Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

18.12.1995/1598

Förordning om registrering av fordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 2.3.2007/233, som gäller fr.o.m. 2.11.2007.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 84 och 108 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) samt 21 § lagen den 18 december 1995 om koncession för besiktning och registrering av fordon (1593/95), av dessa lagrum 84 § i förstnämnda lag sådan denna paragraf lyder ändrad genom lagen av den 15 september 1989, den 6 november 1992 och den 18 december 1995 (818/89, 989/92 och 1594/95) samt 108 § sådan den lyder i nämnda lag av den 6 november 1992:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller registrering av fordon som avses i 2 kap. fordonslagen (1090/2002) (19.12.2002/1246)

2. Om bilskatt som skall betalas för fordon och om skattefri användning av fordon i trafiken stadgas i bilskattelagen (1482/94).

3. Om registrering av fordon och förande av register i landskapet Åland stadgas särskilt.

4. Denna förordning tillämpas på militärfordon, om inte något annat bestäms genom förordning av försvarsministeriet med stöd av fordonslagen. (19.12.2002/1246)

5 mom. har upphävts genom F 19.12.2002/1246. (19.12.2002/1246)

2 § (19.8.2004/790)
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),

b) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998),

c) den som utför registrering Fordonsförvaltningscentralen och en behörig avtalsregistrerare enligt ett avtal som avses i 6 § i den lag som nämns i b-punkten,

d) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

e) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till registerföraren före den första registreringen,

f) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

g) ändringsregistrering en av den som utför registrering utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

h) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

i) registreringsintyg en handling av den som utför registrering som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för lämnande av registreringsanmälan,

j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare upprättad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp godkänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG eller att en traktor motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 74/150/EEG,

k) förhandsanmälningsintyg en av Fordonsförvaltningscentralen given handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

l) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

m) registreringsskylt en skylt som skall fästas på fordonet och som anger fordonets registreringstecken och som kan ha nationalitetsbeteckning i vänstra kanten,

n) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till den som utför registrering,

o) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen,

p) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

q) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

r) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

s) skrotningsintyg ett sådant intyg som avses i 7 § i statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004).

2 kap (18.12.2003/1117)

(18.12.2003/1117)

2 kap. har upphävts genom F 18.12.2003/1117.

3 kap

Förhandsanmälan

5 § (25.9.1998/705)
Förfarandet vid förhandsanmälan

1. En i 65 § fordonslagen avsedd förhandsanmälare kan till registret göra en förhandsanmälan om ett nytt fordon, som inte skall genomgå registreringsbesiktning, om det är fråga om

a) fordon av kategori M1, L eller T för vilket ett intyg om överensstämmelse har utfärdats,

b) fordon av sådan typ som i Finland genomgått typgodkännande av små serier, eller

c) annat fordon än fordon av kategori M1 som är av i Finland nationellt typgodkänd typ.

(19.12.2002/1246)

2. Innan ett fordon som avses i 1 mom. a-, b- eller c-punkten förhandsanmäls skall över fordonsmodellen eller fordonstypen till Fordonsförvaltningscentralen göras en anmälan som omfattar åtminstone de tekniska data som skall antecknas i registret och andra uppgifter som påverkar bilskatten (anmälan med typuppgifter). (19.12.2002/1246)

3 mom. har upphävts genom F 19.12.2002/1246. (19.12.2002/1246)

4. Förhandsanmälan skall göras med hjälp av automatisk databehandling. Ett fel som inträffat vid förhandsanmälningen kan korrigeras före den första registreringen på basis av en ny anmälan som förhandsanmälaren gör med förhandsanmälningsintyget.

6 §
Registreringstecken och förhandsanmälningsintyg

Sedan ett fordon har förhandsanmälts reserveras för fordonet ett registreringstecken och tillställs den som gjort förhandsanmälan registreringsskyltar som innehåller registreringstecknet i fråga samt ett förhandsanmälningsintyg, som har en teknisk del med tekniska data om fordonet och en anmälningsdel för den första registreringen av fordonet.

4 kap

Den första registreringen och omregistrering

7 § (19.12.2002/1246)
Registreringsskyldighet

För fullgörande av den registreringsskyldighet som föreskrivs i 8 § fordonslagen skall beträffande ett motordrivet fordon som används i trafik och ett släpfordon som är lämpat att kopplas till ett sådant fordon eller fordonets släpvagn göras en registreringsanmälan så som föreskrivs i denna förordning.

8 § (18.12.2003/1117)
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) andra terrängfordon än snöskotrar,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för produktion av skörd, skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till fordon i kategori L, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

d) släpanordningar,

e) slädar.

2. Fordon som har registrerats utomlands och fordon med provnummerskyltar får under de förutsättningar som bestäms i 46–48, 48 a, 49–51, 51 a, 51 b och 52–56 § användas i Finland utan att de anmäls till registret. Detsamma gäller användning av ett fordon med förflyttningstillstånd. (30.12.2004/1334)

3. Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att registreringsanmälan behöver göras.

9 § (14.12.2006/1181)
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att

a) en utredning företes över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts,

b) en tillbörlig skriftlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

c) fordonet är försett med ett av tillverkaren, en myndighet eller ett besiktningsställe givet tillverkningsnummer,

d) för fordonet har tagits trafikförsäkring,

e) fordonet har förhandsanmälts eller registreringsbesiktigats eller att för fordonet givits ett typregisterutdrag,

f) i 3 kap. i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003) nämnda uppgifter om fordonet eller motsvarande uppgifter meddelas registret för anteckning.

2. Den utredning som avses i 1 mom. a-punkten behöver inte företes i samband med den första registreringen av ett fordon som har förhandsanmälts till registret.

10 § (18.12.2003/1117)
Förutsättningar för omregistrering

För omregistrering av ett fordon förutsätts att

a) tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

b) för fordonet har tagits trafikförsäkring,

c) fordonet är besiktigat,

d) eventuell fordonsskatt har betalts för fordonet,

e) eventuell motorfordonsskatt har betalts för fordonet,

f) i 3 kap. statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret nämnda uppgifter om fordonet i tillämpliga delar meddelas registret för anteckning,

g) en utredning över tidigare registrering av fordonet vid behov företes.

5 kap

Ändringsregistrering

11 § (12.2.1999/186)
Anmälningsskyldighet

1. Om äganderätten till ett fordon övergår till någon annan eller innehavaren byts eller andra uppgifter som på basis av registreringsanmälan skall införas i registret ändras, skall en registreringsanmälan angående ändringen göras så som i denna förordning bestäms.

2. Registreringsanmälan behöver dock inte göras när det är fråga om

a) ändring av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun eller en persons frånfälle,

b) en sådan ändring av ett fordons konstruktion eller utrustning som har godkänts vid en ändrings- eller kopplingsbesiktning,

c) en sådan ändring av konstruktion eller utrustning som inte behöver vara godkänd vid en ändringsbesiktning.

