitalbas. Enligt ersättningsfondens stadgar skall garantiavgiften fastställas på enahanda grunder för värdepappersföretag som tillhandahåller samma typ av investeringstjänster. Värdepappersföretagen skall på begäran tillställa ersättningsfonden de detaljerade uppgifter som fonden behöver för att fastställa garantiavgiften.

De kreditinstitut som hör till sammanslutningen av andelsbanker skall betraktas som ett enda kreditinstitut när garantiavgiften beräknas. Garantiavgiften för sammanslutningen av andelsbanker skall betalas till ersättningsfonden av sammanslutningens centralinstitut. Den av centralinstitutet inbetalda garantiavgiften fördelas mellan medlemskreditinstituten i enlighet med 2 mom. Med finansinspektionens tillstånd kan garantiavgiften fördelas också på något annat sätt.

Finansinspektionen skall underrättas om de enligt 2 och 3 mom. fastställda garantiavgifterna senast en månad innan de enligt ersättningsfondens stadgar skall betalas till ersättningsfonden. Finansinspektionen kan ålägga ersättningsfonden att höja ett värdepappersföretags garantiavgift om finansinspektionen anser att den av ersättningsfondens styrelse fastställda garantiavgiften inte räcker för att trygga investerarnas fordringar.

Skillnaden mellan ersättningsfondens kapital och den kapitalandel som skall betalas i pengar kan täckas genom försäkring eller bindande kreditlöfte av ett kreditinstitut som inte hör till fonden eller till samma koncern eller konsolideringsgrupp som en fondmedlem. Finansinspektionen skall varje år kontrollera att den del av ersättningsfondens kapital som skall betalas i pengar har ökats genom regelbundna inbetalningar. Försäkring skall tecknas eller bindande kreditlöfte utverkas i ersättningsfondens namn och kostnaderna för försäkringen eller kreditlöftet skall betalas av de till ersättningsfonden hörande värdepappersföretagen gemensamt. (5.12.2003/1015)

6 mom. har upphävts genom L 5.12.2003/1015. (5.12.2003/1015)

Ett värdepappersföretag har inte rätt att kräva att dess andel i ersättningsfonden skall avskiljas för företaget eller att överlåta andelen till någon annan och andelen får inte räknas in i värdepappersföretagets tillgångar.

37 § (2.4.2004/226)
Garantiavgifter för utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer

Garantiavgifterna för till ersättningsfonden hörande utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer i Finland skall i tillämpliga delar fastställas enligt 36 §.

38 § (10.7.1998/518)
Investerarskyddets omfattning

Investerarskyddet omfattar investerare som har tillhandahållits investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller av vilka värdepappersföretaget har tagit emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf. (31.1.2003/70)

Oavsett 1 mom. ersätter ersättningsfonden emellertid inte i 1 kap. 4 § 4 mom. värdepappersmarknadslagen angivna yrkesmässiga investerares fordringar och inte heller sådana investerares fordringar som har orsakat, dragit nytta av eller förvärrat värdepappersföretagets ekonomiska svårigheter.

39 § (10.7.1998/518)
Ersättningsskyldighetens inträde

Om ett värdepappersföretag i samband med tillhandahållande av investeringstjänster eller i samband med tillhandahållande av sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller tjänster som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf inte enligt lag eller avtal har betalt en i 38 § avsedd investerares klara och ostridiga fordringar som värdepappersföretaget innehar eller förvaltar, kan investeraren anmäla detta till Finansinspektionen. (31.1.2003/70)

Finansinspektionen skall inom 21 dagar efter en sådan anmälan som avses i 1 mom. eller efter att på något annat sätt ha fått vetskap om saken besluta om ersättningsfonden skall betala investerarens fordringar. En förutsättning för betalningsskyldigheten är att orsaken till den uteblivna betalningen av en i 1 mom. angiven fordran är att värdepappersföretaget har försatts i konkurs, undergår företagssanering eller annars enligt finansinspektionens bedömning inte endast tillfälligt är insolvent samt att det finns tillräcklig utredning om saken.

