Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

28.11.1994/1079

Lag om paketresor (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.12.2017/901, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller marknadsföring av och avtal om paketresor, då

1) resan mot vederlag bjuds ut av en näringsidkare som annat än tillfälligt organiserar eller förmedlar turisttjänster, och

2) resan varar mera än 24 timmar eller inbegriper övernattning.

2 § (19.12.2008/938)
Paketresa

Med paketresa avses i denna lag en i förväg ordnad kombination av tjänster som bjuds ut till ett gemensamt pris och som består av åtminstone

1) transport och inkvartering, eller

2) transport eller inkvartering samt dessutom en annan turisttjänst som är väsentlig med hänsyn till helheten; som en här avsedd tjänst betraktas inte tjänster som är förknippade med transport eller inkvartering, exempelvis arrangemang i anknytning till måltider, tidsfördriv eller sammanträden, eller andra motsvarande tjänster som inte i avgörande grad påverkar helhetens innehåll och pris.

En kombination som avses i 1 mom. anses vara ordnad i förväg, om en näringsidkare planerar och sammanställer den innan avtal ingås eller när avtal ingås, antingen på eget initiativ eller på initiativ av en resenär eller en grupp av resenärer i enlighet med deras önskemål. En kombination betraktas inte som ordnad i förväg om resenären eller gruppen av resenärer själva planerar och sammanställer en kombination av olika till buds stående delar. En sådan kombination betraktas inte som en paketresa även om olika alternativ som en näringsidkare lägger fram eller bokningssystem som näringsidkaren bjuder ut används för att sammanställa kombinationen.

Det anses att en kombination enligt 1 mom. bjuds ut till ett gemensamt pris, även om de olika delarna prissätts eller faktureras separat, om det inte är möjligt att köpa delarna separat till det pris som gäller inom kombinationen.

Som inkvartering enligt 1 mom. betraktas även inkvartering i familj. Som inkvartering betraktas inte inkvartering i ett fordon i anslutning till en transport.

3 § (19.12.2008/938)
Övriga definitioner

Med researrangör avses i denna lag den som planerar och genomför paketresor och som bjuder ut dem antingen själv eller genom förmedling av en annan näringsidkare eller som för egen räkning bjuder ut paketresor som arrangeras av någon annan.

Med reseförmedlare avses den som för en researrangörs räkning förmedlar avtal om paketresor.

Med resenär avses den som har ingått ett avtal om en paketresa med en researrangör eller med en reseförmedlare eller som har rätt att delta i en resa med stöd av ett avtal som någon annan person eller en sammanslutning ingått med researrangören eller reseförmedlaren.

4 §
Stadgandenas tvingande natur

Avtalsvillkor som till nackdel för resenären avviker från denna lag är ogiltiga, om inte något annat stadgas nedan.

5 §
Reseförmedlares ansvar (19.12.2008/938)

En reseförmedlare ansvarar på samma sätt som researrangören för information som ges till resenärerna och för att avtalet uppfylls. Detta ansvar bortfaller emellertid, om reseförmedlaren handlar för en sådan arrangörs räkning som har ett driftställe i Finland och om resenären då avtalet ingås är medveten om detta och om hur denna omständighet påverkar hans eller hennes rättigheter. (19.12.2008/938)

Då resenären enligt denna lag skall meddela researrangören någon viss omständighet, kan han lämna meddelandet också till förmed-laren.

2 kap

Information som skall ges vid marknadsföringen samt ingående och ändring av avtal

6 § (19.12.2008/938)
Broschyr om resan

Om en broschyr tillhandahålls resenärerna ska i den anges den tid som broschyren är i kraft, researrangörens namn och kontaktuppgifter samt följande uppgifter om resan:

1) resans pris, de tjänster som ingår i priset, avgifter som eventuellt debiteras separat och betalningsvillkoren,

2) resmålet eller resmålen och resrutten för en rundresa,

3) resans längd i dagar eller veckor och i fråga om rundresor också tiderna för uppehållen på olika orter,

4) dag och ort för avresan och hemresan,

5) transportmedel, transportens art, såsom reguljär- eller chartertransport, resklass och preliminära tidtabeller,

