Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

8.4.1994/260

Förordning om studiestöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 14.12.2017/869, som gäller fr.o.m. 1.1.2018.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94):

1 kap

Allmänna villkor för att få studiestöd

1 § (19.5.2004/424)

1 § har upphävts genom F 19.5.2004/424.

2 § (30.4.2014/360)
Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

En förutsättning för beviljande av rätt till studiestöd för sådana studier som avses i 4 a § 1 mom. 3 punkten i lagen om studiestöd (65/1994), är att

1) undervisningen är ordnad så att den studerande när studierna avslutats har de färdigheter som krävs för att avlägga en fristående examen eller en examensdel, och att

2) utbildningsanordnaren har ingått ett avtal om anordnande av fristående examina med en sådan examenskommission som avses 7 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller har ingått ett avtal om mottagande av fristående examina med en sådan aktör som har ingått ett avtal om att ordna fristående examina med en sådan examenskommission.

De utbildningsområden som avses i 4 a § 2 mom. i lagen om studiestöd och i fråga om vilka Folkpensionsanstalten på ansökan av utbildningsanordnaren får bevilja rätt till studiestöd under de förutsättningar som anges i den paragrafen är

1) skådespelararbete och

2) Alexanderteknik.

3 § (30.4.2014/360)
Utbildningsanordnarens utrednings- och anmälningsplikt i fråga om rätten till studiestöd

En utbildningsanordnare enligt 4 a § i lagen om studiestöd ska till sin ansökan om rätt till studiestöd foga

1) ett avtal om anordnande av fristående examina eller ett avtal om mottagande av fristående examina, om det är fråga om en sådan utbildning som avses i 4 a § 1 mom. 3 punkten i lagen om studiestöd,

2) en läroplan,

3) en utredning om hur administrationen ordnas,

4) en utredning om undervisningspersonalens behörighet,

5) det senaste reviderade bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen eller, om de inte finns att tillgå, annan tillräcklig utredning om den sökandes ekonomiska ställning och verksamhet,

6) andra utredningar som Folkpensionsanstalten begär särskilt.

Utbildningsanordnaren ska underrätta Folkpensionsanstalten om sådana ändringar som påverkar rätten till studiestöd samt på Folkpensionsanstaltens begäran ge in nödvändiga utredningar om huruvida utbildningen fortfarande uppfyller förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd.

4 § (30.4.2014/360)
Bedömningen av en högskolestuderandes tillräckliga framgångar i studierna

Vid den årliga uppföljningen av en högskolestuderandes studieframgång ska det göras en bedömning av den studerandes studieframgång under det senast avslutade läsåret (uppföljningsläsåret) samt under hela studietiden till uppföljningsläsårets slut. Vid bedömningen ska de studier beaktas som ingår i den examen som studeranden avlägger och som slutförts under den tid då de studier som är föremål för uppföljning har genomförts.

Vid den årliga uppföljningen av hur den studerandes studier har framskridit, anses studieframgången tillräcklig, om studieprestationerna under uppföljningsläsåret är minst 20 studiepoäng (minimikrav på studieprestationer) och i genomsnitt minst

1) 5 studiepoäng per stödmånad under uppföljningsläsåret, eller

2) 5 studiepoäng per stödmånad för hela studietiden fram till uppföljningsläsårets slut.

Minimikravet på studieprestationer tillämpas inte på en studerande som tagit emot en studieplats inom de studier som är föremål för uppföljningen och där utbildningen inleds under uppföljningsläsårets vårtermin.

Studieframgången inom den tidsfrist som avses i 5 b § 3 mom. i lagen om studiestöd anses tillräcklig, om den studerande från ingången av det läsår då tidsfristen har löpt ut har avlagt minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Om studieframgången inte varit tillräcklig inom den tidsfristen kan studiestöd beviljas på nytt, om den studerande från ingången av det läsår då en tidsfrist löper ut har avlagt minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad, eller om den studerande efter det att tidsfristen löpt ut har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Antalet studieprestationer betraktas som synnerligen litet, om den studerande i genomsnitt har avlagt mindre än 1 studiepoäng per stödmånad under en granskningsperiod. Granskningsperioden kan vara uppföljningsläsåret eller uppföljningsläsåret och därpå följande hösttermin. (5.6.2014/411)

5 mom. har ändrats genom L 411/2014, som träder i kraft 1.8.2014.

