Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

28.11.1994/1080

Lag om paketreserörelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om paketreserörelser 19.12.2008/939, som gäller fr.o.m. 1.7.2009.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Rätt att idka paketreserörelse

Paketreserörelse får idkas av sådana fysiska och juridiska personer samt utländska sammanslutningar och stiftelser med en registrerad filial i Finland som är registrerade som idkare av paketreserörelse enligt denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) idkande av paketreserörelse anordnande, utbjudande eller förmedling av paketresor som hör till tillämpningsområdet för lagen om paketresor (1079/94),

2) researrangör en idkare av paketreserörelse som planerar och genomför paketresor och som bjuder ut dem antingen själv eller genom förmedling av en annan näringsidkare,

3) reseförmedlare en idkare av paketreserörelse som för researrangörens räkning förmedlar avtal om paketresor, samt med

4) resenär den som har ingått ett avtal om en paketresa med en idkare av paketreserörelse eller som har rätt att delta i resan med stöd av ett avtal som någon annan person eller en sammanslutning har ingått med en idkare av paketreserörelse.

Stadgandena i denna lag om researrangörer tillämpas också på sådana näringsidkare som för sin egen räkning bjuder ut paketresor som arrangeras av någon annan.

Om någon direkt till konsumenterna bjuder ut transporter med charterflyg jämställs detta i denna lag med anordnande av paketresor. Den som bjuder ut sådana resor jämställs med en researrangör.

2 kap

Registrering och dess rättsverkningar

3 §
Register över paketreserörelser

Konsumentverket för ett register över dem som idkar paketreserörelse (register över paketreserörelser). Var och en har rätt att få uppgifter om det som finns infört i registret.

Om de uppgifter som skall införas i registret över paketreserörelser stadgas genom förordning.

4 §
Registeranmälan och anmälan om ändringar

Den som har för avsikt att idka paketreserörelse skall göra en anmälan därom till konsumentverket för införande i registret. Om innehållet i registeranmälan stadgas genom förordning.

Ändringar i uppgifter som införts i registret skall utan dröjsmål anmälas till konsumentverket.

5 §
Förutsättningar för registrering

Konsumentverket skall registrera den som gör en anmälan enligt 4 § 1 mom. som idkare av paketreserörelse, om

1) den som gör anmälan har rätt att idka näring i Finland, och

2) den som gör anmälan har fullgjort skyldigheten enligt denna lag att ställa säkerhet.

6 §
Registreringens rättsverkningar

Registrering ger rätt att idka paketreserörelse som researrangör, reseförmedlare eller båda enligt vad som bestäms när beslutet om registrering fattas.

Endast en registrerad idkare av paketreserörelse får i sin firma eller annars för att ange sin verksamhet använda benämningen resebyrå eller paketreserörelse.

7 §
Avförande ur registret

Konsumentverket skall avföra en idkare av paketreserörelse ur registret, om de förutsättningar för registrering som stadgas i 5 § inte längre finns eller om den registrerade har upphört med sin verksamhet. En idkare av paketreserörelse skall beredas tillfälle att bli hörd innan han avförs ur registret.

3 kap

Säkerhet

8 §
Ställande av säkerhet

En researrangör skall, för den händelse att han blir insolvent, hos konsumentverket ställa av det godkänd säkerhet som tryggar

1) returtransport av resenärerna, om transporten har ingått i avtalet,

2) inkvartering av resenärerna på resmålet fram till returtransporten, om inkvartering har ingått i avtalet, samt

3) ersättning till konsumenten för förskottsavgiften då resan inhiberas eller för den del av priset som motsvarar den avbrutna delen av resan då resan avbryts.

Skyldighet att ställa säkerhet har också en förmedlare som agerar för en sådan utländsk researrangörs räkning som inte själv har ställt säkerhet enligt denna lag. Förmedlaren skall då ställa säkerhet i händelse av både egen och huvudmannens insolvens.

9 §
Befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet

Befrielse från skyldigheten att ställa säkerhet kan beviljas enligt vad som närmare stadgas genom förordning, om det med beaktande av paketreserörelsens art och omfång inte kan anses nödvändigt med säkerhet.

