Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

29.12.1994/1466

Tullag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.4.2016/304, som gäller fr.o.m. 1.5.2016.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 § (22.5.2015/624)

På tullbeskattning och tullövervakning av varor som importeras från och exporteras till tredjeland ska denna lag tillämpas vid sidan av vad som därom bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen, nedan kodexen, i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen, nedan tillämpningsförordningen, och i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, nedan förordningen om tullbefrielse, eller i annan lagstiftning för Europeiska unionen (EU). Därtill tillämpas denna lag vid sidan av EU:s lagstiftning på statistikföring av handeln mellan Finland och andra länder samt på undersökning av tullbrott, om inte något annat föreskrivs i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015).

2 § (21.12.2012/961)

Befogenheter enligt tullagstiftningen kan utövas med iakttagande av EU:s lagstiftning även inom EU:s inre trafik för övervakning av efterföljandet av förbud och restriktioner om import och export av varor.

Om importen av en vara förutsätter tillstånd av en myndighet men tillstånd inte ännu har beviljats när varan förs in på Finlands tullområde, ska varan uppges för Tullen även om den importeras direkt från något annat medlemsland i EU.

3 § (22.5.2015/624)

I denna lag avses med

1) Finlands tullområde området som omfattar rikets landområde, territorialvatten och luftrum, dock så att tullområdet sträcker sig två sjömil utanför territorialvattnets yttre gräns, om inte något annat har överenskommits om saken internationellt,

2) EU:s tullområde området som avses i artikel 3 i kodexen,

3) tredjeland område som inte ingår i EU:s tullområde,

4) tullåtgärd tjänsteåtgärd som hör till Tullens behörighet, med undantag för förundersökning av tullbrott.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas definitionerna enligt artikel 4 i kodexen.

Myndigheternas behörighet
4 § (21.12.2012/961)

Tullen är den tullmyndighet och behöriga myndighet som avses i EU:s tullagstiftning, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Tullen får bestämma om förfaranden enligt EU:s tullagstiftning, om inte något annat bestäms om dem. Finansministeriet kan avgöra ett principiellt eller i annat avseende betydelsefullt ärende, också när det gäller tillämpning av EU:s lagstiftning om sänkning eller avskaffande av tull.

5 § (7.8.2015/936)

Tullen beviljar undantag från bestämmelserna om tullfrihet när det är möjligt enligt förordningen om tullbefrielse.

6 § (21.12.2012/961)

Tullen får utfärda föreskrifter om det förfarande vid utredning av ursprung som ska iakttas för att erhålla sådan behandling som avses i avtal som gäller tullförmåner och i de tullpreferensarrangemang som tillämpas ensidigt av EU samt även om annat förfarande vid ursprungsutredningar. Tullen får utfärda föreskrifter även för harmonisering av ursprungsreglernas tillämpning.

Tullen får befullmäktiga ett organ med tillräcklig sakkännedom att utfärda allmänna ursprungsbevis som berättigar till annan behandling än tullförmån.

7 § (21.12.2012/961)

Tullen fastställer de omräkningskurser som ska användas när belopp angivna i utländsk valuta omräknas i euro vid import och export.

8 § (21.12.2012/961)

Tillstånd att inrätta friområde och frilager beviljas av Tullen på ansökan och på villkor som Tullen bestämmer. Finansministeriet kan dock i ekonomiskt, regionalpolitiskt eller på annat sätt betydelsefulla fall överta avgörandet av ärendet.

Tullfrihet
9 §

Tullfria är vanliga provianteringsförnödenheter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands tullområde eller som levereras till fartyget på Finlands tullområde för dess eget bruk, om inte något annat bestäms i 4 mom. Tullfriheten gäller även varor som konsumeras ombord på fartyget på Finlands tullområde. Tullen bestämmer om det förfarande som ska iakttas när ovan nämnda varor levereras till fartyget samt om de redovisningsskyldigheter i fråga om alkohol- och tobaksprodukter som ansluter sig till övervakningen av provianteringen. Tullen har rätt att begränsa mängden tullfria varor som levereras till ett fartyg enligt vad som är behövligt med hänsyn till passagerarantalet, fartygets storlek, trafikområdet och andra omständigheter. (21.12.2012/961)

Finansministeriet kan besluta att de i 1 mom. nämnda varorna är tullfria även när det är fråga om fartyg i myndighetsbruk, forskningsfartyg, fiskefartyg eller om tåg i trafik mellan Finland och tredje land. Finanministeriet kan också besluta om begränsningar och villkor som i fråga om tullfrihet skall tillämpas på varor som dessa fordon fört med sig.

Tullfria är, enligt bestämmelserna i kapitel XXVIII i förordningen om tullbefrielse, bränsle och smörjmedel i motorfordon och specialbehållare som kommer till Finlands tullområde från tredjeland. Bränslet i tanken på ett nyttofordon är dock tullfritt upp till en mängd av högst 400 liter per resa och bränslet i tanken på en specialbehållare upp till en mängd av högst 200 liter per resa, när fordonet eller specialbehållaren landvägen kommer till Finlands tullområde från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (21.12.2012/961)

Tullfria är dock inte varor som säljs på en resa inom EU för att medtas som resgods. Med resor inom EU avses resor som inte innefattar ett uppehåll utanför EU:s tullområde eller skatteområde. I fråga om tullplikt för varor som säljs till passagerare föreskrivs dessutom i lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik (397/1969). (21.12.2012/961)

9 a § (9.12.2005/979)

9 a § har upphävts genom L 9.12.2005/979.