Finansinspektionen skall underrätta ersättningsfonden och värdepappersföretaget om sitt beslut enligt 2 mom. samt, om värdepappersföretaget har en filial utanför Finland, den tillsynsmyndighet i filialens värdland som motsvarar Finansinspektionen och det investerarskydd som motsvarar ersättningsfonden. (27.6.2003/596)

För att finansinspektionens i 2 mom. avsedda beslut skall kunna verkställas och för att beslut om ersättningar till enskilda investerare skall kunna fattas skall värdepappersföretaget tillställa ersättningsfonden och finansinspektionen upplysningar om samtliga investerare och fordringar som avses i 1 mom.

40 § (10.7.1998/518)
Fordringar som ersätts

Av ersättningsfondens medel betalas i 38 § avsedda investerares fordringar som innehas eller förvaltas av ett värdepappersföretag i samband med att detta tillhandahåller investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller tjänster som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf. Till en och samma investerare kan i ersättning betalas nio tiondedelar av investerarens fordran på ett värdepappersföretag, dock högst 20 000 euro. (31.1.2003/70)

Den ersättning som betalas till en investerare skall räknas enligt marknadsvärdet den dag då finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 39 § 2 mom. eller den dag då värdepappersföretagets insolvens konstaterades, beroende på vilket datum som infaller tidigare. En förutsättning för betalning av ersättning till en investerare är att dennes rätt till de fordringar som värdepappersföretaget innehar är ostridig. Om flera har samfälld rätt till ersättningen skall varje samägares andel beaktas när investerarens ersättning räknas ut.

Tillgångar som har förvärvats genom ett brott för vilket en fällande dom har meddelats enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen kan inte betalas ur ersättningsfonden.

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd återkallas, skall de investerare tillhöriga fordringar som värdepappersföretaget innehar och förvaltar omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag vars verksamhetstillstånd har återkallats är fortsättningsvis solidariskt ansvarigt för betalningen av de investerare tillhöriga fordringar som det innehar, till dess att de till investeringstjänsterna anslutna fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Investerare som är kunder hos filialer till värdepappersföretag, fondbolag och kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får ersättning för sina fordringar ur ersättningsfonden högst till det belopp som anges i 1 mom. (2.4.2004/226)

Vid tillämpningen av denna paragraf betraktas kreditinstitut som hör till sammanslutningen av andelsbanker som ett enda kreditinstitut. (31.1.2003/70)

41 § (10.7.1998/518)
Ersättningsfondens regressrätt

Ersättningsfonden får regressrätt mot ett värdepappersföretag för de fordringar som den har ersatt enligt 40 § 1 mom. På fordringarna skall betalas ränta enligt vad som föreskrivs i ersättningsfondens stadgar. De belopp som ersättningsfonden med stöd av sin regressrätt uppbär hos värdepappersföretag skall överföras till fondens kapital.

42 § (10.7.1998/518)
Värdepappersföretagens solidariska ansvar samt betalning av investerares fordringar

Värdepappersföretagen är solidariskt ansvariga för ersättningsfondens skyldigheter och förbindelser. Investerarnas fordringar betalas ur ersättningsfonden i euro. Om ersättningsfondens medel inte räcker till betalning av investerarnas fordringar, kan ersättningsfonden i enlighet med sina stadgar uppta kredit för sin verksamhet. Krediten återbetalas genom att förhöjda garantiavgifter uppbärs hos de värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden. En före detta fondmedlem är, trots att medlemskapet upphört, skyldig att betala garantiavgift och förvaltningsavgift som uppbärs för att täcka kostnader som fonden orsakats av ersättningsfall som inträffat innan medlemskapet upphörde. (5.12.2003/1015)