12 § (19.12.2002/1246)
Förutsättningar för godkännande av ändringsregistrering

Om förutsättningar för godkännande av ändringsregistrering bestäms i fordonslagen

13 § (19.12.2002/1246)

13 § har upphävts genom F 19.12.2002/1246.

6 kap

Avregistrering av fordon

14 § (19.8.2004/790)
Fordon som skall avregistreras

1. En registreringsanmälan om avregistrering av ett fordon skall göras, om

a) det registrerade fordonet har förstörts,

b) fordonet har registrerats utomlands,

c) det registrerade fordonet av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland,

d) en snöskoter inte längre används på väg, i terräng eller på is,

e) ett fordon har överlåtits till en insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen (1072/1993).

2. I samband med en anmälan enligt 1 mom. skall fordonets registreringsskyltar återställas. Registreringsskyltarna för ett fordon som lösts in på basis av försäkring på grund av att fordonet har förstörts eller skadats, för vars del Statskontoret meddelat att det skall avregistreras, som har övergått i en kommuns ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975) eller som förts till en insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen behöver dock inte återställas, men de skall bevisligen förstöras.

3. Tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att avlägsna registreringsskyltarna från fordon som permanent förs ut ur Finland. När registreringsskyltarna avlägsnats skall detta meddelas Fordonsförvaltningscentralen, som skall avregistrera fordonet.

15 §
Avregistreringsdatum

Ett fordon antecknas som avregistrerat från den dag då avregistreringsanmälan har inlämnats, om inte något annat datum av särskilda skäl skall antecknas som det verkliga avregistreringsdatumet för fordonet.

16 § (19.8.2004/790)

16 § har upphävts genom F 19.8.2004/790, som träder i kraft den 1.9.2004.

17 § (19.8.2004/790)
Icke avhämtade registreringsintyg eller registreringsskyltar

I registret skall göras en anteckning om att registreringsintyget och skyltarna givits till den som utför registrering eller till den som innehar koncession för besiktning. Om den som innehar koncession inte har rätt att göra anteckningen, skall han ofördröjligen meddela Fordonsförvaltningscentralen att registreringsintyget och skyltarna har överlämnats. Med registreringsintyg och registreringsskyltar från avregistrerade fordon förfars på det sätt som Fordonsförvaltningscentralen föreskriver.

7 kap

Bestämmelser om registreringsanmälan

18 § (19.8.2004/790)
Registreringsanmälan

1. En anmälan enligt 4, 5 eller 6 kap. skall göras på den senast givna, gällande

a) anmälningsdelen till förhandsanmälningsintyget, om det är fråga om första registrering av ett förhandsanmält fordon,

b) del II till registreringsintyget, om det är fråga om ändringsregistrering eller avregistrering,

c) del II till intyget över registreringsbesiktning, om det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält fordon,

d) del II till intyget över registreringsbesiktning eller registreringsintyg, om det är fråga om omregistrering av ett fordon, eller

e) typregisterutdraget om det är fråga om första registrering av ett typgodkänt och icke förhandsanmält fordon som inte tidigare har registrerats någon annanstans och registreringen kan ske utan registreringsbesiktning.

2. Om en sådan handling som avses i 1 mom. har förkommit, skall anmälan göras på en ny handling som skaffas hos den som givit handlingen i fråga.

3. Anmälan om fordon som avses i 14 § 2 mom. kan göras på en avregistreringsblankett eller ett skrotningsintyg som fastställts av Fordonsförvaltningscentralen eller med hjälp av automatisk databehandling.

4. Till registreringsanmälan skall fogas behövliga utredningar om uppfyllandet av villkoren i 9, 10 och 12 §.

19 § (19.8.2004/790)
Anmälningsskyldig

1. Ägaren till ett fordon skall göra en registreringsanmälan som gäller första registrering, omregistrering och avregistrering samt övergång av äganderätten eller tillfogande eller byte av innehavare. En anmälan om avregistrering enligt 14 § 1 mom. e-punkten kan göras av en i 18 l § i avfallslagen avsedd insamlare eller förbehandlare. Fordonets förra ägare kan meddela den nya ägarens namn för anteckning i registret, om den nya ägarens adress och fordonets överlåtelsedatum samtidigt anmäls. Den förra ägaren till en snöskoter, moped eller lätt fyrhjuling behöver dock inte i detta sammanhang meddela den nya ägarens adress. Fordonets förra innehavare kan göra anmälan om avlägsnande av anteckningen om sitt innehav.

2. Andra registreringsanmälningar än sådana som avses i 1 mom. kan även göras av fordonets innehavare.

3. Registreringsanmälan skall undertecknas av den som gör anmälan. Den som överlåter fordonet och överlåtelsetagaren skall underteckna anmälan om övergång av äganderätten.

4. Om fordonets tidigare ägare har överlåtit fordonet till en okänd, kan Fordonsförvaltningscentralen på den tidigare ägarens anmälan, efter att ha fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen, i registret göra en anteckning om överlåtelsen av fordonet till den okända. Om det inte går att få en tillförlitlig utredning om tidpunkten för överlåtelsen, anses överlåtelsen ha ägt rum den dag Fordonsförvaltningscentralen fått ägarens anmälan jämte en utredning om överlåtelsen som Fordonsförvaltningscentralen anser vara tillförlitlig.

20 §
Minderårig eller utomlands bosatt ägare

1. Om en minderårig, som inte innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet i fråga, anmäls som ägare till fordonet, skall samtidigt även den innehavare som vid anmälningstidpunkten använder fordonet och som har körkort som berättigar till framförande av fordonet anmälas.

2. Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon som får framföras utan körkort och han på grund av sin ålder inte får framföra fordonet, skall samtidigt även den innehavare som använder fordonet och som på grund av sin ålder får framföra fordonet anmälas.

3. Om ägaren till ett fordon som används i Finland är bosatt utomlands, skall för fordonet anmälas den i Finland bosatta innehavare som använder fordonet.

21 § (6.5.2004/340)
Mottagningsplatser för registreringsanmälningar och registreringsskyltar

1. Registreringsanmälan skall inlämnas till den som utför registrering. Samtidigt skall del I till registreringsintyget eller intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintygets tekniska del företes. Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som mottagit anmälan har gjort på del I till registreringsintyget eller intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintygets tekniska del berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registreringsintyget har anlänt, dock högst 30 dagar. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden. Den som utför registrering kan för fordonet utfärda ett interimsintyg som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget.

2. Då anmälan om avregistrering av ett fordon inlämnas skall den som mottar anmälan anteckna datum för mottagandet av registreringsskyltarna på del I och II till registreringsintyget.

3. Den som utför registrering kan av särskilda skäl utan hinder av vad som bestäms i 1 och 2 mom. ta emot en registreringsanmälan fastän del I till registreringsintyget eller intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintygets tekniska del inte företes.

22 § (6.5.2004/340)
Anmälningstid

1. Registreringsanmälan skall inlämnas inom sju dagar efter det den ändring som skall antecknas i registret inträffat. Om registreringsintyget då ändringen inträffar på grund av tidigare registrering innehas av den som utför registrering, skall registreringsanmälan inlämnas inom 14 dagar från det utskrivningsdatum som antecknats på registreringsintyget.

