Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

4.4.1996/248

Förordning om registerförvaltningen (upphävt)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2020. Se L 304/2019 10 §.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 4 § lagen den 15 mars 1996 om registerförvaltningen (166/96):

1 § (29.12.2009/1700)
Registerförvaltningens myndigheter

Befolkningsregistercentralen är underställd finansministeriet.

Magistraterna är lokala registerförvaltningsmyndigheter som är underställda regionförvaltningsverket.

I landskapet Åland sköter Statens ämbetsverk på Åland uppgiften som lokal registerförvaltningsmyndighet.

2 § (16.11.2006/1007)

2 § har upphävts genom F 16.11.2006/1007.

3 § (26.11.1999/1065)
Befolkningsregistercentralens uppgifter

Befolkningsregistercentralens uppgift är att utveckla metoderna för folkbokföringen, styra de lokala folkbokföringsmyndigheterna och utföra andra till folkbokföringen hörande uppgifter som enligt gällande bestämmelser ankommer på den. Befolkningsregistercentralen har dessutom andra registerföringsuppgifter samt uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar samt elektroniska identitetskort och certifierad elektronisk kommunikation inom statsförvaltningen enligt vad som bestäms särskilt om dem.

4 §
Magistraternas uppgifter

Magistraternas uppgift är att svara för befolkningsdata inom sina verksamhetsomrefen och sköta andra folkbokföringsuppgifter som hör till magistraterna samt uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar enligt vad som stadgas särskilt.

Magistraterna är förmyndarmyndigheter och sköter allmänna förvaltningsuppgifter och serviceuppgifter enligt vad som bestäms särskilt om dem. (21.5.2015/617)

En tjänsteman vid en magistrat kan sköta uppgifter som hör till en vigselmyndighet, notarius publicus eller ett offentligt köpvittne enligt vad som stadgas särskilt.

5 § (20.6.2012/328)
Styrgruppen för magistraterna

Styrningen och uppföljningen av omfattande utvecklingsprojekt som har samband med magistraternas verksamhet samt ärenden som gäller samordning av verksamheten inom de olika förvaltningsområdena behandlas i styrgruppen för magistraterna, som finansministeriet tillsätter för två år i sänder. Styrgruppen behandlar magistraternas strategidokument och strukturen av det strategiska resultatavtal som uppgörs som grund för resultatförhandlingarna med magistraterna, samt ram- och budgetförslag som gäller magistraternas omkostnadsmoment.

I styrgruppen finns representanter för finansministeriet, justitieministeriet, Befolknings-registercentralen, enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland, magistraterna samt de organisationer som representerar magistraternas personal. (13.12.2018/1099)

6 § (20.6.2012/328)
Resultatstyrning

Finansministeriet godkänner Befolkningsregistercentralens och magistraternas strategidokument.

Ministeriet godkänner på Befolkningsregistercentralens förslag ämbetsverkets resultatmål.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland godkänner magistraternas resultatmål på basis av magistraternas strategidokument.

7 § (29.12.2009/1700)
Anslag

Finansministeriet anvisar ett anslag för Befolkningsregistercentralen för dess verksamhet samt anslag för enheten för styrning och utveckling av magistraterna att fördelas mellan magistraterna för registerförvaltningens verksamhet.

8 § (16.11.2006/1007)

8 § har upphävts genom F 16.11.2006/1007.

9 § (29.12.2009/1700)
Förordnande av ställföreträdare för magistratens chef

Vid förhinder för chefen för magistraten är ställföreträdare för honom eller henne den tjänsteman vid magistraten som bestäms i arbetsordningen. På framställning av magistraten får dock enheten för styrning och utveckling av magistraterna till ställföreträdare förordna chefen för eller en häradsskrivare eller någon annan tjänsteman vid en annan magistrat med dennes samtycke.

10 § (1.7.2015/844)
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid registerförvaltningen är för

1) magistratens chef juris kandidatexamen eller juris magisterexamen, förtrogenhet med verksamhetsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

2) häradsskrivare juris kandidatexamen eller juris magisterexamen och förtrogenhet med verksamhetsområdet.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsten som notarius publicus utfärdas särskilt.

10 a § (8.10.2015/1255)
Särskilda behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper vid magistraten

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) är de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för två tjänster som häradsskrivare vid magistraten i Nyland, för en tjänst som häradsskrivare vid magistraten i Sydvästra Finland och för tre tjänster som häradsskrivare vid magistraten i Västra Finland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. (13.12.2018/1099)

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs det om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper hos övrig personal vid magistraterna i Nyland, Sydvästra Finland och Västra Finland.

