Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

8.12.1994/1143

Alkohollag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.12.2017/1102, som gäller fr.o.m. 1.3.2018.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller alkoholhaltiga ämnen, tillverkning, import, export, försäljning och annan överlåtelse, användning, innehav och transport av sådana ämnen samt reklam för alkoholdrycker.

Om alkoholhaltiga ämnen i form av läkemedel eller läkemedelspreparat stadgas särskilt.

3 § (4.1.2001/1)
Definitioner

I denna lag avses med

1) alkoholhaltigt ämne ett ämne eller en produkt som innehåller över 2,8 volymprocent etylalkohol,

2) denaturering behandling av ett alkoholhaltigt ämne genom tillsats av andra ämnen i syfte att göra det odrickbart,

3) alkoholfri dryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller högst 2,8 volymprocent etylalkohol, samt med

4) alkoholbolag ett helt statsägt aktiebolag som enligt vad som föreskrivs i denna lag med ensamrätt bedriver detaljhandel.

Till de alkoholhaltiga ämnen som avses i 1 mom. 1 punkten räknas alkoholdrycker, alkoholpreparat och sprit. I denna lag avses med

1) alkoholdryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol,

2) svag alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol,

3) stark alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller mer än 22 volymprocent etylalkohol,

4) sprit etylalkohol eller en sådan vattenlösning av etylalkohol som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol och som inte är denaturerad,

5) alkoholpreparat ett alkoholhaltigt ämne som inte är en alkoholdryck eller sprit och som kan vara denaturerat.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om definitionerna i 2 mom., om övriga definitioner, beskrivningar och presentationer av alkoholdrycker, tillverknings- och tillsatsämnen samt om maximihalterna för hälsovådliga främmande ämnen.

Om alkoholpreparat samt om tillverkning, import, försäljning och kontroll av sådana samt om denaturering bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

2 kap

Tillverkning av alkoholdrycker och sprit

4 §
Tillverkning i hemmet av alkoholdrycker

I hemmet får enligt vad som stadgas genom förordning i annat än försäljningssyfte enbart genom jäsning tillverkas svaga alkoholdrycker för enskilt bruk.

5 §
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas för näringsverksamhet eller så som social- och hälsovårdministeriet närmare bestämmer i undervisnings- eller forskninggsyfte av dem som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, nedan produkttillsynscentralen, har beviljat tillverkningstillstånd.

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha förutsättningar att bedriva sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan förena tillverkningstillståndet med begränsningar i fråga om tillverkningens omfattning eller de alkoholdrycker som får tillverkas och uppställa sådana villkor för tillverkningen samt för lagringen och transporten av de färdiga produkterna som tillsynen förutsätter.

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas endast i lokaler som produkttillsynscentralen har godkänt och där tillverkningen och lagringen är organiserad på ett sådant sätt att en effektiv tillsyn är möjlig.

6 §
Påföljder för överträdelser

Produkttillsynscentralen kan återkalla tillverkningstillstånd för viss tid eller permanent, utan ersättning, eller förbjuda tillverkningen på ett visst tillverkningsställe, om gällande stadganden, bestämmelser, begränsningar eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre bedöms ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.

7 §
Vidareförädling och omtappning

Vad som stadgas i 5 och 6 §§ skall tillämpas också på vidareförädling och omtappning av sprit eller obeskattade alkoholdrycker som har tillverkats någon annanstans.

3 kap

Import och export av alkoholdrycker och sprit

8 §
Kommersiell import av alkoholdrycker och sprit samt importtillstånd för sprit

Alkoholdrycker får utan särskilt importtillstånd importeras för eget bruk samt i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet. Närmare bestämmelser om import för eget bruk ingår i 10 §. Den som använder alkoholdrycker i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet skall ha ett i denna lag avsett särskilt tillstånd att importera alkoholdrycker. (8.1.1999/1)

Sprit får importeras

1) av näringsidkare som produkttillsynscentralen har beviljat importtillstånd, samt

2) för eget bruk av den som produkttillsynscentralen har beviljat sådant användningstillstånd som avses i 17 §, efter att han till produkttillsynscentralen har anmält att han kommer att vara verksam som importör.

Importtillstånd som avses i 2 mom. 1 punkten kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha förutsättningar att bedriva sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan för importen uppställa sådana villkor som tillsynen förutsätter.

Det som bestäms i 2 mom. tillämpas inte, om vid införsel av sprit till Finlands tullområde tullen har meddelats att spriten transporteras genom Finlands tullområde till ett annat land. (4.1.2001/1)

9 §
Påföljder för överträdelser

Produkttillsynscentralen kan återkalla importtillstånd för viss tid eller permanent, utan ersättning, om gällande stadganden, bestämmelser eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre bedöms ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.

10 § (26.4.1996/287)
Begränsning av införsel av alkoholdrycker

Med hänsyn till allmän ordning och säkerhet samt för att skydda människors hälsa kan rätten för personer som i samband med kortvariga resor anländer från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att för sitt eget behov föra in alkoholdrycker begränsas genom förordning.

11 § (8.1.1999/1)
Import- och exportanmälan

Den som i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet importerar eller exporterar alkoholdrycker eller sprit är skyldig att innan han inleder verksamheten anmäla till produkttillsynscentralen att han kommer att vara verksam som importör eller exportör.

4 kap

Försäljning och annan överlåtelse samt förmedling av alkoholdrycker och sprit

Detaljhandel
12 §
Kommunens samtycke

Detaljhandel med alkoholdrycker får bedrivas i en kommun endast om kommunfullmäktige har givit sitt samtycke därtill.

Om kommunfullmäktige har beslutat återkalla ett samtycke som avses i 1 mom., måste detaljhandeln i kommunen upphöra inom två år efter att beslutet har vunnit laga kraft.

13 §
Alkoholbolagets detaljhandel

Alkoholbolaget har ensamrätt till detaljhandeln med alkoholdrycker, med undantag för försäljning som nämns i 14 §.

Alkoholbolaget får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker som avses i 1 mom. endast i sådana av tillståndsmyndigheten godkända alkoholbutiker som har ett ändamålsenligt läge och där effektiv övervakning kan ordnas. (30.8.2002/764)

Utan hinder av 2 mom. kan alkoholbolaget bedriva detaljhandel med alkoholdrycker genom att leverera dem till beställare och köpare enligt vad som stadgas genom förordning.

14 § (30.8.2002/764)
Detaljhandelstillstånd

Detaljhandel med genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol får bedrivas av alkoholbolaget och dessutom av den som tillståndsmyndigheten har beviljat detaljhandelstillstånd.

Detaljhandel med alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol får utom av alkoholbolaget bedrivas av den som enligt villkor som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer och med tillstånd av tillståndsmyndigheten har beviljats tillstånd för framställning av produkten i fråga.

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver.

Detaljhandel enligt 1 och 2 mom. får bedrivas endast på sådana av tillståndsmyndigheten godkända försäljningsställen som är lämpliga när det gäller läget och försäljningslokalerna samt verksamheten och där försäljningen är ordnad så att en effektiv övervakning är möjlig.

15 § (30.8.2002/764)
Påföljder för överträdelser

Tillståndsmyndigheten kan ge den som innehar detaljhandelstillstånd enligt 14 § 1 och 2 mom. en anmärkning eller en skriftlig varning, förkorta försäljningstiderna eller utan ersättning återkalla tillståndet antingen för viss tid eller permanent, om

1) denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter har överträtts i näringsverksamheten,

2) tillståndshavaren inte längre prövas ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet, eller om

3) det på försäljningsstället har förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk.

