Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

22.4.1994/305

Lag om säkerhetskontroller inom flygtrafiken (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom LuftfartsL 29.12.2005/1242.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

I syfte att förhindra brottsliga handlingar som äventyrar flygsäkerheten och som riktar sig mot luftfartyg eller deras besättning, mot passagerare, resgods, fraktgods och andra varor som transporteras i luftfartyg eller mot flygsäkerhetsanordningar eller flygverksamheten i allmänhet kan säkerhetskontrollåtgärder vidtas på flygplatserna och, med undantag av säkerhetskontroller av personer och resgods, i flygbolagens och speditörernas lokaler så som denna lag stadgar.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) flygfältsområde den del av flygplatsens område som omfattar flygtrafikområdet samt den terräng och de byggnader eller delar av byggnader som allmänheten inte har fritt tillträde till,

2) flygplats ett område med fast flygtrafiktjänst som är avsett att användas för luftfartygs starter och landningar,

3) resgods en vara som en passagerare eller en medlem av besättningen transporterar och som han på grundval av avtal med flygbolaget har överlåtit för att transporteras separat i luftfartyget eller som han för med sig,

4) post brev och andra postförsändelser som skall transporteras som ett postverks leveranser,

5) fraktgods andra varor som transporteras i luftfartyget än resgods, post eller varor som är avsedda att säljas eller användas i luftfartyget,

6) känd speditör en speditör, ett postverk eller kurirföretag som har förbundit sig att iaktta de säkerhetsföreskrifter och säkerhetsarrangemang i fråga om fraktgodset som Luftfartsverket har godkänt för speditören, verket eller rörelsen, samt med

7) farligt föremål ett sådant föremål, en sådan imitation av ett föremål eller ett sådant ämne som kan äventyra eller som kan användas för att äventyra ett luftfartygs eller de ombordvarandes säkerhet.

3 §
Säkerhetskontrollåtgärder

I det syfte som anges i 1 § får det kontrolleras att en passagerare inte har farliga föremål i sina kläder, annars på sig eller med sig. För att utreda omständigheter som påverkar säkerheten inom flygtrafiken kan passagerare utfrågas. Den som arbetar på flygplatsen samt, när något särskilt skäl som påverkar säkerheten inom flygtrafiken förutsätter det också den som annars vistas på flygplatsen, kan också underkastas säkerhetskontroll och utfrågning.

I det syfte som anges i 1 § får det kontrolleras att resgods, fraktgods eller en vara som är avsedd att säljas eller användas på luftfartyget inte innehåller farliga föremål. Säkerhetskontrollen av en postförsändelse skall genomföras så att brevhemligheten inte äventyras. Luftfartsverket kan ålägga ett flygbolag eller en känd speditör att enligt föreskrifter som verket meddelar verkställa säkerhetskontroll av fraktgods och andra varor som transporteras i luftfartyg.

I syfte att eftersöka farliga föremål kan företas kontroll av byggnader, rumsutrymmen och förvaringsställen som finns på flygfältsområdet eller gränsen till det samt kontroll av luftfartyg och fordon som finns på flygfältsområdet. Kontroller får dock inte företas i sådana delar av en byggnad som används som bostäder.

4 §
Principen om minsta olägenhet

Säkerhetsåtgärderna skall vidtas så att de inte vållar onödig olägenhet för den person eller det objekt som skall kontrolleras. Åtgärden får inte onödigt försvåra eller störa flygtrafiken eller den övriga verksamheten på flygplatsen.

5 §
Skadestånd

På skadeståndsansvaret för en skada som har orsakats av en säkerhetskontrollåtgärd tillämpas skadeståndslagen (412/74).

6 §
Avlägsnande från platsen

Om en person vägrar underkasta sig en säkerhetskontrollåtgärd enligt 3 § eller om det med fog kan misstänkas att han är till fara för säkerheten inom flygtrafiken, kan han avlägsnas från flygfältsområdet eller flygplatsbyggnaden eller förvägras tillträde till luftfartyget.