Ersättningsfonden skall betala investerarnas fordringar utan obefogat dröjsmål, likväl inom tre månader efter Finansinspektionens beslut enligt 12 § 4 mom. eller 39 § 2 mom. Om värdepappersföretaget före det i 39 § 2 mom. angivna beslutet träder i likvidation, undergår företagssanering eller försätts i konkurs, skall tiden räknas från likvidations-, sanerings- eller konkursbeslutet. På ersättningsskulden skall betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) räknat från Finansinspektionens beslut enligt 12 § 4 mom. eller 39 § 2 mom. (27.6.2003/596)

Finansinspektionen kan av särskilda skäl med högst tre månader förlänga den tid inom vilken ersättningsfonden skall betala investerarnas fordringar. Oavsett en eventuell förlängning skall ersättningsfonden emellertid betala ersättningen utan dröjsmål i det fall att en senare betalning av ersättningen vore oskälig från ersättningstagarens synpunkt.

Om ersättningsfonden inte har ersatt en investerares fordran inom den i 2 och 3 mom. angivna tiden, har investeraren fått en indrivningsbar fordran på ersättningsfonden.

Om en investerare eller dennas företrädare är åtalad för ett häleribrott enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen, kan ersättningsfonden utan hinder av 2 och 3 mom. skjuta upp betalningen till dess att en domstol har avgjort ärendet.

43 § (10.7.1998/518)
Ersättningsfondens informationsskyldighet

Ersättningsfonden skall skriftligen informera alla kunder hos vederbörande värdepappersföretag om finansinspektionens beslut enligt 39 § 2 mom. Dessutom skall ersättningsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna skall vidta för att trygga sina fordringar. Kungörelsen skall också publiceras i de största dagstidningarna på de officiella språken inom värdepappersföretagets verksamhetsområde.

Ersättningsfonden kan bestämma en tid på minst sex månader inom vilken investerarna skall vidta åtgärder för att trygga sina fordringar. Fonden får emellertid inte vägra betala ersättningen i det fall att investeraren av något tvingande skäl inte har kunnat bevaka sin fordringsrätt inom den utsatta tiden.

44 § (10.7.1998/518)
Ersättningsfondens kapital, placeringar och likviditet (5.12.2003/1015)

Ersättningsfondens kapital skall uppgå till minst 12 miljoner euro, varav minst 4,2 miljoner euro skall betalas i pengar. Den del av ersättningsfondens kapital som skall betalas i pengar skall ökas genom regelbundna inbetalningar. Om ersättningsfondens kapital underskrider ovan nämnda belopp till följd av att fonden betalt ut ersättningar till investerare, skall kapitalet åter täckas så som föreskrivs ovan i detta moment inom den i ersättningsfondens stadgar angivna tiden. (5.12.2003/1015)

Ersättningsfondens medel skall investeras på ett säkert och effektivt sätt som tryggar fondens likviditet samt med beaktande av riskspridningsprincipen. Avkastningen på investeringarna skall läggas till ersättningsfondens kapital.

Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i sådana värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till fonden eller i sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa eller i aktier eller andelar i fondbolag och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till fonden eller sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa eller i värdepapper som har emitterats av en sådan säkerhetsfond eller ett sådant fondbolag som avses i 6 kap. kreditinstitutslagen. Vad som i detta moment föreskrivs om värdepappersföretag, fondbolag eller kreditinstitut gäller också utländska värdepappersföretag eller kreditinstitut som är medlem i ersättningsfonden och sammanslutningar eller utländska fondbolag som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa. Ersättningsfondens tillgångar kan emellertid investeras i en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag som hör till ersättningsfonden eller i ett fondföretag som förvaltas av ett utländskt fondbolag, om för fondföretaget enligt lagstiftningen i dess hemstat gäller motsvarande krav som enligt 25 § 2 mom. lagen om placeringsfonder om att fondföretagets tillgångar skall hållas åtskilda från fondbolagets. (2.4.2004/226)

Ersättningsfondens likviditet skall vara tillräckligt tryggad med hänsyn till fondens verksamhet.