2. Om inte fordonets ägare eller innehavare inom 30 dagar från det registreringsanmälan inlämnats fått ett nytt registreringsintyg, är ägaren eller innehavaren skyldig att av den som utför registrering inom sju dagar begära ett nytt registreringsintyg i stället för det som förkommit vid behandlingen av ärendet.

23 § (12.2.1999/186)
Anteckning av registreringen

Den som utför registrering skall kontrollera en anmälan som lämnats in och dess bilagor. Den som utför registrering skall anteckna fordonet eller de ändringar som skett i uppgifterna om fordonet i registret på basis av de uppgifter som den anmälningsskyldige givit, då villkoren i 4, 5 eller 6 kap. uppfylls. Om fordonet inte förhandsanmälts, ger den som utför registrering fordonet ett registreringstecken och registreringsskyltar i samband med den första registreringen. För ett avregistrerat fordon ges ett registreringstecken i samband med omregistreringen.

24 § (6.5.2004/340)
Datum för registreringsbeslut

Som datum för ett registreringsbeslut anses den dag då registreringsintyget överlåtits eller inlämnats för vidarebefordran av posten.

25 §
Fästande av skyltar

Registreringsskyltarna för ett fordon får inte fästas på fordonet förrän registreringsanmälan om första registrering eller omregistrering har inlämnats.

8 kap (23.12.1998/1100)

(23.12.1998/1100)

8 kap har upphävts genom L om registrering av fordon 23.12.1998/1100.

9 kap

Registreringsintyg (6.5.2004/340)

30 § (6.5.2004/340)
Utfärdande av registreringsintyg

1. För ett fordon som har antecknats i registret utfärdar den som utför registrering åt ägaren eller med hans eller hennes samtycke åt innehavaren ett registreringsintyg som innehåller uppgifter om fordonet samt om ägaren och innehavaren samt del I som innehåller tekniska data om fordonet och del II för ändringsanmälan eller anmälan om avregistrering av fordonet.

2. För användning i trafik kan den som utför registrering av grundad anledning ge en sådan kopia av del I till registreringsintyget som gäller en bestämd tid. Om skyldigheten att förete denna kopia gäller vad som bestämts om skyldigheten att förete del I av registreringsintyget.

31 § (14.12.2006/1181)
Skyldighet att förvara och medföra registreringsintyg

1. Ett registreringsintyg skall förvaras omsorgsfullt. Del I till det senast utfärdade registreringsintyget skall medföras när fordonet används i trafik och vid uppmaning företes för en myndighet som övervakar trafiken. Då en släpvagn och ett hyrt fordon framförs skall antingen del I till registreringsintyget eller en högst sex månader tidigare bestyrkt kopia därav medföras.

2. Om registreringsintyget har överlämnats vid registreringsbesiktningen skall en kopia av del I medföras, i vilken besiktningsförrättaren har antecknat att registreringsintyget har omhändertagits.

32 § (6.5.2004/340)
Förkommet registreringsintyg

Har ett registreringsintyg eller en del därav förkommit eller förstörts, skall en skriftlig anhållan om ett nytt intyg göras hos den som utför registrering. Samtidigt skall det skriftligen redogöras för hur intyget eller en del av det förkommit.

10 kap

Registreringsskyltar

33 § (12.2.1999/186)
Överlämnande av registreringsskyltar

1. Sedan ett fordon har förhandsanmälts ges fordonets registreringsskyltar till den som har gjort förhandsanmälan. I annat fall ger den som utför registrering registreringsskyltarna i samband med den första registreringen och för ett avregistrerat fordon i samband med omregistreringen.

2. För bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. Av särskilda skäl kan Fordonsförvaltningscentralen ge en extra registreringsskylt för ett fordon.

34 § (24.8.2000/764)
Fastsättning och användning av registreringsskyltar

1. Registreringsskyltarna skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30° så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker dem. Registreringsskylten skall vid behov förses med underlag eller inramas så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas och på den får inte fästas klistermärken eller andra märken eller skyltar.

2. Ändarna på de skruvar som fäster registreringsskyltarna skall målas i samma färg som skyltens botten eller täckas med en propp i samma färg som botten.

3. För ett fordon får inte användas och på det inte fästas andra registreringsskyltar än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som på ett vilseledande sätt påminner om en registreringsskylt, ett registreringstecken, ett förflyttningsmärke eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.

4. Registreringsskyltarna skall hållas i ett sådant skick att registreringstecknet kan läsas utan svårighet i trafiken.

5. Registreringsskyltar på en bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas vid en skild gul ram med upphöjd kant vars bredd är 20 mm och som omger skyltarna.

35 § (6.5.2004/340)
Förkomna eller förstörda registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, skall när en ny skylt beställs tillämpas vad som i 32 § bestäms om ett nytt registreringsintyg. Den som utför registrering kan genom att på del I till registreringsintyget göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts ge tillstånd till att med avvikelse från 34 § i högst en månads tid på fordonet använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden.

36 § (24.8.2000/764)
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, fordon i kategori L och släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt registreringsskyltarna för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e och släpvagnar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters diplomatiska beskickningar och konsulat med utsänd konsul samt andra beskickningar i samma ställning samt på fordon som tillhör en diplomatisk representant, utsänd konsul eller någon som jämställs med dessa upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria fordon som tillhör nämnda beskickningar och medlemmar av deras personal upptar bokstaven C och högst fem siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

e) registreringsskyltarna för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten,

f) för ett fordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning, om ett i Finland registrerat fordon tidigare har haft sådana skyltar eller om ett från utlandet importerat fordon har tagits i bruk före 1972; av Fordonsförvaltningscentralen givna registreringsskyltar som är speciellt avsedda för museifordon ges inte åt andra fordon än fordon som är registrerade som museifordon.

(3.7.2003/674)

2. Registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon upptar nationalitetsbeteckning, ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör.

3. En tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

4. En provnummerskylt upptar ordet KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten.

5. Siffror i registreringsskyltar avskiljs från bokstäver i registreringskylter med ett streck.

36 a § (24.8.2000/764)
Fastställande av registreringstecken

1. För ett fordon ges ett registreringstecken som fastställs slumpmässigt, om inte något annat föreskrivs i 36 §. Fordonsförvaltningscentralen kan likväl på ansökan för ett fordon ge ett visst registreringstecken (specialtecken). Registreringsskyltar som upptar ett specialtecken överlåts av den som utför registrering.

2. På ansökan som tillställts den som utför registrering kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Ett registreringstecken av detta slag betraktas inte som ett specialtecken.

37 § (24.8.2000/764)
Nationalitetsbeteckning

1. Registreringsskyltar enligt 36 § 1 mom. a-punkten för bilar, motorcyklar och släpvagnar samt exportregistrerade fordon upptar en nationalitetsbeteckning enligt definitionen i bilagan till rådets förordning (EG) nr 2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade så att den i artikel 2 första stycket i förordningen avsedda beteckningen för den medlemsstat där fordonet är registrerat är FIN.