Tillståndsmyndigheten kan ge alkoholbolaget en anmärkning eller en skriftlig varning eller utan ersättning förbjuda försäljningen i en alkoholbutik för viss tid eller permanent, om

1) denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter har överträtts i butiken, eller om

2) det i butiken har förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk.

När det behövs för att upprätthålla ordningen i en alkoholbutik eller på ett försäljningsställe som avses i 14 § 4 mom. kan polisen avbryta försäljningen tillfälligt, för högst ett dygn. Tillståndsmyndigheten skall omedelbart underrättas om en sådan åtgärd.

Vid överträdelse av förbud som föreskrivs i 16 § 2 mom. kan regionförvaltningsverket ge näringsidkaren eller sammanslutningen en anmärkning eller skriftlig varning eller för viss tid, högst sex månader, förbjuda försäljning av de drycker som avses i bestämmelsen. (22.12.2009/1552)

16 §
Detaljhandelsförbud

I alkoholdrycksbutiker och på försäljningsställen som avses i 14 § 4 mom. får alkoholdrycker inte säljas

1) till personer som inte har fyllt tjugo år; svaga alkoholdrycker får dock säljas till personer som har fyllt aderton år;

2) till personer som uppträder störande eller uppenbart är berusade eller

3) om det finns skäl att misstänka att alkoholdrycker missbrukas eller överlåts eller förmedlas olovligen.

Drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol får inte säljas till personer som inte har fyllt aderton år. (30.5.1997/486)

17 § (29.12.1994/1477)
Specialförsäljning och användningstillstånd

Den som idkar partihandel med sprit och alkoholdrycker kan som specialförsäljning sälja sprit eller alkoholdrycker

1) för tillverkning av ättika,

2) för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller av produkter och utrustning som avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994),

3) för tillverkning av livsmedel eller aromämnen som används vid tillverkning av drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol,

4) för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

5) för tillverkning av specialpreparat som avses i förordningen om specialpreparat (349/1989),

6) för tillverkning av livsmedel eller produkter som används vid tillverkning av livsmedel, om livsmedlet som fyllning eller annars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet eller om livsmedlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet,

7) för tillverkning av andra produkter, om produkterna inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras,

8) för vetenskaplig forskning och undervisning samt för prover och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet,

9) till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) samt till hälsovårdscentraler som avses i folkhälsolagen (66/1972) för vetenskapliga och medicinska ändamål, samt

10) till sådana serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) för vetenskapliga och medicinska ändamål.

(5.3.1999/226)

Med sådan tillverkning som avses i 1 mom. jämställs kvalitetsövervakning och annan i produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengöring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion. Specialförsäljning för ändamål som avses i 1 mom. 1–8 och 10 punkten är tillåten, om produkttillsynscentralen har beviljat köparen användningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit. (5.3.1999/226)

Användningstillstånd som avses i 2 mom. kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha ett motiverat behov att använda alkoholdrycken eller spriten samt förutsättningar att bedriva sådan verksamhet och som bedöms besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan förena användningstillståndet med inköpsbegränsningar eller uppställa sådana villkor för användningen och lagringen av sprit eller alkohol som tillsynen förutsätter.

F om specialpreparat 349/1989 har upphävts genom SRf om upphävande av förordningen om specialpreparat 570/2003. L om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 1505/1994 har upphävts genom L om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 629/2010. Se F om alkoholdrycker och sprit 1344/1994 19 § och F om alkoholpreparat och denaturering 1345/1994. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har kommit i Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals ställe, se L om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 669/2008.

18 §
Påföljder för överträdelser

Produkttillsynscentralen kan antingen för viss tid eller permanent återkalla användningstillstånd, utan ersättning, om gällande stadganden, bestämmelser, begränsningar eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre bedöms ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.

19 § (30.8.2002/764)
Närmare bestämmelser om detaljhandel

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om tillståndsmyndigheterna och om tiderna för detaljhandel med alkoholdrycker, om godtagbara betalningssätt inom detaljhandeln samt om åldersgränserna för detaljhandelspersonalen.

Servering
20 §
Kommunens samtycke

Servering av alkoholdrycker får bedrivas endast i kommuner vilkas fullmäktige har samtyckt därtill.

Kommunens samtycke behövs inte för servering i färdmedel som trafikerar på flera kommuners område.

Om kommunfullmäktige har beslutat återkalla samtycke som avses i 1 mom., måste serveringen av alkoholdrycker i kommunen upphöra inom två år efter att beslutet har vunnit laga kraft.

21 § (30.8.2002/764)
Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker får bedrivas endast av den som tillståndsmyndigheten har beviljat serveringstillstånd. Serveringstillstånd beviljas tills vidare, för viss tid eller tillfälligt. Serveringstillståndet gäller ett visst serveringsställe.

Serveringstillstånd för viss tid kan beviljas när serveringsställets verksamhet är tidsbegränsad till sin karaktär eller när det finns någon särskild anledning att kontrollera att sökanden har de förutsättningar som behövs eller att ge akt på serveringsverksamheten. Tillstånd för viss tid kan beviljas för högst ett år.

Tillfälligt serveringstillstånd beviljas för tillställningar och evenemang för högst en månad.

21 a § (30.8.2002/764)
Förutsättningar som gäller den som söker serveringstillstånd

Serveringstillstånd beviljas en myndig sökande som inte har försatts i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som har den tillförlitlighet som krävs för servering av alkoholdrycker. Sökanden skall dessutom ha behövliga ekonomiska och yrkesmässiga förutsättningar.

Tillförlitlighet och ekonomiska förutsättningar saknas, om

1) sökanden missbrukar rusmedel,

2) sökanden enligt utmätning eller annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder,

3) sökanden under de senaste fem åren vid utövandet av sitt yrke eller annars har gjort sig skyldig till ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) serveringstillstånd under de fem senaste åren permanent har återkallats hos sökanden eller en sammanslutning där sökanden har utövat bestämmande inflytande,

5) sökanden upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter, eller

6) sökanden har utövat bestämmande inflytande i en sammanslutning som under de fem senaste åren försatts i konkurs eller vars konkurs under nämnda tid har förfallit på grund av brist på medel,

och sökandens ovannämnda eller därmed direkt jämförbara tidigare verksamhet visar att sökanden är uppenbart olämplig att utöva serveringsverksamhet.

Yrkesmässiga förutsättningar saknas hos en sökande som inte för serveringsstället anmält en ansvarig föreståndare och ställföreträdare för denne vilka uppfyller de krav som enligt 21 b § ställs på dem.

Vad som ovan sägs om en sökande, gäller även den som på grundval av äganderätt, avtal eller andra arrangemang utövar bestämmande inflytande för sökandens räkning.

21 b § (30.8.2002/764)
Krav som gäller den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare

Ett serveringsställe skall ha en ansvarig föreståndare och ett tillräckligt antal ställföreträdare för denne, vilka utses av innehavaren av serveringstillståndet. Den ansvarige föreståndaren och ställföreträdarna skall vara lämpliga för uppgiften och genom utbildning eller erfarenhet ha förvärvat tillräcklig yrkesskicklighet. Den ansvarige föreståndaren och ställföreträdarna skall vid sidan av innehavaren av serveringstillståndet se till att denna lag iakttas på serveringsstället.

