Beaktats t.o.m. FörfS 743/2021.

16.12.1994/1220

Lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.3.2013/185, som gäller fr.o.m. 18.3.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område stadgas i denna lag.

I denna lag avses med ömsesidig handräckning mellan myndigheterna den handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och medlemsstaterna i Europeiska unionen om vilken föreskrivs i Europeiska unionens råds direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier (handräckningsdirektivet), sådant det lyder ändrat genom direktiv 2006/98/EG. (2.3.2007/224)

De behöriga myndigheterna i Finland skall med de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen utbyta alla de upplysningar som kan göra det möjligt för medlemsstaterna att behörigen fastställa de skatter på inkomst- och förmögenhet som avses i artikel 1 i handräckningsdirektivet, samt alla de upplysningar som hänför sig till fastställandet av de indirekta skatter som avses i artikeln.

2 §
Definitioner

De skatter på inkomst och förmögenhet som avses i artikel 1 i handräckningsdirektivet är i Finland särskilt följande skatter och avgifter:

1) de statliga inkomstskatterna,

2) inkomstskatten för samfund,

3) kommunalskatten,

4) kyrkoskatten,

5) folkpensionsförsäkringspremien,

6) sjukförsäkringspremien,

7) källskatten på ränteinkomst,

8) källskatten för begränsat skattskyldig,

9) fastighetsskatten.

(22.12.2005/1150)

De indirekta skatter som avses i artikel 1 i handräckningsdirektivet är i Finland följande:

1) skatt på försäkringspremier, (15.12.2003/1087)

2) accisen på flytande bränslen,

3) accisen på alkohol och alkoholdrycker, och

4) tobaksaccisen.

3 §
Behörig myndighet

Behörig myndighet enligt artikel 1.5 i handräckningsdirektivet är i Finland finansministeriet eller dess bemyndigade ombud.

4 §
Handräckningens former

Handräckningen omfattar utbyte av upplysningar på anmodan, automatiskt och spontant utbyte av upplysningar samt närvaro av en företrädare från den ena medlemsstatens skattemyndigheter i den andra medlemsstaten så som närmare stadgas i artikel 2-6 i handräckningsdirektivet.

5 §
Särskilda stadganden

Om tidsfrister för lämnandet av upplysningar, stadganden om tystnadsplikt, begränsningar vid utbytet av upplysningar, om förhandlingsförfarandet mellan myndigheterna och om utvecklingen av samarbetet i fråga om utbyte av upplysningar som gäller tillämpningen av handräckningsdirektivet gäller artikel 5 och 7-10 i direktivet.

Informationen får också användas för fastställande av sådana övriga avgifter, tullar och skatter som omfattas av artikel 2 i rådets direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder. (3.12.2004/1042)

Denna lag inverkar inte på de eventuellt mera omfattande förpliktelser i fråga om utbyte av upplysningar som ingår i annan lagstiftning eller i de avtal som förpliktar Finland internationellt och som Finland har förbundit sig till eller förbinder sig till.

6 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 254/94, StaUB 66/94

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.2003/1087:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2003.

RP 138/2003, FiUB 33/2003, RSv 84/2003

3.12.2004/1042:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 200/2004, FiUB 24/2004, RSv 165/2004

20.5.2005/333:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Lagen tillämpas från och med den 1 juli 2005.

RP 26/2005, FiUB 7/2005, RSv 42/2005

22.12.2005/1150:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På utbyte av information mellan myndigheterna om förmögenhetsbeskattning som verkställts för skatteåret 2005 och tidigare skatteår tillämpas dock alltjämt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

RP 144/2005, FiUB 44/2005, RSv 218/2005

2.3.2007/224:

Denna lag träder i kraft den 9 mars 2007 och den tillämpas från och med den 1 januari 2007.

RP 279/2006, FiUB 47/2006, RSv 306/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.