Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

30.12.1993/1608

Lag om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2010/1358, som gäller fr.o.m. 31.12.2010.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland.

I fråga om utländska kreditinstituts och finansiella instituts filialer och dessas medlemskap i den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996) gäller i tillämpliga delar 4 a, 4 b, 7, 8 a, 8 b och 13 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996). (10.7.1998/520)

2 § (19.5.2004/413)
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut en bank eller en annan sammanslutning som idkar affärsverksamhet som består av att från allmänheten ta emot depositioner eller andra medel som skall återbetalas samt beviljar krediter för egen räkning,

2) finansiellt institut sådana andra företag än kreditinstitut som i sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3–14 punkten i kreditinstitutslagen (121/2007) eller förvärvar aktier och andelar, (9.2.2007/127)

3) hemstat den stat i vilken kreditinstitutet har fått koncession eller där det finansiella institutet enligt stadgarna har sin hemort,

4) rekonstruktionsåtgärd en åtgärd som baserar sig på beslut av en myndighet och som syftar till att trygga eller återställa ett kreditinstituts finansiella situation och som kan påverka tredje mans rättigheter gentemot kreditinstitutet,

5) likvidationsförfarande ett förfarande som gäller alla borgenärer och som grundar sig på en myndighets beslut och vars syfte är att kreditinstitutets tillgångar förvandlas i pengar under myndighetens tillsyn; med likvidationsförfarande avses även ett förfarande som avslutas med ackord eller annan motsvarande åtgärd,

6) rekonstruktör en person eller ett organ som utses av en myndighet och vars uppgift är att förvalta rekonstruktionsåtgärder, samt

7) förvaltare en person eller ett organ som utses av en myndighet och vars uppgift är att förvalta ett likvidationsförfarande.

2 kap

Rätt till etablering från en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

3 § (9.2.2007/127)
Etableringsrätt för kreditinstitut

Ett kreditinstitut som har fått koncession i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) får etablera en filial eller annars i Finland tillhandahålla sådana i 30 § i kreditinstitutslagen avsedda tjänster som ingår i dess koncession.

4 §
Etableringsrätt för finansiella institut

Ett finansiellt institut med säte i en EES-stat kan etablera filialer eller annars i Finland tillhandahålla tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3–14 punkten i kreditinstitutslagen, om (9.2.2007/127)

1) ett eller flera i 3 § avsedda kreditinstitut tillsammans innehar minst 90 procent av den rösträtt som aktierna i det finansiella institutet medför,

2) i dess stiftelseurkund och bolagsordning ingår föreskrifter om tillhandahållande av tjänster som nämns ovan,

3) de kreditinstitut som äger det har gällande koncession i samma stat vars lag tillämpas på det finansiella institutet och där det idkar verksamhet,

4) de kreditinstitut som äger det solidariskt har garanterat dess förpliktelser,

5) det finansiella institutet omfattas av samma gruppbaserade tillsyn som det kreditinstitut som är dess moderföretag,

6) de kreditinstitut som äger det finansiella institutet kan påvisa att det leds stabilt och enligt sunda affärsprinciper.

(26.7.1996/571)

Ett finansiellt institut i vilket ett finansiellt institut som uppfyller de i 1 mom. angivna förutsättningarna ensamt eller tillsammans med motsvarande finansiella institut eller tillsammans med sådana kreditinstitut som avses i 3 § innehar minst 90 procent av det röstetal som aktierna medför och i fråga om vilket också de övriga i 1 mom. 2–6 punkten angivna förutsättningarna uppfylls, kan etablera en filial i Finland eller annars i Finland tillhandahålla sådana tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3–14 punkten i kreditinstitutslagen. (9.2.2007/127)

5 §
Underrättelse om inrättande av filial

Kreditinstitut och finansiella institut kan inrätta filialer i Finland efter det att tillsynsmyndigheten i institutets hemstat har underrättat Finansinspektionen om saken. (19.12.2008/884)

I underrättelsen skall finnas tillräckliga uppgifter om den planerade filialens affärsverksamhet, förvaltning och ansvariga personer.

