Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

7.4.1995/509

Lag om polisens personregister (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 22.8.2003/761, som gäller fr.o.m. den 1.10.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde och definitioner (21.8.1998/658)

På polisens personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § polislagen (493/95) tillämpas personregisterlagen (471/87), om inte något annat stadgas i denna lag.

Personregister som avses i 1 mom. är datasystemet för polisärenden, datasystemet för förvaltningsärenden, datasystemet för misstänkta, skyddspolisens funktionella datasystem, den centrala databasen i Schengens informationssystem och Schengens nationella informationssystem samt de register som inrättats enligt 2 kap. (21.8.1998/658)

I denna lag avses med

1) Schengenkonventionen konventionen om tillämpning av Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna,

2) Schengenstat de avtalsslutande parterna i Schengenkonventionen samt Island och Norge,

3) behöriga Schengenmyndigheter polisen, gränsbevakningsväsendet, tullverket, utlänningsverket, utrikesministeriet, Finlands diplomatiska beskickningar och sådana konsulat som förestås av en utsänd konsul samt, om utrikesministeriet har beviljat en namngiven finsk medborgare som tjänstgör där fullmakt att bevilja visum och uppehållstillstånd, Finlands andra beskickningar,

4) Schengens informationssystem ett informationssystem som inrättats och upprätthålls gemensamt av Schengenstaterna och som består av en nationell del på varje avtalsslutande parts territorium och en teknisk stödfunktion,

5) den centrala databasen i Schengens informationssystem en databas som finns hos den tekniska stödfunktionen och som innehåller de uppgifter som Schengenstaternas behöriga myndigheter har lämnat om personer och föremål.

(21.8.1998/658)
1 a § (9.1.1998/4)
Datasystemet för polisärenden

Datasystemet för polisärenden är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med automatisk databehandling.

Delregister inom datasystemet för polisärenden är

1) brottsanmälningsindex,

2) undersöknings- och handräckningssystemet,

3) undersöknings- och handräckningssystemets arkivindex,

4) efterlysningsregistret,

5) identifieringsregistret,

6) egendomsregistret,

7) registret över anhållna,

8) signalementsregistret,

9) registret över tillvägagångssätt,

10) registret över efterspanade motorfordon samt

11) registret för förmedling av meddelanden.

För databasen inom datasystemet för polisärenden och dess separata delregister får för sambruk av datasystemet inhämtas och i dem registreras personuppgifter som behövs för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. polislagen. Närmare bestämmelser om uppgifter som registreras i datasystemet meddelas genom förordning.

1 b § (9.1.1998/4)
Datasystemet för förvaltningsärenden

Datasystemet för förvaltningsärenden är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med automatisk databehandling.

Delregister inom datasystemet för förvaltningsärenden är

1) vapentillståndsregistret,

2) identitetskortsregistret,

3) passregistret,

4) kontrollkortsregistret,

5) registret för identifiering av utlänningar,

6) säkerhetsbranschens tillsynsregister, (12.4.2002/283)

7 punkten har upphävts genom L 12.4.2002/283.

8) den lokala polisens säkerhetsutredningsregister.

(8.3.2002/178)

För databasen inom datasystemet för förvaltningsärenden och i dess separata delregister får för sambruk av datasystemet inhämtas och i dem registreras personuppgifter som behövs för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 2 mom. polislagen. Närmare bestämmelser om de uppgifter som registreras i datasystemet meddelas genom förordning.

I den lokala polisens säkerhetsutredningsregister införs förutom identitetsuppgifter för den som utredningen gäller också en anteckning om att han eller hon har varit föremål för en i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedd begränsad säkerhetsutredning samt den tidpunkt då utredningen lämnades och andra uppgifter som behövs för att specificera utredningen.

2 § (9.1.1998/4)
Datasystemet för misstänkta

Datasystemet för misstänkta är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling.

Datasystemet för misstänkta har följande delregister:

1) registret över misstänkta, samt

2) Europolregistret.

För registret över misstänkta får inhämtas och i registret införas uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott och som gäller personer som skäligen kan misstänkas

1) begå eller ha begått ett brott på vilket kan följa fängelse eller

2) medverka eller ha medverkat till ett brott på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader.

För Europolregistret får inhämtas och i registret införas i 3 mom. avsedda uppgifter om personer för förebyggande och utredning av brott som hör till Europeiska polisbyråns behörighet.

Registret över misstänkta får genom teknisk anslutning användas av polispersonal som förordnats till observationsuppgifter.

3 §
Skyddspolisens funktionella datasystem

Skyddspolisens funktionella datasystem är ett permanent personregister som är avsett för skyddspolisens bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. För skyddspolisens funktionella datasystem får inhämtas och i registret införas uppgifter som behövs för förebyggande eller utredning av förehavanden eller brott som äventyrar rätts- och samhällsordningen eller statens säkerhet.

