Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

7.6.1995/854

Förordning om bostadsköp (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 20.10.2005/835, som gäller fr.o.m. den 1.1.2006.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 23 september 1994 om bostadsköp (843/94):

1 §
Övre gränsen för handpenning och gottgörelse som kan förloras

Den i 3 kap. 6 § 1 mom. lagen om bostadsköp (843/94) avsedda övre gränsen för det belopp som en anbudsgivare kan förlora eller som säljaren kan bli skyldig att betala som gottgörelse är fyra procent av köpesumman enligt avtalet om handpenning.

2 §
Skyddsdokument

Skyddsdokument enligt 2 kap. 3 § lagen om bostadsköp är

1) bolagets stiftelseurkund, handelsregisterutdraget över bolaget och bolagsordningen, protokoll från bolagsstämman eller annan utredning om de ändringar av bolagsordningen som inte framgår av handelsregisterutdraget, och intyg över att ändringsanmälan rörande bolagsordningen inlämnats till handelsregistret samt utredning om att bolagets hela aktiekapital har betalts såvida detta inte framgår av handelsregisterutdraget,

2) bolagets ekonomiplan samt kreditgivarnas intyg om beloppen av de krediter som beviljats bolaget och om räntan på krediterna, lånetiderna och amorteringsplanerna samt uppgifter om säkerheterna för krediterna,

3) lagfartsbevis samt dessutom köpebrev eller annan fångeshandling för fastigheten eller legoavtal för Jordområde eller annan utredning om ägande- eller besittningsrätten till det jordområde på vilket byggnaderna uppförs eller den byggnad som skall ombyggas finns,

4) gravationsbevis och utdrag ur fastighetsregistret samt vid behov annan kompletterande utredning om servitut, gravationer och andra rättigheter som gäller fastigheten eller legorätten till marken och byggnaderna på marken, inklusive panträtt för ogulden köpeskilling för fastigheten,

5) byggnadstillstånd och i del A2 punkt 2.1. i Finlands byggbestämmelsesamling avsedda byggnadsritningar,

6) utredning över byggsättet och utredningar över specialarbeten,

7) entreprenadavtal eller annat avtal om byggande eller ombyggnad eller, om något huvudentreprenadavtal inte ingåtts, delentreprenadavtalen samt en kalkyl över entreprenadsummorna för delentreprenadavtal som ingås senare; ur avtalet skall framgå entreprenadpriset och, om avtalets bilagor inte tillställs den som förvarar skyddsdokumenten, en förteckning över bilagorna till avtalet, och

8) säkerhetshandlingarna rörande säkerheter som avses i 2 kap. 17 och 19 § lagen om bostadsköp. (13.2.1998/120)

Ekonomiplanen samt de säkerhetshandlingar som avses i 1 mom 8 punkten skall vara i original. Av övriga Skyddsdokument kan i förvaring tas bestyrkta kopior. Den som förvarar skyddsdokumenten har likväl alltid rätt att få handlingarna till påseende i original.

3 §
Ekonomiplan

I bolagets ekonomiplan skall antecknas

1) anskaffningskostnaderna eller bokföringsvärdet eller legoavgiften för bolagets mark,

2) bolagets finansiering uppdelad på eget kapital och skulder,

3) den kostnadskalkyl över byggnadskostnaderna som utgör grund för genomförande av byggnads- eller ombyggnadsprojektet,

4) en förteckning över skuldebrev som intecknats i bolagets fastighet eller, då marken är hyrd, som intecknats i legorätten och byggnaderna samt innehavarna av skuldebreven,

5) beloppen av de krediter som bolaget tagit upp eller planerat att ta upp och räntan på krediterna, lånetiderna, amorteringsplanerna och uppgifter om säkerheterna för krediterna,

6) särskilda förpliktelser som är bindande för bolaget och ror vilka bolaget helt eller delvis skall svara med medel som skall uppbäras av aktieägarna,

7) uppgifter om vilket slags försäkringar bolaget tecknat eller under byggnadsfasen kommer bolaget till godo, försäkringsgivarna och försäkringsbeloppen,

8) budgetförslag för räkenskapsperioden efter byggnadsfasen, av vilket framgår det uppskattade bolagsvederlaget,

9) utredning över ingångna eller planerade avtal om kommunalteknik, disponentuppgifter, service, renhållning och skötseln av andra motsvarande uppgifter samt en kalkyl över bolagets kostnader för dessa, samt

10) utredning över aktier eller andelar i andra bolag som har förvärvats eller enligt planerna skall förvärvas till bolaget.

