Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

24.1.1995/93

Förordning om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2014, se L om upphävande av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar 1001/2011.

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 8 § lagen den 18 mars 1983 om ersättande av skador som orsakas av exceptionella översvämningar (284/83):

1 §

Ansökan om ersättning enligt lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar, nedan lagen om ersättande av översvämningsskador, görs på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet och skall åtföljas av de utredningar som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

2 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall, efter att ha utfört de värderingar som avses i 4 § 2 mom. lagen om ersättande av översvämningsskador, göra en sammanställning av ansökningarna om ersättning för ifrågavarande skador och för kostnader som avses i 2 § 3 mom. i sagda lag, av vilken sammanställning de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer bör framgå. Sammanställningen skall tillställas vederbörligt landsbygdsnäringsdistrikt, som skall göra ett sammandrag av de sammanställningar som tillställts den och tillställa jord- och skogsbruksministeriet detta sammandrag.

Finlands miljöcentral ger vid behov utlåtanden till jord- och skogsbruksministeriet om huruvida översvämningar skall anses som exceptionella.

3 §

Efter att ha erhållit ett i 2 § avsett sammandrag och konstaterat att det är fråga om ersättning för översvämningsskador som avses i lagen om ersättande av översvämningsskador beslutar jord- och skogsbruksministeriet, med beaktande av de anslag som står till förfogande, beloppen av de skador och kostnader som skall ersättas samt stadgandena i 6 § i sagda lag, hur stor del av beloppen av de av översvämning förorsakade, i lagens 2 § avsedda skadorna och kostnaderna som skall ersättas, varvid den andel som ersätts kan vara olika stor för skador och kostnader av olika slag, samt ställer de för utbetalningen av ersättningarna erforderliga medlen till förfogande för vederbörliga kommuners landsbygdsnäringsmyndigheter.

4 §

Ersättning betalas inte, om beloppet av de skador och kostnader som samma skadelidande åsamkats av översvämning är mindre än 700 mark.

5 §

Jord- och skogsbruksministeriet bör meddela landsbygdsnäringsdistrikten och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter anvisningar om fullgörandet av de uppgifter som avses i lagen om ersättande av översvämningsskador och i denna förordning.

6 §

Till skogsnämnden kan inom ramen för statsbudgeten betalas ersättning för sakkunnighjälp som den i enlighet med 4 § 2 mom. lagen om ersättande av översvämningsskador lämnat kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Angående grunderna för betalning av ersättningen beslutar jord- och skogsbruksministeriet.

7 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (285/83).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.