10 §

Tullfria är varor som inkommer till främmande makters diplomatiska och andra representationer i samma ställning eller till utsända konsulers kanslier i Finland för officiellt bruk eller till diplomatiska representanter, till utsända konsuler eller till nämnda representationers administrativa eller tekniska personal och till familjemedlemmar i deras hushåll för personligt bruk enligt vad som bestäms i Wienkonventionen rörande diplomatiska förbindelser (FördrS 4/70) och i Wienkonventionen rörande konsulära förbindelser (FördrS 50/80). Utrikesministeriet fastställer att förutsättningarna enligt konventionerna föreligger.

I 1 mom. nämnda varor får inte, utan att tull har betalts, säljas och inte heller på annat sätt överlåtas eller uthyras och inte heller vederlagsfritt överlämnas för att användas av någon annan än av representationer eller personer som berättigats till motsvarande tullfrihet, förrän tre år har gått från det att varan överlåtits till ifrågavarande bruk.

Om en i 1 mom. avsedd person, då han flyttar bort från Finland innan den i 2 mom. stadgade tiden gått ut, här säljer det fordon som varit i hans bruk, skall han betala i tull 1/36 för varje hel eller påbörjad månad som är kvar av den utsatta tiden.

11 §

Enligt avtal med tredje land som anslutit sig till konventionen om internationell civil luftfart (FördrS 11/49) är tullfria markutrustning, säkerhetsanordningar, undervisningsmaterial samt reservdelar och tillbehör till dessa vilka används i internationell flygtrafikverksamhet av ett flygbolag från den avtalsslutande staten i fråga.

12 § (28.11.2008/740)

12 § har upphävts genom L 28.11.2008/740.

Tullens befogenheter (21.12.2012/961)
13 §

En tullåtgärd skall inte medföra större skada eller olägenhet än vad som anses försvarligt för att den skall kunna fullgöras. Tullåtgärderna skall vara motiverade i förhållande till hur viktig och brådskande uppgiften är samt till övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. (23.12.1998/1104)

Var och en är skyldig att underkasta sig tullåtgärderna och medverka till att de kan utföras på behörigt sätt.

Den som blir föremål för en tullåtgärd som riktar sig mot hans frihet eller hans företrädare skall upplysas om vad åtgärden grundar sig på, om inte detta är omöjligt på grund av personens tillstånd eller den rådande situationen. Om inte något annat bestäms i lag, har även den vars rättigheter berörs av en tullåtgärd eller hans företrädare rätt att få veta vad åtgärden grundar sig på, så snart detta är möjligt utan att åtgärden äventyras. (23.12.1998/1104)

14 §

För utförande av tullåtgärder har Tullen eller en annan behörig myndighet rätt att

1) hejda och kontrollera fordon,

2) hejda personer och granska deras resedokument och identitetshandlingar för att klarlägga identiteten när en person anländer till eller avlägsnar sig från tullområdet eller när de besöker fordon eller någon annan plats, där varor lossas, lastas eller förvaras eller något annat ställe inom tullområdet, om det föreligger särskilda skäl till detta, (22.5.2015/624)

3) kvarhålla och vid behov omhänderta en vara som inte tullklarerats på behörigt sätt,

4) ha tillträde till lager, utrymmen och andra platser där varor tillverkas, förvaras eller säljs, dock inte till utrymmen som används för varaktigt boende, och där utföra behövlig kontroll,

5) utan att kränka postförsändelsers brevhemlighet kontrollera varor samt deras tillverkning och bokföringsmaterial samt kontrollera personers medhavda penningtillgångar för att avslöja sådan penningtvätt som avses i 32 kap. 6 § i strafflagen (39/1889), (22.5.2015/624)

6) få behövliga handlingar och uppgifter som gäller varuhavare, andra sakägare, varor, fordon, passagerare och fordons personal,

7) meddela föreskrifter som gäller lossning, lastning, utlämning, transport och lagring av varor,

8) sätta tullsigill, tullås eller annat identifikationsmärke på fordon, varor, lager eller andra platser som är under tullövervakning,

9) spärra av, stänga eller tömma en varas tillverknings-, lastnings- eller lossningsplats eller annan kontrollplats eller annat område samt fordon, om det behövs för att upprätthålla allmän säkerhet eller för att utföra tullåtgärder, samt förbjuda eller begränsa trafik på sådan plats och sådant område samt rörelse i sådant fordon,

10) förhindra utförsel av vara från Finlands tullområde enligt lagstiftning och internationella avtalsförpliktelser.

(21.12.2012/961)

Är det sannolikt att smuggling till eller från Finland bedrivs med fartyg som är finskt, saknar nationalitet eller seglar under falsk flagg, kan fartyget hejdas och kontrolleras även utanför tullområdet, dock inte på främmande stats territorialvatten. Fartyget kan föras i hamn för nödvändig utredning.