6) inkvarteringens art och var den är belägen, klassificering enligt de regler som gäller för den stat som utgör resans mål eller annan beskrivning av standarden, samt övriga utmärkande drag, såsom de tjänster som står till förfogande och rummets eller lägenhetens typ och utrustningsnivå,

7) allmän information om resehandlingar som medborgare i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver, information om hur lång tid det i regel tar att få dessa handlingar och information om de hälsobestämmelser som gäller för resan och under vistelsen,

8) behovet av en frivillig reseförsäkring för att täcka utgifter för person- och sakskador och utgifter som uppstår om resan avbokas,

9) huruvida det krävs ett visst minimiantal deltagare för att resan ska genomföras och tidpunkten då det senast meddelas att resan kommer att ställas in till följd av för få deltagare,

10) huruvida researrangören eller resefömedlaren ställt säkerhet enligt 9 § i lagen om paketreserörelser (939/2008), information om enligt vilken stats lag säkerheten ställts samt huruvida säkerheten täcker den resa som bjuds ut.

6 a § (19.12.2008/938)
Avtalsvillkor

De villkor som tillämpas på reseavtal ska ingå i en broschyr eller finnas tillgängliga för resenärerna på annat sätt i skriftlig eller elektronisk form så att resenärerna kan spara och återge dem i oförändrad lydelse. I broschyren ska härvid hänvisas till tillämpliga villkor samt anges var de finns tillgängliga eller, i det fall att de har publicerats i någon annan av researrangörens broschyrer, var de är publicerade.

I avtalsvillkoren ska anges resenärernas rättigheter och skyldigheter enligt 10, 15 och 18 §. Dessutom ska det anges när ett för resenären bindande avtal uppkommer enligt lag eller enligt avtalsvillkoren.

6 b § (19.12.2008/938)
Förhandsinformationens och villkorens bindande verkan

Avtalsvillkor och andra uppgifter som har lämnats på förhand i en broschyr eller på annat sätt i skriftlig eller elektronisk form är bindande för researrangören. Villkoren och övriga uppgifter får dock ändras, om researrangören uttryckligen har förbehållit sig rätten till ändringar och tydligt underrättat resenären om ändringen innan ett avtal ingås eller om parterna senare har avtalat om ändringen.

7 § (19.12.2008/938)
Uppgifter som ska lämnas innan ett avtal ingås

Researrangören ska se till att resenären innan ett avtal ingås får den information som avses i 6 § och de avtalsvillkor som avses i 6 a §. Avtalsvillkoren samt den information som avses i 6 § 10 punkten ska lämnas skriftligen eller i sådan varaktig elektronisk form som avses i 6 a § 1 mom.

Om ett avtal ingås strax före en resa och om det därför skulle vara oskäligt besvärligt att lämna avtalsvillkoren skriftligen eller elektroniskt i varaktig form, kan uppgifterna om villkoren lämnas resenären på något annat lämpligt sätt.

8 § (19.12.2008/938)
Annan information som ska ges före avresa

Researrangören ska i god tid före avresa lämna resenärerna information om transporter och tidtabell samt göra dem uppmärksamma på att de eventuellt är skyldiga att på resmålet kontrollera uppgifterna om hemresan. Dessutom ska resenärerna ges andra nödvändiga uppgifter, så som anvisningar i händelse av sjukdom, olycksfall eller någon annan motsvarande omständighet.

Om researrangören inte har personal som i enlighet med 16 § kan bistå resenärerna på resmålet, ska researrangören till resenärerna lämna namn och kontaktuppgifter på sin eller reseförmedlarens lokala representant eller motsvarande uppgifter om lokala organ som resenärerna kan kontakta när de behöver hjälp. Om sådana representanter eller organ inte finns, ska resenärerna meddelas hur de vid behov kan få kontakt med researrangören eller förmedlaren.

Om en minderårig deltar i en resa utan vårdnadshavare, ska researrangören lämna barnets vårdnadshavare uppgifter om hur direktkontakt kan fås med den minderåriga eller med den som ansvarar för honom eller henne på resmålet.

Researrangören ska påpeka eventuella särskilda risker som resan kan innebära för resenärerna och även göra dem uppmärksamma på deras eget ansvar för den personliga säkerheten och behovet av försäkringar. Researrangören ska även informera resenärerna om att det utomlands är myndigheterna i respektive land som i första hand svarar för personsäkerheten.