Olämplig för uppgiften som ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare är den som på grund av rusmedelsmissbruk eller tidigare förseelser eller försummelser uppenbart inte kan sköta sina uppgifter.

Genom utbildning förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet förutsätter minst ett års heltidsstudier inom restaurangbranschen, om undervisningsprogrammet innehåller undervisning och praktik i servering av alkoholdrycker. Genom erfarenhet förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet förutsätter minst två års heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

I fråga om ett serveringsställe där det serveras enbart genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol kan tillräcklig yrkesskicklighet med avvikelse från 3 mom. konstateras genom ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs närmare om det undervisningsprogram och det av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg som avses i 3 och 4 mom.

21 c § (30.8.2002/764)
Krav som gäller serveringsställen och serveringsområden

Serveringsstället skall vara lämpligt för restaurangbruk. Ett villkor för att serveringsstället och dess lokaler skall få användas för restaurangändamål är att de uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Serveringsstället skall uteslutande vara i sökandens faktiska besittning och kunna övervakas av myndigheterna.

På serveringsstället skall finnas en så stor personal som med beaktande av verksamhetens omfattning och art behövs för att övervakningen skall vara effektiv och ordningen upprätthållas effektivt. En plan angående personalens antal och uppgifter skall läggas fram för tillståndsmyndigheten.

På serveringsstället får alkoholdrycker serveras endast på ett av tillståndsmyndigheten godkänt serveringsområde där effektiv övervakning kan ordnas. Som serveringsområde får inte godkännas ett allmänt läktarutrymme som används för idrotts-, motions-, musik- eller andra jämförbara evenemang. Serveringsområdet skall märkas ut eller avgränsas på ett för kunderna tydligt sätt, om det inte annars klart kan urskiljas. Trafiken till och från serveringsområdet skall kunna kontrolleras effektivt. En plan angående avgränsning av serveringsområdet skall läggas fram för tillståndsmyndigheten.

Serveringsområdet kan ändras på anmälan av tillståndsinnehavaren. En förutsättning för ändring av serveringsområdet är dock att tillståndsmyndigheten ger tillstånd till det, om ändringen är av betydelse för övervakningen av serveringen. Närmare bestämmelser om ändring av serveringsområden utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 d § (30.8.2002/764)
Förvägrande eller begränsning av serveringstillstånd i vissa fall

Tillståndsmyndigheten kan begränsa serveringstiden, serveringsområdet, de typer av alkoholdrycker som får serveras eller antalet kundplatser eller uppställa sådana villkor som behövs för övervakningen av serveringen och upprätthållande av ordningen, om förutsättningarna för serveringstillstånd i övrigt uppfylls men det på grund av serveringsställets läge eller andra speciella omständigheter samt med beaktande av tillståndsinnehavarens enligt 21 c § framlagda planer är uppenbart att serveringen inte skäligen kan övervakas.

Tillståndsmyndigheten kan förvägra serveringstillstånd eller begränsa serveringstiden, serveringsområdet, de typer av alkoholdrycker som får serveras eller antalet kundplatser eller uppställa sådana villkor som behövs för övervakningen av serveringen och upprätthållande av ordningen, om

1) serveringstillstånd söks för ett ställe i anslutning till eller i omedelbar närhet av lokaler som huvudsakligen är avsedda för eller används av barn eller ungdomar eller för ett ställe där det bedrivs näringsverksamhet vars huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar,

2) serveringstillstånd söks för ett idrottsevenemang eller för en tillställning som är avsedd för hela familjen eller vars deltagare till stor del är barn och ungdomar,

3) serveringstillstånd söks för lunchservering som en arbetsgivare ordnar för sina arbetstagare, eller om

4) serveringsstället är beläget så att tillståndsmyndigheten utifrån erhållna utredningar och utlåtanden har anledning att misstänka att serveringsverksamheten stör eller har andra negativa konsekvenser för boendemiljön, allmän ordning och säkerhet eller för samhällets service och funktioner.

22 § (30.8.2002/764)
Påföljder för överträdelser

Tillståndsmyndigheten kan ge tillståndshavaren en anmärkning, en skriftlig varning, ställa de villkor som behövs för övervakningen av serveringen eller utan ersättning begränsa tillståndet genom förkortning av serveringstiden, begränsning av serveringsområdet eller de typer av alkoholdrycker som får serveras eller utan ersättning återkalla sitt tillstånd för viss tid eller permanent, om

1) denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter har överträtts i näringsverksamheten,

2) tillståndshavaren inte längre prövas ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet, eller om

3) det på serveringsstället har förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk.

När det behövs för att ordningen skall kunna upprätthållas på serveringsstället kan polisen avbryta serveringen tillfälligt, för högst ett dygn. Tillståndsmyndigheten skall omedelbart underrättas om en sådan åtgärd.

Vid överträdelse av förbud som föreskrivs i 24 § 2 mom. kan regionförvaltningsverket ge näringsidkaren eller sammanslutningen en anmärkning eller skriftlig varning eller för viss tid, högst sex månader, förbjuda servering av de drycker som avses i bestämmelsen. (22.12.2009/1552)

23 § (30.8.2002/764)
Ordningen på serveringsställen

Berusade skall vägras tillträde till serveringsstället. Om en kund uppträder störande eller uppenbart är berusad skall denne avlägsnas från serveringsstället.

Serverade alkoholdrycker skall konsumeras inom serveringsområdet. Det är förbjudet att bedriva detaljhandel med eller annars föra bort sådana drycker från serveringsstället som har serverats eller som har levererats till en restaurang för servering.

24 §
Serveringsförbud

Alkoholdrycker får inte serveras

1) till den som inte har fyllt aderton år,

2) till den som uppträder störande eller uppenbart är berusad, eller om

3) det finns anledning att befara alkoholmissbruk.

Drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol får inte serveras till personer som inte har fyllt aderton år. (30.5.1997/486)

25 §
Minimisortiment av drycker

Serveringsställen skall ha ett tillräckligt sortiment av svaga alkoholdrycker samt alkoholfria drycker till skäliga priser.

26 § (30.8.2002/764)
Närmare bestämmelser om servering

I fråga om tillståndsmyndigheterna för serveringsärenden, serveringstiderna, serveringsmängderna, betalningssätten och skyldigheten att ge räkning vid serveringen, åldersgränserna för serveringspersonalen samt överlåtelse av alkoholdryckslagret när rörelsen upphör eller övergår till en ny ägare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Partihandel
27 §
Partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit

Partiförsäljningen av alkoholdrycker får bedrivas av den som produkttillsynscentralen har beviljat tillstånd för tillverkning eller partiförsäljning av denna alkoholdryck.

Partihandel med sprit får bedrivas av den som produkttillsynscentralen har beviljat tillstånd att tillverka, importera eller bedriva partihandel med sprit.

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker eller för sprit kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan uppställa sådana villkor för partihandeln som tillsynen förutsätter.

28 §
Påföljder för överträdelser

Produkttillsynscentralen kan för viss tid eller permanent återkalla partihandelstillstånd utan ersättning, om gällande stadganden, bestämmelser eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre anses ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.

Överlåtelse, förmedling och eget bruk
29 § (29.12.1994/1477)
Överlåtelse, förmedling och eget bruk av sprit

Den som får bedriva partiförsäljning av sprit får sälja eller på annat sätt leverera eller förmedla sprit

1) för specialförsäljning som avses i 17 §,

2) på de villkor som produkttillsynscentralen bestämmer till den som har ett motiverat behov att använda sprit i sitt arbete eller för tillverkning av sina produkter,

3) för förflyttning till skattefritt lager som avses i lagen om påförande av accis (1469/94) samt

4) för export till länder utanför Europeiska gemenskapen samt för förflyttning till någon annan medlemsstat i gemenskapen eller till friområde eller tullager som avses i tullagstiftningen.