Konsumentverket fattar beslut om befrielse. Ämbetsverket kan återkalla befrielsen, om de omständigheter som legat till grund för befrielsen har förändrats väsentligt.

10 §
Godtagbar säkerhet

Som säkerhet kan godkännas en sådan borgen, annan säkerhetsförbindelse eller försäkring

1) vars ansvarsbelopp kan bedömas räcka till för de prestationer som avses i 8 § 1 mom. och

2) som på yrkande av konsumentverket, så snart en idkare av paketreserörelse har försatts i konkurs eller konsumentverket annars har konstaterat att en idkare av paketreserörelse är insolvent, kan tas i anspråk för fullgörelse av en betalningsförpliktelse som säkerheten omfattar.

Om säkerhetens godtagbarhet stadgas närmare genom förordning.

11 §
Användning av säkerhet

Om säkerheten inte räcker till för alla de prestationer som avses i 8 § 1 mom., betalas fordringarna i den ordning som stadgas i 8 § 1 mom.

Beslut om användningen av säkerhet fattas av konsumentverket. Ämbetsverket bestämmer en dag före vilken resenären skall yrka att säkerheten skall användas till betalning av hans fordran.

12 §
Skyldighet att anmäla ändringar som påverkar säkerheten

Den som idkar paketreserörelse skall utan dröjsmål till konsumentverket anmäla sådana ändringar i verksamhetens art eller omfång som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet eller godkännandet av säkerheten.

4 kap

Tillsyn och tvångsmedel

13 §
Tillsyn

Konsumentverket samt, enligt ämbetsverkets anvisningar, länsstyrelserna och polismyndigheterna övervakar att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Den som idkar paketreserörelse skall på uppmaning ge tillsynsmyndigheten alla de handlingar, uppgifter och övriga upplysningar som behövs för tillsynen.

14 §
Tvångsmedel

Om någon idkar paketreserörelse utan att ha blivit registrerad som idkare av paketreserörelse eller om någon som idkar paketreserörelse utan att ha ställt säkerhet utövar verksamhet för vilken säkerhet krävs, kan konsumentverket förbjuda idkaren att fortsätta denna verksamhet.

Kan den säkerhet som ställts av en idkare av paketreserörelse inte längre godkännas, kan konsumentverket uppmana idkaren att inom en utsatt tid ställa ny säkerhet. Ställs ny säkerhet inte inom den utsatta tiden, kan konsumentverket förbjuda idkaren att fortsätta med den verksamhet för vilken säkerhet krävs.

Försummar en idkare av paketreserörelse en skyldighet enligt 12 §, 13 § 2 mom. eller 16 §, kan konsumentverket uppmana idkaren att inom en utsatt tid fullgöra sin skyldighet.

Konsumentverket kan förelägga vite för att förstärka ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf.

14 a § (21.12.2000/1192)
Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall

Konsumentverket kan vidta åtgärder som nämns i 14 § även på ansökan av en utländsk myndighet eller organisation som avses i 2 § lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har sitt ursprung i Finland strider mot bestämmelserna i artikel 7 i rådets direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang, sådana de har genomförts nationellt i den lag som blir tillämplig.

14 b § (21.12.2000/1192)
Anhängiggörande av förbudsföreläggande utomlands

Bestämmelser om konsumentverkets rätt att anhängiggöra förbudsföreläggande i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande.

15 §
Överlåtelse av sekretessbelagda uppgifter

Utan hinder av vad som stadgas särskilt om affärs- eller yrkeshemligheter har tillsynsmyndigheten rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till en annan myndighet för tillsynsuppgifter samt till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott eller väckande av åtal.

5 kap

Särskilda stadganden

16 §
Revisor och bokföring

En idkare av paketreserörelse som är skyldig att ställa säkerhet och som ordnar eller förmedlar paketresor till utlandet skall ha en av Centralhandelskammaren eller av en handelskammare godkänd revisor eller revisionssammanslutning.