I skyddspolisens funktionella datasystem införs också uppgifter om en i lagen om säkerhetsutredningar avsedd normal säkerhetsutredning och en omfattande säkerhetsutredning som skyddspolisen gjort, identitetsuppgifter för den som utredningen gäller och den tidpunkt då utredningen lämnades. (8.3.2002/178)

Skyddspolisen är registeransvarig för skyddspolisens funktionella datasystem.

3 a § (21.8.1998/658)
Den centrala databasen i Schengens informationssystem

Den centrala databasen i Schengens informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för Schengenstaternas behöriga myndigheter och som förs med automatisk databehandling.

För den centrala databasen i Schengens informationssystem får Schengenstaternas behöriga myndigheter inhämta och överlåta för registrering och för vidareöverlåtelse till Schengenstaternas nationella enheter sådana uppgifter som anges i artiklarna 94–100 i Schengenkonventionen, om syftet är att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, eller att tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet.

Den centrala databasen i Schengens informationssystem förs för Finlands del av polisens högsta ledning i fråga om de uppgifter som den överför.

3 b § (21.8.1998/658)
Schengens nationella informationssystem

Schengens nationella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och som förs med automatisk databehandling.

Schengens nationella informationssystem har följande delregister:

1) Schengenregistret för förfrågningar, och

2) Schengenregistret för registreringar.

I Schengenregistret för förfrågningar införs i syfte att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, och tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet de uppgifter ur den i 3 a § 2 mom. avsedda centrala databasen som införts i den.

För Schengenregistret för registreringar får behöriga Schengenmyndigheter inhämta och i registret införa sådana uppgifter som behövs för de ändamål som anges i artiklarna 95–100 i Schengenkonventionen, om syftet är att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, eller att tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet.

2 kap

Inrättande av personregister

4 §
Inrättande av personregister

Andra personregister än de som avses i 1 a, 1 b, 2, 3, 3 a och 3 b § kan, beroende på användningsändamålet, inrättas

1) för polisens riksomfattande bruk,

2) för flera än en polisenhets bruk,

3) för en polisenhets bruk eller

4) för att användas av en person som hör till polispersonalen eller en arbetsgrupp som består av flera sådana personer.

(21.8.1998/658)

I beslutet om inrättande av personregistret skall framgå för vilket ändamål registret används.

5 §
Personregister avsedda för polisens riksomfattande bruk

Om bestående personregister som är avsedda för polisens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling bestäms i 1 kap. (9.1.1998/4)

Om inrättande av ett temporärt eller manuellt personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk beslutar polisens högsta ledning.

Polisens högsta ledning är registeransvarig för personregister som är avsedda för polisens riksomfattande bruk. (9.8.2002/680)

6 §
Personregister avsedda för flera polisenheters bruk

Om inrättande av ett personregister som är avsett för flera polisenheters bruk beslutar den polisenhet som ansvarar för verksamheten. Polisenheten är också registeransvarig.

7 §
Personregister avsedda för en polisenhets bruk

Om inrättande av ett personregister som är avsett för en polisenhets bruk beslutar ifrågavarande polisenhet, som också är registeransvarig. Om skyddspolisens funktionella datasystem stadgas i 3 §.

8 §
Personregister avsedda för en persons eller en arbetsgrupps bruk

Om inrättande av ett personregister som är avsett att användas av en person som hör till polispersonalen eller av en arbetsgrupp som består av sådana personer beslutar den medlem av polispersonalen som ansvarar för uppgiften. Denne är också registeransvarig.

9 §
Beslut om inrättande av register, registerbeskrivning och registeranmälan

För inrättande av ett personregister enligt 5 § 2 mom. eller sådana personregister enligt 6 eller 7 § som förs med hjälp av automatisk databehandling krävs ett skriftligt beslut.

Över registret över misstänkta och skyddspolisens funktionella datasystem samt över personregister enligt 5 § och sådana personregister enligt 6 och 7 §§ som förs med hjälp av automatisk databehandling skall en registerbeskrivning enligt 10 § personregisterlagen uppgöras.

Om inrättande eller väsentlig ändring av ett personregister som avses i 1 mom. skall dataombudsmannen underrättas senast en månad innan registret inrättas eller ändras.

9 a § (9.1.1998/4)
Uppgifter i polisens andra permanenta personregister

I andra än de i 1 a § avsedda personregister som polisen inrättat med tanke på förundersökningar, polisutredningar samt upprätthållande av den allmänna ordningen och säkerheten får inhämtas och registreras information som behövs för skötseln av uppgifter enligt 1 § 1 mom. polislagen.

För andra än de i 1 b § avsedda permanenta personregistren som polisen inrättat med tanke på behandling av förvaltningsärenden får inhämtas och registreras information som behövs för skötseln av uppgifter enligt 1 § 2 mom. polislagen.

3 kap

Inhämtande och registrering av uppgifter

10 § (21.8.1998/658)
Uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Information som erhållits i samband med ett visst uppdrag som ankommer på polisen och vilken behövs för att de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen skall kunna skötas, men vilken inte hänför sig till uppdraget i fråga, får endast inhämtas för eller registreras i register enligt 2, 3, 3 a och 3 b § samt i tillfälliga register enligt 8 §.