Utan hinder av 1 mom. får den som får bedriva partiförsäljning av sprit använda denna sprit på de villkor som produkttillsynscentralen bestämmer i sitt eget arbete eller för tillverkning av sina egna produkter samt leverera den till kvalitetskontroll på de villkor som produkttillsynscentralen bestämmer.

Med eget bruk enligt 2 mom. avses specialförsäljning, om produkttillsynscentralen har beviljat användningstillstånd enligt 17 §.

L om påförande av accis 1469/1994 har upphävts genom L 182/2010, se PunktskatteL 182/2010 22 §.

30 § (29.12.1994/1477)
Överlåtelse och eget bruk av obeskattade alkoholdrycker

Den som får bedriva partiförsäljning av alkoholdrycker får sälja eller på annat sätt leverera alkoholdrycker för vilka accis inte har betalts

1) för specialförsäljning som avses i 17 §,

2) för förflyttning till skattefritt lager eller skattefri butik enligt lagen om påförande av accis,

3) för export till länder utanför Europeiska gemenskapen eller för förflyttning till någon annan medlemsstat i gemenskapen eller till friområde eller tullager som avses i tullagstiftningen,

4) för proviantering av trafikmedel i internationell trafik enligt vad som särskilt stadgas om accisfrihet för sådan proviantering, samt

5) på grundval av diplomat- eller konsulsförbindelse eller till en internationell organisation enligt vad som särskilt stadgas om accisfrihet för sådan överlåtelse.

Utan hinder av 1 mom. får den som bedriver partiförsäljning av alkoholdrycker, om produkttillsynscentralen har beviljat användningstillstånd enligt 17 §, använda alkoholdrycker som specialförsäljning i sitt eget arbete eller vid tillverkning av sina egna produkter samt leverera dem för kvalitetskontroll på de villkor som produkttillsynscentralen bestämmer.

31 §
Förmedling av alkoholdrycker

Det är förbjudet att mot arvode förmedla alkoholdrycker, om inte något annat följer av denna lag eller av stadganden som har utfärdats med stöd av den. Alkoholdrycker får inte heller utan arvode förmedlas till personer till vilka enligt 16 § inte får säljas alkoholdrycker.

Försäljning av alkoholdrycker i utlandstrafik
32 §
Färdmedel och skattefria butiker

Om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet stadgas genom förordning.

Om försäljning av alkoholdrycker i butiker för skattefria varor stadgas särskilt.

5 kap

Reklam och prissättning (30.5.2008/372)

33 § (28.2.2014/152)
Reglering av reklamen

Reklam, indirekt reklam och annan verksamhet för att främja försäljningen av starka alkoholdrycker är förbjuden.

Reklam och indirekt reklam för svaga alkoholdrycker och drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol samt på konsumenterna inriktad annan verksamhet för att främja försäljningen av sådana alkoholdrycker samt sammankoppling av sådant säljfrämjande med reklam eller säljfrämjande verksamhet för en annan produkt eller tjänst är förbjuden, om

1) den riktar sig till minderåriga eller andra personer, till vilka alkoholdrycker enligt 16 § inte får säljas eller om sådana personer framställs i den,

2) alkoholkonsumtion i den kopplas samman med framförande av fordon,

3) alkoholhalten i en alkoholdryck i den framhävs som en positiv egenskap,

4) stor alkoholkonsumtion i den framställs på ett positivt sätt eller nykterhet eller skälig konsumtion av alkohol på ett negativt sätt,

5) den skapar en bild av att alkoholkonsumtion ökar prestationsförmågan eller främjar social eller sexuell framgång,

6) den ger ett intryck av att alkohol har medicinska eller terapeutiska egenskaper eller att alkohol piggar upp, lugnar ned eller är en metod för att lösa konflikter,

7) den står i strid med god sed, i den används metoder som är opassande med tanke på konsumenten eller om den annars ger osanna eller vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, dess verkningar eller andra egenskaper,

8) den äger rum mellan klockan 7–22 i samband med televisions- och radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) eller i samband med offentlig visning i biografer av bildprogram som enligt lagen om bildprogram (710/2011) får visas för personer under 18 år,

9) den äger rum eller riktas till allmänheten på en allmän plats enligt ordningslagen (612/2003),

10) den innebär att konsumenterna deltar i spel, lotterier eller tävlingar, eller

11) den kommersiella aktör som gör sådan reklam eller driver sådan säljfrämjande verksamhet, i en datanätstjänst som denne kontrollerar använder sig av text- eller bildinnehåll som produceras av konsumenter eller med hjälp av tjänsten till konsumenter för spridning distribuerar text- eller bildinnehåll som aktören själv eller konsumenter producerar.

Som indirekt reklam betraktas i synnerhet främjande av försäljningen av sådana drycker och alkoholdrycker som nämns i 1 och 2 mom. i samband med reklam för någon annan nyttighet så att ett etablerat kännetecken för en i 1 eller 2 mom. nämnd dryck eller alkoholdryck oförändrat eller ändrat så att det ändå kan igenkännas används som kännetecken för nyttigheten eller att kännetecknet annars associerar till en bestämd dryck eller alkoholdryck som avses i 1 eller 2 mom.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. är reklam och indirekt reklam för starka alkoholdrycker och verksamhet som främjar försäljningen av sådana drycker tillåten med de begränsningar som anges i 2 mom.

1) på tillverkningsställen, detaljhandelsställen och serveringsställen för starka alkoholdrycker,

2) i sådana prislistor för detaljhandeln som tryckts eller lagts ut på ett datanät så att alla drycker som finns att tillgå presenteras för konsumenterna på ett enhetligt sätt, samt

3) i sådana fall där reklamen eller verksamheten riktas till dem som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, dock inte i ett datanät som konsumenter har tillgång till.

Trots det som föreskrivs i 2 mom. 9 punkten är reklam, indirekt reklam och säljfrämjande verksamhet i fråga om svaga alkoholdrycker och drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol tillåten med de begränsningar som anges i 2 mom.

1) vid offentliga tillställningar enligt lagen om sammankomster (530/1999) och på platser som permanent används för sådana,

2) på fartyg i internationell trafik,

3) på detaljhandelsställen och serveringsställen, samt

4) utanför detaljhandelsställen och serveringsställen i fråga om information om tillgången och priserna på drycker.

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas inte på sådan publikationsverksamhet och programverksamhet som avses i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) och som bedrivs utomlands av en näringsidkare som inte är etablerad i Finland och vars alster avses vara tillgängliga enbart någon annanstans än i Finland eller ha samma innehåll oberoende av i vilket land mottagaren finns. Bestämmelserna tillämpas dock på sådan reklam med ursprung i utlandet som gäller alkoholdrycker på den finländska marknaden och är avsedd att göras tillgänglig i synnerhet i Finland.

Se KonsumentskyddsL 38/1978 2 kap. och StraffL 39/1889 30 kap. 1 a §. L om televisions- och radioverksamhet 744/1998 har upphävts genom L 917/2014, se Informationssamhällsbalk 917/2014.

33 a § (11.5.2007/588)
Prissättning och prisinformation

Det är förbjudet att i detaljhandeln eller vid servering erbjuda två eller flera förpackningar eller portioner alkoholdryck till ett nedsatt totalpris.