45 § (10.7.1998/518)
Uteslutning ur ersättningsfonden

Om ett värdepappersföretag inte har iakttagit vad som i lagen bestäms om ersättningsfonden eller de med stöd av denna lag utfärdade bestämmelserna och föreskrifterna eller ersättningsfondens stadgar, skall ersättningsfonden i enlighet med 34 § göra en anmälan om saken till finansinspektionen. Efter att ha fått anmälan skall finansinspektionen tillsammans med ersättningsfonden vidta de åtgärder som den anser vara nödvändiga för att rätta till saken.

Om det genom de åtgärder som nämns i 1 mom. inte kan säkerställas att ett värdepappersföretag uppfyller sina skyldigheter och om åsidosättandet av skyldigheterna måste anses vara en väsentlig förseelse, kan ersättningsfonden underrätta värdepappersföretaget om sin avsikt att utesluta det ur ersättningsfonden. Värdepappersföretaget kan uteslutas ur ersättningsfonden tidigast 12 månader efter att ersättningsfonden har tilldelat värdepappersföretaget en varning. Ersättningsfonden skall höra värdepappersföretaget före varningen och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden skall utverka Finansinspektionens samtycke till varningen och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden skall publicera uteslutningsbeslutet så som nämns i 43 § 1 mom. (27.6.2003/596)

De investerare tillhöriga fordringar som ett ur ersättningsfonden uteslutet värdepappersföretag innehar och förvaltar omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortsättningsvis solidariskt ansvarigt för betalningen av de investerare tillhöriga fordringar som det innehar och förvaltar, till dess att de till investeringstjänsterna anslutna fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

46 § (10.7.1998/518)
Marknadsföringsbegränsning och informationsskyldighet

Ett värdepappersföretag får inte i sin marknadsföring använda osanna eller vilseledande uppgifter om investerarskyddet. Värdepappersföretaget får i sin marknadsföring använda endast uppgifter som gäller det egna investerarskyddet.

Ett värdepappersföretag skall på finska och svenska ge alla investerare lättfattlig och tydlig information om det investerarskydd som gäller för fordringarna och om eventuella brister eller begränsningar i skyddet samt om väsentliga förändringar i dessa uppgifter. Ett till ersättningsfonden hörande kreditinstitut skall dessutom upplysa investerarna om huruvida dessas tillgångar skyddas av ersättningsfonden eller av insättningsgarantifonden.

Utöver vad som i 43 § bestäms om ersättningsfondens informationsskyldighet skall ett värdepappersföretag på begäran upplysa investerarna om de förutsättningar under vilka ersättning betalas samt om de åtgärder som investerarna skall vidta för att trygga sina fordringar.

Ett värdepappersföretag som har etablerat en filial i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall lämna de i denna paragraf angivna uppgifterna på de officiella språken i den medlemsstat där filialen finns.

47 § (10.7.1998/518)
Besvärsrätt

Ett värdepappersföretag har rätt att få ett av ersättningsfonden med stöd av denna lag fattat beslut upptaget till finansinspektionens prövning inom 30 dagar från beslutet.

7 kap

Särskilda stadganden

48 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ inom ett värdepappersföretag eller inom ett till samma konsolideringsgrupp som detta hörande företag, inom en sammanslutning av värdepappersföretag eller inom värdepappersföretagets ombud eller inom något annat företag som agerar för värdepappersföretagets räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon av värdepappersföretagets kunder eller hos kunder till företag som tillhör samma konsolideringsgrupp eller samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som värdepappersföretaget eller hos någon annan person med anknytning till värdepappersföretagets verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till värdepappersföretagets bolagsstämma eller till aktieägare som deltar i stämman. (25.1.2002/48)

Ett värdepappersföretag, dess holdingsammanslutning och ett finansiellt institut som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp samt en sammanslutning av värdepappersföretag är skyldiga att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana upplysningar.