Tullen får kvarhålla en vara som ska exporteras eller importeras, om det finns grundad anledning till detta för att förebygga eller utreda brott. Att varan kvarhållits ska utan dröjsmål meddelas den myndighet som fattar beslut om tagande i beslag. (21.12.2012/961)

Tullen har rätt att förhindra varuimport till och varuexport från Finland för verkställande av internationella förpliktelser som är bindande för Finland, av beslut som antagits med stöd av artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen, av förordningar som antagits med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, av förordningar som utfärdats med stöd av lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) eller av frysningsbeslut som meddelats med stöd av lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013). (24.4.2015/509)

14 a § (19.9.2014/754)

En tullman har rätt att genomföra in- och utresekontroller med sådana befogenheter som föreskrivs för en gränsbevakningsman i 28, 28 a, 36 och 38 § i gränsbevakningslagen (578/2005). Dessutom har Tullen samma befogenheter att använda bild- och ljudupptagningar som skapats vid teknisk övervakning på ett gränsövergångsställe som gränsbevakningsväsendet har med stöd av 31 § i gränsbevakningslagen.

15 § (22.5.2015/624)

För utförande av tullåtgärder kan genomsökning av en person utföras enligt 8 kap. 30 § i tvångsmedelslagen (806/2011) i sådana situationer som avses i 14 § 1 mom. 2 punkten, enligt vad som föreskrivs nedan.

Beslut om kroppsvisitation i enlighet med 8 kap. 30 § 1 punkten i tvångsmedelslagen, med undantag av för att undersöka vad den visiterade annars bär på sig, fattas av den tullman som utför tullåtgärden.

Sådan kroppsbesiktning som avses i 8 kap. 30 § 2 punkten i tvångsmedelslagen eller sådan kroppsvisitation som avses i 1 punkten för att undersöka av vad den visiterade annars bär på sig kan utföras på den som på sannolika skäl misstänks för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år. Granskningen kan då utföras utan att förundersökning inleds. Beslut om åtgärden fattas av en för uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen eller tullövervakningen.

Genomsökning av personer ska utföras finkänsligt och så att den inte orsakar onödig olägenhet eller skada för den visiterade eller skada för sådan egendom som han eller hon bär på sig eller för med sig. Över sådan genomsökning av personer som avses i 3 mom. ska upprättas ett protokoll, där det med tillräcklig noggrannhet redogörs för genomsökningens förlopp. På begäran ska en kopia av protokollet ges till den visiterade. Vid genomsökning av personer ska dessutom iakttas tvångsmedelslagen.

16 § (22.5.2015/624)

Med teknisk övervakning avses fortlöpande eller upprepat iakttagande eller fortlöpande eller upprepad avlyssning av fordon, fordonsförare, föremål, fotgängare eller allmänheten med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild.

På gränsövergångsställen på Finlands riksgräns samt i passagerarterminaler, på hamnområden avsedda för godstrafik, i lagerlokaler avsedda för godstrafik och på andra liknande ställen och i liknande utrymmen som Tullen får övervaka har Tullen rätt att, efter att på förhand ha meddelat om detta, företa teknisk övervakning för att övervaka att tullagstiftningen iakttas.

Användning av maktmedel (22.5.2015/624)
17 § (22.5.2015/624)

Om inte något annat föreskrivs i lag får en tullman som arbetar med tullbrottsbekämpning och tullövervakning, i tjänsteuppdrag använda sådana maktmedel som behövs och kan anses försvarliga för att bryta en persons motstånd, avlägsna en person från en plats, gripa en person, hindra att en frihetsberövad flyr, avlägsna ett hinder eller förhindra ett överhängande brott eller någon annan farlig gärning eller händelse. Frågan om maktmedlen kan försvaras ska bedömas utifrån hur viktigt och brådskande tjänsteuppdraget är, motståndets farlighet, vilka resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som är relevanta för en helhetsbedömning av situationen. Om det är nödvändigt att använda maktmedel, ska de användas endast i den utsträckning och så länge som det nödvändigtvis behövs för att utföra ett lagstadgat tjänsteuppdrag.

En tullman har i tjänsteutövning dessutom rätt till nödvärn. Bestämmelser om nödvärn finns i 4 kap. 4 § i strafflagen. I sådana fall av nödvärn handlar tullmannen under tjänsteansvar. Vid bedömningen av om handlingen kan försvaras ska de krav beaktas som kan ställas på tullmannen med beaktande av dennes utbildning och erfarenhet.

Den som på begäran eller med samtycke av en tullman tillfälligt bistår en tullman i en situation där det är nödvändigt att anlita utomståendes hjälp vid användning av maktmedel för att utföra ett synnerligen viktigt och brådskande tjänsteuppdrag, har rätt att under tullmannens uppsikt använda maktmedel som tullmannen med stöd av sina befogenheter bemyndigar honom eller henne att använda.

I 4 kap. 6 § 3 mom. i strafflagen föreskrivs om excess i samband med användning av maktmedel och i 4 § 2 mom. om excess i nödvärn. Bestämmelser om dessa finns också i 7 § i det kapitlet.

17 a § (22.5.2015/624)

Den som utför ett tjänsteuppdrag och har anledning att befara motstånd eller ett obehörigt angrepp enligt 4 kap. 4 § 1 mom. i strafflagen ska på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt bereda sig på användning av maktmedel.

En person som är föremål för ett tjänsteuppdrag ska varnas för risken att bli utsatt för maktmedel, om det är möjligt och ändamålsenligt att varna denne. Varningen ska ges på ett för ändamålet lämpligt och begripligt sätt.

17 b § (22.5.2015/624)

Skjutvapen får användas endast när det är fråga om att stoppa en persons verksamhet som orsakar direkt och allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa och det inte finns något lindrigare sätt att stoppa verksamheten. Skjutvapen får dessutom användas i brådskande och viktiga uppdrag för att avlägsna föremål, djur eller motsvarande hinder.