Det är förbjudet att utanför detaljhandelsställen och serveringsställen i fråga om förpackningar eller portioner alkoholdryck utannonsera priserbjudanden som varar kortare tid än två månader.

33 b § (30.5.2008/372)

33 b § har upphävts genom L 30.5.2008/372.

6 kap

Innehav och transport av alkoholdrycker och sprit samt skattefri lagring (29.12.1994/1477)

34 §
Innehav och transport

Alkoholdrycker som inte är lagligen tillverkade eller importerade får inte innehas eller transporteras. Alkoholdrycker får inte heller innehas eller transporteras i försäljningssyfte av den som inte enligt denna lag har tillstånd eller rätt att sälja alkoholdrycker. (14.8.2009/642)

Alkoholdrycker får inte innehas eller transporteras av personer som inte har fyllt tjugo år. Personer som har fyllt aderton år får emellertid inneha och transportera svaga alkoholdrycker.

Sprit får innehas och transporteras endast av den som enligt denna lag har tillstånd eller rätt att tillverka, importera, sälja eller använda sprit.

Om transitering av alkoholdrycker och sprit stadgas särskilt.

Drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol får inte innehas eller transporteras av personer som inte har fyllt aderton år. (30.5.1997/486)

35 § (29.12.1994/1477)
Skattefritt lager för alkoholdrycker och sprit

Produkttillsynscentralen skall godkänna ett skattefritt lager som avses i lagen om påförande av accis innan där får lagras temporärt accisfria alkoholdrycker eller sprit för att säkerställa att lagret uppfyller givna stadganden och bestämmelser och för att effektiv kontroll skall kunna ordnas i lagret.

Om tillstånd att hålla skattefritt lager stadgas särskilt.

7 kap

Alkoholbolaget

36 § (17.11.1995/1281)
Alkoholbolagets uppgifter

Alkoholbolaget skall

1) sköta den detaljhandel som bolaget enligt denna lag har ensamrätt till, samt

2) årligen till social- och hälsovårdsministeriet ge en berättelse om sin detaljhandels utveckling och om de åtgärder som bolaget har vidtagit för att uppnå det syfte som anges i 1 §.

Alkoholbolagets övriga uppgifter och verksamhetsområde bestäms i dess bolagsordning.

37 §
Förvaltningsrådet

Alkoholbolaget har ett förvaltningsråd med tolv ordinarie medlemmar.

Medlemmarna i förvaltningsrådet förordnas för fyra kalenderår i sänder av statsrådet, som samtidigt utser dess ordförande och vice ordförande.

En medlem i förvaltningsrådet kan under mandattiden befrias från sitt uppdrag, varvid en ny medlem skall förordnas i hans ställe för den återstående tiden.

38 §
Social- och hälsovårdsministeriets representation

En representant för social- och hälsovårdsministeriet och en representant för handels- och industriministeriet har rätt att följa handläggningen av ärenden och att delta i diskussionen vid förvaltningsrådets möten och bolagsstämman.

39 §
Stadgandena om aktiebolag

Om inte något annat stadgas i denna lag skall på alkoholbolaget tillämpas gällande stadganden om aktiebolag.

8 kap

Styrning, tillsyn och påföljder (14.8.2009/642)

40 §
Social- och hälsovårdsministeriets behörighet

Den högsta ledningen och styrningen när det gäller tillsynen över iakttagandet av denna lag och de med stöd därav utfärdade stadgandena och bestämmelserna ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan bestämmelser utfärdas om (28.2.2014/152)

1) förutsättningarna för beviljande av tillverkningstillstånd, importtillstånd, detaljhandelstillstånd, serveringstillstånd samt partihandelstillstånd och om den tillförlitlighet som krävs av sökanden,

2) lämplig placering av alkoholbutiker, försäljningsställen som avses i 14 § 4 mom. samt serveringsställen,

3) kraven på serveringslokaler, försäljningslokaler som avses i 14 § 4 mom. samt serverings- och försäljningsverksamheten,

4) sådant motiverat behov som förutsätts för beviljande av användningstillstånd för sprit och alkoholdrycker, om övriga tillståndsförutsättningar samt om den tillförlitlighet som krävs av sökanden,

5) de för en effektiv övervakning nödvändiga arrangemangen vid tillverkning och lagring av alkoholdrycker och sprit, i alkoholbutiker och på försäljningsställen som avses i 14 § 4 mom. samt på serveringsområden,

6 punkten har upphävts genom L 28.2.2014/152. (28.2.2014/152)

7) prissättningsgrunderna för alkoholdrycker, samt om (17.11.1995/1281)

8) i vilken utsträckning de under ministeriet lydande ämbetsverken och inrättningarna skall bedriva alkoholforskning och följa alkoholförhållandenas utveckling, informera om alkoholens skadeverkningar, bedriva upplysning om alkoholfrågor och annan sådan hälsofostran. (17.11.1995/1281)

41 § (30.8.2002/764)
Produkttillsynscentralens behörighet

Tillståndsförvaltningen för och övervakningen av detaljhandel med och servering av alkoholdrycker samt övervakningen och styrningen av reklam och annan säljfrämjande verksamhet för alkoholdrycker ankommer på den under social- och hälsovårdsministeriet lydande produkttillsynscentralen, enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Produkttillsynscentralen övervakar dessutom

1) tillverkningen, framställningen, importen och exporten av alkoholhaltiga ämnen,

2) partihandeln med alkoholdrycker,

3) försäljning och annan överlåtelse av alkoholdrycker ur obeskattade lager,

4) försäljningen av sprit och specialförsäljningen av alkoholdrycker samt sådan användning som grundar sig på användningstillstånd,

5) import, tillverkning och försäljning av sådan utrustning och delar till den som lämpar sig för olovlig framställning av alkoholdrycker och sprit,

6) import, tillverkning och försäljning av ämnen, produkter och preparat för tillverkning av alkoholdrycker i hemmet, samt

7) försäljningen av alkoholdrycker i trafikmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet.

42 § (22.12.2009/1552)
Regionförvaltningsverkets behörighet

Regionförvaltningsverket ska inom sitt verksamhetsområde sköta tillståndsförvaltningen för och övervakningen av detaljhandel med och servering av alkoholdrycker samt övervaka reklam och säljfrämjande verksamhet för alkoholdrycker, enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Regionförvaltningsverket övervakar inom sitt verksamhetsområde också detaljhandeln med och serveringen av drycker som innehåller minst 1,2 och högst 2,8 volymprocent etylalkohol.

43 §
Tillverkarens och importörens ansvar

Tillverkaren och importören svarar för kvaliteten på och sammansättningen av alkoholdrycker som de har överlåtit till konsumtion samt för att produkten, dess etikettering och övriga presentation stämmer överens med gällande stadganden och bestämmelser.

Produkttillsynscentralen styr och övervakar förverkligandet av tillverkarnas och importörernas ansvar.

44 § (22.12.2009/1552)
Inspektions-, upplysnings- och registreringsrätt

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket har för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den rätt att

1) inspektera tillståndshavarens lokaler och verksamhet och transporter av alkoholhaltiga ämnen samt att granska för tillsynen behövliga dokument,

2) utan ersättning ta och få för tillsynen behövliga prover, samt att

3) få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken ska för handläggning och övervakning av tillståndsärenden som avses i denna lag samt för alkoholstatistiken föra ett alkoholnäringsregister över näringsidkare som har beviljats eller ansökt om tillstånd enligt denna lag. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är registeransvarig.