I underrättelsen om ett kreditinstitut skall utom de i 3 § angivna uppgifterna nämnas beloppet av kreditinstitutets egna medel, soliditet och det säkerhetssystem som skyddar filialens deponenters fordringar samt hur täckande systemet är.

I underrättelsen om ett finansiellt institut skall utom de i 4 § angivna uppgifterna anmälas beloppet av dess egna medel och soliditet för den eller de ägande kreditinstitutens konsolideringsgrupp.

Kreditinstitut och finansiella institut ska skriftligen underrätta Finansinspektionen om ändringar i uppgifter som avses i 2 mom. minst en månad innan ändringarna genomförs. Finansinspektionen kan till följd av planerade ändringar ändra föreskrifter och villkor i en anmälan enligt 59 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). (19.12.2008/884)

6 § (19.12.2008/884)
Inledande av filials verksamhet

En filial kan inleda sin verksamhet efter det att kreditinstitutet eller det finansiella institutet har fått en anmälan i enlighet med 59 § i lagen Finansinspektionen eller, om Finansinspektionen inte har gjort anmälan inom den tid som föreskrivs i den nämnda paragrafen, då tidsfristen för behandlingen av anmälan har gått ut.

6 a § (19.5.2004/413)
Erkännande av rekonstruktionsåtgärd och likvidationsförfarande

Ett beslut enligt lagstiftningen i hemstaten för ett kreditinstitut som avses i 3 § om att inleda en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande som gäller kreditinstitutet träder utan särskilda formaliteter i kraft i Finland samtidigt som beslutet träder i kraft i kreditinstitutets hemstat.

Om finansministeriet, Finlands Bank eller Finansinspektionen anser att en rekonstruktionsåtgärd som gäller ett kreditinstituts filial bör inledas skall de informera tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat om detta. Finansinspektionen meddelar denna information för kännedom.

6 b § (19.5.2004/413)
Rekonstruktör och förvaltare

Utnämningen av en rekonstruktör eller förvaltare för ett kreditinstitut skall styrkas genom en vidimerad kopia av det ursprungliga utnämningsbeslutet eller något annat intyg som har utfärdats av myndigheterna i kreditinstitutets hemstat. Det kan krävas en laggill översättning av beslutet eller intyget till finska eller svenska.

Rekonstruktören och förvaltaren är berättigade att i Finland utöva alla de befogenheter som de är berättigade att utöva i kreditinstitutets hemstat. Rekonstruktören och förvaltaren har rätt att i Finland anlita ett biträde som utsetts enligt lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat.

En rekonstruktör och förvaltare som arbetar i Finland skall följa finsk lag i synnerhet när det gäller förfaranden för förvandling av tillgångar i pengar och information till anställda.

6 c § (19.5.2004/413)
Anteckning i register

Om inledandet av en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande med stöd av finsk lag antecknas i ett register, skall den registeransvarige på begäran av rekonstruktören, förvaltaren eller någon annan myndighet eller person i kreditinstitutets hemstat i registret anteckna att en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande har inletts i fråga om kreditinstitutet.

6 d § (26.10.2007/932)
Tillhandahållande av investeringstjänster

På utländska kreditinstitut och finansiella institut som i enlighet med sin auktorisation tillhandahåller investeringstjänster och som har en filial i Finland tillämpas dessutom vad som i värdepappersmarknadslagen (495/1989), med undantag för dess 4 kap. 7, 12, 14 och 15 §, samt i 36 och 37 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007) föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter att tillhandahålla investeringstjänster och i 4 c § 2 mom. i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland föreskrivs om tillhandahållande av sidotjänster.

På de utländska kreditinstitut och finansiella institut som avses 1 mom. tillämpas dessutom vad som i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland föreskrivs om anlitande av utländska anknutna ombud.

