Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

24.2.1995/235

Lag om ungdomsarbete (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom UngdomsL 27.1.2006/72, som gäller fr.o.m. den 1.3.2006. 8 § tillämpas dock till utgången av 2006.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Mål

Syftet med denna lag är att förbättra de ungas levnadsförhållanden och skapa förutsättningar för medborgarverksamhet bland ungdomen.

Syftet med denna lag är dessutom att främja jämställdheten mellan generationer, mellan könen och mellan regionerna i Finland, främja tolerans och kulturmångfald samt att trygga en hållbar utveckling vad beträffar bruk av naturen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) ungdomsarbete arbete för att förbättra de ungas levnadsförhållanden och skapa förutsättningar för ungdomsverksamhet och med

2) ungdomsverksamhet de ungas medborgarverksamhet som främjar deras uppväxt och medborgarfärdigheter.

3 § (10.1.1997/27)
Ledning och utveckling

Undervisningsministeriet skall svara för ungdomsarbetets allmänna ledning och utveckling.

Inom länet skall länsstyrelsen svara för främjandet av ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten samt för utvecklandet av de ungas levnadsförhållanden.

4 §
Genomförande av ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten

Det är i första hand staten, kommunerna och ungdomsorganisationerna som skall svara för genomförandet av ungdomsarbetet. Ungdomsarbetet hör till kommunens verksamhetsområde.

För ungdomsverksamheten svarar huvudsakligen de unga och deras sammanslutningar samt ungdomsorganisationerna.

5 §
Skyldigheter och samverkan inom ungdomsarbetet

Statsrådets kansli och ministerierna skall i verksamhets- och ekonomiplanerna samt i de riksomfattande målprogram som avses i lagen om regional utveckling (1135/93) skriva in utvecklingsåtgärder som behövs för att förbättra de ungas levnadsförhållanden. Om utarbetandet av målprogrammen gäller vad som stadgas i lagen om regional utveckling och vad som stadgas med stöd av den. För samordningen av åtgärderna inom centralförvaltningen svarar undervisningsministeriet, länsstyrelserna svarar för den regionala samordningen och kommunerna för den lokala samordningen av åtgärderna.

6 §
Delegationen för ungdomsärenden

Undervisningsministeriets sakkunnigorgan i de ärenden som avses i denna lag är delegationen för ungdomsärenden som tillsätts av statsrådet. Delegationen kan tillsätta sektioner. Delegationen skall

1) handlägga och ge utlåtanden i ärenden som gäller ungdomsarbetets andel av ministeriernas verksamhets- och ekonomiplaner samt

2) lägga fram förslag till program och åtgärder.

I delegationen skall finnas sakkunskap i frågor som gäller de ungas uppväxt och medborgarverksamhet, de ungas levnadsförhållanden, internationalisering, förebyggande av alienering och ungdomsforskning. Majoriteten av delegationens medlemmar skall tillsättas på förslag av ungdomsorganisationerna.

2 kap

Statlig finansiering

7 § (20.12.1996/1165)
Beviljande av statsandel (21.8.1998/645)

Kommunen beviljas statsandel för driftskostnader som gäller ungdomsarbete så som bestäms i lagen om finansiering av undervis- nings- och kulturverksamhet (635/1998). Statsandelen skall användas för verksamhet enligt 2 §. (21.8.1998/645)

Statsbidragsmyndigheten har vid behov rätt att av kommunen få en utredning om hur statsandelen använts.

8 § (9.8.2002/663)
Statsunderstöd

I statsbudgeten kan årligen tas in anslag som skall beviljas riksomfattande ungdomsorganisationer i allmänt understöd utgående från resultatet. Vid bedömning av den genomförda och den planerade verksamheten är verksamhetens kvalitet, omfattning och lönsamhet gemensamma resultatkriterier. Resultatet för varje organisation bedöms utgående från hur dess verksamhetsidé har förverkligats. Vid beviljandet av allmänt understöd beaktas dessutom den aktualitet och samhälleliga betydelse sökandens verksamhet eller åtgärd har samt de undersökningar och utredningar om ungdomen som undervisningsministeriet har skaffat. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om resultatkriterierna.