11 §
Känsliga uppgifter

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten personregisterlagen får inhämtas för och registreras i polisens personregister när de behövs med tanke på det ändamål som registret används för.

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 1, 2 eller 4-6 punkten personregisterlagen får inhämtas för och registreras i polisens personregister endast när det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som ankommer på polisen skall kunna fullgöras. Uppgifter som avses i nämnda 4 punkt får dessutom inhämtas för och registreras i ett personregister när det är nödvändigt för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller polisens skydd i arbetet.

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 1, 2 och 4–6 punkten personregisterlagen får likväl inte inhämtas för eller registreras i de personregister som avses i 3 a och 3 b §. (21.8.1998/658)

12 §
Uppgifter som erhållits genom avlyssning

Om en uppgift som har erhållits genom teknisk avlyssning som avses i polislagen inte hänför sig till ett brott eller om den hänför sig till något annat brott än det för vars förhindrande eller avbrytande avlyssningen sker, får uppgiften inte införas i ett personregister, såvida inte uppgiften gäller ett brott för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.

Om införande i personregister av uppgifter som erhållits genom teleavlyssning eller hemlig teknisk avlyssning enligt tvångsmedelslagen (450/87) stadgas i tvångsmedelslagen.

13 §
Polisens rätt till uppgifter ur vissa register

Polisen har rätt att så som stadgas i 2 och 3 mom. ur vissa register få information som den behöver för att sköta sina uppgifter och föra sina personregister.

Polisen har rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning få

1) ur justitieförvaltningens datasystem uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning, utfärdade straffor der, näringsförbud, brottmål som är anhängiga vid domstol, utdömda bötesstraff och om personer som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff; om erhållande av uppgifter ur straffregistret bestäms dock i straffregisterlagen (770/1993), (19.12.1997/1222)

2) ur utrikesministeriets datasystem uppgifter angående beslut om visum, uppehållseller arbetstillstånd, (9.1.1998/4)

3) ur utlänningsverkets datasystem uppgifter som behövs vid behandlingen av ärenden som avses i utlänningslagen (378/1991) och vid tillsynen över att utlänningslagen iakttas, (9.1.1998/4)

4) ur länsstyrelsernas datasystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik, (9.1.1998/4)

5 punkten har upphävts genom L 30.1.1998/78. (30.1.1998/78)

6) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som avses i 4 och 5 § befolkningsdatalagen (507/1993). (9.1.1998/4)

Polisen har rätt att i maskinläsbar form få

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om personers namn, personbeteckningar, adresser och död,

2) ur justitieministeriets datasystem uppgifter om sådana beslut av åklagare enligt vilka det i saken inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis för brott, domstolarnas lagakraftvunna avgöranden genom vilka åtal har förkastats, böter som inte har kunnat indrivas och personer som efterlysts av justitieministeriet,

3) ur datasystemet för vägtrafiken uppgifter som gäller motorfordon som polisen spanar efter,

4) ur utrikesministeriets datasystem uppgifter om beviljade pass och visum samt uppehålls- och arbetstillstånd, samt

5) ur försvarsmaktens datasystem uppgifter om värnpliktiga som har uteblivit från uppbåd.

13 a § (9.1.1998/4)
Polisens rätt att få uppgifter ur Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem

För förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet har polisen rätt att få information ur Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem.

Informationen skall inhämtas genom centralkriminalpolisens förmedling. Centralkriminalpolisen får också inhämta information genom teknisk anslutning.

13 b § (21.8.1998/658)
Polisens rätt att få uppgifter ur den centrala databasen i Schengens informationssystem

För att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, samt för att tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet och kunna föra det i 3 b § 2 mom. 1 punkten avsedda Schengenregistret för förfrågningar har polisen rätt att få uppgifter ur den centrala databasen i Schengens informationssystem. Den tekniska stödfunktionen kan överföra uppgifterna ur den centrala databasen i Schengens informationssystem till Schengenregistret för förfrågningar genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

14 §
Registrering av uppgifter genom direkt anslutning

I polisens personregister kan genom direkt anslutning

1) justitieministeriet och fångvårdsmyndigheterna införa efterlysningsuppgifter som hänför sig till verkställighet av straff, samt

2) tull- och gränsbevakningsmyndigheterna införa uppgifter om personer som har efterlysts av tull- eller gränsbevakningsmyndigheterna, uppgifter om viseringspliktiga utlänningar, uppgifter som gäller utlänningars identitet och signalement samt uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av narkotikabrott.