Med användning av skjutvapen avses varning för användning av ett skjutvapen som avses i 2 § i skjutvapenlagen (1/1998), hot om användning av skjutvapen och avlossande av skott. Det betraktas inte som användning av skjutvapen att ta fram och osäkra ett skjutvapen.

Beslut om vapenhot och avlossande av skott fattas av en tullman som är chef för tullbrottsbekämpningen, om detta är möjligt med beaktande av hur brådskande situationen är.

17 c § (22.5.2015/624)

Rörelse- och handlingsfriheten för en person som är föremål för ett tjänsteuppdrag får begränsas med handbojor, fängsel eller på något annat motsvarande sätt, om det är nödvändigt för att i samband med tjänsteuppdraget förhindra rymning, betvinga våldsamt uppträdande eller avvärja överhängande risk för våld.

Begränsning av rörelse- och handlingsfriheten får inte fortgå längre än nödvändigt. Begränsningen får inte åsamka den person som är föremål för åtgärden fara eller onödig smärta.

Säkerhetsvisitation (22.5.2015/624)
17 d § (22.5.2015/624)

En tullman har i samband med gripande, anhållande, häktning, tagande i förvar och andra åtgärder som riktar sig mot den personliga friheten rätt att kontrollera vad en person har i sina kläder eller annars på sig eller i medhavda saker, för att förvissa sig om att personen inte innehar föremål eller ämnen varmed han eller hon kan äventyra åtgärden eller utsätta sig själv eller andra för fara. En tullman får i samband med ett tjänsteuppdrag kroppsvisitera en person för att hitta sådana föremål eller ämnen också i andra fall, om det av grundad anledning behövs för att trygga tullmannens säkerhet i arbetet och fullgörandet av tjänsteuppdraget.

I samband med frihetsbegränsande åtgärder kan en person kroppsvisiteras eller saker som personen för med sig kontrolleras också för att hitta dokument som behövs för identifiering av honom eller henne.

Farliga föremål och ämnen som avses i 1 mom. ska vid behov fråntas den visiterade. Också sådana föremål och ämnen ska fråntas den visiterade som det enligt lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag är förbjudet att inneha.

17 e § (22.5.2015/624)

Säkerhetsvisitation verkställs manuellt, med tränad hund, med metalldetektor eller någon annan motsvarande teknisk anordning eller på något annat jämförbart sätt.

Visitationen får inte kränka den visiterades personliga integritet mer än vad som är nödvändigt för utförande av uppdraget. Vid visitationen ska iakttas den diskretion som förhållandena kräver.

18 § (21.12.2012/961)

Var och en ska på uppmaning av Tullen inom utsatt tid för tullbeskattning av en annan person eller för ett besvärsärende som föranleds av tullbeskattning av en annan person lämna sådana behövliga uppgifter om den andra vilka framgår av handlingar i hans eller hennes besittning, om uppgifterna inte gäller ett sådant ärende om vilket han eller hon enligt lag har rätt att vägra avge vittnesmål. Ingen får dock vägra att lämna uppgifter om en annans ekonomiska ställning.

Tullen kan vid vite ålägga den som inte iakttar förpliktelserna enligt 1 mom. eller artikel 14 i kodexen att uppfylla dessa förpliktelser.

19 § (21.12.2012/961)

Tullen har rätt att få handräckning av en annan myndighet för att utföra ett åliggande som hör till Tullen.

20 § (21.12.2012/961)

Tullen har rätt att utan ersättning av trafikplatsens ägare eller innehavare till sitt förfogande få sådana behövliga övervakningsutrymmen med inventarier som trafiktätheten och andra omständigheter förutsätter för utförande av tullåtgärder.

Mellanrubriken har upphävts genom L 22.5.2015/624(20.5.1996/331)
20 a § (22.5.2015/624)

20 a § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 b § (22.5.2015/624)

20 b § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 c § (22.5.2015/624)

20 c § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 d § (22.5.2015/624)

20 d § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 e § (22.5.2015/624)

20 e § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 f § (22.5.2015/624)

20 f § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 g § (22.5.2015/624)

20 g § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 h § (22.5.2015/624)

20 h § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 i § (22.5.2015/624)

20 i § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

20 j § (22.5.2015/624)

20 j § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

Mellanrubriken har upphävts genom L 22.5.2015/640. (22.5.2015/640)
21 § (22.5.2015/640)

21 § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

22 § (22.5.2015/640)

22 § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

23 § (22.5.2015/640)

23 § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

23 a § (22.5.2015/640)

23 a § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

23 b § (22.5.2015/640)

23 b § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

23 c § (22.5.2015/640)

23 c § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

23 d § (22.5.2015/640)

23 d § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

23 e § (22.5.2015/640)

23 e § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

24 § (22.5.2015/640)

24 § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

Hemlighållande och utlämnande av uppgifter
25 §

Var och en är skyldig att hemlighålla och avstå från att utnyttja vad han i sin tjänst eller annars ur handlingar som gäller tullklarering, lagring eller transport eller på något annat sätt erfarit om annans affärsverksamhet.

Resultat av undersökning som gjorts i avsikt att skydda konsumenterna samt annan uppgift kan dock offentliggöras, om publiceringen är viktig med hänsyn till allmänt intresse.