Ett värdepappersföretag och ett företag som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskkontroll, om mottagaren omfattas av tystnadsplikten enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som ovan i detta moment bestäms om lämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999) och inte sådana uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet. (31.1.2003/79)

Utöver vad som bestäms i 3 mom. kan ett värdepappersföretag och ett företag som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett sådant företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som värdepappersföretaget, om den som tar emot uppgifterna berörs av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen. (25.1.2002/48)

5 mom. har upphävts genom L 21.7.2006/650. (21.7.2006/650)

Vad som i denna paragraf bestäms om tystnadsplikt gäller också den som när han utför sådana uppgifter som avses i 6 kap. har fått veta en omständighet som inte är offentliggjord eller en affärs- eller yrkeshemlighet om ett värdepappersföretags eller dess kunders ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden. (10.7.1998/518)

Ett värdepappersföretag har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till sådana arrangörer av offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen och till sådana optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, om upplysningarna är nödvändiga för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts dem. Ett värdepappersföretag har samma rätt att lämna upplysningar till sådana sammanslutningar med verksamhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som ordnar handel som motsvarar offentlig handel och till sådana sammanslutningar i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar optionsföretag. (13.5.2005/302)

49 § (30.1.1998/71)
Identifiering av kunder

Ett värdepappersföretag samt ett finansiellt institut som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp skall konstatera sina regelbundna kunders identitet och känna arten av kundens affärsverksamhet samt grunderna för att denne använder institutets tjänster. Om det är sannolikt att kunden handlar för någon annan persons räkning, skall identifieringen med tillbudsstående medel utsträckas också till denne.

Om identifiering av en kund gäller dessutom vad som bestäms i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall iakttas vid identifiering av en kund som avses i 1 mom.

50 § (30.1.1998/71)

50 § har upphävts genom L 30.1.1998/71.

51 §
Skadestånd

Den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller mot ersättningsfondens stadgar och härigenom orsakar skada, är skyldig att ersätta denna. (10.7.1998/518)

Jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga skall göras enligt 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

3 mom. har upphävts genom L 30.1.1998/71. (30.1.1998/71)

52 §
Förvaring av kundmedel

Om förvaring av medel som har överlämnats till ett värdepappersföretag för förvaring, placering eller annan förvaltning eller som har influtit vid försäljning av egendom gäller 4 kap. 5 a § värdepappersmarknadslagen. (8.5.1998/322)

Kundernas medel och egendom skall i bokföringen hållas åtskils från värdepappersföretagets kapitalbas och egendom samt förvaras på ett tillförlitligt sätt.

8 kap

Straffstadganden

53 §
Värdepappersbrott

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tillhandahåller investeringstjänster i strid med 4 eller 12 § eller i strid med 7 § i sin firma eller annars för att ange arten av sin verksamhet använder ordet värdepappersförmedlare, fondkommission eller bankir, skall för värdepappersbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

54 §
Värdepappersförseelse

Den som på något annat sätt än det som nämns i 53 § bryter mot 4, 7 eller 12 § skall för värdepappersförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

55 §
Brott mot tystnadsplikt som gäller värdepappersföretag

Till straff för brott mot tystnadsplikt som 48 § stadgar döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

56 § (30.1.1998/71)

56 § har upphävts genom L 30.1.1998/71.

56 a § (19.12.1997/1347)
Värdepappersföretags bokföringsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet upprättar bokslut eller koncernbokslut i strid med 4 kap., i strid med beslut som finansministeriet utfärdat med stöd därav eller i strid med finansinspektionens föreskrifter skall, om inte gärningen är straffbar som ett bokföringsbrott eller som ett bokföringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 9 eller 10 § strafflagen och om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, dömas till böter för värdepappersföretags bokföringsförseelse.