Tull- och gränsbevakningsmyndigheterna samt undersökningsavdelningen av försvarsmaktens huvudstab får genom direkt anslutning registrera uppgifter om personer i ett register som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet. (9.1.1998/4)

I syfte att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, och tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet kan behöriga Schengenmyndigheter i det i 3 b § 2 mom. 2 punkten avsedda Schengenregistret för registreringar införa de uppgifter som behövs för de ändamål som anges i artiklarna 95–100 i Schengenkonventionen. (21.8.1998/658)

4 kap

Den registrerades rätt till insyn

15 § (9.1.1998/4)
Begränsningar av rätten till insyn

Utöver vad 12 § personregisterlagen bestämmer finns sådan rätt som avses i lagens 11 § inte heller i fråga om

1) datasystemet för misstänkta,

2) skyddspolisens funktionella datasystem,

3) Schengens nationella informationssystem i sådana fall som avses i artikel 109.2 i Schengenkonventionen, eller

4) sådana klassificeringsuppgifter, observationsuppgifter eller uppgifter om tillvägagångssätt som ingår i polisens övriga personregister och som gäller personer eller gärningar.

(21.8.1998/658)

Dataombudsmannen kan på den registrerades begäran kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga. Dataombudsmannen har också rätt att få tillgång till det Europolregister som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten, för att se till att registreringen och användningen av personuppgifterna i datasystemet samt överföringen av uppgifterna till Europeiska polisbyrån sker lagenligt och så att individens rättigheter inte kränks.

16 §
Utövande av rätten till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tillämpas 11 och 14 §§ personregisterlagen, om inte något annat följer av 2 eller 3 mom.

För kontroll ger centralkriminalpolisen uppgifter ur personregister som är avsedda för polisens riksomfattande bruk och den registeransvarige ur övriga personregister. Uppgifterna kan också ges av någon annan polisenhet enligt vad den registeransvarige bestämmer.

Vid utövande av rätten till insyn skall den registrerade personligen hos polisen framföra en begäran som avser detta och styrka sin identitet.

16 a § (9.1.1998/4)
Utövande av rätt till insyn i Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem

För utövande av insyn ger Europeiska polisbyrån avgiftsfritt information ur det datoriserade informationssystem som har inrättats för skötseln av byråns uppgifter. Begäran skall framställas till polisen, som utan dröjsmål skall föra ärendet till behandling av Europeiska polisbyrån. Polisen skall informera den som har framställt begäran om att Europeiska polisbyrån kommer att sända sitt svar direkt till honom.

Envar har rätt att avgiftsfritt be dataombudsmannen kontrollera att centralkriminalpolisen har förfarit lagligt när den har registrerat information om honom i Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem och förmedlat denna till Europeiska polisbyrån samt att informationen används på ett lagligt sätt.

Envar har dessutom rätt att begära att Europeiska polisbyråns gemensamma tillsynsmyndighet skall kontrollera att Europeiska polisbyrån inhämtar, registrerar, behandlar och använder hans personuppgifter på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran skall framställas till dataombudsmannen eller polisen, som utan dröjsmål skall föra ärendet till behandling av Europeiska polisbyråns gemensamma tillsynsmyndighet.

En begäran om insyn enligt 1 mom. och en begäran om kontroll enligt 3 mom. skall framställas personligen hos polisen, varvid den som framställer begäran samtidigt skall styrka sin identitet.

16 b § (21.8.1998/658)
Utövande av rätt till insyn i den centrala databasen i Schengens informationssystem

Envar har rätt att begära att den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats för att utöva tillsyn över den tekniska stödfunktionen kontrollerar att hans personuppgifter inhämtas, registreras, behandlas och används på ett lagligt och riktigt sätt i den centrala databasen i Schengens informationssystem. Begäran om detta skall framställas till dataombudsmannen eller polisen. En begäran om kontroll som framställts för polisen skall av denna utan dröjsmål överföras till dataombudsmannen.

En i 1 mom. avsedd begäran om kontroll som framställs för polisen skall framställas personligen hos polisen, och den som framställer begäran skall samtidigt styrka sin identitet.

5 kap

Utlämnande och användning av uppgifter

17 §
Utlämnande av uppgifter till polisen för sådant ändamål för vilket uppgifterna har inhämtats och registrerats

En polisenhet och den som hör till polispersonalen har rätt att till en annan polisenhet eller till en person som hör till polispersonalen lämna information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen, om det behövs för skötseln av dessa uppgifter.

Uppgifter som avses i 10 § får dock lämnas ut endast när det behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller av betydande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse, eller för

4) förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet.

(9.1.1998/4)

En polisenhet och den som hör till polispersonalen har rätt att till en annan polisenhet eller till en person som hör till polispersonalen lämna information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som nämns i 1 § 2 mom. polislagen, om det behövs för skötseln av den uppgift för vilken informationen har inhämtats och registrerats.