Tullen får till en sådan rättsinnehavare som avses i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter lämna uppgifter om sannolikt varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor som avses i förordningen och som Tullen har upptäckt. (21.12.2012/961)

Tullen får dessutom lämna ut uppgifter om affärsverksamhet till en myndighet eller ett offentligt samfund som med stöd av sina uppgifter har behov av att få kännedom om sekretessbelagda fakta. Tullen får även lämna ut andra uppgifter, om de i ett enskilt fall behövs för att avvärja hot mot liv eller hälsa, brott som riktar sig mot friheten eller omfattande miljö- eller egendomsskada. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan Tullens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har utlämnats. (21.12.2012/961)

26 § (22.5.2015/640)

26 § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

26 a § (22.5.2015/640)

26 a § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

27 § (22.5.2015/640)

27 § har upphävts genom L 22.5.2015/640.

Erhållande av uppgifter ur vissa register
28 §

1 mom. har upphävts genom L 22.5.2015/640. (22.5.2015/640)

2 mom. har upphävts genom L 22.5.2015/640. (22.5.2015/640)

3 mom. har upphävts genom L 22.5.2015/624. (22.5.2015/624)

4 mom. har upphävts genom L 22.5.2015/624. (22.5.2015/624)

5 mom. har upphävts genom L 22.5.2015/624. (22.5.2015/624)

Delgivning av tullbelopp (30.12.2003/1299)
28 a § (30.12.2003/1299)

De av Tullens kunder som använder databaserad elektronisk dataöverföring delges ett bokfört tullbelopp genom ett svarsmeddelande. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått del av tullbeloppet vid den tidpunkt då svarsmeddelandet har anlänt till kundens datasystem. (21.12.2012/961)

Andra kunder hos Tullen än de som avses i 1 mom. delges ett bokfört tullbelopp genom ett förtullningsbeslut. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått del av tullbeloppet den dag då förtullningsbeslutet har givits åt kunden eller på den sjunde dagen efter den dag då förtullningsbeslutet postades. Som den dag då förtullningsbeslutet har givits åt en registrerad kund vid Tullen eller postats betraktas följande vardag efter fastställandet av förtullningsbeslutet. Som den dag då förtullningsbeslutet har givits åt en kontantkund anses den dag då förtullningsbeslutet fastställdes. (21.12.2012/961)

När tullbeloppet har bokförts i efterskott i enlighet med artikel 220 i tullkodexen, delges tullbeloppet genom ett efteruppbördsbeslut. I fråga om delgivning av efteruppbördsbeslut gäller vad som i förvaltningslagen (434/2003) bestäms om bevislig delgivning.

Betalning av tull
29 § (21.12.2012/961)

Tull ska betalas in på Tullens konto inom 10 dagar från tullräkningens datum, om inte tiden förlängts eller betalningsanstånd eller något annat betalningsförfarande beviljats. En kund som inte är registrerad av Tullen (kontantkund) kan även betala tullräkningen vid ett tullkontor.

30 § (21.12.2012/961)

Beträffande följderna av försenad betalning av tull samt indrivning av tull i utsökningsväg och säkerställande av indrivning av tull tillämpas, om inte något annat bestäms i EU:s lagstiftning, bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007), med undantag för bestämmelserna om grundbesvär, samt bestämmelserna i lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter (395/1973).

30 a § (28.2.2003/179)

De betalningar som den betalningsskyldige specificerat används till betalning av de fordringar som påförts genom sådana förtullningsbeslut och beslut om efteruppbörd som den betalningsskyldige har anvisat. Medel som erhållits ur ospecificerade prestationer samt ur säkerheter används till betalning av fordringar enligt beslutens ordningsföljd börjande med det tidigaste beslutet.

Medel som uppburits eller indrivits eller som erhållits ur säkerheter används först till betalning av genom beslut påförd tull. Efter det används medlen till betalning av fordran i följande ordning:

1) betalningsuppskovsränta,

2) förseningsränta,

3) tull-, skatte- eller avgiftshöjning och felavgift,

4) nationella skatter och avgifter.

Tullen kan i enskilda fall för förhindrande av preskription av fordran eller för säkerställande av kreditering av tull fördela betalningar på annat sätt än vad som bestäms i 1 mom. För säkerställande av en jämlik behandling av skattetagarna kan Tullen i enskilda fall även använda medel från den betalningsskyldige i annan ordning än den som bestäms i 2 mom. (21.12.2012/961)

Tullhöjning och felavgift
31 §

Tull kan höjas med

1) minst 10 och högst 2 500 euro, om tulldeklaration eller annan för tullbeskattningen behövlig uppgift eller handling har avgivits eller lämnats efter utsatt tid och med högst 3 500 euro om tulldeklaration eller annan uppgift eller handling lämnats eller avgivits först efter uppmaning, (13.12.2001/1240)

2) högst 30 procent om ofullständig eller felaktig tulldeklaration eller annan uppgift eller handling avgivits eller lämnats eller om deklarationsskyldigheten helt eller delvis försummats,

3) högst 50 procent om ofullständig eller felaktig tulldeklaration, annan uppgift eller handling avgivits eller lämnats uppsåtligt eller av grov vårdlöshet eller om deklarationsskyldigheten annars inte fullgjorts och förfarandet varit ägnat att förorsaka att tull inte hade blivit ofastställd, samt med

4) 100 procent om den som kommer till landet medvetet eller av grov vårdlöshet försummat sin deklarationsskyldighet genom att till landet införa eller försöka införa en större mängd varor tullfritt än vad han har rätt till och om ärendet inte skall behandlas som tullbrott.