Efter det att studiestödet har dragits in anses studieframgången tillräcklig, om den studerande i genomsnitt har avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under hela studietiden, eller efter indragningen har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng. Om studieframgången ansetts vara otillräcklig på grund av att minimikravet på studieprestationer inte uppfyllts, anses studieframgången tillräcklig om den studerande efter det att stödet drogs in har avlagt studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

5 § (22.6.2005/508)

5 § har upphävts genom F 22.6.2005/508.

6 § (11.5.2017/281)
Maximitid som berättigar till studiestöd för universitetsexamina

Antalet stödmånader för lägre högskoleexamen är högst

1) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 35 om examen omfattar högst 210 studiepoäng.

Antalet stödmånader för högre högskoleexamen är högst

1) 21 om examen omfattar 120 studiepoäng,

2) 26 om examen omfattar 150 studiepoäng,

3) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng.

Om en studerande har antagits för att avlägga lägre och högre högskoleexamen är antalet stödmånader dock sammanlagt högst

1) 48 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 300 studiepoäng,

2) 53 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 330 studiepoäng,

3) 57 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 360 studiepoäng.

Om det inte ingår någon lägre högskoleexamen i utbildningen, är antalet stödmånader för högre högskoleexamen högst

1) 53 om examen omfattar 330 studiepoäng,

2) 57 om examen omfattar 360 studiepoäng.

7 § (11.5.2017/281)
Maximitid som berättigar till studiestöd för yrkeshögskoleexamina

Antalet stödmånader för yrkeshögskoleexamen är högst

1) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 35 om examen omfattar 210 studiepoäng,

3) 39 om examen omfattar 240 studiepoäng,

4) 44 om examen omfattar 270 studiepoäng.

Antalet stödmånader för högre yrkeshögskoleexamen är högst

1) 12 om examen omfattar 60 studiepoäng,

2) 17 om examen omfattar 90 studiepoäng,

3) 21 om examen omfattar 120 studiepoäng.

7 a § (22.6.2005/508)
Ansökan om förlängning av maximitiden för studiestöd

Till ansökan om förlängning av maximitiden för studiestöd skall fogas ett läkarintyg eller någon annan tillräcklig utredning om de förutsättningar för förlängning som avses i 7 a § i lagen om studiestöd. I fråga om omfattningen av de återstående studierna skall inlämnas en utredning, som bekräftats av fakulteten, avdelningen eller den institution som ger undervisningen samt en studieplan. När det gäller ett pågående slutarbete skall den studerande lämna in ett utlåtande av handledaren om i vilket skede arbetet är och om den arbetsinsats som ytterligare krävs.

Studierna kan anses gå att slutföra under högst ett läsår, om den studerande presenterar en studieplan som avser detta samt en utredning om att omfattningen av de studier som återstår av examen är högst 75 studiepoäng.

2 kap

Studiestödsnämnderna

8 § (19.5.2004/424)

8 § har upphävts genom F 19.5.2004/424.

9 §
Studiestödsnämndens verksamhet

Studiestödsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Studiestödsnämnden är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Vid meningsskiljaktighet avgörs ärendena genom majoritetsbeslut. Faller rösterna lika, avgör den åsikt som ordföranden för mötet har understött.

Studiestödsnämnden har ett reglemente som högskolan fastställer. I reglementet ges närmare föreskrifter om behandling och avgörande av ärenden. (5.6.1998/401)

10 § (19.5.2004/424)
Avtal om skötsel av uppgifterna

I det avtal mellan Folkpensionsanstalten och en högskola som avses i 9 a § 4 mom. i lagen om studiestöd skall överenskommelse träffas om åtminstone följande frågor utöver dem som nämns i lagen:

1) utbildning för och handledning av de personer som deltar i skötseln av de uppgifter som anges i avtalet samt

2) avtalets giltighet och uppsägning av avtalet.

