Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

28.6.1996/483

Lag om bestämmande av kommungränser inom Finlands territorialvatten (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad lagen om kommunindelning (73/77) stadgar skall kommungränserna inom det område som hör till Finlands territorialvatten, med undantag för de kommuner som hör till landskapet Åland, bestämmas så som stadgas i denna lag. Vad denna lag stadgar gäller även landområden som omges av territorialvattnet och insjövatten som omges av dessa landområden.

Lagen tillämpas på bestämmandet av kommungränser i fråga om sådana delar av territorialvattnet där gränserna inte har bestämts eller är oklara. Om så krävs för att gränserna skall bli tydliga och ändamålsenliga kan den gällande kommunindelningen ändras så att vattenområden om högst 5 000 hektar och landområden om högst 10 hektar överförs till eller från en kommun. Om bestämmandet av tydliga och ändamålsenliga gränser kräver en mera omfattande ändring i kommunindelningen, kan en sådan ändring göras utan hinder av denna lag i den ordning som stadgas i lagen om kommunindelning.

2 §

Territorialvattnet bestäms höra till den kommun vars huvudsakliga landområde ligger närmast det.

Utan hinder av 1 mom. skall gränserna mellan kommuner i havet bestämmas så att de får en ändamålsenlig utformning och i mån av möjlighet överensstämmer med de gränser som utmärker äganderätten till vattenområdena.

3 §

Nylands lantmäteribyrå, Egentliga Finlands lantmäteribyrå, Kymmenedalens lantmäteribyrå, Vasa lantmäteribyrå, Uleåborgs lantmäteribyrå och Lapplands lantmäteribyrå utarbetar förslag till bestämmande av sådana gränser som avses i 1 § för det territorialvatten som gränsar till kustområdena i respektive län.

Lantmäteriverkets centralförvaltning skall se till att till den del det i 1 § avsedda förslaget behövs för bestämmande av gränsen mellan kommuner som är belägna i olika län utarbetas förslaget endast av lantmäteribyrån i det ena länet.

4 §

Lantmäteribyrån skall hålla det färdiga förslaget jämte kartor offentligt uppsatt på kommunernas anslagstavlor under minst 30 dagar efter att det i en eller två tidningar med allmän spridning på orten meddelats att förslaget hålls framlagt.

Kommunerna och kommuninvånarna eller andra som anser att saken berör dem har rätt att framställa anmärkningar mot förslaget. Anmärkningarna skall lämnas in till lantmäteribyrån inom 30 dagar efter utgången av den tid under vilken förslaget var offentligt framlagt.

5 §

Beslut om bestämmande av kommungränser enligt denna lag fattas av de lantmäteribyråer som nämns i 3 § 1 mom., var och en till den del den berett förslaget till bestämmande av kommungräns.

Lantmäteribyråns beslut skall bestämmas att träda i kraft vid ingången av ett kalenderår och beslutet skall fattas före utgången av juni föregående år. Beslutet skall publiceras i officiella tidningen samt utan dröjsmål sändas för kännedom till inrikesministeriet, länsstyrelsen och de berörda kommunerna. Beslutet anses ha delgivits när det har publicerats i officiella tidningen.

6 §

Ändring i lantmäteribyråns beslut får sökas genom besvär av den kommun och ägaren till det område som ärendet gäller. Ändring söks hos länsrätten. I övrigt skall vid sökande av ändring lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) iakttas.

Besvär skall behandlas i brådskande ordning. Om den domstol som avgör besvären har ändrat lantmäteribyråns beslut, skall denna tillkännage domstolens beslut så som anges i 5 § 2 mom.

Förvaltningsdomstolar har kommit istället för länsrätterna. Se L om förvaltningsdomstolarna 430/1999. L om ändringssökande i förvaltningsärenden 154/1950 har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996.

7 §

Gränserna för de kommuner som gränsar till landskapet Åland skall bestämmas enligt denna paragraf.

Kommungränserna bestäms i två etapper. I första etappen bestäms gränserna mot landskapet Åland och i andra etappen gränserna mellan kommunerna.

I frågor som gäller förslag till och beslut om bestämmande av gränserna mot landskapet Åland skall Ålands landskapsstyrelse bli hörd. Vad denna lag stadgar om kommuner och kommuninvånare gäller också landskapet Åland och dess invånare vid behandling av ett ärende som avses i detta moment. Därutöver gäller 2 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland (1144/91).

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Lagen är i kraft till den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 55/96, FvUB 7/96, RSv 82/96

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.