Till de upplysningar som tillställs konsumentverket skall på uppmaning fogas ett utlåtande av en revisor som nämns i 1 mom.

En paketreserörelse som avses i 1 mom. skall ordna sin bokföring så att de uppgifter som behövs för bedömning av säkerhetens ansvarsbelopp kan fås ur den. Närmare stadganden om bokföringen utfärdas genom förordning.

17 §
Straffstadganden

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) utan att ha blivit registrerad som idkare av paketreserörelsen idkar sådan paketreserörelse för vilken ingen säkerhet krävs eller använder benämningen resebyrå eller paketreserörelse, eller

2) utan att ha ställt säkerhet idkar sådan paketreserörelse för vilken säkerhet krävs eller som ger konsumentverket oriktiga uppgifter om en omständighet som inverkar på behovet av säkerhet eller godkännandet av säkerhet eller underlåter att uppge en sådan omständighet och därmed försvagar resenärens ekonomiska trygghet,

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för paketreserörelseförseelse dömas till böter.

Om det förfarande som nämns i 1 mom. 2 punkten med beaktande av den ekonomiska nytta som har eftersträvats genom detta och av övriga omständigheter som helhet bedömt måste anses som grovt, skall gärningsmannen, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för paketreserörelsebrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

För en förseelse som avses i 1 mom. behöver anmälan inte göras, om förseelsen har varit ringa och saken har rättats till utan dröjsmål.

Den som bryter mot ett förbud eller underlåter att följa en uppmaning som meddelats med stöd av denna lag och som förstärkts med vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

18 §
Ändringssökande

1 mom. har upphävts genom L 21.12.2000/1192. (21.12.2000/1192)

Ett beslut som konsumentverket har meddelat med stöd av 7 och 9-11 §§ skall iakttas även om det överklagas, om inte besvärsinstansen bestämmer annorlunda.

19 §
Delegation

I anslutning till konsumentverket finns en delegation för paketresefrågor, som är ett rådgivande organ i frågor som gäller paketreserörelsers verksamhet. Närmare stadganden om delegationens sammansättning, beslutförhet och uppgifter utfärdas genom förordning.

6 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Genom denna lag upphävs förordningen den 9 juli 1968 om resebyråer (442/68) jämte ändringar. På en näringsidkare som har beviljats näringstillstånd med stöd av den upphävda förordningen om resebyråer och som då denna lag träder i kraft utövar verksamhet som hör till lagens tillämpningsområde, tillämpas 1, 2 och 5 a §§, 10 § 3 mom., 13-18, 20-23 §§ och 25 § 1 mom. förordningen om resebyråer tills näringsidkaren har införts i registret över paketreserörelser, dock högst under ett år från den tidpunkt då denna lag träder i kraft.

Registeranmälan kan behandlas innan lagen träder i kraft och den som gör anmälan kan registreras som idkare av paketreserörelse då denna lag träder i kraft.

21 §
Övergångsstadganden

Den som har beviljats näringstillstånd med stöd av den upphävda förordningen om resebyråer och som när denna lag träder i kraft utövar verksamhet som hör till lagens tillämpningsområde, skall vid hot om att näringstillståndet i annat fall förfaller göra registeranmälan enligt 4 § i denna lag inom tre månader från den tidpunkt då denna lag träder i kraft.

Annan än i 1 mom. avsedd näringsidkare som då denna lag träder i kraft utövar verksamhet som hör till lagens tillämpningsområde och som har gjort en registeranmälan enligt 4 § i denna lag inom sex månader från den tidpunkt då lagen träder i kraft, får fortsätta med sin verksamhet tills beslut om införande i registret har fattats.

Den som när denna lag träder i kraft använder benämningen resebyrå får utan hinder av 6 § 2 mom. fortsätta med sin verksamhet under sin tidigare firma.

RP 32/94, EkUB 28/94, Bilaga XIX till EES-avtalet: rådets direktiv(90/314/EEG)

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2000/1192:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 178/2000, EkUB 36/2000, RSv 183/2000, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG (31998L0027); EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 51

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.