Följande uppgifter ska registreras:

1) namn och firma, personbeteckning, företags- och organisationsnummer samt adress, telefonnummer och andra adressuppgifter,

2) i 1 punkten angivna uppgifter om sammanslutningens styrelsemedlemmar, verkställande direktör och betydande aktieägare, om ansvariga och tysta bolagsmän samt om dessas insatser i bolaget,

3) i fråga om näringsidkare och andra personer som avses i 2 punkten, uppgifter om polisundersökning, förundersökning, åtalsprövning och åtal samt straffdomar och domstolsbehandling av brottmål,

4) uppgifter om registrering som mervärdesskattskyldig, införande i förskottsuppbördsregistret och i andra register inom skatteförvaltningen samt uppgifter om skatteskulder som förfallit till betalning,

5) uppgifter om förpliktelser som är föremål för utsökning,

6) uppgifter om företagssaneringar och konkurser samt om andra domstolsbeslut som gäller skulder som har förfallit till betalning,

7) uppgifter om att en privatperson som är föremål för tillsynen har beviljats skuldsanering,

8) uppgifter om verksamhet för vilken har beviljats tillstånd enligt denna lag samt om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som har utfärdats med stöd av den och uppgifter om påföljderna för sådana förseelser samt uppgifter om tillsynsmyndigheternas inspektioner och resultaten av dessa, samt

9) övriga uppgifter som behövs för handläggning, övervakning och statistikföring av tillståndsärenden och som inte är känsliga i den bemärkelse som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

I fråga om rätten att kontrollera uppgifter om övervakningsobjekt och om rättelse av fel gäller det som bestäms i personuppgiftslagen. Uppgifter om näringsidkare och andra i 3 mom. 2 punkten nämnda personer ska förvaras i alkoholnäringsregistret så att de avförs ur detta när fem år har förflutit från den senaste registreringen.

45 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av uppgifter som avses i denna lag har fått kännedom om en privatpersons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter får inte röja dem eller använda dem orättmätigt, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller har samtyckt till detta.

Vad som stadgas i 1 mom. utgör inte hinder för att upplysningar lämnas till en annan tillsynsmyndighet för fullgörande av en övervakningsuppgift eller till en åklagar- eller polismyndighet för utredning av brott eller väckande av åtal. Den myndighet som mottagit upplysningen har härvid samma tystnadsplikt som enligt 1 mom.

Tillsynsmyndigheten får utan hinder av 1 mom. lämna sådana upplysningar som förutsätts i internationella avtal som är bindande för Finland till i avtalen angivna utländska organ, internationella organisationer och samarbetande stater.

46 §
Övriga tillsynsmyndigheter

Polisen övervakar den allmänna ordningen på ställen där det bedrivs detaljhandel och servering av alkoholhaltiga ämnen.

Om gränsbevakningsväsendets och tullverkets tillsynsuppgifter stadgas särskilt.

47 § (22.12.2009/1552)
Handräckning och rätt att få upplysningar av andra myndigheter

Behöriga tjänstemän vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket har rätt att av övriga myndigheter få handräckning för att övervaka efterlevnaden av och för att verkställa denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den samt för att utreda missbruk av alkoholhaltiga ämnen.

Polis-, straffregister-, åklagar-, tull-, utsöknings-, skatte- och befolkningsregistermyndigheterna samt övriga myndigheter ska utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt ge Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket de upplysningar som tillsynsmyndigheterna behöver för tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de med stöd av den utfärdade bestämmelserna och föreskrifterna eller för handläggning av tillstånd som avses i denna lag.

På information som med stöd av denna paragraf har erhållits från en annan myndighet ska det som i 45 § 1 mom. bestäms om tystnadsplikt tillämpas.

48 § (22.12.2009/1552)
Meddelande av anvisningar samt vite och tvångsutförande

Om det vid tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om reklam för alkoholdrycker eller andra sådana marknadsförings- eller säljfrämjande åtgärder som avses i 33 § eller annars konstateras missförhållanden eller verksamhet som strider mot gällande bestämmelser eller föreskrifter, ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela behövliga anvisningar för avhjälpande av missförhållandena eller avslutande av den felaktiga verksamheten samt utsätta en tid inom vilken detta ska ske.

Om saken inte har rättats till inom den utsatta tiden eller om den i anvisningarna nämnda verksamheten inte har avslutats, eller om den har återupptagits efter att den utsatta tiden löpt ut, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket förelägga vite eller hot om tvångsutförande på den försumliges bekostnad enligt viteslagen (1113/1990), om inte något annat bestäms i denna lag.

49 § (22.12.2009/1552)
Tillsynsmyndighetens förbud och säkringsåtgärder

Om det görs reklam för alkoholdrycker eller vidtas andra sådana marknadsförings- eller säljfrämjande åtgärder som strider mot 33 §, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket förbjuda den som gett eller utför uppdraget samt hans anställda att fortsätta eller upprepa den lagstridiga verksamheten.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan förbjuda att alkoholdrycker släpps ut på marknaden eller ålägga den som har släppt ut alkoholdrycker på marknaden att utan ersättning dra tillbaka dem, om produkten eller presentationen av den strider mot gällande bestämmelser och föreskrifter eller om dryckens kvalitet eller de skadeverkningar och risker som den eventuellt orsakar för hälsan inte har kontrollerats på behörigt sätt eller om ett förbud annars är motiverat för skyddande av människors hälsa.

Om det på grund av förfarandets stora omfattning eller betydelse är påkallat att skyndsamt hindra att ett mot gällande bestämmelser eller föreskrifter stridande eller hälsovådligt förfarande som avses i 1 och 2 mom. fortgår eller upprepas, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården temporärt, innan ärendet slutgiltigt avgörs, förbjuda förfarandet. Ett förordnande om att temporärt förbjuda ett sådant förfarande träder i kraft omedelbart och kan återkallas innan ärendet slutgiltigt avgörs.

50 § (22.12.2009/1552)
Rättelse samt vite och tvångsutförande

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan när det beslutar om ett förbud som avses i 49 § 1 och 2 mom. och regionförvaltningsverket när det beslutar om ett förbud som avses i 49 § 1 mom. ålägga den som förbudet avser att inom utsatt tid och på ett angivet sätt företa en rättelseåtgärd, om en sådan ska anses behövlig på grund av de uppenbara skadeverkningar som ett mot bestämmelserna stridande förfarande har.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan förena ett förbud eller åläggande enligt denna lag med vite eller med hot om att det som efter utgången av den utsatta tiden fortfarande är ogjort tvångsutförs enligt viteslagen på den försumliges bekostnad, om inte något annat bestäms i denna lag.