På utländska kreditinstitut och finansiella institut som erbjuder i Finland etablerade parter direkt möjlighet att bedriva handel inom ett system som motsvarar sådan multilateral handel som avses i lagen om värdepappersföretag, tillämpas 5 § 4 och 5 mom. i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

4 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/884. (19.12.2008/884)

7 § (19.12.2008/884)
Begränsning och förbjudande av filialers verksamhet

I 61 § lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning och förbjudande av filialers verksamhet.

7 a § (19.12.1997/1230)
Kompletterande skydd för filialer

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra till den insättningsgarantifond som avses i 95 § i kreditinstitutslagen för att komplettera sin hemstats skydd i fråga om insättarnas tillgodohavanden, om filialen tar emot inlåning från allmänheten och skyddet i dess hemstat inte kan anses vara lika täckande som insättningsgarantifondens skydd enligt ovan nämnda lag. Det sammanlagda beloppet av skyddet i det utländska kreditinstitutets hemstat och insättningsgarantifondens skydd kan dock vara högst 50 000 euro. Utan hinder av vad som i detta moment föreskrivs om ersättningens maximibelopp ska medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt fulla belopp. (19.12.2008/852)

Ett kreditinstitut som avses i 1 mom. skall hos insättningsgarantifonden ansöka om medlemskap för sin filial i Finland. Ansökan skall innehålla tillräckliga uppgifter om kreditinstitutet och skyddssystemet i dess hemstat. Insättningsgarantifonden skall begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om ansökan. Insättningsgarantifonden kan avslå ansökan, om skyddet i kreditinstitutets hemstat kan anses vara tillräckligt.

I insättningsgarantifondens beslut med anledning av en ansökan enligt 2 mom. skall bestämmas vilka av deponenternas fordringar den finska insättningsgarantifonden ersätter och till vilka belopp samt den anslutningsavgift som kreditinstitutet skall betala.

Insättningsgarantifondens skyldighet att betala deponenternas fordringar enligt 3 mom. uppkommer när tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat har underrättat insättningsgarantifonden om att hemstatens skyddssystem har ålagts att ersätta deponenternas fordringar på kreditinstitutet.

Insättningsgarantifonden skall underrätta filialens deponenter om att betalningsskyldighet har uppkommit. Insättningsgarantifonden skall genom en offentlig kungörelse, som också skall publiceras i de största dagstidningarna som utkommer inom filialens verksamhetsområde, meddela vilka åtgärder deponenterna skall vidta för att trygga sina rättigheter.

För fullgörande av insättningsgarantifondens skyldighet enligt 5 mom. skall kreditinstitutet tillställa insättningsgarantifonden upplysningar om deponenterna och deras i 1 mom. avsedda tillgodohavanden. Dessa upplysningar får insättningsgarantifonden inte ge till andra än till de myndigheter som enligt lag har rätt att få upplysningarna.

7 b § (30.6.1995/898)
Uteslutning av filial ur insättningsgarantifonden (19.12.1997/1230)

Om en filial som avses i 7 a § inte har iakttagit bestämmelserna i denna lag eller de föreskrifter som meddelats med stöd av den eller insättningsgarantifondens stadgar, kan den uteslutas av insättningsgarantifonden tidigast 12 månader efter att insättningsgarantifonden gett filialen en varning. Insättningsgarantifonden skall höra kreditinstitutet, finansinspektionen, Finlands Bank och tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat innan beslutet om uteslutning fattas. (19.12.1997/1230)

Fordringar som filialens deponenter har gjort före uteslutningsbeslut enligt 1 mom. omfattas av skyddet tills de förfaller till betalning.

Insättningsgarantifonden skall underrätta finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat om beslutet om uteslutning samt tillkännage det genom en offentlig kungörelse som också skall publiceras i de största dagstidningarna inom filialens verksamhetsområde. (19.12.1997/1230)

3 kap

Rätt till etablering från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

8 §
Etableringsrätt

Ett kreditinstitut som har fått koncession i en annan stat än en EES-stat och som är föremål för tillräcklig offentlig tillsyn i sin hemstat samt vars verksamhet inte väsentligt avviker från den verksamhet som är tillåten för ett finländskt kreditinstitut får från en filial som etablerats i Finland tillhandahålla i 30 § i kreditinstitutslagen avsedda tjänster som omfattas av dess koncession. (9.2.2007/127)

Kreditinstitutet kan dessutom ha en representation i Finland.