9 §
Ingående av avtal om paketresa till utlandet

Gäller bokningen av en resa en sådan paketresa till utlandet som bjuds ut till allmänheten, uppkommer ett bindande avtal för resenären först då han betalar resans pris eller den del av priset som researrangören bestämmer. Om priset eller delen av det inte har betalts senast vid den tidpunkt som bestämts av researrangören, annulleras bokningen. Vad som stadgas här tillämpas emellertid inte om något annat skriftligen har överenskommits om avtalets uppkomst.

10 §
Överlåtelse av ett reseavtal

Resenären är berättigad att överlåta sin rätt enligt avtalet till en person som uppfyller de villkor som eventuellt uppställts för ett deltagande i resan. Researrangören skall informeras om överlåtelsen senast 48 timmar före avresan.

Researrangören har rätt till skälig ersättning för de nödvändiga åtgärder som föranleds av överlåtelsen. Överlåtaren och förvärvaren av överlåtarens rätt är solidariskt ansvariga för att resans pris och den ersättning som eventuellt uppbärs betalas till arrangören.

11 §
Researrangörens rätt att ställa in resan till följd av för få deltagare

Researrangören har rätt att ställa in resan till följd av för få deltagare endast om han i broschyren eller avtalsvillkoren har nämnt om att resan är beroende av antalet deltagare. Arrangören skall dessutom informera om den tidpunkt före vilken ett meddelande om att resan ställs in lämnas.

Då researrangören ställer in resan skall han utan dröjsmål betala tillbaka vad resenären har betalt, om inte resenären får en ersättande resa enligt 13 §. Arrangören skall dessutom ersätta resenären de utgifter som omedelbart hänför sig till resan och som blivit onyttiga till följd av att resan ställs in.

12 §
Researrangörens rätt att ställa in resan och ändra researrangemangen till följd av ett oöverstigligt hinder

Researrangören har rätt att ställa in resan, om hans möjligheter att på avtalat sätt genomföra resan väsentligen har försvårats efter avtalsslutet till följd av en krigshandling, naturkatastrof, strejk eller motsvarande situationer på eller i närheten av resmålet eller om resan till följd av någon annan oväntad omständighet inte kan genomföras utan att resenärens liv eller hälsa äventyras.

Resenären skall omedelbart informeras om en inställd resa. Researrangören skall utan dröjsmål lämna tillbaka de betalningar som resenären erlagt, om inte resenären enligt 13 § får en ersättande resa.

Uppstår en situation som avses i 1 mom. under resan, har researrangören rätt att avbryta resan och vidta andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet. Efter resan skall arrangören utan dröjsmål till resenären återbetala den del av resans pris som motsvarar de tjänster som denne inte erhållit.

13 §
Ersättande resa då resan ställs in

Ställer researrangören in resan, får resenären kräva en ny motsvarande resa till det pris som han har betalt för den ursprungliga resan. Arrangören får dock vägra erbjuda en ersättande resa, om den skulle orsaka oskäliga kostnader eller olägenheter.

Om researrangören och resenären kommer överens om en ersättande resa vars pris är lägre än den ursprungliga resans pris eller som inte omfattar de tjänster som man ursprungligen avtalat om, skall resenären återfå prisskillnaden eller den del av priset som motsvarar de tjänster som saknas.

14 §
Ändringar i priset

Researrangören får i avtalsvillkoren förbehålla sig rätten att efter avtalsslutet höja priset på resan, om han förbinder sig att på motsvarande grunder också sänka priset på resan. Priset får höjas endast på grund av

1) förändringar i skatter och andra offentliga avgifter som inverkar på resans pris,

2) sådana förändringar i valutakurserna som påverkar kostnaderna för resan, eller (20.11.1998/850)

3) sådana förändringar i transportkostnaderna som researrangören inte har kunnat påverka och som han inte har kunnat ta med i beräkningen då avtalet ingicks.

En prishöjning får inte vara större än ökningen av kostnaderna. Priset skall sänkas med minst lika mycket som kostnaderna sjunker. Researrangören skall informera resenären om det nya priset så snart som möjligt.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avtalad avresedag. Researrangören är heller inte skyldig att sänka priset under denna tid.

