Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

5.1.1995/21

Lag om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 7.3.2003/198, som gäller från och med den 15.3.2003. Se JärnvägsL 198/2003 45 och 46 §.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att främja en sådan användning av bannätet att de nationalekonomiska och transportekonomiska kostnaderna sjunker genom att järnvägsföretagen ges möjlighet att förfoga över en konkurrenskraftig trafikled.

Lagen stadgar om besittningen över det statsägda bannätet, ansvarsförhållandena mellan järnvägsföretagen och banhållaren, rätten att använda bannätet, ansvaret för järnvägstrafikens säkerhet och de myndigheter som ansvarar för banhållningen.

2 §
Banhållningen och finansieringen av den

Banhållningen omfattar underhåll och byggande av banor och därtill hörande byggnader, konstruktioner och anordningar, inklusive säkerhets-, trafiklednings- och elektrifieringssystem samt av den fasta egendom som banhållningen behöver.

Statens banor underhålls och byggs i den omfattning som de i statsbudgeten anvisade anslagen och övrig finansiering tillåter.

Banavgiften används till finansiering av banhållningen och den beaktas i statsbudgeten.

2 a § (23.5.1997/447)
Järnvägsföretag

Med järnvägsföretag avses i denna lag ett bolag eller en annan sammanslutning vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla järnvägstransporttjänster och som besitter de dragfordon som behövs för transporterna samt innehar tillstånd att idka verksamheten (koncession).

3 § (23.5.1997/447)
Rätt att använda bannätet

Rätt att använda bannätet kan ges ett järnvägsföretag som beviljats koncession i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Rätt att använda bannätet i inrikes järnvägstrafik kan beviljas enbart det aktiebolag som bildats för att fortsätta Statsjärnvägarnas verksamhet.

Rätt att använda bannätet i internationell järnvägstrafik mellan stater som är medlemmar i Europeiska unionen eller tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan beviljas det aktiebolag som bildats för att fortsätta Statsjärnvägarnas verksamhet, en internationell sammanslutning av järnvägsföretag eller ett järnvägsföretag som sköter internationella kombinerade transporter.

4 §
Banavgift

Av järnvägsföretagen uppbärs en årlig banavgift för användningen av bannätet. Grunderna för banavgiften är användningen av bannätet, bannätets nivå och marknadssituationen samt kostnaderna för banhållningen och järnvägstrafikens verkningar på miljön och samhällsekonomin. Trafikministeriet beslutar närmare om grunderna för banavgiften och fastställer banavgiftens storlek.

Banavgiften skall vara skälig och rättvis för alla järnvägsföretag.

Banförvaltningscentralen uppbär banavgiften efter förhandlingar med järnvägsföretaget om detaljerna för betalning av avgiften.

5 §
Järnvägsföretagens allmänna skyldigheter

Ett järnvägsföretag skall se till att det finns ett ändamålsenligt utbud på tjänster åtminstone på de inhemska språken och att tjänsterna utvecklas enligt förutsättningarna för affärsverksamheten med beaktande av kundernas, olika landsdelars och hela samhällets behov.

Järnvägsföretaget skall iaktta vad som på något annat ställe i lag stadgas om utövande av järnvägstrafik.

6 §
Tryggande av säkerheten i järnvägstrafiken

För att trygga säkerheten i järnvägstrafiken skall Banförvaltningscentralen meddela en tågsäkerhetsstadga för handhavandet av trafiken samt andra föreskrifter som behövs för handhavandet av trafiken. Dessutom skall hälsokraven för personer som arbetar med att sköta trafiken samt behörighetskraven för olika uppgifter fastställas.

7 §
Förutsättningar för erhållande av koncession och återkallande av koncessionen

Vederbörande ministerium beviljar koncession enligt 2 a §, om (23.5.1997/447)

1) det företag som ansöker om koncession har sin hemort och sitt huvudsakliga driftställe i Finland, (23.5.1997/447)

2) det företag som ansöker om koncession har ett säkerhetsintyg som visar att företagets ledning och personal är behöriga att sköta järnvägstrafik och att den materiel företaget använder i trafiken och dess underhållssystem motsvarar de krav som uppställs,

3) det företag som ansöker om koncession lämnat av trafikministeriet fastställda tillräckliga uppgifter om sin affärsverksamhet,

4) det företag som ansöker om koncession är tillförlitligt och de personer som förordnats att sköta företagsledningsuppgifter är väl ansedda, samt

5) det företag som ansöker om koncession är tillräckligt solvent så att det under normala förhållanden under en tid av ett år kan uppfylla sina faktiska och eventuella skyldigheter och förpliktelser.

I koncessionen kan tas in nödvändiga villkor som skall iakttas då trafik idkas.

Koncessionen kan återkallas om koncessionshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av koncession eller om koncessionshavaren brutit mot koncessionsvillkoren eller andra bestämmelser om järnvägstrafik.

8 § (23.5.1997/447)
Beviljande av rätt att använda bannätet och inledande av trafik

Banförvaltningscentralen beviljar rätt att använda bannätet och ger tillstånd till att inleda trafik när järnvägsföretaget har kommit överens med Banförvaltningscentralen om behövliga administrativa, ekonomiska och tekniska arrangemang.

9 §
Försäkringar

Ett järnvägsföretag skall ha en ansvarsförsäkring eller ett annat motsvarande arrangemang för sådan skada som vållats någon annan vid idkande av järnvägstrafik och för vilken järnvägsföretaget ansvarar på grundval av lag eller avtal. Det ersättningsansvar som försäkringen åtminstone skall täcka per skadefall kan fastställas genom förordning.