Centralkriminalpolisen har rätt att ur Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem till en polisenhet eller den som hör till polispersonalen lämna ut uppgifter för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet. (9.1.1998/4)

Uppgifterna får också lämnas ut genom teknisk anslutning, med undantag för de uppgifter som avses i 4 mom. (9.1.1998/4)

18 §
Utlämnande av uppgifter till polisen för andra ändamål

Utöver vad 17 § stadgar får en polisenhet och den som hör till polispersonalen lämna ut uppgifter ur ett personregister till en annan polisenhet eller till en person som hör till polispersonalen, om uppgifterna behövs

1) för tryggande av statens säkerhet,

2) för avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller av en betydande egendomsskada, eller

3) för förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) för utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som ankommer på polisen och som nödvändigt kräver att någons identitet styrks, eller

5) för beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande stadganden är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon annan sådan egenskap, och bedömningen av egenskapen förutsätter uppgifter som hänför sig till sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter ur datasystemet för misstänkta, ur skyddspolisens funktionella datasystem och uppgifter enligt 10 § ur de register som avses i 8 § får dock inte lämnas ut för de ändamål som nämns i 1 mom. 5 punkten. Uppgifter ur Europolregistret inom datasystemet för misstänkta får inte heller lämnas ut för ändamål som nämns i 1 mom. 4 punkten. (9.1.1998/4)

Uppgifter ur personregistren får lämnas ut även för statistikföring i samband med polisens forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas ut för polisens utbildningsverksamhet, om det är nödvändigt för att genomföra utbildningen.

19 § (9.1.1998/4)
Utlämnande av uppgifter till andra än polisen

Ur polisens personregister, med undantag för Schengens nationella informationssystem som avses i 3 b §, får polisen genom teknisk anslutning lämna ut behövliga uppgifter till

1) utrikesministeriet och Finlands beskickningar för beviljande av pass, visum och uppehålls- eller arbetstillstånd,

2) gränsbevaknings- och tullmyndigheterna för bevakning av landets gränser och gränsområden, övervakning av utlandstrafiken, förebyggande och utredning av tullbrott och för övervakning av personers inresa och utresa,

3) domstolar och åklagarmyndigheter för följande av efterlysningar, fångvårdsmyndigheter för följande av efterlysningar av fångar samt till justitieministeriet och militärmyndigheterna för följande av dessas egna efterlysningar,

4) domstolar och åklagarmyndigheter för behandling av ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

5) utlänningsverket för behandling av ärenden som gäller finskt medborgarskap, utlänningars inresa till landet, vistelse och arbete i landet samt flyktingar och asyl,

6) Fordonsförvaltningscentralen för upprätthållande av fordonsregistret inom datasystemet för vägtrafiken,

7) en tjänsteman som har sådana särskilda befogenheter som avses i 8 § polislagen, för utförande av uppgifter som avses i 1 § polislagen, enligt vad som bestäms i 17 och 18 §, samt

8) gränsbevaknings- och tullmyndigheter samt undersökningsavdelningen av försvarsmaktens huvudstab för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet.

(21.8.1998/658)

Centralkriminalpolisen har rätt att till gränsbevaknings- och tullmyndigheter samt undersökningasavdelningen av försvarsmaktens huvudstab lämna ut uppgifter ur Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet. Uppgifterna får dock inte lämnas ut direkt genom teknisk anslutning.

Ur Schengens nationella informationssystem som avses i 3 b § får polisen genom teknisk anslutning lämna uppgifter till behöriga Schengenmyndigheter för de ändamål som anges i artiklarna 95–100 i Schengenkonventionen. Polisen får lämna uppgifter ur registret till behöriga Schengenmyndigheter även för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har inhämtats och registrerats, om det är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och säkerheten eller av allvarliga orsaker i anslutning till statens säkerhet eller för att hindra ett allvarligt brott, förutsatt att den Schengenstats behöriga myndighet som har överfört uppgifterna till den centrala databasen i Schengens informationssystem i förväg har gett sitt samtycke till detta. I registret införd information om utlänningar som meddelats inreseförbud får polisen lämna ut till behöriga Schengenmyndigheter för skötseln av uppgifter enligt utlänningslagen. (21.8.1998/658)

20 §
Utlämnande av uppgifter till utlandet

Polisen har under de förutsättningar som anges i 17 § 1-3 mom. och 18 § rätt att lämna ut uppgifter ur polisens personregister till internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O.Interpol) eller till polismyndigheter i länder som är medlemmar i internationella kriminalpolisorganisationen eller till andra sådana myndigheter i dylika länder vilka har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga brott och föra brott till åtalsprövning.

Polisen har rätt att lämna ut uppgifter ur polisens personregister till myndigheter enligt 1 mom. i stater som inte är medlemmar i internationella kriminalpolisorganisationen, om uppgifterna behövs

1) för tryggande av statens säkerhet,

2) för avvärjande av en fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller av en betydande egendomsskada, eller

3) för förebyggande eller utredning av ett brott för vilket, om det hade begåtts i Finland, fängelsestraff skulle kunna utdömas.

Till stater som avses i 22 § 1 mom. personregisterlagen får uppgifter som avses i 1 mom. också lämnas ut genom teknisk anslutning.

