Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

17.2.1995/194

Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.4.2022/285, som gäller fr.o.m. 1.6.2022.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En kvinna kan på ansökan antas till sådan frivillig militärtjänst som motsvarar beväringstjänsten (militärtjänst) enligt denna lag, om hon vid inträde i tjänst

1) är finsk medborgare,

2) har fyllt 18 men inte 30 år, samt

3) i fråga om sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper är lämplig för militärtjänst.

(14.4.2000/365)

Försvarsministeriet beslutar årligen om antalet kvinnor som antas till militärtjänst.

Om de förutsättningar som avses i 1 mom. 3 punkten kan stadgas genom förordning.

2 § (5.3.2010/148)

Ansökan om militärtjänst ska sändas till den regionalbyrå inom vars område sökanden är bosatt. Regionalbyrån avgör ett ärende som gäller antagande till militärtjänst och förordnar personen till tjänstgöring.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet och förordnandet till tjänstgöring utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Militärtjänsten ordnas i samband med den i värnpliktslagen (1438/2007) föreskrivna beväringstjänsten och fullgörs på samma sätt som beväringstjänsten samt jämställs med den i alla avseenden, om inte något annat följer av 7 §. (8.5.2009/308)

Bestämmelser om kvinnors deltagande i frivilliga övningar och utbildning samt i annan frivilligverksamhet finns i lagen om frivilligt försvar (556/2007). (11.5.2007/558)

Försvarsministeriet kan meddela föreskrifter om de praktiska arrangemangen för militärtjänsten.

4 § (5.3.2010/148)

Om en kvinna som erhållit förordnande att inleda tjänstgöring anmäler att hon inte inleder militärtjänsten, ska förordnandet genast återtas. Om en kvinna som fullgör militärtjänst, inom 45 dagar efter dagen för inträde i tjänstgöringen, anmäler att hon inte fortsätter tjänstgöringen, ska hon genast hemförlovas.

Anmälan enligt 1 mom. ska göras skriftligen. Om kvinnans tjänstgöring pågår ska anmälan sändas till kommendören för truppförbandet och i annat fall till regionalbyrån.

Kommendören för truppförbandet kan under de 45 dagar som avses i 1 mom. återta förordnandet om militärtjänst på grund av skada, sjukdom eller uppenbar olämplighet eller av någon annan motsvarande orsak.

På ett beslut som avses i denna paragraf tillämpas vad som i 109 § i värnpliktslagen föreskrivs om rättelse och i 110 § i den lagen om besvär i rättelseärenden.

5 § (8.5.2009/308)

När en kvinna har inlett sin militärtjänst eller när hon enligt det förordnande att inleda militärtjänst som hon med stöd av sin ansökan erhållit har varit skyldig att inleda militärtjänst ska på henne, med de undantag som anges i 4 §, alla de bestämmelser tillämpas som gäller den som med stöd av värnpliktslagen förordnats till beväringstjänst.

Efter utgången av den tid som avses i 4 § 1 mom. jämställs en kvinna under tjänstgöringen och efter att hon har fullgjort eller blivit befriad från den till alla delar med en värnpliktig.

Efter att tjänstgöringen har avslutats eller avbrutits eller när förordnandet att inleda tjänstgöring återtagits på det sätt som föreskrivs i 4 § 1 mom. har kvinnan rätt att återgå till arbetet i enlighet med lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet (305/2009).

6 §

En kvinna som ansöker om militärtjänst skall innan beslutet om antagning till tjänstgöring fattas underrättas om rättsverkningarna av förordnandet till tjänstgöring.

En kvinna som fullgör militärtjänst skall i god tid före utgången av den tid som avses i 4 § 1 mom. upplysas om rätten att avbryta tjänstgöringen enligt lagrummet i fråga och hon skall informeras om vilken hennes rättsliga ställning är om hon fortsätter tjänstgöringen.

7 §

På en kvinna som fullgör militärtjänst tillämpas utan hinder av 5 § de stadganden som gäller havandeskap, nedkomst och moderskap. Försvarsministeriet kan meddela föreskrifter om hur möjligheten att utöva de rättigheter som grundar sig på dessa stadganden skall beaktas när tjänstgöringen organiseras.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 131/94, FöUB 4/94

Ikraftträdelsestadganden:

14.4.2000/365:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

På en kvinna som fullgör militärtjänst när denna lag träder i kraft eller förordnats till militärtjänst innan lagen träder i kraft tillämpas den bestämmelse om åldern för inträde i tjänst som gäller när lagen träder i kraft.

RP 187/1999, FsUB 2/2000, RSv 41/2000

11.5.2007/558:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 172/2006, FsUB 3/2006, RSv 299/2006

8.5.2009/308:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

RP 207/2008, AjUB 1/2009, RSv 13/2009

5.3.2010/148:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas inte på besvär eller rättelseyrkanden som har anförts eller anförs över beslut som meddelats före denna lags ikraftträdande.

RP 79/2009, FsUB 1/2010, RSv 4/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.