8 a § (26.10.2007/932)
Tillhandahållande av investeringstjänster

På ett utländskt kreditinstitut som har filial i Finland och som tillhandahåller investeringstjänster i Finland tillämpas dessutom vad som i lag föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster som affärsverksamhet och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen.

9 § (30.6.1995/898)
Koncession för filialer (27.6.2003/592)

Kreditinstitut skall hos Finansinspektionen ansöka om koncession för etablering av filialer i Finland. Utlåtande om ansökan skall begäras från Finlands Bank och från den insättningsgarantifond som avses i kreditinstitutslagen samt från ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet tillhandahåller investeringstjänster. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till ansökan. (27.6.2003/592)

Finansinspektionen skall bevilja koncession om den lagstiftning som tillämpas på kreditinstitutet i dess hemstat stämmer överens med de internationella rekommendationerna om finanstillsynen samt förhindrande av att det finansiella systemet utnyttjas i kriminellt syfte, om kreditinstitutet uppfyller de krav som föreskrivs i hemstatens lagstiftning samt om kreditinstitutet också i övrigt övervakas tillräckligt effektivt i hemstaten. (27.6.2003/592)

Filialkoncessionen berättigar till idkande av verksamhet på ett eller flera förrättningsställen.

9 a § (19.12.1997/1230)
Ersättningsskyldighet

Tillgångarna i insättningsgarantifonden kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut som avses i 9 § och som försatts i likvidation eller konkurs, användas endast för betalning av sådana i 105 och 106 § i kreditinstitutslagen avsedda fordringar tillhörande insättarna som finns på konton som bjuds ut till allmänheten av en filial i Finland som är medlem av insättningsgarantifonden, förutsatt att de inte kan betalas med tillgångarna i ett kreditinstitut som befinner sig i likvidation eller med konkursboets medel, dock per insättare högst den andel av fordringarna som inte överstiger 50 000 euro. Fordringarna kan betalas redan under konkursen eller likvidationen. Utan hinder av vad som ovan i detta moment föreskrivs om ersättningens maximibelopp ska de medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt fulla belopp. Fordringarna betalas till insättarna i euro. (19.12.2008/852)

Insättningsgarantifondens ersättningsskyldighet uppkommer när tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat har underrättat fonden om att kreditinstitutet försatts i konkurs eller likvidation.

Insättningsgarantifonden skall underrätta filialens deponenter när den har fått uppgift om ett beslut enligt 2 mom. Insättningsgarantifonden skall också genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder deponenterna skall vidta för att trygga sina fordringar. Kungörelsen skall dessutom publiceras på landets officiella språk i de största dagstidningarna.

För fullgörande av insättningsgarantifondens skyldighet enligt 2 mom. skall kreditinstitutets filial tillställa insättningsgarantifonden upplysningar om deponenterna och deras i 1 mom. avsedda fordringar. Dessa upplysningar får insättningsgarantifonden inte ge till andra än till de myndigheter som enligt lag har rätt att få upplysningarna.

9 b § (30.6.1995/898)
Uteslutning av filial från medlemskap i insättningsgarantifonden (19.12.1997/1230)

Om en filial som avses i 9 § inte har iakttagit bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av den eller insättningsgarantifondens stadgar kan Finansinspektionen utesluta filialen ur insättningsgarantifonden. Finansinspektionen skall höra Finlands Bank och tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat innan Finansinspektionen fattar beslut om uteslutning. (27.6.2003/592)

Det utländska kreditinstitutets filial som avses i 1 mom. skall underrätta sina deponenter om uteslutningen ur insättningsgarantifonden. De depositioner som deponenterna gjort i en filial före uteslutningen är skyddade tills de förfaller till betalning. (19.12.1997/1230)

Filialen som avses i 1 mom. skall genom en offentlig kungörelse, som också skall publiceras i de största dagstidningarna som utkommer inom filialens verksamhetsområde, meddela vilka åtgärder deponenterna skall vidta för att trygga sina rättigheter.