56 b § (19.12.1997/1347)
Brott mot bestämmelserna om finansiering av förvärv av värdepappersföretags egna aktier

Den som uppsåtligen bryter mot vad som i 16 a § föreskrivs om lån och säkerheter eller om emottagande av moderföretagets aktier, andelar, kapitallån, debenturer eller därmed jämförbara förbindelser som pant skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna om finansiering av förvärv av värdepappersföretags egna aktier, dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

56 c § (25.1.2002/48)
Brott mot bestämmelserna om förvärv av värdepappersföretags aktier eller andelar

Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 15 § 1 mom. eller utan finansinspektionens samtycke enligt 15 b § förvärvar aktier eller andelar skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om förvärv av värdepappersföretags aktier eller andelar dömas till böter.

9 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

57 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Genom denna lag upphävs lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89) jämte ändringar.

58 §
Fastställelse av värdepappersförmedlingsföretags verksamhetstillstånd

Statsrådet kan på ansökan av ett aktiebolag (värdepappersförmedlingsföretag), som när denna lag träder i kraft med koncession enligt lagen om värdepappersförmedlingsrörelse tillhandahåller sådana investeringstjänster som avses i 3 §, fastställa bolagets verksamhetstillstånd. I ansökan skall anges för vilka av de i 3 § nämnda investeringstjänsterna bolaget vill få sitt verksamhetstillstånd fastställt. Ett värdepappersföretag skall inom två månader efter att denna lag trätt i kraft ansöka om fastställelse av verksamhetstillståndet eller sluta tillhandahålla investeringstjänster. Om verksamhetstillstånd har sökts inom stadgad tid men inte fastställts inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft måste värdepappersföretaget sluta tillhandahålla investeringstjänster, om inte statsrådet av särskilda skäl förlänger tiden.

Ansökan om fastställelse av verksamhetstillstånd kan upptas till behandling innan denna lag träder i kraft. Också andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Den vars aktieinnehav i ett värdepappersföretag som ansöker om fastställelse av sitt verksamhetstillstånd, enligt 14 § den 31 dsfember 1995 har utgjort minst en tiondedel av bolagets aktiekapital eller medför minst en tiondedel av rösträtten i bolaget, eller någon annan person som annars har rätt att utöva därmed jämförbar bestämmanderätt i bolagets förvaltning, skall inom en månad efter lagens ikraftträdande underrätta bolaget om sin andel av det röstetal som bolagets aktier medför samt av bolagets aktiekapital.

Ett värdepappersförmedlingsföretag som ansöker om fastställelse av sitt verksamhetstillstånd skall i sin ansökan enligt 14 § 5 mom. uppge alla sådana i 4 mom. avsedda aktieägare och andra personer som det har vetskap om.

59 §
Minsta kapitalbas för värdepappersförmedlingsföretag

Vad 13 § stadgar om minsta startkapital gäller inte värdepappersförmedlingsföretag som avses i 58 § 1 mom. Ett värdepappersförmedlingsföretags kapitalbas får emellertid inte sjunka under den högsta referensnivå, om vars beräkning och rapportering finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter.

Värdepappersförmedlingsföretaget skall beräkna en ny referensnivå var sjätte månad. Bolagets styrelse skall inom två veckor efter att referensnivån för kapitalbasen har fastställts anmäla denna finansinspektionen. Till anmälan skall enligt vad finansinspektionen bestämmer fogas ett utlåtande av bolagets revisor.

Vad 1 mom. stadgar gäller till dess att bolagets aktiekapital uppfyller de krav som anges i 13 §.

Om ägarkontrollen i ett värdepappersförmedlingsföretag som avses i 1 mom. efter att denna lag har trätt i kraft övergår till någon annan, skall bolagets aktiekapital uppfylla de i 13 § angivna kraven inom en månad efter ägarkontrollens övergång, om inte ägarkontrollen har övergått genom arv. Om ägarkontrollen har övergått genom arv, skall arvtagaren ansöka om undantag hos finansinspektionen. På den lägre gränsen för värmepappersförmedlingsföretagets kapitalbas tillämpas härvid vad 1 mom stadgar. Undantaget gäller under den tid som finansinspektionen bestämmer, dock högst tio år. Undantaget gäller förvärv som sker före den 1 januari 2006.