2. På ansökan ges för bilar, motorcyklar och släpvagnar registreringsskyltar som saknar den nationalitetsbeteckning som avses i 1 mom. På ansökan kan sådana skyltar bytas till skyltar som avses i 1 mom.

3. Om en sådan nationalitetsbeteckning som förutsätts i den internationella vägtrafikkonventionen används på ett fordon skall den uppta bokstäverna FIN i svart på vit ovalformad botten. Ovalens vågräta diameter skall vara minst 175 mm och lodräta diameter minst 115 mm. Bokstävernas höjd skall vara 80 mm och streckbredden 10 mm. Till nationalitetsbeteckningen får inte fogas en flagga eller något annat märke.

11 kap

Exportregistrering

38 § (23.12.1999/1242)
Förutsättningar för exportregistrering

1. Ett registreringspliktigt tidigare oregistrerat fordon som överlämnas i Finland och förs ut ur landet för att användas i en annan stat får registreras interimistiskt (exportregistrering) för utförsel ur landet.

2. Även ett annat än ett i 1 mom. avsett fordon får registreras interimistiskt för att transporteras från Finland till registreringslandet samt för att bli förevisat, för att delta i en tävling eller en varudemonstration utomlands eller av andra särskilda skäl.

3. Om inte Fordonsförvaltningscentralen i enskilda fall bestämmer annat, skall ett fordon som skall exportregistreras godkännas vid registreringsbesiktningen före exportregistreringen. Ett fordon behöver dock inte visas upp för godkännande vid registreringsbesiktning, om

a) exportregistreringen görs med förhandsanmälningsintyg,

b) en tävlingsbil i tävlingsgrupp N eller A som är avsedd för tävlingar på minst europamästerskapsnivå och som har ett giltigt intyg över den nämnda klassificeringen utfärdat av en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport exportregistreras för en biltävling.

4. Ett halvfärdigt fordon som skall exportregistreras och som skall få sin utrustning utomlands kan godkännas vid registreringsbesiktningen, om fordonets brister inte försämrar trafiksäkerheten under transporten.

39 § (23.12.1999/1242)
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon skall göras hos Fordonsförvaltningscentralen. Till ansökan skall i tillämpliga delar fogas utredningar om de omständigheter som i 9 och 10 § samt 38 § 3 mom. b-punkten anges som förutsättningar för registreringen.

40 §
Exportskyltar och exportregistreringsintyg

Fordonsförvaltningscentralen utfärdar för ett exportregistrerat fordon särskilda skyltar (exportskyltar) och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). På exportregistreringsintyget antecknas inte de förändringar som inträffat i uppgifterna om fordonet. Om exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar.

41 § (23.5.1997/449)
Exportregistreringens giltighetstid

1. Exportregistreringen gäller till utgången av den mot registreringsbeslutet svarande kalendermånaden det år som följer efter registreringen. På begäran av sökanden kan det bestämmas att giltighetstiden skall vara kortare. Exportregistreringen av ett fordon som avses ovan i 38 § 2 mom. gäller dock endast den tid som behövs för det ändamål som nämns i momentet.

2. Ett exportregistrerat fordon får före exporten användas i Finland endast för förflyttning av fordonet från överlåtelseorten till exportorten eller till färd i anknytning till att ägaren flyttar ut ur landet till ägarens hemort och därifrån vidare till exportorten.

3. Ett exportregistrerat fordon får utan hinder av 2 mom. användas tillfälligt i Finland av skäl som skall betraktas som tvingande, för en sedvanlig semesterresa eller för en därmed jämförbar kortare vistelse, dock inte under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller omedelbart föregår flyttningen till landet. Ett villkor för användningen är att det i handlingarna finns en sådan anteckning om dagarna för inresan till och utresan från landet som tullmyndigheten gjort på begäran av fordonets ägare eller innehavare.

12 kap

Registrering för bilinteckning

42 § (18.12.2003/1117)
Fordon som skall antecknas i registret

1. För bilinteckning får i fordonstrafikregistret på ansökan antecknas följande fordon, vilka av den orsak som avses i 8 § fordonslagen inte har antecknats i registret:

a) lastbilar, släpvagnar som godkänts för koppling till lastbil, bussar, traktorer och motorredskap på villkor att fordonets mått eller massa överskrider de värden som är tillåtna i vägtrafik, och

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, traktorer och motorredskap med metallhjul eller metallband samt motorredskap och traktorer som är avsedda att styras av gående.

2. I registret antecknas i tillämpliga delar de uppgifter som nämns i 3 kap. statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret.

43 § (19.12.2002/1246)
Bilagor till ansökan

Till en ansökan enligt 42 § som skall tillställas Fordonsförvaltningscentralen skall fogas

a) ett besiktningsbevis över registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare och där fordonets art framgår,

b) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet,

c) en utredning om äganderätten.

44 § (18.12.2003/1117)
Anteckning i registret

Fordonsförvaltningscentralen skall registrera fordonet för bilinteckning om ansökan inte är bristfällig och fordonet av den orsak som avses i 8 § fordonslagen inte har antecknats i registret. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över anteckning i registret.

45 § (18.12.2003/1117)
Ändring av registeruppgifter och avregistrering

1. För ett fordon som i registret har antecknats för inteckning skall göras en anmälan om registrering för användning i trafik så som anges i 8 § fordonslagen, om fordonets användningssyfte ändras. Vid registreringen skall härvid i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 4–6 kap.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan ur registret avföra ett fordon som antecknats för inteckning, om en avregistreringsanmälan om fordonet inte har gjorts inom två år efter det att inteckningen har dödats eller förfallit eller om inte bilinteckning har fastställts för fordonet inom två år.

13 kap

Användning av fordon med provnummerskyltar eller förflyttningstillstånd (23.12.1999/1242)

46 §
Provnummerskyltar

1. Ett affärsföretag, en anstalt eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet, eller en inrättning eller en sammanslutning som bedriver forskning som gäller fordon kan av fordonsförvaltningscentralen på ansökan få tillstånd att använda ett fordon i trafik med provnummerskyltar.

2. Den som fått ett provnummerintyg får använda fordonet med provnummerskyltar i trafiken då det är fråga om följande verksamhet som hänför sig direkt till den verksamhet som bedrivs av tillståndsinnehavaren:

a) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar,

b) provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte, eller

c) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

3. Provnummerintyget gäller till kalenderårets utgång. Provnummerintyget förnyas årligen utan särskild ansökan, om inte innehavaren av tillståndet under provnummerintygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om det inte återkallats eller fordonsförvaltningscentralen av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för att intyget skall förnyas är att trafikförsäkringspremien är betald.