9 c § (19.5.2004/413)
Ansökan om försättande i konkurs

Egendom som tillhör ett i 8 § avsett kreditinstitut kan i Finland avträdas till konkurs enligt beslut av direktören för kreditinstitutets filial. Innan kreditinstitutet lämnar in ansökan om att dess egendom avträds till konkurs skall det informera Finansinspektionen om saken.

När en borgenär ansöker om att ett kreditinstitut skall försättas i konkurs skall domstolen omedelbart underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen av ärendet med högst en månad, om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter mottagandet av den underrättelse som avses i detta moment.

10 § (19.12.2008/884)
Begränsning av verksamheten och återkallelse av koncession

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om begränsning av tillståndsenlig verksamhet och återkallande av verksamhetstillstånd.

10 a § (19.5.2004/413)
Verkningarna av återkallad koncession

Om en myndighet i ett i 8 § avsett kreditinstituts hemstat återkallar kreditinstitutets koncession, skall verksamheten vid en filial avslutas under Finansinspektionens tillsyn och så som den bestämmer.

Det förfarande som anges i 1 mom. skall iakttas också när Finansinspektionen återkallar en filials koncession eller förbjuder ett kreditinstitut att fortsätta sin verksamhet i Finland.

10 b § (19.5.2004/413)
Underrättelse om konkurs och om återkallelse av koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Finansinspektionen skall utan dröjsmål i fråga om beslut som gäller inledande av i 9 c § avsedd konkurs, inklusive de följder konkursen kan få, samt i fråga om beslut som gäller återkallelse av koncession informera tillsynsmyndigheterna i de andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där kreditinstitutet har inrättat en filial eller där det tillhandahåller tjänster.

Finansinspektionen och boförvaltaren skall i tillräcklig utsträckning samarbeta med de behöriga myndigheterna och förvaltarna i de andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i vilka kreditinstitutet har inrättat en filial som finns upptagen på den lista som varje år offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

10 c § (19.5.2004/413)
Bestämmelser om tillämplig lag i fråga om konkurs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Beträffande tillämplig lag i fråga om i 9 c § avsedd konkurs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 24 a–24 k § lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).

11 §
Öppnande av representation och dess verksamhet

Innan ett kreditinstitut får öppna en representation i Finland skall det underrätta Finansinspektionen om saken. Representationen får inte bedriva verksamhet som avses i 30 § i kreditinstitutslagen. (9.2.2007/127)

Finansinspektionen skall inom två månader från det den mottog underrättelsen meddela närmare föreskrifter om öppnandet av representationen, dess verksamhet och tillsynen över den. Representationen kan öppnas när kreditinstitutet har tagit emot de föreskrifter av finansinspektionen som avses i detta moment.

12 §
Återkallande av verksamhetsrättigheter

Finansinspektionen kan förbjuda en representation att fortsätta sin verksamhet i Finland, om i representationens verksamhet väsentligt har överträtts stadganden i en lag eller förordning eller föreskrifter som en myndighet har meddelat med stöd av den eller om de förutsättningar för beviljande av koncession som anges i 8 § inte längre föreligger.

4 kap

Gemensamma stadganden

13 § (19.12.1997/1230)
Gemensamma stadganden för filialer

Ett utländskt kreditinstituts filial kan höra till den insättningsgarantifond som avses i 95 § i kreditinstitutslagen. (9.2.2007/127)

Ett utländskt kreditinstituts filial kan säga upp sitt medlemskap i insättningsgarantifonden. Insättningsgarantifonden eller, i fråga om en filial som avses i 9 §, ministeriet skall på ansökan bevilja kreditinstitutet utträde ur insättningsgarantifonden. Innan utträde beviljas skall finansinspektionen, Finlands Bank samt tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat och dessutom, i fråga om en filial som avses i 9 §, insättningsgarantifonden höras. I beslutet kan ges närmare bestämmelser om utträdet.