11 § (5.5.2011/412)
Inrättande och tillsättande av tjänster

Överdirektören för Befolkningsregistercentralen utnämns av statsrådet. Övrig personal anställs av Befolkningsregistercentralen.

Tjänsten som magistratens chef inrättas och dras in,tjänstebenämningen ändras och chefen utnämns av enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland. Övrig personal anställs av magistraten.

12 §
Beslut om vissa personalärenden vid magistraterna

Om tjänstledighet och bisysslotillstånd som beviljas en tjänsteman vid en magistrat, varning som ges en tjänsteman, permittering av en tjänsteman, ändring av ett tjänsteförhållande till tjänst på deltid, uppsägning enligt 27 § statstjänstemannalagen (750/94) samt ärenden som gäller ekonomisk förmån och ersättning för kostnader på grund av tjänsteförhållande beslutar den utnämnande myndigheten. Om utnämnande av en tjänsteman till ett tjänsteförhållande för viss tid enligt 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen beslutar den myndighet som skulle utnämna en tjänsteman till motsvarande tjänst.

13 § (16.11.2006/1007)

13 § har upphävts genom F 16.11.2006/1007.

14 § (16.11.2006/1007)
Personalarrangemang vid sammanslagning av magistrater

Vid sammanslagning av magistrater överförs en magistrats tjänster och personal till den sammanslagna magistraten.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

16 §
Övergångsstadganden

Dispens från behörighetsvillkor vilken beviljats innan denna förordning träder i kraft gäller också sådana tjänster inom registerförvaltningen som avses i förordningen.

Mandattiden för den delegation för befolkningsboksärenden som tillsatts enligt de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft varar till utgången av år 1997.

När denna förordning träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga vid registerbyråerna till behöriga magistrater och i landskapet Åland till länsstyrelsen.

Ikraftträdelsestadganden:

21.2.1997/175:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Åtgärder som verställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

5.9.1997/845:

Denna förordning träder i kraft den 10 september 1997.

26.11.1999/1065:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.11.2000/991:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

16.11.2006/1007:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Vid de magistrater som inte år 2007 sammanslås med en annan magistrat med stöd av inrikesministeriets förordning om ändring av 2, 3 och 4 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden (536/ 2006) ändras vid denna förordnings ikraftträdande genom länsstyrelsens beslut tjänstebenämningen för en häradsskrivare som har varit chef för magistraten till tjänstebenämningen chef för magistraten. Tjänsten som chef för magistraten besätts vid den sammanslagna magistraten när sammanslagningen träder i kraft. Den häradsskrivare som varit chef för magistraten och som inte utnämns till chef för den sammanslagna magistraten fortsätter i tjänsten som häradsskrivare vid den sammanslagna magistraten.

Dispens från behörighetsvillkor vilken beviljats före förordningens ikraftträdande gäller också de tjänster inom registerförvaltningen som avses i denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

13.3.2008/147:

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18.12.2008/936:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

En konsumentrådgivare som Konsumentverket med stöd av 8 § 2 mom. i konsumentrådgivningslagen (800/2008) utnämner till en konsumenträttsrådgivartjänst som grundas vid magistraten, är utan hinder av denna förordning fortfarande beträffande denna tjänst behörig i fråga om språkkunskaperna.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2009/1700:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

5.5.2011/412:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland kan vid de magistrater som avses i 1 § 2-10 punkten i statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden (217/2011) inrätta tjänsten som chef och utnämna tjänstemännen till tjänsterna innan denna förordning träder i kraft. När dessa tjänster tillsätts första gången kan de tillsättas utan att förklaras lediga. Tjänsterna inrättas från och med den 1 januari 2012. Tjänstebenämningen för chefen vid den sammangående magistraten ändras genom beslut av enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland till häradsskrivare när denna förordning träder i kraft, om nämnda chef för magistraten inte utnämns till chef för den sammanslagna magistraten.

En häradsskrivare som med stöd av 14 § överförs till den sammanslagna magistraten är, trots bestämmelserna i denna förordning, i fråga om språkkunskaperna behörig för tjänsten som häradsskrivare vid en magistrat som avses i 10 a § 1 mom. 2 punkten.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1.12.2011/1201:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2011.

20.6.2012/328:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

21.5.2015/617:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

1.7.2015/844:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

8.10.2015/1255:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

13.12.2018/1099:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.