Undervisningsministeriet beslutar om beviljande av statsunderstöd.

Som godtagbara utgifter när statsunderstöd beviljas betraktas inte utgifter för förmedlingsverksamhet, inkomstens förvärvande och affärsverksamhet, inte heller utgifter som täcks med inkomster som organisationen fått vid försäljning av varor eller tjänster till andra sådana organisationer som avses i denna paragraf.

Sådana organisationer, i fråga om vilka verksamheten eller erhållandet av understöd regleras särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag beviljas inte statsunderstöd med stöd av denna lag.

Undervisningsministeriet godkänner de organisationer som erhåller understöd med stöd av denna lag. Ministeriet skall pröva godkännandet av en organisation med hänsyn till den ungdomsverksamhet som organisationen bedriver, organisationens verksamhetsområde och medlemsantal. Avvikelse från dessa grunder för godkännande kan göras i fråga om en organisation som bedriver ungdomsverksamhet inom en språklig eller annan minoritet eller som inom sitt verksamhetsområde bör anses representativ på riksplanet. Närmare bestämmelser om förfarandet vid godkännande kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 a § (9.8.2002/663)
Kommission

En kommission som tillsätts särskilt skall för undervisningsministeriet lägga fram förslag till fördelning av statsunderstöd som avses i 8 §. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om tillsättningen av kommissionen och om dess uppgifter.

9 § (9.8.2002/663)
Riksomfattande ungdomscentraler

I statsbudgeten kan årligen tas in anslag för byggande av riksomfattande ungdomscentraler och för deras verksamhet.

Verksamhetsunderstöden beviljas i huvudsak utgående från resultatet på basis av användningen för ungdom och ungdomscentralernas verksamhetsidé. Centraler som inleder sin verksamhet kan dock beviljas understöd enligt uppskattning.

Undervisningsministeriet godkänner på ansökan de centraler som erhåller understöd på basis av denna lag. Centralerna skall till sin karaktär vara allmännyttiga och deras eventuella överskott skall användas för utveckling av centralen och dess tjänster.

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om grunderna för godkännande av understöd.

10 §
Övriga statsunderstöd

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag för ungdomsforskning, internationellt samarbete, informationsförmedling, konstevenemang för unga samt för andra projekt som syftar till att förbättra de ungas levnadsförhållanden.

3 kap

Särskilda stadganden

11 §
Statsbidragsmyndighet

Undervisningsministeriet är statsbidragsmyndighet i de ärenden som avses i denna lag.

12 §
Finansiering av statsandelar och statsunderstöd

Statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag skall i första hand betalas av tippnings- och penninglotterivinstmedel.

12 a § (9.8.2002/663)
Hänvisningsbestämmelse

På statsunderstöd som avses i 8, 9 och 10 § tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

13 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

4 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 december 1985 om ungdomsarbete (1068/85) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheter av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

15 §
Övergångsstadganden

Utan hinder av denna lag betalas till kommunerna för 1995 och 1996 de statsandelar för hyresvärde som avses i den upphävda lagens 27 §. När statsandel för 1996 betalas tillämpas den statsandelsprocent som använts 1995. (18.12.1995/1461)

Efter att denna lag har trätt i kraft fortsätter statens ungdomsråd sin verksamhet tills den delegation för ungdomsärenden som avses i denna lag har tillsatts.

RP 298/94, KuUB 30/94

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.1995/1461:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95, FvUB 8/95, RSv 133/95

20.12.1996/1165:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996, FvUB 24/1996, RSv 226/1996

10.1.1997/27:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Genom denna lag upphävs förordningen den 18 december 1987 om länsungdomsnämnder (1104/87) jämte ändringar.

RP 148/1996, FvUB 25/1996, StoUB 2/1996, RSv 242/1996

21.8.1998/645:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 57/1998, KuUB 4/1998, RSv 80/1998

9.8.2002/663:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Den före ikraftträdandet av denna lag tillsatta kommission som bereder statsbidrag till ungdomsorganisationerna fortsätter som i denna lag avsedd kommission mandattiden ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002, KuUB 3/2002, RSv 81/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.