Ett utländskt kreditinstituts filial skall på Finlands officiella språk ge sina deponenter uppgifter om det skydd som insättningsgarantifonden ger deponenternas fordringar och om motsvarande skyddssystem eller om avsaknad av skydd, samt om ändringar i de tidigare uppgifterna.

13 a § (13.6.2003/485)
Förberedelser

Utländska kreditinstituts filialer och filialer till sådana utländska finansiella institut vilkas huvudsakliga affärsverksamhet består av att tillhandahålla betalkorts- och betalningstjänster skall genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden.

Den skyldighet som föreskrivs i denna paragraf gäller inte filialer till kreditinstitut och finansiella institut enligt 3 och 4 § till den del filialen med stöd av lagstiftningen i kreditinstitutets eller det finansiella institutets hemstat har säkerställt att dess uppgifter under undantagsförhållanden sköts i överensstämmelse med 1 mom. och företett Finansinspektionen en tillräcklig utredning om detta.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för filialer enligt 1 mom. och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Finansinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.

14 § (19.12.2008/884)
Tillsyn

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om tillsyn över kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland och om Finansinspektionens rätt och skyldighet att lämna information till utländska tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen.

15 §
Bokslut

En filial skall publicera kreditinstitutets bokslut och koncernbokslut, verksamhetsberättelse och koncernens verksamhetsberättelse samt revisorernas utlåtanden över dem. De skall publiceras på finska eller svenska.

16 §
Upplysningar som kompletterar bokslutet

Finansinspektionen och Finlands bank har rätt att för fullgörande av sin uppgift, utöver bokslutsuppgifterna, få motsvarande upplysningar av filialen som de har rätt att få av kreditinstitut som har fått koncession i Finland.

16 a § (19.12.2008/884)
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden

På utländska kreditinstituts och finansiella instituts filialer och på utländska kreditinstitut och finansiella institut som annars i Finland tillhandahåller tjänster enligt 30 § i kreditinstitutslagen tillämpas vad som i 10, 125, 126 och 132–139 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut, om inte annat följer av lag.

5 kap

Särskilda stadganden

17 §
Anteckningar i handelsregistret

En filial skall göra i handelsregisteriagen (129/79) stadgad anmälan till handelsregistret.

Utan hinder av vad någon annan lag stadgar om firma, kan ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut i Finland idka sin verksamhet under samma firma som i sin hemstat.

Patent- och registerstyrelsen får kräva att i firman görs ett klarläggande tillägg, om det föreligger en risk för att den kan förväxlas med en firma som någon annan har ensamrätt till i Finland.

18 §
Filialens ledning

För en filials verksamhet svarar filialens direktör, som också företräder kreditinstitutet eller det finansiella institutet i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara direktör för en filial.

Filialens direktör är skyldig att ersätta skada som han i sin verksamhet uppsåtligt eller av vårdslöshet har vållat en kund i filialen eller någon annan genom att bryta mot denna lag eller annat stadgande som gäller filialens verksamhet.

19 §
Tecknande av firma

Filialens firma tecknas av filialens direktör. Ett finansiellt institut eller ett kreditinstitut kan också ge andra rätt att teckna firman, minst två tillsammans.

Firmatecknarna i en filial till ett kreditinstitut vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall vara bosatta i Finland, om inte Finansinspektionen medger undantag. (13.8.2004/750)

20 §
Delgivning

En stämning eller annan delgivning anses ha tillställts kreditinstitutet eller det finansiella institutet när det har delgivits en person som ensam eller tillsammans med någon annan har rätt att teckna filialens firma.

21 § (19.5.2004/413)

21 § har upphävts genom L 19.5.2004/413.