10 §
Banförvaltningscentralen och dess uppgifter

Banförvaltningscentralen är ett ämbetsverk som lyder under trafikministeriet och som sköter banhållningen, förvaltar banhållningens egendom samt sköter trafiksäkerheten och myndighetsuppgifterna i samband med banhållningen. Den kan också uppbära kontrollavgift enligt lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/79) och sköta uppgifter i samband med detta i kollektivtrafiken på järnvägarna så som särskilt stadgas. (30.6.1995/905)

Banförvaltningscentralen har en direktion, vars medlemmar utses av statsrådet.

Banförvaltningscentralen skall

1) bereda trafikpolitiska förslag som gäller järnvägstrafik,

2) sörja för underhåll, byggande och utvecklande av bannätet i den utsträckning som de anslag riksdagen beviljat och övrig finansiering tillåter,

3) vara det ämbetsverk som gör beställningar i fråga om underhålls- och byggnadsuppgifter som gäller banhållningen samt i fråga om trafikledningstjänster och ingår de avtal som behövs för detta ändamål,

3 a) sörja för frågor som anknyter till rätten att använda bannätet och ge behövliga anvisningar om förfarandet i dessa frågor, (23.5.1997/447)

4) bereda grunderna för banavgiften och sköta uppbörden av banavgiften,

5) sörja för trafiksäkerheten på bannätet och övervaka iakttagandet av trafiksäkerheten,

6) meddela en tågsäkerhetsstadga och övriga föreskrifter och anvisningar som behövs för skötseln av trafiken samt föreskrifter om hälsokrav för personer som arbetar i trafiksäkerhetsuppgifter samt om behörighetskraven för olika uppgifter,

7) sköta den tekniska granskningen i samband med trafiksäkerheten och utfärda säkerhetsintyg för järnvägsföretag,

7 a) vara en sådan myndighet som enligt lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) utövar tillsyn över transporter av farliga ämnen, (23.5.1997/447)

8) bereda omfattande planer som gäller statens järnvägsbyggande och sörja för det samarbete mellan olika myndigheter och intressegrupper som anknyter till beredningen av dem,

9) sköta den fasta egendom centralen besitter,

10) dra försorg om järnvägstrafikens beredskap för undantagsförhållanden, samt

11) sköta andra sådana uppgifter som gäller järnvägstrafik som trafikministeriet ålägger den.

Om Banförvaltningscentralen stadgas närmare genom förordning.

11 §
Banförvaltningscentralens rätt till information

Ett järnvägsföretag skall ge Banförvaltningscentralen den information som behövs för upprätthållande och utvecklande av säkerheten i järnvägstrafiken enligt Banförvaltningscentralens föreskrifter.

Banförvaltningscentralen har rätt att av ett järnvägsföretag få för övervakningen nödvändig information om företagets verksamhet och ekonomi.

12 §
Privata anslutningar till statens bannät

Järnvägsföretag och andra företag kan bygga anslutningar till statens bannät sedan Banförvaltningscentralen godkänt anslutningsplanen och gett tillstånd för att anslutningen tas i bruk. Företaget och Banförvaltningscentralen skall ingå avtal om underhållet av anslutningen.

De företag som när denna lag träder i kraft har anslutningar till bannätet behöver inte särskilt ansöka om tillstånd för att använda dem.

13 §
Järnvägstrafikens räddningstjänst

Banförvaltningscentralen meddelar föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas när en olycka inträffar i järnvägstrafiken eller denna hotas av en fara.

Banförvaltningscentralen kan ålägga ett järnvägsföretag och den som tjänstgör inom järnvägstrafiken att medverka i övningar för räddningstjänst och järnvägstrafikens räddningstjänst.

14 §
Beredskap för undantagsförhållanden

Ett järnvägsföretag skall förbereda sig för undantagsförhållanden genom att delta i beredskapsplaneringen och genom att på förhand förbereda verksamhet i undantagsförhållanden.

15 § (21.1.1996/7)
Undersökning av järnvägsolyckor

Om undersökningen av järnvägsolyckor stadgas i lagen om undersökning av olyckor (373/85).

16 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Banförvaltningscentralen kan förena ett åläggande eller förbud som givits med stöd av denna lag med vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande så som stadgas i viteslagen (1113/90).

17 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som Banförvaltningscentralen har fattat med stöd av denna lag kan sökas enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall dock iakttas, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

18 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Statsrådet kan inrätta Banförvaltningscentralen och inleda dess verksamhet så att Banförvaltningscentralen kan inleda beredningen av normer och avtal som hör till dess verksamhetsområde innan lagen träder i kraft. Även andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 225/94, TrUB 17/94, Rådets direktiv 91/440/EEG ; EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 25.

Ikraftträdelsestadganden:

30.6.1995/905:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 49/95, TrUB 1/95

21.1.1996/7:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 7/1996 trädde i kraft enligt F 60/1996 den 1.3.1996.)

RP 107/95, FvUB 5/95, RSv 96/95

23.5.1997/447:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Det aktiebolag som bildats för att fortsätta Statsjärnvägarnas verksamhet har i högst ett år efter att denna lag trätt i kraft rätt att använda bannätet utan en koncession enligt 2 a § och utan separat beviljad rätt enligt 8 § att använda bannätet.

RP 24/1997, TrUB 3/1997, RSv 44/1997, Rådets direktiv 95/18/EG ; EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 70, rådets direktiv 95/19/EG ; EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 75

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.