11 § (19.5.2004/424)
Arvoden till medlemmar i studiestödsnämnden

Högskolan beslutar om de mötesarvoden som skall betalas till studiestödsnämndens medlemmar och sekreterare samt till sakkunniga. I fråga om dagtraktamente och resekostnadsersättningar tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

12 § (19.5.2004/424)

12 § har upphävts genom F 19.5.2004/424.

3 kap

Studiestödsförmåner

13 § (19.5.2004/424)
Beloppet av bostadstillägget i länder med låg hyresnivå

I Bulgarien, Rumänien och Slovenien är bostadstillägget 58,87 euro per månad, i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tjeckien, Ukraina och Vitryssland 75,68 euro per månad samt i Slovakien och Ungern 109,32 euro per månad.

Om studeranden lägger fram en utredning om att den uppburna månadshyran är större än det belopp som anges ovan, betalas bostadstillägget till samma belopp som hyran, dock högst det bostadstillägg för studerande utomlands som anges i 14 a § i lagen om studiestöd. (15.12.2005/1039)

14 § (30.4.2014/360)
Utredning om sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation

En studielåntagare ska lägga fram en begäran om att sådana omständigheter enligt 15 d § i lagen om studiestöd som förlänger den tid för avläggande av en examen som berättigar till studielånskompensation ska beaktas. Begäran ska läggas fram i samband med en ansökan enligt 15 e § 2 mom. i lagen om studiestöd eller en begäran om förnyad behandling enligt 4 mom. i den paragrafen. I begäran ska en utredning om de omständigheter som ger rätt till förlängningen ingå.

På studielåntagarens begäran ska Folkpensionsanstalten i sina egna register granska uppgifterna om sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation.

15 § (30.4.2014/360)
Beaktande av sådana omständigheter som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation

Om en omständighet som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation infaller under två terminer så att grunden för förlängningen inte under någondera terminen varar minst 30 dagar, får den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation förlängas med en termin. Förlängningen hänförs till den termin under vilken omständigheten varat en längre tid. Om omständigheten har varat lika länge under vardera terminen, hänförs förlängningen till den termin som tidsmässigt föregår den andra.

Om det i fråga om en studielåntagare under samma termin förekommer flera sådana omständigheter med olika grunder som förlänger den tid för avläggande av en examen som ger rätt till studielånskompensation och som varat minst 30 dagar, ska den tidsperiod beaktas som grund för förlängningen under vilken studielåntagaren har fått moderskaps- faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).

16 § (18.2.2000/160)

16 § har upphävts genom F 18.2.2000/160.

17 § (25.10.2001/865)

17 § har upphävts genom F 25.10.2001/865.

4 kap

Ansökan om, beviljande och betalning av studiestöd

18 § (9.8.2002/691)

18 § har upphävts genom L 9.8.2002/691.

19 § (11.5.2017/281)
Betalningsdag för studiepenningen och bostadstillägget

Studiepenningen och bostadstillägget betalas den första bankdagen i kalendermånaden. Retroaktiva förmånsposter kan dock betalas också någon annan bankdag.

20 § (30.4.2014/360)
Betalning av studielånskompensation

När studielånskompensation betalas till studielåntagaren med stöd av 15 g § 4 mom. i lagen om studiestöd, betalar Folkpensionsanstalten in kompensationsbeloppet på det konto inom Europeiska unionen som studielåntagaren uppgivit. Om det inte är möjligt att göra en inbetalning på kontot, eller om studielåntagaren presenterar ett av Folkpensionsanstalten godkänt särskilt skäl för detta, ska Folkpensionsanstalten ge ett penninginstitut inom Europeiska unionen en betalningsanvisning för betalning av studielånskompensation.

20 a § (19.5.2004/424)

20 a § har upphävts genom F 19.5.2004/424.

