Beaktats t.o.m. FörfS 1069/2023.

8.12.1994/1139

Lag om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 9.12.2016/1048, som gäller fr.o.m. 12.12.2016.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (19.12.2014/1189)

1 § har upphävts genom L 19.12.2014/1189.

2 § (19.12.2014/1189)
Behörig myndighet

Den allmänna verkställigheten av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik hör till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter. Jord- och skogsbruksministeriet är den behöriga myndighet i medlemsstaten som avses i Europeiska unionens rättsakter och beslut om den gemensamma fiskeripolitiken, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

3 § (19.12.2014/1189)
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet styr övervakningen av att bestämmelserna om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik iakttas.

4 § (19.12.2014/1189)

4 § har upphävts genom L 19.12.2014/1189.

4 a § (16.7.2010/690)

4 a § har upphävts genom L 16.7.2010/690.

5 § (19.12.2014/1189)

5 § har upphävts genom L 19.12.2014/1189.

6 § (19.12.2014/1189)

6 § har upphävts genom L 19.12.2014/1189.

7 § (19.12.2014/1189)

7 § har upphävts genom L 19.12.2014/1189.

8 § (19.12.2014/1189)

8 § har upphävts genom L 19.12.2014/1189.

8 a § (19.12.2014/1189)

8 a § har upphävts genom L 19.12.2014/1189.

9 § (19.12.2014/1189)

9 § har upphävts genom L 19.12.2014/1189.

10 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om

1 punkten har upphävts genom L 19.12.2014/1189. (19.12.2014/1189)

2 punkten har upphävts genom L 19.12.2014/1189. (19.12.2014/1189)

3) ovan i 4 § avsedda register,

4) stödåtgärder för fiskerinäringen, samt om

5) övrig verkställighet av denna lag.

11 §
Åland

Till den del frågan hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet tillämpas i stället för denna lag vad Ålands lagting stadgar.

2 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1139/1994 trädde i kraft enligt F 1573/1994 den 1.1.1995.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

13 §
Lagar som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) fiskeriinkomstlagen av den 18 juli 1975 (621/75) jämte ändringar, samt

2) lagen den 25 juni 1975 om bringande i kraft av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön rekommendationer (483/75) jämte ändringar.

14 §
Övergångsstadgande

Vid utbetalning och återkrav av stöd som beviljats med stöd av fiskeriinkomstlagen innan denna lag trätt i kraft tillämpas även i fortsättningen stadgandena i fiskeriinkomstlagen.

Om en ansökan om stöd enligt fiskeriinkomstlagen gäller pris-, lagrings- eller transportstöd för den period som utgår den 30 december 1994 eller för en tidigare period, tillämpas för ansökan och det stöd som beviljas på grund av den de stadganden som var i kraft när denna lag trädde i kraft.

RP 167/94, JsUB 22/94

Ikraftträdelsestadganden:

17.11.1995/1280:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1995.

RP 58/95, JsUB 3/95, RSv 71/95

23.5.2001/434:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 8/2001, JsUB 6/2001, RSv 37/2001

26.10.2001/887:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

14.6.2002/519:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 203/2001, LaUB 7/2002, RSv 62/2002

3.12.2002/1008:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 156/2002, JsUB 10/2002, RSv 157/2002

22.12.2009/1340:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

22.12.2009/1471:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

24.6.2010/644:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 275/2009, JsUB 11/2010, RSv 96/2010

16.7.2010/690:

34 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

35 §

Övergångsbestämmelser

Ett fiskefartyg som finns registrerat i fiskefartygsregistret när denna lag träder i kraft ska utan någon särskild ansökan antecknas i den fartygsgrupp enligt 6 § som den på basis av sin längd tillhör.

De registreringstillstånd som den registeransvariga beviljat och de beslut om reservering av registerutrymme som den registeransvariga fattat före ikraftträdandet gäller den tid som angetts i besluten.

Ett år efter det att denna lag har trätt i kraft ska bestämmelserna i 10 § 1 mom. 1–3 punkten och 15 § 2 och 3 mom. tillämpas på högsjöfartyg som har registrerats i fiskefartygsregistret innan denna lag träder i kraft. Ett år efter det att lagen har trätt i kraft ska fartygets ägare lägga fram information som visar att villkoren i 10 § är uppfyllda.

Den tidsfrist som anges i 17 § börjar räknas från lagens ikraftträdande.

Ett fartygs ägare ska inom ett år från det att denna lag har trätt i kraft ansöka om registrering för ett sådant fartyg vars registrering inte var obligatorisk när denna lag trädde i kraft.

Registeransökningar för vilka det inte har meddelats något beslut före denna lags ikraftträdande ska behandlas i enlighet med denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 17/2009, GrUU 19/2009, JsUB 7/2010, RSv 72/2010

19.12.2014/1189:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 107/2014, GrUU 28/2014, JsUB 17/2014, RSv 170/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.