En stiftande delägare och bolagets styrelse skall underteckna ekonomiplanen.

4 §
Deponering av vissa skyddsdokument

I 2 § 1 mom. 6 punkten nämnda handlingar och i 2 § 1 mom. 7 punkten avsedda delentreprenadavtal som inte ingåtts när byggnadsfasen inleds kan lämnas för förvaring senare än vad 2 kap. 4 § 2 mom. lagen om bostadsköp förutsätter, likväl genast då de är tillgängliga för en stiftande delägare.

5 §
Skyldighet att anmäla om ändringar åt den som förvarar skyddsdokumenten

En stiftande delägare skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den som förvarar skyddsdokumenten om ändringar som gäller skyddsdokumenten eller omständigheter som framgår av dem så snart stiftande delägaren fått vetskap om ändringen. I anmälan skall individualiseras vilket skyddsdokument och vilken omständighet ändringen gäller. En stiftande delägare skall se till att det deponerade skyddsdokumentet rättas i enlighet med ändringen eller att ett nytt skyddsdokument så snart stiftande delägaren fått tillgång till det överlämnas åt den som förvarar skyddsdokumenten.

Om ändring av ekonomiplanen och om anmälan om ändringarna stadgas i 2 kap. 8 och 9 §§ lagen om bostadsköp.

6 §
Undantag från skyldigheten att anmäla ändringar

En stiftande delägare behöver inte underrätta den som förvarar skyddsdokumenten

1) om sådana ändringar i handlingar som nämns i 2 § 1 mom. 6 punkten som kan antas ha endast liten betydelse för köparna, eller

2) om ändringar som baserar sig på tilläggs- och ändringsarbeten som görs i en enskild bostadslägenhet med köparens samtycke, om det inte gäller en omständighet som faller under bostadsaktiebolagets underhållsskyldighet.

7 §
Granskningsskyldigheten för den som förvarar skyddsdokument

Utöver vad som stadgas i lagen om bostadsköp skall den som förvarar skyddsdokument da skyddsdokumenten tas emot granska

1) att ekonomiplanen uppgjorts enligt 3 §,

2) att handlingarna till innehållet uppfyller kraven enligt lagen om bostadsköp och denna förordning,

3) att de stiftande delägarna, bolagets styrelse och revisorerna behörigen undertecknat de handlingar som de skall underteckna, och

4) att de omständigheter som framgår av handlingarna inte uppenbart är motstridiga sinsemellan.

Då den som förvarar skyddsdokumenten enligt 2 kap. 15 § lagen om bostadsköp tar emot en anmälan om ett köpeavtal som avser en bostadsaktie skall förvararen av skyddsdokumenten granska att köpeavtalet är behörigen undertecknat och, om ett formulär för köpeavtalet har fastställts, att köpeavtalet har uppgjorts enligt detta formulär.

7 a § (13.2.1998/120)
Maximibeloppet för ansvaret hos den som beviljat insolvenssäkerhet

Maximibeloppet av ansvaret hos den som beviljat en säkerhet enligt 2 kap. 19 § lagen om bostadsköp får begränsas så att beloppet under säkerhetens hela giltighetstid är 25 procent av de avtalsenliga entreprenadsummorna enligt 2 § 1 mom. 7 punkten, justerade kalenderårsvis enligt ändringen i Statistikcentralens byggnadskostnadsindexets (1995=100) hustypsindex bostadsvåningshus.

7 b § (13.2.1998/120)
Självrisken för en insolvenssäkerhet

Ett aktiebolags självrisk enligt 2 kap. 19 b § lagen om bostadsköp får vara högst två procent av de avtalsenliga entreprenadsummorna enligt 2 § 1 mom. 7 punkten. Aktieköparens självrisk får vara högst en och en halv procent av köpesumman vid det första köpet av bostaden. Självriskbeloppen får kalenderårsvis justeras enligt ändringen i det index som nämns i 7 a §.

7 c § (13.2.1998/120)
Maximibeloppet av de boendekostnader som ersätts ur en insolvenssäkerhet

Den som beviljat en säkerhet enligt 2 kap. 19 § lagen om bostadsköp får begränsa sitt ansvar för aktieköparens och dennes familjemedlems boendekostnader så att de försvarliga extra kostnaderna ersätts ur säkerheten under en tid av högst sex månader.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Ikraftträdelsestadganden:

13.2.1998/120:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1998.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.