21 § (25.4.1997/370)

21 § har upphävts genom F 25.4.1997/370.

22 § (9.8.2002/691)

22 § har upphävts genom L 9.8.2002/691.

5 kap

Särskilda stadganden

23 § (19.5.2004/424)

23 § har upphävts genom F 19.5.2004/424.

24 § (19.5.2004/424)

24 § har upphävts genom F 19.5.2004/424.

25 § (31.1.2002/83)

25 § har upphävts genom F 31.1.2002/83.

26 § (11.5.2017/281)
Ränta som tas ut för borgensfordran

Den årliga ränta som tas ut för statens borgensfordran är fyra procent.

26 a § (25.10.2001/865)

26 a § har upphävts genom F 25.10.2001/865.

6 kap

Delegationen för studiestödsärenden

27 §
Uppgifter för delegationen för studiestödsärenden

Delegationen för studiestödsärenden har till uppgift att

1) följa verkställandet av lagen om studiestöd och den allmänna utvecklingen av studiestödet,

2) göra framställningar och ta initiativ för att utveckla studiestödet,

3) främja och utveckla samarbetet mellan dem som verkställer studiestödet,

4) avge utlåtanden till undervisningsministeriet och folkpensionsanstalten,

5) följa beslutsfattande och betalning enligt lagen om studiestöd,

6) följa studiestödsnämndernas arbete, samt

7) utföra andra uppgifter i anslutning till studiestödet vilka undervisningsministeriet har anförtrott den.

28 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för studiestödsärenden för tre år i sänder.

Delegationen har 14 medlemmar, och för var och en av dem utses en personlig suppleant. Statsrådet utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Två av medlemmarna respektive suppleanterna företräder undervisningsministeriet, en finansministeriet, en social- och hälsovårdsministeriet, en arbets- och näringsministeriet, en penninginstitut, två folkpensionsanstalten, fyra studerandena samt två läroanstalterna. Av de medlemmar som företräder läroanstalterna skall den ena företräda högskolorna och den andra övriga läroanstalter. Av de medlemmar som företräder studerandena skall en företräda universitetsstuderandena, en yrkeshögskolestuderandena, en de studerande i yrkesutbildningen och en de studerande i gymnasieutbildningen. (12.3.2009/164)

29 §
Delegationens beslutförhet

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Delegationen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

30 § (19.5.2004/424)
Delegationens kostnader och arvoden

Delegationens kostnader betalas av statsmedel. Undervisningsministeriet fattar beslut om ordförandens, vice ordförandens, medlemmarnas, de sakkunnigas och sekreterarens mötesarvoden. I fråga om resekostnadsersättningar tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

7 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

31 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Förordningen tillämpas dock första gången vid beviljande av studiestöd för högskolestuderande för den tid som följer efter den 1 juni 1994 och för andra studerande för den tid som följer efter den 1 juli 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

32 §
Övergångsstadganden

En person som avses i 12 § 1 mom. 2 punkten lagen om studiestöd kan beviljas vuxenstudiepenning endast för studier som inletts efter den 1 juli 1990.

Det högsta beloppet per månad av den höjning av statsborgen för studielån som beviljas på basis av ränteutgifterna för studielån enligt den upphävda lagen om studiestöd (28/1972) avrundas till närmaste hela euro. (25.10.2001/865)

3 mom. har upphävts genom F 14.12.2000/1133. (14.12.2000/1133)

Den ränta som avses i 26 § i denna förordning tillämpas på de räntefordringar som uppbärs den 1 juli 1994 eller därefter.

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.1994/1199:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Utan hinder av vad som stadgas ovan fastställs räntan på studielån från ingången av år 1996 till 0,6 procentenheter lägre än vad den skulle vara på basis av ändringen i den genomsnittliga räntan för markdepositionerna.

