Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

17.2.1995/212

Förordning om meteorologiska institutet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 16.6.2004/505, som träder i kraft den 1.7.2004.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 22 december 1967 om meteorologiska institutet (585/67):

Meteorologiska institutets uppgifter
1 § (18.4.2002/310)

Meteorologiska institutet skall inom sitt verksamhetsområde svara för observations-, forsknings- och serviceverksamhet som gäller områdena för meteorologi, geomagnetism och rymdfysik samt luftkvalitet. Institutet skall dessutom svara för det internationella samarbetet på området, för produktion av administrativa och tekniska stödtjänster inom rymdforskningen samt för övriga uppgifter som ankommer på institutet enligt bestämmelserna.

Organisation, personal och direktion
2 §

I enlighet med arbetsordningen finns vid meteorologiska institutet sådana resultatområden och verksamhetsenheter som är en förutsättning för institutets verksamhet.

3 § (15.8.1997/772)

Chef för meteorologiska institutet är en generaldirektör. Vid meteorologiska institutet finns dessutom direktörer och forskningsprofessorer samt annan personal.

4 §

Meteorologiska institutets verksamhet leds och övervakas av en direktion.

Trafikministeriet tillsätter direktionen för tre år i sänder. Direktionen består av högst sju medlemmar, av vilka en representerar institutets personal. Trafikministeriet utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. (9.10.1998/738)

Trafikministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

Handläggning och avgörande av ärenden
5 §

De ärenden som hör till meteorologiska institutet avgörs av direktionen, generaldirektören, eller någon annan tjänsteman som enligt arbetsordningen eller ekonomistadgan har denna befogenhet.

6 §

Meteorologiska institutets direktion har till uppgift att

1) besluta om målen för institutets verksamhet, om förslaget till budget för institutet, om dess verksamhets- och ekonomiplan samt om bokslutet och verksamhetsberättelsen,

2) följa att målen nås med beaktande av de mål som överenskommits med trafikministeriet,

3) handlägga framställningar och utlåtanden till ministeriet eller någon annan myndighet om principiellt viktiga och vittsyftande frågor,

4) främja samarbetet mellan institutet och dem som använder dess tjänster,

5) besluta i vilken ordning cheferna för resultatområdena är ställföreträdare för generaldirektören då denne är förhindrad, samt att

6) behandla övriga ärenden som direktionen på framställning av generaldirektören beslutar ta till behandling.

7 §

Direktionen är beslutför när mötesordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Om direktionen är oenig om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslutet genom omröstning. Som direktionens beslut gäller det förslag som understöds av majoriteten och om rösterna faller lika, det förslag som mötets ordförande har biträtt.

Direktionen utfärdar närmare bestämmelser om hur direktionen skall sammankallas och ärendena handläggas i direktionen.

8 §

Generaldirektören avgör andra ärenden än de som enligt 6 § skall avgöras av direktionen, om de inte i arbetsordningen eller ekonomistadgan har överförts på någon annan.

Generaldirektören kan i enskilda fall avgöra ett ärende som annars skulle avgöras av någon tjänsteman som lyder under honom.

Personalens uppgifter och behörighetsvillkor för tjänsterna
9 §

Generaldirektören leder meteorologiska institutets verksamhet och svarar för att de uppgifter som hör till institutet sköts effektivt och framgångsrikt.

10 §

Chefen för ett resultatområde svarar för att målen för det resultatområde som han leder nås effektivt och framgångsrikt.

11 § (18.4.2002/310)

Av generaldirektören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med institutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga samt erfarenhet av ledarskap.

Av en direktör eller någon annan chef för ett resultatområde för forskning krävs doktorsexamen, i praktiken visad ledarförmåga, förmåga att utföra utvecklingsarbete och god förtrogenhet med uppgifterna inom sitt resultatområde.

Av en direktör eller någon annan chef för ett annat resultatområde än forskning krävs högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, förmåga att utföra utvecklingsarbete och god förtrogenhet med uppgifterna inom sitt resultatområde.

Av en forskningsprofessor krävs doktorsexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtjänstfull verksamhet inom forsknings- och utvecklingsuppgifter på området i fråga.

Generaldirektören, såvida han eller hon har avlagt doktorsexamen, samt ett resultatområdes chef som har avlagt doktorsexamen och en forskningsprofessor har professors titel. Chefen för det administrativa resultatområdet har förvaltningsdirektörs titel.

Utnämning och anställning av personal
12 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet. (26.11.1999/1089)

Generaldirektören utnämner eller anställer annan personal, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Särskilda stadganden
13 §

Meteorologiska institutet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, vid skiljeförfaranden, hos andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i alla mål och ärenden som angår institutet.

14 §

Närmare bestämmelser om meteorologiska institutets organisation, enheternas och personalens uppgifter och befogenheter och handläggningen av ärenden ges i arbetsordningen och ekonomistadgan. Generaldirektören fastställer arbetsordningen och ekonomistadgan.

15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 september 1989 om meteorologiska institutet (841/89) jämte ändringar. Den direktion som tillsatts med stöd av den upphävda förordningen fortsätter dock sin verksamhet till utgången av sin mandatperiod.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

15.8.1997/772:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

9.10.1998/738:

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 1998.

26.11.1999/1089:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

18.4.2002/310:

Denna förordning träder i kraft den 25 april 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.