15 § (19.12.2008/938)
Resenärers rätt att frånträda avtal

En resenär har rätt att frånträda avtal, om

1) resenären har grundad anledning att tro att resan inte kan genomföras på avtalat sätt till följd av en situation som avses i 12 § 1 mom. eller så att resenärens liv eller hälsa inte äventyras,

2) researrangören väsentligt höjt priset på resan i enlighet med 14 § eller med stöd av avtalsvillkoren gjort andra väsentliga ändringar i avtalet, eller

3) resenären är förhindrad att delta i resan till följd av en oväntad och allvarlig händelse som drabbat honom eller henne och det därför finns ett vägande skäl att frånträda avtalet.

Resenärens rätt att frånträda ett avtal med stöd av 1 mom. 3 punkten kan begränsas i avtalsvillkoren, om kostnaderna för en avbokad resa ska bäras helt och hållet eller huvudsakligen av researrangören till följd av att resan inte går att sälja till någon annan på grund av resans egenart, speciella karaktär eller något annat motsvarande skäl med samma innebörd.

Researrangören ska utan dröjsmål informeras om frånträdandet. Om avtalet frånträds enligt 1 mom. 3 punkten ska dessutom den händelse som hindrat att personen deltar i resan redovisas på ett tillförlitligt sätt. Researrangören ska utan dröjsmål återbetala det belopp som resenären betalat. Om avtalet frånträds enligt 1 mom. 3 punkten, har researrangören rätt till skälig ersättning för de nödvändiga åtgärder som frånträdandet förorsakat.

Om en resenär avlider före avresa, gäller bestämmelserna i 1 mom. 3 punkten och 2 och 3 mom. i fråga om rättsinnehavarnas rätt att frånträda avtalet.

3 kap

Researrangörens skyldigheter samt påföljder vid researrangörens avtalsbrott

16 §
Skyldighet att bistå

Om resenären under resan insjuknar, drabbas av ett olycksfall, blir offer för ett brott eller lider annan skada, skall researrangören bistå honom med att få sjukvård eller tidigare hemtransport eller med att utreda brottet eller skadan samt i andra nödvändiga åtgärder.

Om en situation som avses i 12 § 1 mom. uppstår under resan, skall researrangören på motsvarande sätt bistå resenären och i mån av möjlighet försöka begränsa de skador och olägenheter som orsakas resenären.

17 §
Fel i researrangörens prestation

Researrangörens prestation är felaktig, om

1) resan vad beträffar tjänster och andra arrangemang inte motsvarar vad som kan anses överenskommet,

2) researrangören har försummat att ge resenären den information som nämns i 6, 7 eller 8 § och detta kan antas ha påverkat resenärens beslut, eller

3) researrangören har försummat sin skyldighet enligt 16 § att bistå resenären.

Som fel skall emellertid inte anses sådana med tanke på resans helhet ringa ändringar och brister i arrangemangen som resenären på grund av resmålet eller resans natur skäligen har kunnat förvänta sig.

18 §
Reklamation

Resenärer får inte åberopa fel, om de inte underrättar researrangören om felet inom skälig tid efter det att de har märkt eller borde ha märkt felet. Om researrangören inte har någon representant på resmålet, får en reklamation göras till en näringsidkare som researrangören har anlitat och i vars prestation det har framkommit fel. (19.12.2008/938)

Utan hinder av 1 mom. får resenären åberopa ett fel, om researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören har anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

19 §
Avhjälpande av fel

Researrangören skall på egen bekostnad avhjälpa felet utan dröjsmål. Arrangören får dock vägra avhjälpa felet, om avhjälpandet skulle orsaka oskäliga kostnader eller olägenheter.

Om researrangören erbjuder sig att avhjälpa felet enligt 1 mom., men resenären skulle orsakas väsentlig olägenhet av detta, får resenären motsätta sig att felet avhjälps.

20 §
Prisavdrag

Om felet inte utan dröjsmål har avhjälptspå researrangörens bekostnad eller om feletinte kan avhjälpas, har resenären rätt tillett prisavdrag som motsvarar felets betydelse.