16.12.1994/1200:

Denna förordning träder i kraft den 21 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

31.1.1995/140:

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1995. Denna förordning tillämpas från och med ingången av vårterminen 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

12.4.1995/569:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

30.6.1995/941:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

7.6.1996/388:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996 och gäller till den 31 december 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

20.6.1996/447:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

12.12.1996/1043:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

4.4.1997/292:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. 13 § tillämpas dock från den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

25.4.1997/370:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

31.10.1997/971:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Bostadstillägg som har beviljats innan denna förordning träder i kraft ändras den 1 januari 1998 så att de överensstämmer med 15 § i denna förordning. Om studeranden på folkpensionsanstaltens eller studie- stödsnämndens begäran inte utreder vem som är bostadens ägare eller hyresvärd, justeras bostadstillägget från samma tidpunkt i överensstämmelse med 15 §.

5.6.1998/401:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

Den nya medlem jämte personliga suppleant som avses i 28 § 2 mom. utses till delegationen för studiestödsärenden för den återstående mandattiden för den delegation som tillsattes från den 1 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

14.12.1998/990:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Utan hinder av 3 § är en studerande som enligt en bestämmelse som gäller här denna förordning träder i kraft har beviljats studiestöd berättigad till studiestöd för att slutföra de studier för vilka studiestöd har beviljats innan denna förordning träder i ikraft.

I fråga om studier som har inletts innan denna förordning träder i kraft justeras inte stödtiden läsåret 1998–1999 på basis av 7 §.

Förordningens 7 § 1 mom. och 14 § 1 mom. tillämpas från den 1 augusti 1999.

18.2.2000/160:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

14.12.2000/1133:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

25.10.2001/865:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. På sådant återkrav av studiestöd som gäller åren 1998, 1999 och 2000 tillämpas fortfarande den upphävda 26 a §.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

31.1.2002/83:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Förordningen tillämpas första gången på studielån som beviljas för läsåret 2002–2003. Förordningens 24 § 4 mom. tillämpas dock första gången på studielån som beviljas för läsåret 2003–2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

9.8.2002/691:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 10 § 2 mom. samt 18 och 22 §, av dessa lagrum 22 § sådan den lyder i förordning 401/1998.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

3.4.2003/268:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

19.5.2004/424:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Vid bedömningen av tillräcklig framgång i studier som har genomförts innan förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 26 oktober 2001 om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå (931/2001).

16.12.2004/1192:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Denna förordning tillämpas på studieprestationer vars omfattning uttrycks i studiepoäng. Vid bedömningen av tillräcklig framgång i studier vars omfattning uttrycks i studieveckor tillämpas de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

22.6.2005/508:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Förordningens 7 a § 2 mom. tillämpas på studieprestationer som är dimensionerade i studiepoäng. I fråga om studieprestationer som är dimensionerade i studieveckor tillämpas de bestämmelser som gäller före ikraftträdandet.

15.12.2005/1039:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningen tillämpas från den 1 november 2005.

9.2.2006/127:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.3.2007/400:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

12.3.2009/164:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

12.11.2009/879:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

6.4.2011/299:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På bedömningen av tillräcklig framgång i studier som avlagts innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 6 § om antalet stödmånader som berättigar till studiestöd tillämpas på studier som inletts den 1 augusti 2011 eller därefter. På studier som inletts före den tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande. Studierna anses ha inletts den 1 augusti 2011 eller därefter, om den studerande den 1 augusti 2011 eller därefter har tagit emot en studieplats vid antagningen eller för första gången anmält sig som närvarande för de aktuella studierna.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.12.2013/1243:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014. Lagens 16 a § 5 mom. träder dock i kraft den 1 mars 2014.

Genom denna lag upphävs 2 § i förordningen om studiestöd (260/1994), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordningarna 292/1997, 990/1998 och 299/2011.

För att gymnasiestudier ska betraktas som heltidsstudier krävs från och med den 1 augusti 2013 att vad som föreskrivs om minimiomfattningen av deltagande enligt 5 a § 2 mom. uppfylls. Från och med den dagen betraktas gymnasiestudier som ordnas i internat alltid som heltidsstudier.