Bör förfarande som avses i 1 mom. 3 punkten, med beaktande av omfattningen av den fördel som kan vinnas därav och andra på ärendet inverkande omständigheter, anses som grovt, skall tullen höjas med minst 50 procent och högst 100 procent.

Har i 1 och 2 mom. avsedd bristfällighet eller felaktighet gällt endast en del av varorna, skall höjningen påföras endast dessa varor.

32 § (21.12.2012/961)

I felavgift kan fastställas minst 10 och högst 2 500 euro, om

1) en försening eller annan felaktighet som avses i 31 § 1 mom. 1–3 punkten gäller ett tullförfarande vid vilket tull inte fastställs eller vid vilket tullbeloppet är obetydligt och tullhöjning inte har fastställts, eller om en ofullständig eller felaktig uppgift eller handling har lämnats i ett ansökningsförfarande eller i avsikt att få tullförmån,

2) en försening eller annan felaktighet gäller statistikföring av handeln inom EU, införsel av varor till EU:s tullområde, uppvisande av varor för Tullen, summarisk deklaration och lossning av varor som uppvisats för Tullen samt tillfällig förvaring av varor eller annan i kodexen avsedd godkänd tullbehandling än att varor hänförs till ett tullförfarande, eller

3) en annan än i 1 och 2 punkten och i 31 § nämnd skyldighet enligt EU:s tullagstiftning, enligt denna lag, enligt en förordning som utfärdats med stöd av denna lag eller enligt ett beslut eller en föreskrift av Tullen på basis av dessa bestämmelser helt eller delvis har försummats.

33 §

Tullhöjning enligt 31 § och felavgift enligt 32 § kan fastställas även efter delgivning av tullskuld inom tre år efter tullskuldens uppkomst, eller om varan är tullfri, efter att Tullen godkänt uppgifterna i tulldeklarationen. (21.12.2012/961)

Om försening eller annan felaktighet gäller statistikföringen av handeln inom EU kan felavgift påföras inom tre år efter den tidpunkt då statistikdeklaration avgavs eller borde ha avgivits. (21.12.2012/961)

Tullhöjningen eller felavgiften förblir i kraft oberoende av att tullskulden upphör eller att tullen återbetalas om orsakerna som ligger till grund för bestämmandet av tullhöjningen eller felavgiften kvarstår. (16.3.2001/241)

Varans förstöring och överlåtelse till staten
34 § (21.12.2012/961)

Icke-gemenskapsvaror kan förstöras eller överlåtas till staten på varuhavarens begäran under förutsättning att varan anmälts till Tullen på behörigt sätt och att man enligt bestämmelserna i kodexen vidtagit åtgärder för att hänföra varan till tullbehandling. En vara kan förstöras eller överlåtas till staten även efter det att varan överlåtits till fri omsättning, om importtull återbetalas eller efterges enligt artikel 238 i kodexen.

Tullauktion
35 §

På tullauktion skall säljas varor som

1) förverkats till staten med lagakraftvunnet utslag,

2) överlåtits till staten,

3) är under tullkontroll men inte tullklarerats inom utsatt tid,

4) inte kunnat överlåtas på grund av orsaker enligt artikel 75 i kodexen eller inte avhämtats inom sex månader efter att de överlåtits till fri omsättning.

Om en vara som avses i 1 mom. inte kan säljas på grund av lagstiftning som begränsar användning och försäljning av den eller av någon annan orsak som hänför sig till varans art eller om försäljning av varan inte är ändamålsenlig och om inte något annat särskilt stadgas om användning, överlåtelse eller förstöring av varan, kan den genom finansministeriets beslut eller enligt ministeriets anvisningar överlämnas till en statlig inrättning eller av särskilda skäl även till annan eller förstöras. Äganderätten till en vara som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten anses vid överlämnandet överföras till staten eller till annan mottagare.

36 §

Av medel som inflyter vid tullauktion betalas till varan anslutna kostnader i följande ordning

1) auktionskostnader,

2) tull,

3) övriga kostnader.

Överskottet skall redovisas till staten, om varuhavaren inte inom ett år från auktionen gör anspråk på det. Om det är möjligt skall varuhavaren underrättas om överskottet.

Om tullskuld kvarstår för en vara som sålts på auktion, skall denna indrivas hos varuhavaren.

Ändringssökande
37 § (7.8.2015/936)

I fråga om beslut som fattats av Tullen får omprövning begäras hos Tullen. En ansökan enligt artikel 236 i kodexen anses vara en begäran om omprövning.

Rätt att på statens vägnar begära omprövning av Tullens beslut har Tullens tullombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning i fråga om andra ärenden som gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull än sådana som avser ändringssökande genom en ansökan enligt artikel 236 i kodexen är tre år från delfåendet av tullskulden, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet om återbetalning eller eftergift av tull. Tidsfristen i fråga om ärenden som inte gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull är 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombud är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet fattades.

En begäran om omprövning ska inom föreskriven tid lämnas till Tullen.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen.

38 § (7.8.2015/936)

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

Besvärstiden i ärenden som gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull är tre år från delfåendet av tullskulden, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För tullombud är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

39 § (7.8.2015/936)

Om tull till följd av begäran om omprövning eller genom beslut av förvaltningsdomstolen har avlyfts eller nedsatts, ska tull som betalats till ett för stort belopp utan dröjsmål återbetalas oavsett ändringssökande.