21 §
Hävning av avtalet

Resenären har rätt att före resan häva avtalet, om researrangören väsentligt ändrar resevillkoren, programmet för resan ellerandra researrangemang eller om resenären annars har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att vara väsentligt felaktig.

Resenären har rätt att under eller efter resan häva avtalet, om genomförandet av resan visar sig vara så förfelat att resan inte uppfyller det ändamål som ursprungligen uppställdes för den. Om resenären har haft nytta av researrangörens prestation, skall han betala researrangören en ersättning som motsvarar prestationens värde för honom.

Om resenären häver avtalet under resan, skall researrangören på egen bekostnad vid behov ordna hemtransport för resenären. Transporten skall ordnas till avreseorteneller till en avtalad ort med ett transport-medel som motsvarar det som ursprungligen avtalats.

22 §
Ersättande resa som alternativ till hävning

Har resenären rätt att häva avtalet, får han såsom alternativ av researrangören kräva en ny motsvarande resa till det pris som han betalt för den ursprungliga resan. Om avtalet har hävts under eller efter resan får researrangören emellertid från den ersättande resans pris dra av ersättningen enligt 21 § 2 mom. I övrigt gäller på motsvarande sätt 13 §.

23 §
Skadestånd

Resenären har rätt till ersättning för person-, sak- och förmögenhetsskada som ett fel i researrangörens prestation har orsakat, om felet eller skadan beror på vårdslöshet hos arrangören eller någon annan näringsidkare som arrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet. Arrangören skall för att undgå ersättningsskyldighet visa att vårdslöshet saknades på hans sida.

Resenären har rätt att enligt de grunder som nämns i 1 mom. få ersättning också för att resgods inte kan användas till följd av att transporten av det fördröjs, om det kan anses att resenären med beaktande av dröjsmålets längd och övriga omständigheter orsakats olägenhet av dröjsmålet.

24 § (5.5.2017/250)
Bestämmande av skadeståndsansvaret i vissa fall

Trots vad som föreskrivs i 23 § ska på researrangörens ersättningsansvar för skador vid transport tillämpas vad som om transporten i fråga föreskrivs i sjölagen (674/1994), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, lagen om befordran med luftfartyg (289/1937), lagen om luftbefordringsavtal (45/1977), lufttransportlagen (387/1986), järnvägstransportlagen (1119/2000), rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, konventionen om internationell järnvägstrafik (Cotif, FördrS 5/1985), konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter     (FördrS 78/2004) och 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (FördrS /).

25 §
Begränsning av skadeståndsansvaret och nedsättning av skadeståndet

Om paketresan anskaffats huvudsakligen för något annat än enskilt ändamål, får researrangören i avtalsvillkoren begränsa sitt ersättningsansvar för sak- och förmögenhetsskador. Ansvarsbegränsningen får inte vara oskälig för resenären.

Skadeståndet kan jämkas, om det är oskäligt med beaktande av resenärens eventuella medverkan, researrangörens möjligheter att förutse och hindra skadans uppkomst samt omständigheterna i övrigt.

4 kap

Ikraftträdande

26 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Lagen tillämpas på avtal som ingås efter ikraftträdandet.

RP 237/92, EkUB 28/94, Bilaga XIX till EES-avtalet: rådets direktiv (90/314/EEG)

Ikraftträdelsestadganden:

20.11.1998/850:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På avtal som ingåtts före ikraftträdandet tillämpas den lag som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 157/1998, EkUB 20/1998, RSv 130/1998

15.12.2000/1121:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 81/2000, LaUB 9/2000, RSv 159/2000

20.12.2002/1229:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president. (Denna lag träder i kraft enligt F 479/2004 den 28.6.2004.)

Denna lag tillämpas på avtal som ingås efter ikraftträdandet.

RP 184/2002, TrUB 17/2002, RSv 190/2002

19.12.2008/938:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På avtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 83/2008, EkUB 14/2008, RSv 113/2008, Rådets direktiv 90/314/EEG (390L0314); EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 59

5.5.2017/250:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

L 250/2017 träder i kraft 5.9.2017 enligt F 593/2017.

RP 271/2016, KoUB 1/2017, RSv 5/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.