Lagens 4 a § tillämpas på en utbildningsanordnares ansökan om att utbildningen ska berättiga till studiestöd som har blivit anhängig före lagens ikraftträdande, om utbildningen inleds den 1 augusti 2014 eller därefter. Om läroanstalten har jämställts med en läroanstalt under offentlig tillsyn med stöd av bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet till och med den 31 december 2014. Om utbildningen har inletts den 31 december 2014 eller tidigare, är de studerande berättigade till studiestöd tills utbildningen avslutas.

Den maximala stödtiden enligt 7 § 2 mom. tillämpas på högskolestuderande som har avlagt högskoleexamen och tar emot en studieplats eller anmäler sig som närvarande för högskolestudier efter denna lags ikraftträdande. På högskolestudier som inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser om maximal stödtid som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 7 § 3 mom. samt i 11 § 1 mom. 1–4 punkten och 3 mom. 1, 3 och 5 punkten om studiepenningens belopp i en högskola tillämpas på en studerande som för första gången har tagit emot en studieplats i en högskola den 1 augusti 2014 eller därefter. Ovannämnda lagrum tillämpas också på en studerande som har tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2014, men anmält sig närvarande första gången den 1 augusti 2014 eller därefter. På en studerande som har tagit emot en studieplats och anmält sig närvarande i en högskola första gången före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet dock så att de belopp för studiepenningen som föreskrivs i 11 § 1 och 3 mom. justeras läsårsvis på det sätt som föreskrivs i 11 § 6 mom. i denna lag.

Om studiepenningen höjs till samma nivå som i högskolorna med stöd av 12 § i lagen om studiestöd (65/1994), tillämpas de belopp för studiepenningen som anges i 11 § i denna lag då stöd beviljas för tiden efter den 31 juli 2014.

De studiepenningsbelopp som anges i 11 § motsvarar det poängantal enligt lagen om folkpensionsindex som fastställts för 2013. Den första i 11 § 6 mom. i denna lag avsedda höjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs när lagen träder i kraft.

Bestämmelserna i 15 b–15 g § tillämpas på en person som har tagit emot en studieplats för sin första högskoleexamen den 1 augusti 2014 eller därefter. De tillämpas också på en person som har tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2014, men anmält sig närvarande första gången den 1 augusti 2014 eller därefter. På en person som har tagit emot en studieplats i en högskola och anmält sig närvarande första gången före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser om studielånsavdrag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

De inkomstgränser som anges i 16 a § 2 och 3 mom. motsvarar det för 2010 fastställda poängantalet för lönekoefficienten enligt 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Den första justeringen av inkomstgränserna enligt 16 a § 5 mom. i denna lag på basis av lönekoefficienten enligt lagen om pension för arbetstagare görs den 1 mars 2014 och den motsvarar förändringen av lönekoefficienten under perioden 2010–2013. De justerade inkomstgränserna tillämpas på ränteunderstöd som beviljas för räntor som förfaller till betalning den 1 mars 2014 eller därefter. På ränteunderstöd som beviljas för räntor som förfaller till betalning före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 34 § tillämpas på räntor som förfaller till betalning den 1 augusti 2014 eller därefter.

RP 116/2013, RP 197/2013, KuUB 11/2013, RSv 189/2013

30.4.2014/360:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På en bedömning av tillräcklig framgång i studier som genomförts före ikraftträdandet, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 6 och 7 § i denna förordning tillämpas på de studerande som för första gången tagit emot en studieplats i en högskola den 1 augusti 2014 eller därefter. Dessa paragrafer tillämpas också på de studerande som tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2014 men närvaroanmält sig första gången den 1 augusti 2014 eller därefter.

5.6.2014/411:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

11.5.2017/281:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017. Förordningens 19 och 26 § träder dock i kraft den 1 januari 2018.

Bestämmelserna i 6 och 7 § i denna förordning tillämpas på studerande som för första gången tagit emot en studieplats i en högskola den 1 augusti 2017 eller därefter. Dessa paragrafer tillämpas också på en studerande som tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2017, om han eller hon har anmält sig som närvarande första gången den 1 augusti 2017 eller därefter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.