Om tull har återbetalts till följd av begäran om omprövning eller till följd av besvär, ska ränta betalas på återbetalningsbeloppet. Ränta ska dock inte betalas på återbetalning av tull som underskrider 17 euro. Ränta på återbetalning utgör inte skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen.

Räntan beräknas som en årlig ränta och är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Räntan beräknas från den dag då ansökan om återbetalning av tull blev anhängig eller, om tullen betalts först efter det, från betalningsdagen till den dag då beloppet återbetalas.

40 § (7.8.2015/936)

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

41 § (7.8.2015/936)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på besvär i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Mellanrubriken har upphävts genom L 22.5.2015/624. (22.5.2015/624)
42 §

Det är förbjudet att utan tillstånd bryta lås, plomb, sigill eller annan spärr som en finsk eller utländsk tullmyndighet har anbringat eller godkänt för tillslutning av tullgods eller avspärrning av ett område eller att på annat sätt skaffa sig tillträde till ett utrymme som tillslutits på nämnt sätt. Straff för överträdelse av myndighetsförbud som gäller egendom bestäms i 16 kap. 10 § strafflagen. (24.7.1998/584)

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av tull eller för försök därtill finns i 29 kap. 1–3 § i strafflagen och bestämmelser om straff för tullredovisningsbrott i 46 kap. 7–9 § i strafflagen. (12.6.2009/426)

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt tullagstiftningen ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag eller gärningen utgör lindrigt tullredovisningsbrott, för tullförseelse dömas till böter. (12.6.2009/426)

43 § (22.5.2015/624)

43 § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

43 a § (22.5.2015/624)

43 a § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

44 § (22.5.2015/624)

44 § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

45 § (22.5.2015/624)

45 § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

45 a § (22.5.2015/624)

45 a § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

46 § (22.5.2015/638)

46 § har upphävts genom L 22.5.2015/638.

46 § (30.12.2003/1299)

Kan tullbrottmål handläggas genom strafforderförfarande, får förundersökningsledaren eller någon annan till uppgiften förordnad tullman framställa straffyrkanden så som föreskrivs i lagen om strafforderförfarande (692/1993).

Om påföljden för ett brott som undersöks av Tullen kan vara ordningsbot, har den tullman som avses i 1 mom. rätt att förelägga ordningsbot på det sätt som föreskrivs i lagen om ordningsbotsförfarande (66/1983). I ett ordningsbotsärende som behandlas av Tullen gäller i fråga om uppgifterna för Tullens brottsbekämpningschef vad som i nämnda lag bestäms om uppgifterna för chefen för polisdistriktet i ordningsbotsärenden. De uppgifter i ordningsbotsärenden som åligger Tullens brottsbekämpningschef kan genom en bestämmelse i reglementet för Tullens brottsbekämpning överföras på en annan anhållningsberättigad tjänsteman vid Tullen. (21.12.2012/961)

47 § (22.5.2015/624)

47 § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

47 a § (22.5.2015/624)

47 a § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

Mellanrubriken har upphävts genom L 22.5.2015/624. (22.5.2015/624)
48 § (22.5.2015/624)

48 § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

49 § (22.5.2015/624)

49 § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

50 § (22.5.2015/624)

50 § har upphävts genom L 22.5.2015/624.

Särskilda stadganden
51 §

Om tulldeklaration inte avgivits eller om den inte ens kompletterad kan användas som grund för tull, skall tull fastställas enligt uppskattning. Varuhavaren skall, om möjligt, först beredas tillfälle att avge en förklaring. I beslutet om fastställande av tull skall grunden för uppskattningen anges.

52 §

Om någon omständighet eller åtgärd givits en sådan rättslig form som inte motsvarar ärendets egentliga natur och syfte, skall ärendet handläggas som om man hade tillämpat den rätta formen.

Utöver vad som stadgas i kodexen skall som skyldig anses också den som för tulldeklaration lämnat uppgifter om vilkas felaktighet han varit eller skäligen borde ha varit medveten och om tull därför blivit opåförd.

52 a § (21.12.2012/961)

Tullombudet ska höras och beslut delges ombudet så att han eller hon ges tillfälle att sätta sig in i beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

53 § (13.12.2001/1240)

Genom förordning av statsrådet bestäms om det minsta tullbelopp som bokförs.

53 a § (21.12.2012/961)

Beträffande uttag och betalning av sådana avgifter för Tullens prestationer som fastställts med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och andra offentligrättsliga avgifter som tas ut av Tullen samt beträffande ändringssökande och dröjsmålspåföljder gäller vad som bestäms eller föreskrivs om tull. På avgifterna tillämpas dock inte bestämmelsen i 53 § om det minsta tullbelopp som bokförs.

54 §

Närmare stadganden om verkställigheten av tullagstiftningen får utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
55 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs tullagen av den 14 juli 1978 (573/78), tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78), tullvärdeslagen av den 19 december 1980 (906/80), lagen den 10 juli 1987 om tulltariff (660/87) och lagen den 31 december 1971 om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer (973/71) jämte ändringar och lagen den 28 maj 1993 om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler (460/93) och lagen den 24 januari 1992 om tullfri import av kläder i vissa fall (47/92).