Polisen har rätt att till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut sådana uppgifter ur polisens personregister som gäller förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det är nödvändigt för vapentillsynen att uppgifterna lämnas ut. (9.1.1998/3)

För förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet har polisen rätt att lämna ut uppgifter ur polisens personregister till Europeiska polisbyrån och till de nationella enheterna i Europeiska polisbyråns medlemsstater samt för registrering i Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem. Uppgifterna skall lämnas genom centralkriminalpolisens förmedling. Centralkriminalpolisen får lämna uppgifter till Europeiska polisbyråns informationssystem också genom teknisk anslutning.

6 mom. har upphävts genom L 8.3.2002/178.

Polisen har rätt att till Schengenstaternas behöriga myndigheter och för registrering i den centrala databasen i Schengens informationssystem lämna ut uppgifter som avses i artikel 94 i Schengenkonventionen, om uppgifterna behövs för ändamål som anges i artiklarna 95–100 i Schengenkonventionen. Uppgifterna skall lämnas ut genom centralkriminalpolisen. Centralkriminalpolisen får lämna ut uppgifterna även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form. (21.8.1998/658)

Angående utlämnande av uppgifter till utlandet gäller dessutom vad som särskilt stadgas eller vad som bestäms i internationella fördrag som är förpliktande för Finland.

21 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av information ur polisens personregister fattas av en person som hör till polispersonalen och som har förordnats att sköta denna uppgift.

Beslut om sådant utlämnande av uppgifter ur personregister avsedda för polisens riksomfattande bruk som sker genom teknisk anslutning fattas av centralkriminalpolisen enligt anvisningar som polisens högsta ledning meddelar. Beslut om utlämnande av uppgifter ur andra personregister genom teknisk anslutning fattas av den registeransvarige.

Beslut om sådant utlämnande till utlandet av uppgifter ur personregister avsedda för polisens riksomfattande bruk som sker genom teknisk anslutning fattas av polisens högsta ledning.

När beslut om utlämnande fattas skall för tryggande av datasekretessen för den registrerade beaktas arten av de uppgifter som skall lämnas ut samt de internationella fördrag som är förpliktande för Finland och de internationella rekommendationer som Finland har godkänt.

22 §
Användning av uppgifter för annat ändamål än det för vilket uppgifterna inhämtats och registrerats

Information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen får av polisen användas för skötseln av andra uppgifter enligt 18 §. Under samma förutsättningar får information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av polisens uppgifter enligt 1 § 2 mom. polislagen användas av polisen för skötseln av en annan uppgift än den för vilken informationen har inhämtats och registrerats.

Polisen får använda uppgifter ur Schengens nationella informationssystem som avses i 3 b § även för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har inhämtats och registrerats, om det är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och säkerheten eller av allvarliga orsaker i anslutning till statens säkerhet eller för att hindra ett allvarligt brott, förutsatt att den Schengenstats behöriga myndighet som har överfört uppgifterna till den centrala databasen i Schengens informationssystem i förväg har gett sitt samtycke till detta. Dessutom har polisen rätt att använda i registret införd information om utlänningar som meddelats inreseförbud, om informationen behövs för skötseln av polisens uppgifter enligt utlänningslagen. (21.8.1998/658)

23 § (8.3.2002/178)
Säkerhetsutredningar

När polisen gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter som införts i datasystemet för polisärenden, datasystemet för förvaltningsärenden och skyddspolisens funktionella datasystem och rätt att få uppgifter som finns i justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter i domslutssystemet. Angående polisens rätt att få andra uppgifter som kan användas i normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar bestäms särskilt.

När polisen gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i datasystemet för polisärenden och rätt att få uppgifter som finns i justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter i domslutssystemet, samt sådana andra uppgifter som polisen har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

6 kap

Utplåning av uppgifter ur personregister (9.1.1998/4)

24 §
Utplåning av uppgift som konstaterats vara felaktig (9.1.1998/4)

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får bevaras, om det är nödvändigt för att trygga rättigheter som tillkommer någon annan part eller en person som hör till polispersonalen. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får likväl inte bevaras i de register som avses i 3 a och 3 b §. (21.8.1998/658)

Stadganden om den tid registrerade uppgifter skall bevaras utfärdas genom förordning.

24 a § (9.1.1998/4)
Utplåning av uppgifter i datasystemet för misstänkta

Ur databasen inom datasystemet för misstänkta och ur dess separata delregister skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) ur registret för misstänkta då 10 år har förflutit sedan den sista uppgiften infördes samt

2) ur Europolregistret när de inte längre är nödvändiga för att den europeiska polisbyrån skall kunna fullgöra sina åligganden. Nödvändigheten att fortfarande bevara uppgifter i Europolregistret undersöks senast tre år efter att de infördes i registret eller deras nödvändighet senast kontrollerades. Den nya kontrollen antecknas. Om personuppgifter som har lämnats ut till den europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem utplånas ur Europolregistret skall den europeiska polisbyrån underrättas om detta.