Den till vilken ägarkontrollen i ett bolag som avses i 1 mom. har övergått skall omedelbart rapportera detta till finansinspektionen, om inte bolagets aktiekapital uppfyller de krav som anges i 13 §.

Om ett värdepappersföretags kapitalbas sjunker under den nivå som 1 mom. stadgar skall 42 § tillämpas.

60 §
Värdepappersföretags verksamhetstillstånd

Annat än i 58 § avsett företag, som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investeringstjänster enligt 3 §, skall inom tre månader efter att denna lag trätt i kraft ansöka om verksamhetstillstånd eller inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft upphöra med den lagstridiga verksamheten, om inte statsrådet av särskilda skäl förlänger tiden.

Ansökan om verksamhetstillstånd kan upptas till behandling innan denna lag träder i kraft.

Rådets direktiv 93/6/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1, 93/22/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27, RP 7/96, EkUB 10/96, RSv 96/96

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.1996/950:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1996.

Värdepappersföretag som när denna lag träder i kraft har verksamhetstillstånd för yrkesmässigt tillhandahållande av tjänster inom värdepappersområdet skall inom tre månader efter ikraftträdandet tillställa finansinspektionen en utredning som avses i 15 a §.

En ansökan om verksamhetstillstånd som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras så att den uppfyller de krav som denna lag ställer.

RP 150/1996, EkUB 20/1996, RSv 189/1996, Rådets direktiv 95/26/EG ; EGT nr L 168, 18.7.1995, s. 7

14.2.1997/156:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996, EkUB 24/1996, RSv 233/1996

13.6.1997/583:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 41/1997, EkUB 8/1997, RSv 58/1997

19.12.1997/1347:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 208/1997, EkUB 34/1997, RSv 215/1997

30.1.1998/71:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997, FvUB 26/1997, RSv 221/1997, Rådets direktiv 91/308/EEG

8.5.1998/322:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 209/1997, EkUB 1/1998, RSv 16/1998

10.7.1998/518:

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1998. Ersättningsfondens stadgar skall fastställas innan lagen träder i kraft.

2. Ett värdepappersföretag som när denna lag träder i kraft har verksamhetstillstånd enligt lagen om värdepappersföretag, anses ha blivit medlem i ersättningsfonden den dag då det ansöker om medlemskap i fonden.

3. Ett värdepappersföretag som när denna lag träder i kraft har verksamhetstillstånd enligt lagen om värdepappersföretag, men som inte inom en månad efter denna lags ikraftträdande har ansökt om medlemskap i ersättningsfonden, skall inom tre månader efter lagens ikraftträdande sluta tillhandahålla investeringstjänster.

4. Ersättningsfonden skall i enlighet med 36 § 4 mom. underrätta finansinspektionen om garantiavgifternas storlek inom tre månader efter denna lags ikraftträdande.

5. Garantiavgifterna skall avsättas till ersättningsfonden så att fondens kapital uppgår till det i 44 § bestämda minimibeloppet inom fem år efter att denna lag har trätt i kraft. Utan hinder av vad som i 36 § 5 mom. bestäms om försäkringens maximibelopp kan försäkringen under fem år efter lagens ikraftträdande täcka över hälften av fondens minimikapital, ifall försäkringen omedelbart täcker fondens minimikapital och tecknas inom tre månader efter lagens ikraftträdande.

6. Den ersättning som enligt 40 § 1 mom. kan betalas till en och samma investerare utgör till den 31 december 1999 nio tiondedelar av investerarens fordringsrätt på ett värdepappersföretag, dock ett markbelopp motsvarande högst 15 000 ecu.

7. De fordringar som investerare har i egenskap av kunder hos ett värdepappersföretags filial inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall till den 31 december 1999 ersättas upp till det belopp varmed de skulle ersättas enligt systemet för investerarskydd i den stat där filialen är etablerad, likväl högst till det belopp som ersättningsfondens skydd berättigar till.