4. Angående provnummerskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i l0 kap. stadgas om registreringsskyltar.

46 a § (14.12.2006/1181)
Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik

En sammanslutning som i Finland industriellt tillverkar pansarfordon med hjul kan av Fordonsförvaltningscentralen på ansökan få ett i 46 § avsett provnummerintyg vilket berättigar att för syften enligt 46 § 2 mom. tillfälligt i trafik använda ett sådant pansarfordon som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) försett med provnummerskyltar. En förutsättning för användning av pansarfordon i trafik är att fordonet är försett med hjul. På provnummerintyg och provnummerskyltar tillämpas dessutom bestämmelserna i 46 § 3 och 4 mom. Då pansarfordon används i trafik skall dessutom bestämmelserna i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) tillämpas.

47 §
Återkallande av provnummerintyg

Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla ett provnummerintyg om ett fordon med provnummerskyltar har använts i strid med denna förordning eller i strid med de villkor som ställts i samband med beviljandet av intyget eller om den som fått intyget inte har löst ut det.

48 § (23.12.1999/1242)
Förflyttningstillstånd

1. Den som utför registrering och tullverket kan på ansökan ge ett skriftligt förflyttningstillstånd att använda ett fordon i trafik för att fordonet skall kunna föras till besiktning eller ett fordon som inte registrerats i Finland transporteras, förevisas eller delta i en tävling eller varudemonstration i Finland eller av andra särskilda skäl. De förflyttningsmärken som hänför sig till förflyttningstillståndet lämnas ut i samband med att förflyttningstillståndet ges.

2. En förutsättning för att förflyttningstillstånd skall ges är att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet och att den föreskrivna motorfordonsskatten och fordonsskatten är betald.

3. Förflyttningstillstånd ges för den tid användningsbehovet kräver. Utan synnerligen vägande skäl får tillståndet inte ges för en längre tid än sju dagar. Som ett sådant synnerligen vägande skäl kan betraktas det att behandlingen av ett ärende som gäller bilbeskattning inte är slutförd, men inte det att fordonet är i tävlingsbruk. (14.6.2007/684)

4. Ett fordon får inte användas med förflyttningstillstånd om det inte är trafikdugligt med avseende på sitt skick, måtten eller massan.

5. Om tullverket har beviljat ett i 35 a § i lagen om ändring av bilskattelagen (1126/2005) avsett tillstånd att använda ett fordon i trafik utan att skatt betalas, kan tullverket med avvikelse från 3 mom. för högst den tid om tre månader som nämns i 35 a § ge ett förflyttningstillstånd, vilket utan hinder av de begränsningar som avses i 1 mom. medför rätt att använda fordonet i trafik. Om giltighetstiden för det tillstånd som avses i nämnda 35 a § upphör på grund av att villkoren för tillståndet inte uppfylls, upphör samtidigt rätten att med stöd av förflyttningstillståndet använda fordonet i trafik. Om det vid registreringsbesiktningen av fordonet konstateras att fordonet kan medföra omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, får fordonet inte med stöd av förflyttningstillståndet användas i trafik. När ett sådant förflyttningstillstånd som avses i detta moment beviljas införs inte i registret uppgifter om körrutten. (29.12.2005/1236)

48 a § (23.12.1999/1242)
Förflyttningsmärke

1. Ett förflyttningsmärke upptar ett registreringstecken bestående av en eller två bokstäver och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit botten. (19.12.2002/1246)

2. Förflyttningsmärkena skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på ett sådant sätt att registreringstecknet kan läsas utan svårighet. Förflyttningsmärkena får inte fästas på ett sådant sätt att de skymmer sikten för föraren. I övrigt gäller i fråga om förflyttningsmärken i tillämpliga delar vad som i 33 § 2 mom. och 34 § 4 mom. bestäms om registreringsskyltar.

3. Förflyttningsmärkena skall avlägsnas från fordonet när förflyttningstillståndets giltighetstid har löpt ut.

49 § (23.12.1999/1242)
Skyldighet att medföra intyg

Intyg över erhållna provnummerskyltar eller förflyttningstillstånd skall medföras när fordonet används i trafik.

50 § (23.12.1999/1242)
Återställande av provnummerskyltar

Provnummerskyltarna och de intyg som berättigar till användning av skyltarna skall återställas till den som överlåtit dem senast den andra vardagen efter att tillståndets giltighetstid har löpt ut.

14 kap

Användning av utländskt fordon i Finland

51 § (8.2.2001/109)
Fordon som har registrerats i länder som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna

1. En fysisk person som är fast bosatt i en sådan annan stat än Finland som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/59) eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/86), får tillfälligt i Finland använda ett för sitt eget behov infört motordrivet fordon av kategori M1, N1, O1, O2 eller L eller kategori som kan jämföras med dessa och som är registrerat i den fördragsslutande staten. Denna tid gäller högst ett år räknat från ankomstdagen eller, om tullmyndighet med stöd av 32 § bilskattelagen eller Europeiska gemenskapernas tullagstiftning har beviljat skatte- eller tullfrihet för fordonet för en viss tid, till utgången av denna tid, om inte annat följer av 56 §.

2. En sammanslutning eller enskild person vars hemort är i en stat som anges i 1 mom. får på motsvarande sätt använda fordon som införts för nämnda sammanslutnings eller enskilda persons behov och som är av kategori M2, M3, N, O3, O4 eller kategori som kan jämföras med dessa och som förs av en person som är fast bosatt i en stat som anges i samma moment.

3. Ett fordon registrerat i en EES-stat får användas i Finland under 30 dagar efter det att fordonet införts utan att registrera fordonet här. Fordonets förare skall för en myndighet som övervakar trafiken påvisa tidpunkten för införseln genom tullverkets anteckningar i anmälan om ibruktagande av fordonet eller något annat dokument. Om det däremot är fråga om ett fordon för vilket bilskatt skall betalas, får i en EES-stat registrerat fordon användas här under den i bilskattelagen avsedda tiden för skattefri användning och under de sju dagar som följer efter det. Fordonets förare skall då påvisa rätten till skattefri användning för en myndighet som övervakar trafiken genom en av tullverket bekräftad anmälan om ibruktagande av fordonet. (14.6.2007/684)

4. Tullverket kan ge tillstånd att anlita en i Finland fast bosatt person som chaufför för ett fordon registrerat i en konventionsstat som avses i 1 mom. och importerat enbart i försöks- eller undersökningssyfte. Tillståndet kan beviljas fordonstillverkaren eller dess representant, en sådan tillverkare av fordonsutrustning som bedriver utvecklingsarbete på uppdrag av fordonstillverkaren eller en sammanslutning som bedriver testning av fordon eller fordonsutrustning på uppdrag av fordonstillverkaren eller tillverkaren av fordonsutrustning. Tillståndet gäller högst ett år åt gången. En i Finland fast bosatt person får framföra varje enskilt fordon under högst sex månader. Tullverket kan till tillståndet foga begränsningar i fråga om användningsområdet och fastlägga också andra villkor för att säkerställa att fordonet används för det ändamål som föreskrivs i detta moment. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att fordonet har en sådan konstruktion och är i ett sådant skick att det är trafiksäkert. Tullverket antecknar på en kopia av tillståndet, som skall medfölja fordonet, uppgifter för identifikation av fordonet och datum då fordonet inkommit i eller utförts ur landet. Tillståndsinnehavaren antecknar på nämnd kopia personen eller personer som kör fordonet. Tillståndet skall återkallas, om de villkor eller begränsningar som föreskrivs i denna förordning eller i tillståndet inte iakttas.