På varor som utlämnats från tullkontroll eller som borde ha anmälts till förtullning innan denna lag trädde i kraft tillämpas den lagstiftning som upphävs enligt 2 mom.

Utöver 3 mom. tillämpas de bestämmelser om övergångstid vilka ingår i bilaga VI till avtalet av den 24 juni 1994 om anslutningen av konungariket Norge, republiken Österrike, republiken Finland och konungariket Sverige till den Europeiska unionen (FördrS 103/94).

De tillstånd att driva en skattefri butik som beviljats med stöd av den tullag som skall upphävas, är i kraft som tillstånd för tullager och på dem tillämpas 4 mom.

L 1466/1994 trädde i kraft 1.1.1995 enligt F 1542/1994.

RP 257/94, StaUB 80/94

Ikraftträdelsestadganden:

7.4.1995/505:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94, FvUB 20/94

22.12.1995/1700:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 181/95, EkUB 25/95, RSv 157/95

20.5.1996/331:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 178/95, FvUB 2/96, RSv 29/96

30.12.1997/1378:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Besvärsärenden som är anhängiga vid tull styrelsen när lagen träder i kraft överförs till länsrätten i Nylands län för behandling.

RP 192/1997, LaUB 18/1997, RSv 234/1997

24.7.1998/584:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

30.12.1997/694:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

L 694/1998 trädde i kraft 1.10.1998 enligt F 695/1998.

RP 136/1997, FvUB 28/1997, RSv 238/1997

23.12.1998/1104:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 204/1998, FvUB 18/1998, RSv 230/1998

24.6.1999/764:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

RP 6/1999, StaUB 1/1999, RSv 6/1999

20.4.2000/399:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000, EkUB 4/2000, RSv 39/2000

27.10.2000/876:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 112/2000, StaUB 19/2000, RSv 134/2000, Rådets förordning (EG) nr 1671/2000; EGT nr L 193, 29.7.2000, s. 11

16.3.2001/241:

Denna lag träder i kraft den 25 mars 2001.

RP 2/2001, FvUB 1/2001, RSv 7/2001

3.12.2001/1240:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 181/2001, FiUB 27/2001, RSv 165/2001

31.1.2003/65:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

RP 53/2002, LaUB 18/2002, RSv 183/2002

28.2.2003/179:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 179/2003 trädde i kraft 15.5.2003 enligt F 342/2003.

RP 272/2002, FiUB 41/2002, RSv 274/2002

13.6.2003/519:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

8.8.2003/715:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

RP 8/2003, FiUB 7/2003, RSv 15/2003

29.8.2003/774:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 95/2002, FvUB 27/2002, RSv 291/2002

30.12.2003/1299:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 116/2003, FvUB 12/2003, RSv 116/2003

24.6.2004/570:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Den ränta som betalas på återbetalning av tull räknas enligt en årsränta om nio procent fram till utgången av månaden efter den dag då lagen träder i kraft.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

15.7.2005/584:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005, FuUB 12/2005, RSv 92/2005

18.11.2005/905:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 905/2005 trädde i kraft 14.4.2008 enligt F 93/2008.

RP 70/2005, FvUB 15/2005, RSv 127/2005

9.12.2005/979:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 195/2005, FiUB 31/2005, RSv 159/2005

29.9.2006/844:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005, FvUB 14/2006, RSv 94/2006

22.12.2006/1213:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 1213/2006 trädde i kraft 15.10.2007 enligt F 875/2007.

RP 213/2006, FvUB 25/2006, RSv 195/2006

9.11.2007/983:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007, GrUB 4/2007, RSv 48/2007

28.11.2008/740:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

RP 145/2008, FiUB 20/2008, RSv 144/2008

12.6.2009/426:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

RP 197/2008, LaUB 4/2009, RSv 45/2009

11.9.2009/690:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 26/2008, FvUB 6/2009, RSv 82/2009

22.12.2009/1258:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på räntor som ska beräknas för tiden från och med den 1 januari 2010.

RP 133/2009, FiUB 39/2009, RSv 208/2009

14.5.2010/406:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

4.6.2010/482:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010.

RP 219/2008, FvUB 2/2010, RSv 27/2010

11.6.2010/533:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

27.8.2010/763:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

L 763/2010 har upphävts genom L 22.5.2015/638, som gäller fr.o.m. 1.6.2015.

RP 94/2009, LaUB 9/2010, RSv 84/2010

27.5.2011/564:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 81/2010, FvUB 33/2010, RSv 328/2010

22.7.2011/879:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010, FvUB 42/2010, RSv 371/2010

21.12.2012/961:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 20 d § 1 mom., 20 g § 3 mom., 43 § 2 mom. och 47 a § gäller till och med den 31 december 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

30.12.2013/1150:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

30.12.2013/1260:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 180/2013, FvUB 25/2013, RSv 215/2013

6.6.2014/430:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 14/2014, KoUB 4/2014, RSv 42/2014

27.6.2014/500:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 24/2014, FvUB 18/2014, RSv 81/2014

19.9.2014/754:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

RP 220/2013, FvUB 19/2014, RSv 83/2014

24.4.2015/509:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 288/2014, FvUB 44/2014, RSv 280/2014

22.5.2015/624:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014, FvUB 53/2014, RSv 339/2014

22.5.2015/638:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014, FvUB 53/2014, RSv 339/2014

22.5.2015/640:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

7.8.2015/936:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.