När en person skall avlägsnas kan vid behov användas sådana maktmedel som är nödvändiga för att avlägsna personen från flygfältsområdet eller flygplatsbyggnaden och som kan anses försvarliga med beaktande av hur säkerheten inom flygtrafiken äventyras, hur den person som skall avlägsnas uppträder och övriga omständigheter. (13.6.2003/530)

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § strafflagen (39/1889). (13.6.2003/530)

7 §
Tillåtande av en säkerhetskontrollåtgärd

Flygbolag, fraktavsändare och kända speditörer är skyldiga att tillåta säkerhetskontroll av fraktgodset. Leverantörer av varor som är avsedda att säljas eller användas i ett luftfartyg är skyldiga att tillåta att dessa varor undergår säkerhetskontroll.

Den som äger eller besitter en byggnad, ett rumsutrymme eller ett förvaringsställe på flygfältsområdet eller i angränsning till det är skyldig att tillåta att byggnaden, rumsutrymmet eller förvaringsstället undergår säkerhetskontroll. Samma skyldighet har också den som äger, besitter eller använder ett luftfartyg eller fordon som finns på flygfältsområdet.

8 §
Överlämnande av farliga föremål

Innan flygningen inleds får det bestämmas att skjutvapen och andra vapen, sprängämnen samt med dem jämförbara föremål, imitationer av föremål eller ämnen som en passagerare med stöd av behörigt tillstånd eller annars lagligen har rätt att föra med sig skall överlämnas till en företrädare för transportören för att förvaras separat i luftfartyget.

9 §
Säkerhetskontrollör

Säkerhetskontrollåtgärder samt åtgärder enligt 6 och 8 §§ får vidtas av polismän, gränsbevakare eller tullmän eller sådana anställda hos Luftfartsverket som är utbildade för uppgiften.

Andra personer än de som nämns i 1 mom. får anlitas för säkerhetskontrollåtgärder samt åtgärder enligt 6 och 8 §§, om de har fått utbildning enligt ett utbildningsprogram som Luftfartsverket har fastställt och är godkända av polisen för uppgiften.

Andra säkerhetskontrollörer enligt 1 och 2 mom. än polismän, gränsbevakare och tullmän har inte rätt att tillgripa tvångsmedel, om inte något annat följer av annan lagstiftning.

10 §
Ordnande av säkerhetskontroll

Luftfartsverket svarar för den allmänna styrningen, utvecklandet och övervakningen av säkerhetskontrollverksamheten.

För säkerhetskontrollen på flygplatsen svarar flygplatsens chef, eller den person som annars har förordnats att ordna den, enligt bestämmelser och anvisningar som Luftfartsverket meddelar. Flygbolag och kända speditörer svarar för den säkerhetskontroll som de ordnar och som gäller fraktgods eller andra varor som skall transporteras i ett luftfartyg.

Om säkerheten inom flygtrafiken är föremål för ett internationellt eller nationellt konstaterat hot eller någon annan särskild händelse som kan vålla allvarlig fara för säkerheten inom flygtrafiken, är polisen skyldig att på begäran av Luftsfartsverket verkställa säkerhetskontroller och lämna annan därtill hörande handräckning.

11 §
Tillämpning av andra stadganden

Om ett luftfartygs befälhavares rättigheter och skyldigheter att upprätthålla ordning och säkerhet samt om hans åtgärder med anledning av brott som har begåtts ombord på luftfartyget stadgas i luftfartslagen (595/64).

12 §
Närmare föreskrifter

Luftfartsverket meddelar vid behov efter att ha förhandlat med inrikesministeriet närmare föreskrifter om de tekniska förfaringssätten vid vidtagande av åtgärder enligt 3, 6 och 8 §§, säkerhetskontrollanordningar, ordnandet av säkerhetskontroll i praktiken och om det tekniska genomförandet av den samt utbildandet av säkerhetskontrollörer.

13 §
Personregisteruppgifter

När polisen behandlar en fråga som gäller godkännande enligt 9 § 2 mom. har den rätt att använda de av sina personregister som innehåller uppgifter vilka är av betydelse vid bedömningen av en persons pålitlighet och lämplighet.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 10 december 1971 om tryggande av flygtrafiken i vissa fall (842/71) jämte ändringar.

Utöver vad som stadgas i 10 § 3 mom. är polisen skyldig att på begäran av flygplatsens chef vidta åtgärder enligt 3, 6 och 8 §§ till utgången av 1996, om inte inrikesministeriet och Luftfartsverket särskilt avtalar om en tidigare tidpunkt.

RP 281/93, TrUB 2/94

Ikraftträdelsestadganden:

13.6.2003/530:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.