24 b § (8.3.2002/178)
Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens funktionella datasystem

Uppgifter som gäller en person utplånas ur skyddspolisens funktionella datasystem då 25 år förflutit sedan den sista uppgiften infördes. Uppgifter i nämnda datasystem om en normal säkerhetsutredning och en omfattande säkerhetsutredning utplånas inom ett år efter att en ny motsvarande utredning har lämnats, och i vilket fall som helst senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.

24 c § (9.1.1998/4)
Utplåning av uppgifter ur datasystemet för polisärenden

Ur databasen inom datasystemet för polisärenden och de separata delregistren skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) ur brottsanmälningsindexet då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades,

2) ur undersöknings- och handräckningssystemet brottsanmälningsuppgifter då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades och övriga anmälningsuppgifter då fem år har förflutit sedan anmälningen registrerades,

3) ur arkivindex inom undersöknings- och handräckningssystemet då 50 år har förflutit sedan anmälningen registrerades,

4) ur efterlysningsregistret då tre år har förflutit sedan efterlysningen återkallades,

5) ur identifieringsregistret då ett år har förflutit sedan en person påträffades eller en okänd avliden identifierades, om det inte finns grundad anledning att alltjämt bevara uppgifterna,

6) ur egendomsregistret då ett år har förflutit sedan egendomen återställdes till innehavaren, såldes på auktion eller förstördes, dock senast då 10 år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades, om det inte finns grundad anledning att alltjämt bevara uppgifterna,

7) ur registret över anhållna då 10 år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades,

8) ur signalementsregistret och registret över tillvägagångssätt då ett år har förflutit

a) sedan förundersökningen avslutats då den visat att inget brott begåtts,

b) sedan förundersökningsmyndigheten med stöd av 2 § 2 mom. förundersökningslagen (449/1987) beslutade avstå från åtgärder för att väcka åtal mot den som gjort sig skyldig till ett brott,

c) sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberats då förundersökningen har visat att ingen kan åtalas,

d) sedan den registeransvarige fått kännedom om åklagarens beslut enligt vilket det i saken inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis på brott, eller

e) sedan ett åtal som väckts mot den registrerade förkastats genom en domstols lagakraftvunna avgörande,

9) ur registret över efterspanade motorfordon då ett år har förflutit sedan efterlysningen återkallades eller senast då 10 år har förflutit sedan efterlysningen antecknades, om det inte finns grundad anledning att alltjämt bevara uppgifterna, samt

10) ur registret för förmedling av meddelanden då två år har förflutit sedan meddelandet har förmedlats.

Anteckningar om personer under 15 år skall utplånas ur datasystemet när ett år har förflutit sedan den registrerade fyllde 18 år. Uppgifterna skall dock inte utplånas på denna grund, om någon av anteckningarna gäller en brottslig gärning, för vilken inte föreskrivs något annat straff än fängelse eller om nya anteckningar om en registrerad som vid registreringen var yngre än 15 år införs innan han har fyllt 18 år.

Personuppgifter utplånas inte på de grunder som anges i 1 och 2 mom., om det till dem har fogats uppgifter som hänför sig till en persons egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet.

Alla uppgifter om en person skall dock utplånas ur datasystemet senast ett år efter den registrerades död.

24 d § (9.1.1998/4)
Utplåning av uppgifter ur datasystemet för förvaltningsärenden

Ur databasen inom datasystemet för förvaltningsärenden och dess separata delregister utplånas uppgifter enligt följande:

1) ur identitetskortsregistret, passregistret samt säkerhetsbranschens tillsynsregister uppgifterna om tillstånd, auktorisation eller godkännande då 10 år har förflutit sedan utgången av tillståndets, auktorisationens eller godkännandets giltighetstid samt uppgifter om avslag på ansökan, uppgifter om återkallelse, hinder och anmärkningar samt uppgifter om utlåtanden, då 10 år har förflutit sedan ansökan avslogs, anteckning gjordes om återkallelse, hinder eller anmärkning eller utlåtande lämnades, (12.4.2002/283)

2) ur kontrollkortsregistret då fem år har förflutit sedan uppgiften infördes,

3) ur registret för identifiering av utlänningar då tio år har förflutit sedan registreringen eller då ett år har förflutit sedan den registrerade beviljades finskt medborgarskap, samt

4) ur den lokala polisens säkerhetsutredningsregister inom ett år efter att en ny begränsad säkerhetsutredning har lämnats och i vilket fall som helst senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.

(8.3.2002/178)

Alla uppgifter om en person skall dock utplånas ur datasystemet senast ett år efter den registrerades död.

24 e § (21.8.1998/658)
Utplåning av uppgifter ur den centrala databasen i Schengens informationssystem och ur Schengens nationella informationssystem

Personuppgifter som behöriga Schengenmyndigheter lämnat till register som avses i 3 a § och 3 b § 2 mom. 1 punkten samt personuppgifter som de registrerat i det register som avses i 3 b § 2 mom. 2 punkten för att en person skall kunna påträffas, utplånas när uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de lämnats. Nödvändigheten att fortfarande bevara uppgifterna undersöks senast tre år efter att de infördes eller deras nödvändighet senast kontrollerades. Den nya kontrollen antecknas. Nödvändigheten att bevara uppgifter som införts för åtgärder enligt artikel 99 i Schengenkonventionen undersöks dock senast ett år efter att de infördes.