5. Förutsättningarna för att ett fordon som avses i 1–4 mom. skall få användas är att

a) fordonet är försett med registreringsstatens registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

b) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

c) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland,

d) fordonets förare har med sig ett i registreringslandet givet intyg över att fordonet är registrerat och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

e) om en släpvagn har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, släpvagnen i stället för registreringsskylt har en nummerbeteckning given av ägaren eller en myndighet eller att dragbilens registreringsskylt fästs bak på släpvagnen. I stället för intyg över registrering skall dragbilens förare ha ett intyg från ägaren eller en myndighet över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.

(6.5.2004/340)
51 a § (6.5.2004/340)
Fordon som har registrerats i Kosovo

Bestämmelserna i 51 § 1 mom. gäller även en person som är fast bosatt i Kosovo. Bestämmelserna i 51 § 2 mom. gäller även en sammanslutning eller person vars hemort är i Kosovo, om ett fordon som avses i nämnda 1 eller 2 mom. har registrerats av Förenta Nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK), nedan det interimistiska uppdraget. När ett sådant fordon används i Finland är en förutsättning för användningen dessutom att det som föreskrivs i 51 § 5 mom. uppfylls. Registreringsskyltar som det interimistiska uppdraget beviljat räknas dock som sådana registreringsstatens registreringsskyltar som avses i a-punkten i nämnda 5 mom., och i stället för nationalitetsbeteckning kan en beteckning som anger det interimistiska uppdraget användas. De registreringshandlingar som det interimistiska uppdraget utfärdat betraktas som ett sådant intyg över fordonsregistrering givet i registreringslandet som avses i d-punkten i nämnda 5 mom.

51 b § (29.12.2006/1449)
Fordon i arbetsuppgifter

1. En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland får i Finland använda ett i 34 b § i bilskattelagen avsett fordon på det sätt som avses i paragrafen, utan att registrera fordonet här, om han eller hon enligt paragrafen har rätt att använda fordonet i trafik utan att betala skatt. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 51 § 5 mom. i denna förordning iakttas. Den anmälan försedd med tullmyndighetens mottagningsbevis som avses i 34 b § i bilskattelagen måste finnas med i fordonet när det är i trafik.

2. En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland får i Finland temporärt använda ett i 34 c § i bilskattelagen avsett fordon som registrerats utomlands, utan att registrera fordonet här, om han eller hon har ett i 3 mom. i nämnda paragraf avsett tillstånd av tullmyndigheten för skattefri användning av fordonet. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 51 § 5 mom. i denna förordning iakttas. Det tillstånd som berättigar till skattefri användning av fordonet måste finnas med i fordonet när det är i trafik.

52 §
Fordon som är registrerade i andra stater

1. Den som är fast bosatt någon annanstans än i Finland eller i en annan än i 51 § avsedd stat eller ett företag vars hemort är i en sådan stat kan av fordonsförvaltningscentralen få tullskyltar för ett i en här avsedd stat registrerat fordon som tillfälligt används i trafik i Finland.

2. Förutsättningarna för att tullskyltar och det intyg som berättigar till deras användning skall utfärdas är att

a) sökanden fört in fordonet i Finland för sitt tillfälliga bruk,

b) sökanden företer ett intyg av polisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i Finland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik,

c) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

d) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

e) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

f) sökanden företer en utredning om att för fordonet har tecknats trafikförsäkring som gäller i Finland och att tullbehandling ägt rum.

3. Det intyg som avses i denna paragraf gäller under högst ett år eller om tullmyndigheten med stöd av de stadganden som avses i 51 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

4. Angående tullskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar. Intyget över erhållna tullskyltar skall medföras när bilen används i trafik.

53 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

1. En utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn får användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland om

a) en släpvagn av kategori O3 eller O4 har registrerats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

b) en släpvagn av kategori O3 eller O4 används i transporter som direkt hänför sig till internationell spedition och släpvagnen överskrider gränsen till en tredje stat, eller

c) annan än sådan släpvagn som avses i punkt 1 eller 2 används för turist- eller förevisningsändamål.

(15.2.1996/102)

2. Förutsättningar för användningen är att

a) släpvagnen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registreringsskylt och nationalitetsbeteckning och

b) dragbilens förare har släpvagnens registerutdrag eller en högst sex månader gammal bestyrkt kopia därav.

3. Om släpvagnen har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, får under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 mom. också en sådan släpvagn användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland. I stället för en registreringsskylt skall släpvagnen vara försedd med en nummerbeteckning given av dess ägare eller en myndighet, eller skall dragbilens registreringsskylt fästas bak på släpvagnen. Dragbilens förare skall i stället för ett intyg över registreringen ha ett av släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat intyg över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare. (6.5.2004/340)

54 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil till en finländsk släpvagn

1. En utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil får användas för att dra en släpvagn som registrerats i Finland.

2. Förutsättningar för användningen är att

a) bilen är försedd med registreringslandets eller landskapet Ålands registreringsskylt eller nationalitetsbeteckning och

b) bilens förare har bilens och släpvagnens intyg över registrering med sig; i stället för släpvagnens intyg över registrering godkänns en högst sex månader tidigare daterad bestyrkt kopia av utdraget.

(6.5.2004/340)
55 § (24.4.1998/292)
Oregistrerade fordon i kategori L och motorslädar (19.12.2002/1246)

1. Ett oregistrerat fordon i kategori L eller en oregistrerad motorsläde, som en utomlands fast bosatt person för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får av sagda person användas här i landet i högst ett års tid eller, om tullmyndigheterna med stöd av de bestämmelser som avses i 51 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid. (19.12.2002/1246)

2. Förutsättningar för användning av ett fordon som avses i 1 mom. är att

a) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland och

b) fordonet är försett med sitt hemlands nationalitetsbeteckning.

56 § (30.8.2001/770)
Registrering av ett fordon som för eget bruk har införts i Finland i samband med inflyttning

1. Ett utomlands registrerat fordon som har förts in i Finland för eget bruk i samband med inflyttning skall av ägaren eller importören anmälas för registrering i Finland inom 30 dagar

a) efter importen, om fordonets ägare vid ankomsten till Finland har för avsikt att bosätta sig varaktigt här, eller

b) efter det att fordonets ägare efter ankomsten till Finland anses ha bosatt sig varaktigt här.

2. Om fordonet används i Finland i trafik före registreringen, skall det i tillämpliga delar uppfylla villkoren enligt 51 § 5 mom. eller 52 § 2 mom.