50 a § (18.11.2016/1002)
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för alkoholbrott finns i 50 a kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för brott vid marknadsföring av alkoholdrycker finns i 30 kap. 1 a § i strafflagen.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt denna lag döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

Den som uppsåtligen

1) i egenskap av ägare till eller arrangör eller ordningsvakt på ett ställe som avses i 58 § 1 mom. tillåter förtäring av alkoholdrycker eller olovligen serverar alkoholdrycker där i strid med 58 § 3 mom.,

2) bjuder någon som inte har fyllt arton år på alkoholdrycker eller sprit så att denne blir berusad och förfarandet med hänsyn till den minderårigas ålder, mognadsnivå och övriga omständigheter som helhet kan anses klandervärt,

3) tillverkar, säljer, förmedlar, överlåter eller för in till landet redskap, apparater, utrustning, ämnen eller preparat som lämpar sig för tillverkning av alkoholdrycker eller sprit i syfte att dessa ska användas för olaglig tillverkning av alkoholdrycker eller sprit,

4) innehar redskap eller apparater som lämpar sig för tillverkning av alkoholdrycker eller sprit under sådana omständigheter att det finns grundad anledning att anta att de kommer att användas för olaglig tillverkning av alkoholdrycker eller sprit,

5) gör reklam för eller marknadsför redskap, apparater, utrustning, ämnen eller preparat som lämpar sig för tillverkning av alkoholdrycker eller sprit i syfte att locka någon annan till olaglig tillverkning av alkoholdrycker eller sprit, eller

6) direkt eller indirekt gör reklam för svaga alkoholdrycker eller drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol eller annars främjar försäljningen av sådana drycker i strid med 33 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för alkoholförseelse dömas till böter.

För alkoholförseelse döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot ett villkor eller en begränsning i ett tillstånd som har beviljats med stöd av 5 § 2 mom., 8 § 3 mom., 14 § 2 mom., 17 § 3 mom., 21 d §, 27 § 3 mom., 29 § 2 mom. eller 30 § 2 mom.,

2) bedriver verksamhet utan sådant godkännande av en myndighet som avses i 5 § 3 mom., 13 § 2 mom., 14 § 4 mom. eller 35 § 1 mom.,

3) försummar att göra en sådan anmälan som avses i 11 eller 59 § eller i en förordning som utfärdats med stöd av 57 §,

4) bryter mot en bestämmelse i en förordning som utfärdats med stöd av 3 § 4 mom., 13 § 3 mom., 19 eller 26 § eller 32 § 1 mom.,

5) bryter mot förbudet i 16 § 2 mom. eller 24 § 2 mom., eller

6) i egenskap av innehavare av ett serveringstillstånd eller ansvarig föreståndare för ett serveringsställe eller ställföreträdare för denne bryter mot de skyldigheter som enligt 23 § gäller övervakandet av ordningen på serveringsställen.

Försök till ett brott som avses i 4 mom. 3 punkten är straffbart.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för innehav av alkoholdrycker i strid med 34 § 2 mom. samt för förtäring av alkoholdrycker på allmän plats i strid med 58 § 1 eller 2 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016).

50 b § (14.8.2009/642)
Skyldighet att höra tillstånds- och tillsynsverket

Allmänna åklagaren ska innan åtal väcks för en alkoholförseelse enligt 50 a § 4 mom. 9 punkten bereda Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillfälle att ge utlåtande, och domstolen ska vid behandlingen av ett sådant ärende ge tillstånds- och tillsynsverket tillfälle att bli hört.

9 kap

Ändringssökande

51 § (22.12.2009/1552)
Sökande av ändring i beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverket och alkoholbolaget

Ändring i beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket får, om besvärsförbud inte gäller i enlighet med 52 §, sökas så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, och regionförvaltningsverket i fall där regionförvaltningsverket har avgjort den fråga som är föremål för besvär, har också rätt att överklaga beslut som förvaltningsdomstolen har fattat med anledning av att ändring sökts.

Även om ändring har sökts ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens och regionförvaltningsverkets beslut iakttas, om besvärsmyndigheten inte beslutar något annat.

Alkoholbolagets beslut om upptagande av alkoholdrycker i detaljhandelssortimentet eller avlägsnande av alkoholdrycker ur detaljhandelssortimentet samt om prissättningsgrunderna för detaljhandeln kan överklagas hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

52 § (22.12.2009/1552)
Besvärsförbud i fråga om förbud och säkringsåtgärder

Ändring får inte sökas genom besvär i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens och regionförvaltningsverkets i 48–50 § avsedda beslut om förbud eller temporärt förbud eller beslut om föreläggande av vite eller tvångsutförande.

Den som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket har ålagt ett förbud eller temporärt förbud som avses i 1 mom. eller förelagt i 48 och 50 § avsett vite eller hot om tvångsutförande får genom ansökan inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet eller föreläggandet föra ärendet till marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen dömer ut vite som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket har förelagt och fattar beslut om verkställighet av hot om tvångsutförande i ärenden som avses i 1 mom., på ansökan av den som har förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.

53 § (31.1.2013/136)
Handläggning av ärenden i marknadsdomstolen och sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut

Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen samt om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

10 kap

Särskilda stadganden

54 §
Föreskrifter om alkoholmätningar

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om de metoder som skall användas vid alkoholmätningar.

55 § (22.12.2009/1552)
Avgifter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket tar ut avgifter för tillståndsbeslut som avses i denna lag och för andra myndighetsbeslut som meddelas med stöd av denna lag samt för tillsyn som avses i denna lag enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), dock så att det för tillsynen över verksamhet som enligt denna lag kräver tillstånd tas ut en årlig avgift hos dem som har tillstånd.

56 § (29.12.1994/1477)

56 § har upphävts genom L 1477/1994.

57 § (14.8.2009/642)
Import, tillverkning och handel med utrustning eller del av utrustning

I syfte att förhindra olovlig tillverkning av alkoholdrycker och sprit kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att den som importerar, tillverkar eller saluför för sådan tillverkning lämplig utrustning eller delar till sådan är skyldig att anmäla verksamheten till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och föra bok över verksamheten.

58 § (27.6.2003/616)
Förtäringsförbud

Om annat inte följer av denna lag är det förbjudet att förtära alkohol

1) på ställen där detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs samt i andra öppna handelsrörelser,

2) i restauranger och på andra ställen där allmänheten mot betalning får mat och förfriskningar, samt

3) i lokaler och på andra ställen där offentliga tillställningar ordnas.

Polisen kan, när upprätthållande av allmän ordning så förutsätter, förbjuda förtäring av alkohol på allmän plats.

På ställen som avses i 1 mom. får ägaren, arrangören eller en ordningsvakt inte tillåta förtäring av alkoholdrycker eller servera alkoholdrycker utan tillstånd. (14.8.2009/642)

59 §
Privata tillställningar

När slutna tillställningar ordnas i andra allmänna lokaler än sådana som avses i 58 § 1 mom 2 punkten får alkoholdrycker förtäras, om tillställningens arrangör har gjort en anmälan om saken till polisen.

60 § (14.8.2009/642)
Fråntagande, omhändertagande och förstöring av alkoholdrycker och sprit

Polisen får frånta en person alkoholdrycker i ett öppet eller öppnat kärl som denne enligt denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den annars har rätt att inneha och förstöra dem, om personen i fråga förtär dryckerna i strid med 58 § 1 mom. eller på en offentlig plats i strid med 58 § 2 mom.

Polisen får också frånta en person alkoholdrycker som denne innehar och förstöra dessa, om personen i fråga har gjort sig skyldig till en förseelse som avses i 50 a § 4 mom. 4 punkten och värdet av alkoholdryckerna är obetydligt.