8. Ett värdepappersföretag som har verksamhetstillstånd när denna lag träder i kraft skall inom sex månader efter lagens ikraftträdande ge samtliga investerare som är dess kunder de upplysningar som avses i 46 § 2 mom.

RP 56/1998, EkUB 11/1998, RSv 56/1998

29.1.1999/49:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

Ett värdepappersföretag som bedriver verksamhet som avses i 16 § 1 mom. 9 punkten och vars aktiekapital inte fyller de krav som anges i 13 § 2 mom. skall inom 12 månader efter att denna lag trätt i kraft öka sitt aktiekapital i överensstämmelse med kraven enligt denna lag eller upphöra att sköta förvaringsinstituts uppgifter.

RP 202/1998, EkUB 35/1998, RSv 219/1998

29.1.1999/106:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 209/1998, EkUB 37/1998, RSv 235/1998

15.9.2000/801:

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

RP 28/2000, EkUB 15/2000, RSv 80/2000

28.12.2001/1507:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Finansministeriet skall anmäla före denna lags ikraftträdande beviljade verksamhetstillstånd för registrering inom ett år från ikraftträdandet.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

28.12.2001/1521:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Tidsfristerna i 10 § 2 mom. i denna lag för beviljande av verksamhetstillstånd enligt 9 § tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft. En sammanslutning som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investeringstjänster enligt 3 § skall inom tre månader från lagens ikraftträdande ansöka om verksamhetstillstånd eller inom sex månader från ikraftträdandet upphöra med den lagstridiga verksamheten, om inte finansministeriet av särskilda skäl förlänger tiden för upphörandet med den lagstridiga verksamheten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2001, EkUB 22/2001, RSv 218/2001

25.1.2002/48:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001, EkUB 19/2001, RSv 215/2001

31.1.2003/70:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

Ett värdepappersföretag som när lagen träder i kraft bedriver inlåning av kundmedel skall inom 12 månader efter ikraftträdandet ansöka om rätt enligt 16 § 2 mom. 1 punkten att från kunder ta emot återbetalbara medel på konto eller upphöra med inlåningen av kundmedel.

Uppgifter enligt 16 b § 3 mom. och 29 § 2 mom. om sådana avtal om utläggning av verksamhet som varit i kraft vid lagens ikraftträdande skall meddelas Finansinspektionen inom sex månader efter att lagen har trätt i kraft.

RP 33/2002, EkUB 25/2002, RSv 202/2002

31.1.2003/79:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 174/2002, EkUB 26/2002, RSv 203/2002

27.6.2003/596:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en ansökan om verksamhetstillstånd har inkommit till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

5.12.2003/1015:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 44 § 1 mom. skall ersättningsfondens kapital täckas enligt denna lag senast tre månader efter att lagen trätt i kraft.

RP 114/2003, EkUB 5/2003, RSv 60/2003

2.4.2004/226:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003, GrUU 16/2003, EkUB 2/2004, RSv 12/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

30.7.2004/705:

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004, EkUB 12/2004, RSv 103/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

13.8.2004/754:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

13.5.2005/302:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 137/2004, EkUB 4/2005, RSv 28/2005

13.5.2005/303:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 137/2004, EkUB 4/2005, RSv 28/2005

21.7.2006/650:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

9.2.2007/135:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

På värdepappersföretag tillämpas 177– 184 § i kreditinstitutslagen. På värdepappersföretag tillämpas inte artiklarna 45 och 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut.

Denna lags 31 § skall inte före den 1 januari 2011 tillämpas på värdepappersföretag som enligt koncessionsvillkoren får tillhandahålla placeringstjänster endast med hjälp av derivat på råvarumarknaden.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG (32006L0048); EGT nr L 177, 30.6.2006, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG (32006L0049); EGT nr L 177, 30.6.2006, s. 201

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.