15 kap

Särskilda stadganden

57 §
Anmälningar till EES-stater och till landskapet Åland (6.5.2004/340)

1. Fordonsförvaltningscentralen skall underrätta registerföraren i respektive land då ett fordon som har varit registrerat i någon EES-stat registreras i Finland. (6.5.2004/340)

2. Fordonsförvaltningscentralen skall också underrätta registerföraren i landskapet Åland då ett i landskapet registrerat fordon registreras någon annanstans i Finland. Samtidigt skall fordonets nya registreringstecken meddelas.

58 § (6.5.2004/340)
Internationella intyg över registrering

Fordonsförvaltningscentralen kan på villkor som den bestämmer berättiga en i Finland registrerad organisation inom bilbranschen eller en avtalsregistrerare att utfärda intyg över registrering enligt ett internationellt vägtrafikavtal. Ett sådant intyg får utfärdas endast för ett i Finland registrerat fordon som till sin konstruktion och utrustning motsvarar bestämmelserna i avtalet och som är försett med nationalitetsbeteckning.

59 §
Försäkringsbolagens anmälningar

Varje trafikförsäkringsbolag skall till fordonsförvaltningscentralen anmäla de hos bolaget försäkrade registreringspliktiga fordon och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalats.

60 § (18.12.2003/1117)
Fordonets hemort

Som ett fordons hemort anses ägarens eller innehavarens hemkommun eller den kommun där det samfund som äger fordonet eller antecknats som dess innehavare är beläget.

61 § (6.5.2004/340)
Överlåtelse av registreringsintyg och registreringsskyltar

När ett registrerat fordon övergår till en ny ägare skall den tidigare ägaren återställa del I och II till registreringsintyget samt registreringsskyltarna.

62 § (6.5.2004/340)
Felaktiga handlingar

1. Avtalsregistreraren, den som innehar koncession för besiktning, polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att underrätta Fordonsförvaltningscentralen om sådana intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registreringsintyg och andra till registreringen eller tillhandahållandet av registreringsskyltar hörande handlingar som befunnits vara felaktiga.

2. Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på anmodan av Fordonsförvaltningscentralen återställa en felaktig handling till Fordonsförvaltningscentralen.

63 § (12.2.1999/186)
Överlåtelse av handlingar

Avtalsregistreraren skall när uppgiften är utförd sända de handlingar som uppkommit till följd av registreringen till Fordonsförvaltningscentralen.

64 § (19.12.2002/1246)
Påföljder för förhandsanmälningens bristfällighet

Fordonsförvaltningscentralen kan bestämma att en i 65 § fordonslagen avsedd förhandsanmälares fordon skall genomgå registreringsbesiktning i stället för att förhandsanmälas, ifall bestämmelserna om förhandsanmälan inte har iakttagits.

65 § (23.12.1999/1242)
Påföljder för försummelser

1. Har fordonet använts i strid med bestämmelserna i denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, kan polisen eller en tull- eller gränsbevakningsman omhänderta fordonets registreringsskyltar samt förflyttningstillståndet och förflyttningsmärkena och därmed hindra att fordonet används. Fordonet får med polisens, tullverkets eller gränsbevakningsväsendets skriftliga tillstånd transporteras till bestämmelseorten, för reparation eller besiktning.

2. Har tillverkaren eller importören inte iakttagit bestämmelserna eller föreskrifterna om besiktning och registrering av fordon, kan Fordonsförvaltningscentralen förbjuda att dennes fordon antecknas i registret utan registreringsbesiktning.

66 § (19.12.2002/1246)
Straff för förseelser

För brott mot denna förordning straffas enligt fordonslagen.

67 § (19.12.2002/1246)

67 § har upphävts genom F 19.12.2002/1246.

68 § (6.5.2004/340)
Uppgifter och mått som skall antecknas på blanketter och i registreringsintyget samt mått på registreringsskyltar

1. Registreringsintyget skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2003/127/EG. Kravet gäller dock inte det exportregistreringsintyg som avses i 40 §. Regisreringsintyget skrivs ut på pappersblanketter som fastställs av Fordonsförvaltningscentralen.

2. Fordonsförvaltningscentralen fastställer vilka uppgifter som skall antecknas i de blanketter som skall användas vid registrering av fordon och givande av provnummerskyltar och förflyttningstillstånd, fastställer formulär för blanketterna samt bestämmer närmare vilka uppgifter som skall antecknas i registreringsintyget. Fordonsförvaltningscentralen fastställer också registreringsskyltarnas och förflyttningsmärkenas mått och övriga egenskaper.

68 a § (23.12.1999/1242)
Tillverkning av registreringsskyltar och förflyttningsmärken

Fordonsförvaltningscentralen skall se till att registreringsskyltar och förflyttningsmärken tillverkas och tillställs dem som har rätt att lämna ut registreringsskyltar och förflyttningsmärken för användning i trafik. Fordonsförvaltningscentralen skall också se till att registreringsskyltar tillställs dem som gör en förhandsanmälan.

69 § (23.12.1999/1242)
Anvisningar

Fordonsförvaltningscentralen kan vid behov meddela närmare anvisningar om utförandet av de registreringsuppgifter och uppgifter i anknytning till förflyttningstillstånd som skall utföras med stöd av denna förordning.

70 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1992 om registrering av fordon (1703/92) jämte ändringar.

3. Den uppgift om kategori och grupp som avses ovan i 3 § 1 mom. d-punkten samt den uppgift som avses i 4 § 1 mom. b-punkten antecknas i fråga om ett fordon som första gången tagits i bruk i Finland före den 1 januari 1993 endast om fordonets ägare kräver att en sådan anteckning görs.

4. Försäkringsskyltar som med stöd av den förordning som gäller när denna förordning träder i kraft fästs på motorslädar, mopeder eller fordon av kategori L2 och skyltar med ämbetsverkets beteckning som fästs på motsvarande statliga fordon samt typskyltar som fästs på mopeder och fordon av kategori L2 kan utan hinder av 34 § 3 mom. i denna förordning alltjämt användas på fordonen.

5. Antalet siffror i registreringstecknet för en släpvagn som antecknats i registret före den 1 januari 1993 får avvika från vad som stadgas i 36 § 1 mom.

6. Anteckning om registreringstid för sådana registreringsskyltar för ett exportregistrerat fordon som Bilregistercentralen gett ut före denna förordnings ikraftträdande får uppfylla kraven i det stadgande som gäller när denna förordning träder i kraft.

7. I fråga om ett fordon som exportregistrerats innan denna förordning träder i kraft bestäms giltighetstiden för registreringen och rätten att använda fordonet i Finland i stället för med stöd av denna förordning med stöd av 42 § i den förordning som upphävs genom denna förordning sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 18 juni 1993 (532/93).

8. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 70/156/EEG; EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1, ändr. 93/81/EEG; EGT nr L 264, 23.10.1993, s. 49., Rädets direktiv 92/61 EEG; EGT nr 225, 10.8.1992, s. 72.