Bestämmelserna i 2 kap. 14 § 3 mom. i polislagen (872/2011) om omhändertagande av egendom ska tillämpas på fråntagande och förstöring av alkoholdrycker som sker enligt 1 och 2 mom. (22.7.2011/870)

Om någon har förtärt alkoholdrycker i strid med förbudet enligt 58 § 1 mom., har ägaren till en rörelse, lokal eller något annat ställe som avses i det momentet eller den som är anställd hos ägaren eller också arrangören rätt att frånta den som brutit mot förbudet alkoholdrycken med kärl och bevisligen förstöra den. Bestämmelser om den rätt som en ordningsvakt har att frånta en person som brutit mot förbudet alkoholdrycken med kärl finns i 47 § i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015). (21.8.2015/1088)

Påträffas hos en berusad när denne grips alkoholdrycker eller något annat alkoholhaltigt ämne som han eller hon enligt denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den annars har rätt att inneha, får dryckerna eller ämnet fråntas honom eller henne. Genom förordning av statsrådet anges under vilka förutsättningar och på vilket sätt alkoholdrycker och alkoholhaltiga ämnen som fråntagits någon får hållas i myndigheternas förvar eller förstöras.

Påträffas hos den som ska tas in i fängelse eller någon annan sluten anstalt eller som ska tas in i eller som vårdas i en enhet för missbrukarvård alkoholdrycker eller något annat alkoholhaltigt ämne, får anstaltens personal frånta personen i fråga dryckerna eller ämnet och bevisligen förstöra dem.

60 a § (14.8.2009/642)
Förstöring

En anhållningsberättigad tjänsteman får bevisligen förstöra eller låta förstöra sådana alkoholhaltiga drycker eller andra alkoholhaltiga ämnen jämte kärl eller emballage samt sådana råvaror, redskap och utrustningar som får tas i beslag därför att det finns skäl att anta att de kommer att förklaras förverkade och som inte har nämnvärt försäljnings- eller bruksvärde.

60 b § (22.7.2011/870)
Undersökning och genomsökning

Om en person som inte har fyllt arton år på sannolika skäl misstänks för en förseelse som avses i 50 a § 4 mom. 4 punkten, får polisen för att söka en alkoholdryck som personen olagligt innehar undersöka de föremål som personen i fråga för med sig och utsidan av personens kläder, om detta är möjligt utan att inkräkta på den misstänktas personliga integritet på ett kränkande sätt. På protokollföring av undersökningen tillämpas vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § 3 mom. i polislagen. Vid undersökningen ska i övrigt iakttas bestämmelserna om kroppsvisitation i 8 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011).

Om det finns sannolika skäl att misstänka att någon har gjort sig skyldig till lindrigt alkoholbrott enligt 50 a kap. 3 § i strafflagen, får det företas allmän husrannsakan eller platsgenomsökning enligt 8 kap. i tvångsmedelslagen i det fordon som personen i fråga använder, i syfte att ta reda på om det finns olagliga alkoholdrycker eller olaglig sprit i fordonet.

60 c § (14.8.2009/642)
Okänd eller frånvarande ägare

Om egendom som kan dömas förverkad har tagits i beslag men gärningsmannen eller ägaren är okänd eller saknar känd vistelseort i Finland, ska personen i fråga genom offentlig stämning kallas att inställa sig vid domstolen en bestämd dag som inte får sättas tidigare än den sjunde dagen från det att stämningen offentliggjordes. Stämningen ska hållas offentligt framlagd i domstolens kansli.

Inställer sig inte den beslagtagna egendomens ägare som instämts i laga ordning att svara i saken och visar ägaren inte laga förfall, avgörs anspråket om egendomens förverkande trots utevaron.

61 §
Realisering av alkoholdrycker och sprit som har tillfallit staten

Alkoholdrycker och sprit som har utmätts eller dömts förbrutna eller på annat sätt har tillfallit staten får realiseras endast genom försäljning till alkoholbolaget eller till någon som har partihandels-, serverings- eller minutförsäljningstillstånd för alkoholdrycker eller användningstillstånd för sprit.

Om skatt inte har betalts på de sålda alkoholdryckerna skall köparen betala denna till staten utöver köpesumman.

62 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

11 kap

Ikraftträdande

63 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs alkohollagen av den 26 juli 1968 (459/68) jämte ändringar, med undantag av lagens 9 kap. samt 104 och 105 §§.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

64 §
Övergångsstadganden

Av kommunfullmäktige med stöd av alkohollagen (459/68) givet samtycke till minutförsäljning och utskänkning av alkoholdrycker förblir i kraft.

Den rättighet, det tillstånd samt samtycke som utfärdats på basis av alkohollagen och stadganden som utfärdats med stöd av den förblir i kraft för den tid som nämnts i beslutet i fråga. Genom denna lag upphävs dock de föreskrifter och allmänna tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av alkohollagen och som anknyter till sådana rättigheter, tillstånd eller samtycken och på dessa tillämpas stadganden, föreskrifter och uppställda villkor som utfärdats med stöd av denna lag. De specialvillkor som anknyter till rättighet, tillstånd och samtycke och som utfärdats med stöd av alkohollagen förblir i kraft till den del som de inte står i strid med denna lag och stadganden och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

Ett ärende som är anhängigt då denna lag träder i kraft behandlas och avgörs enligt denna lag och de stadganden och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Vid Oy Alko Ab:s bokslut och verkställandet av vinsten 1994 iakttas 19 § alkohollagen (459/68).

RP 119/94, ShUB 32/94, StoUB 3/94

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1994/1477:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas genom förordning. (L 1477/1994 trädde i kraft enligt F 1542/1994 den 1.1.1995.)

RP 237/94, StaUB 90/94, Rådets direktiv 92/83/EEG; EGT Nr L 316, 31.10.1992, s. 21

17.11.1995/1281:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 120/95, ShUB 13/95, RSv 66/95

18.12.1995/1542:

Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

RP 186/95, StaUB 44/95, RSv 140/95

26.4.1996/287:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996.

RP 11/96, ShUB 4/96, RSv 34/96

15.4.1997/306:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

RP 3/1997, ShUB 2/1997, RSv 15/1997

30.5.1997/486:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

RP 71/1997, ShUB 9/1997, RSv 60/1997

20.3.1998/210:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 230/1997, ShUB 1/1998, RSv 4/1998

8.1.1999/1:

Denna lag träder i kraft den 15 januari 1999.

RP 247/1998, ShUB 35/1998, RSv 242/1998

5.3.1999/226:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 1999.

RP 285/1998, ShUB 40/1998, RSv 289/1998

4.1.2001/1:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2001.

RP 94/2000, ShUB 28/2000, RSv 165/2000

28.12.2001/1540:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001, LaUB 23/2001, RSv 191/2001

30.8.2002/764:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Lagens 21 b § tillämpas dock på serveringsställen som är verksamma vid lagrummets ikraftträdande samt på anhängiga ansökningar om serveringstillstånd räknat från den 1 januari 2004.

RP 24/2001, RP 50/2002, ShUB 9/2002, RSv 76/2002

27.6.2003/616:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002, FvUB 28/2002, RSv 295/2002

11.5.2007/588:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Lagens 33 b § träder dock i kraft den 1 januari 2009.

Alkoholdrycker som har tillverkats och förpackats före 33 b § träder i kraft får slutförsäljas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 232/2006, ShUB 58/2006, RSv 294/2006

30.5.2008/372:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

14.8.2009/642:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

RP 84/2008, LaUB 11/2009, RSv 95/2009

22.12.2009/1552:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

22.7.2011/870:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

31.1.2013/136:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

28.2.2014/152:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagens 33 § 4 mom. träder dock i kraft den 1 april 2014.

RP 70/2013, ShUB 29/2013, RSv 198/2013

21.8.2015/1088:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014, FvUVB 57/2014, RSv 351/2014

18.11.2016/1002:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 1002/2016 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.