Uppgifter om identitetsbevis och registrerade sedlar utplånas fem år efter att de infördes, uppgifter om motorfordon, släpvagnar och husvagnar tre år efter att de infördes och andra än i 1 mom. nämnda uppgifter tio år efter att de infördes.

24 f § (9.1.1998/4)
Utplåning av uppgifter ur övriga permanenta personregister

Ur andra personregister inrättade för förundersöknings- och polisutredningsändamål samt för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet än datasystemen för polisärenden enligt 1 a § skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) ur register som har inrättats för polisens riksomfattande bruk och som förs manuellt, då ett år har förflutit sedan den registrerades död,

2) ur personregister som har inrättats för en eller flera polisenheters bruk, då 10 år har förflutit sedan den gärning, åtgärd eller händelse som föranledde registreringen antecknades, samt

3) ur permanenta personregister som har inrättats för att användas av en person som hör till polispersonalen eller av en arbetsgrupp som består av sådana personer, när uppgiften har konstaterats vara onödig med tanke på registrets användningsändamål.

Ur registren i 1 mom. skall uppgifter dock utplånas då ett år har förflutit

1) sedan förundersökningen avslutades, då förundersökningen har visat att inget brott har begåtts,

2) sedan förundersökningsmyndigheten med stöd av 2 § 2 mom. förundersökningslagen beslutade avstå från åtgärder för att väcka åtal mot den som gjort sig skyldig till ett brott,

3) sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades, då förundersökningen har visat att ingen kan åtalas,

4) sedan den registeransvarige fick kännedom om åklagarens beslut enligt vilket det i saken inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis på brott, eller

5) sedan åtal som har väckts mot den registrerade förkastades genom en domstols lagakraftvunna avgörande.

Personuppgifter utplånas inte på de grunder som anges i 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom., om till dem har fogats sådana uppgifter som gäller en persons egen säkerhet eller polisen säkerhet i arbetet.

Ur andra personregister som har inrättats för behandling av förvaltningsärenden än ur datasystemet för förvaltningsärenden enligt 1 b § skall uppgifter utplånas ett år efter den registrerades död.

24 g § (27.6.2003/649)
Utplåning av DNA-profiler ur polisens personregister

DNA-profiler som registrerats i polisens personregister med stöd av 6 kap. 5 § tvångsmedelslagen skall utplånas ur registret då ett år har förflutit sedan den registeransvarige fick kännedom om ett beslut av åklagaren om att det i saken inte varit fråga om ett brott eller det inte funnits bevis för brott eller om att åtalet mot den registrerade genom en lagakraftvunnen dom har förkastats eller straffet undanröjts. Om en profil inte har utplånats tidigare skall den utplånas senast då 10 år har förflutit från den registrerades död. De förvarade proven skall förstöras samtidigt som motsvarande DNA-profiler utplånas.

6 a kap

Särskilda bestämmelser (9.1.1998/4)

25 §
Närmare stadganden, föreskrifter och anvisningar (9.1.1998/4)

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Polisens högsta ledning kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om hur åtgärder skall vidtas som enligt denna lag eller stadganden som har meddelats med stöd av den ankommer på polisen. Polisens högsta ledning fastställer de formulär som skall användas vid dessa åtgärder. (9.1.1998/4)

7 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

Genom denna lag upphävs förordningen den 18 december 1987 om polisens personregister (1056/87) och förordningen den 29 december 1988 om polisens riksomfattande personregister (1337/88) jämte ändringar.

27 §
Övergångsstadganden

Den registeransvarige skall se till att det personregister som han för överensstämmer med denna lag och med stöd av den utfärdad förordning inom två år efter att denna lag har trätt i kraft.

RP 39/94, FvUB 21/94

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.1997/1222:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 198/1996, LaUB 15/1997, RSv 195/1997

19.12.1997/1270:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 206/1997, FvUB 23/1997, RSv 203/1997

9.1.1998/3:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 183/1997, FvUB 29/1997, RSv 236/1997

9.1.1998/4:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 4/1998 trädde i kraft enligt F 709/1998 den 1.10.1998)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 133/1997, FvUB 30/1997, RSv 237/1997

31.1.1998/78:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997, FvUB 26/1997, RSv 221/1997, Rådets direktiv 91/308/EEG

21.8.1998/658:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 658/1998 trädde i kraft den 1.10.1998 enligt F 709/1998.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 22/1998, FvUB 3/1998, RSv 50/1998

8.3.2002/178:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001, FvUB 26/2001, RSv 197/2001

12.4.2002/283:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 69/2001, FvUB 24/2001, RSv 193/2001

9.8.2002/680:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 19/2002, FvUB 5/2002, RSv 69/2002

27.6.2003/649:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 52/2002, LaUB 31/2002, RSv 286/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.