Ikraftträdelsestadganden:

15.2.1996/102:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

25.10.1996/762:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Rådets direktiv 92/53/EEG; EGT Nr L 225, 10.8.1992, s. 1

23.5.1997/449:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. Förordningen tillämpas på fordon som exportregistreras efter ikraftträdelsedagen.

2. Ett fordon kan beviljas förlängning av exportregistreringens giltighetstid, om det från ingången av den giltighetstid som skall förlängas har gått högst 60 dagar före denna förordnings ikraftträdande och den tidigare exportregistreringen fortfarande är i kraft när förlängningen söks. Den giltighetstid som tidigare beviljats och förlängts för exportregistreringen får dock inte sammanlagt överstiga den maximitid som avses i 41 § 1 mom.

3. Fordonsförvaltningscentralen beslutar vid behov om förfarandet vid ansökan om förlängning av giltighetstiden.

11.7.1997/673:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997. Ändringen av förordningens 36 § gäller dock förflyttningsskyltar som ges den 1 septemberg 1997 eller senare.

2. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

24.4.1998/292:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

25.9.1998/705:

1. Denna förordning träder i kraft den 30 september 1998.

2. De uppgifter om krockkudde, spännanordning för bilbälte, bullervärdet för stillastående bilar, det sammanlagda förbrukningsvärdet för bränsle och största tillåtna takbelastning som avses i 4 § 2 mom. antecknas i registret i fråga om ett fordon som första gången tagits i bruk före den 1 januari 1999 endast om den som anmäler fordonet för registrering kräver att en sådan anteckning görs.

3. Med avvikelse från vad som anges i 5 § 1 mom. a-punkten får dock fordon av kategori M1 som i Finland före den 1 januari 1998 typbesiktats i flera faser samt fordon som ändrats från kategori N till kategori M1 och som typbesiktas i Finland förhandsanmälas till och med den 31 december 1999 även om det inte utfärdats ett intyg om överensstämmelse. Ett fordon som genomgått typbesiktning av små serier får förhandsanmälas även efter sistnämnda tidpunkt.

Kommissionens direktiv 98/14/EG; EGT nr L 91, 25.3.1998, s. 1

18.12.1998/1035:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

12.2.1999/186:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.12.1999/1242:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.12.1998/1100:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs 8 kap. förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995).

RP 113/1998, TrUB 12/1998, RSv 139/1998

24.8.2000/764:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001. Förordningens 51 § 3 och 4 mom. samt 56 § träder dock i kraft den 15 september 2000.

2. Registreringsskyltar som den som utför registrering har gett innan förordningen träder i kraft får fortfarande användas, om inte rätten att använda dem har begränsats till en särskilt föreskriven tidsperiod. Om registreringsskyltar innan denna förordning träder i kraft har överlämnats i enlighet med 33 § till som gör förhandsanmälan kan skyltarna i fråga om fordon som registreras för första gången tas i bruk ännu efter det att förordningen har trätt i kraft.

3. I stället för registreringsskyltar som givits för bilar, motorcyklar och släpvagnar innan denna förordning träder i kraft kan på ansökan ges registreringsskyltar som avses i 37 § 1 mom.

4. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

8.2.2001/109:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2001.

30.8.2001/770:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

19.12.2002/1246:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Till och med den 30 april 2003 tillämpas 9 § 3 mom., 10 § 5 mom. och 12 § 3 mom. i den lydelse som gäller när denna förordning träder i kraft.

10.4.2003/289:

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2003 och gäller till och med den 31 december 2003.

3.7.2003/674:

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003.

18.12.2003/1117:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

30.12.2003/1307:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till och med den 31 december 2004.

Om tullverket med stöd av 48 § 5 mom. statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon (289/2003) har givit ett förflyttningstillstånd enligt vilket rätten att använda ett fordon har begränsats till mindre än tre månader och användningsåret gällt endast år 2003, kan fordonet med stöd av ett sådant förflyttningstillstånd användas i trafik utan en separat förlängning av förflyttningstillståndets giltighetstid även under år 2004, dock sammanlagt under högst tre månader. Användningen av fordonet förutsätter att för fordonet finns en giltig trafikförsäkring.

6.5.2004/340:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004. Den som utför registrering kan dock redan från den 10 maj 2004 utfärda registreringsintyg enligt denna förordning på vilka denna förordning skall tillämpas.

2. Det som bestäms i 9 § 1 mom. g-punkten och 3 mom. i denna förordning gäller registreringsintyg som avses i 68 § 1 mom. nämnda direktivet och har utfärdats den 1 juni 2004 eller senare.

3. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

4. Då denna förordning träder i kraft, är registerutdrag för fordon som sådana i kraft, tills ett registreringsintyg enligt denna förordning utfärdas.

5. Det som i denna förordning bestäms om registreringsintyg, gäller i tillämpliga delar sådana registrerutdrag som utfärdats innan denna förordning träder i kraft, vad som i denna förordning bestäms om del I till registreringsintyget, gäller i tillämpliga delar registerutdragets tekniska del som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft och vad som i denna förordning bestäms om del II i registreringsintyget, gäller i tillämpliga delar registerutdragets anmälningsdel som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft.

Rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 57, Komissionens direktiv 2003/127/EG (32003L0127), EGT nr L 10, 16.1.2004, s. 29

19.8.2004/790:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Om ett fordons registreringsintyg eller registreringsskyltar har returnerats till Fordonsförvaltningscentralen eller den som innehar koncession för besiktning före denna förordnings ikraftträdande, tillämpas 17 § i den förordning som gällde vid ikraftträdandet.

30.12.2004/1334:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Förordningens 48 § 5 mom. gäller till och med den 31 december 2005.

Om tullverket med stöd av 48 § 5 mom. i statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon (1307/2003) har givit ett förflyttningstillstånd enligt vilket rätten att använda ett fordon har begränsats till mindre än tre månader och användningsåret gällt endast år 2004, kan fordonet med stöd av ett sådant förflyttningstillstånd användas i trafik utan separat förlängning av förflyttningstillståndets giltighetstid även under år 2005, dock sammanlagt under högst tre månader. Användningen av fordonet förutsätter att för fordonet finns en giltig trafikförsäkring.

21.4.2005/255:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

29.12.2005/1236:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Om tullverket med stöd av 48 § 5 mom. i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om registrering av fordon (1334/2004) har givit ett förflyttningstillstånd enligt vilket rätten att använda ett fordon har begränsats till mindre än tre månader och användningsåret gällt endast år 2005, kan fordonet med stöd av förflyttningstillståndet användas i trafik utan separat förlängning av förflyttningstillståndets giltighetstid även under år 2006, dock sammanlagt under högst tre månader. Användningen av fordonet förutsätter att det för fordonet finns en giltig trafikförsäkring.

14.12.2006/1181:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

Om registreringsbesiktningen av ett fordon har inletts innan denna förordning träder i kraft, tillämpas på fordonet vid den första registreringen de bestämmelser som gäller vid i kraftträdnandet.

29.12.2006/1449:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

14.6.2007/684:

Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2007.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.