22 § (18.12.1998/414)

22 § har upphävts genom L 18.12.1998/414. (18.12.1998/414 år 1999)

23 §
Generalklausul om riskkontroll (30.7.2004/701)

1 mom. har upphävts genom L 30.7.2004/701. (30.7.2004/701)

En filial skall till stöd för sin likviditet ha en kassareserv, enligt vad som föreskrivs i 67 § kreditinstitutslagen. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av relationstalet för kassareserven samt om rapporteringen av relationstalet till finansinspektionen. (19.12.1997/1346)

Filialen får inte i sin verksamhet ta någon så stor risk att därav föranleds väsentlig fara för filialens verksamhet. Filialen skall med hänsyn till sin verksamhet ha tillräckliga riskkontrollsystem.

24 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt, rätt att lämna upplysningar och brott mot tystnadsplikten när det gäller anställda vid filialer och representationer och om utövande av representationers kreditupplysningsverksamhet gäller i tillämpliga delar 141–144 och 169 § i kreditinstitutslagen. (9.2.2007/127)

En filial och en representation har utan hinder av 1 mom. rätt att ge den myndighet eller den sammanslutning som svarar för tillsynen i hemstaten för det kreditinstitut eller det finansiella institut som de företräder samt dess revisorer de upplysningar som skall lämnas enligt vad som har stadgats eller i vederbörlig ordning bestämts.

25 § (21.12.2007/1265)
Finansinspektionens rätt att företräda insättare vid en utländsk insättningsgarantifond

Om en utländsk inlåningsbank inte i enlighet med inlåningsavtalet har betalat en insättares förfallna och ostridiga fordringar som finns på ett konto i den utländska inlåningsbankens filial i Finland, kan insättaren anmäla saken till Finansinspektionen.

Efter att ha fått en anmälan som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen utan dröjsmål till den behöriga utländska insättningsgarantifonden eller en annan myndighet som ansvarar för insättningsgarantin framföra krav på ersättning för insättningarna. Finansinspektionen har rätt att i den insättningsgarantifond eller den andra utländska myndighet som avses i detta moment föra talan på de i 1 mom. avsedda insättarnas vägnar.

26 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft vid en tid som bestäms genom förordning. (L 1608/1993 trädde i kraft enligt F 1617/1993 den 1.1.1994.)

Genom denna lag upphävs lagen den 31 augusti 1978 om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland (648/78) med ändringar.

Koncessioner som har beviljats med stöd av den lag som upphävs enligt 2 mom. förblir fortfarande i kraft och de motsvarar koncession eller verksamhetsrättigheterna enligt denna lag.

RP 295/92, EkUB 50/93, Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv 73/183/EEG , 77/780/EEG , 86/524/EEG , 89/646/EEG , 89/299/EEG , 89/647/EEG , 91/31/EEG , 83/350/EEG , 86/635/EEG , 89/117/EEG och 91/308/EEG

Ikraftträdelsestadganden:

30.6.1995/898:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

För ett utländskt kreditinstituts filial som är medlem av en säkerhetsfond när denna lag träder i kraft skall kreditinstitutet senast den 31 december 1995 ansöka om medlemskap i säkerhetsfonden enligt denna lag eller anmäla om utträde ur fonden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas redan innan den träder i kraft.

RP 44/95, EkUB 11/95

26.7.1996/571:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 89/646/EEG; EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1, RP 38/96, EkUB 12/96, RSv 104/96

19.12.1997/1230:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Ett utländskt kreditinstitut skall senast den 30 juni 1998 ansöka om medlemskap enligt denna lag i insättningsgarantifonden för en filial i Finland som när denna lag träder i kraft är medlem av en sådan säkerhetsfond som avses i 6 kap. kreditinstitutslagen. Om kreditinstitutet inte ansöker om medlemskap i insättningsgarantifonden enligt detta moment, anses det utländska kreditinstitutets filial ha utträtt ur den ovan nämnda säkerhetsfonden.

En deponents i 7 a § 3 mom. och 9 a § 1 mom. avsedda fordran som grundar sig på en deposition som gjorts senast den 14 november 1997, vilken deposition som utgör säkerhet för krediter eller andra fordringar, ersätts utan hinder av maximibeloppet enligt 7 a § 1 mom. och 9 a § 1 mom. till sitt fulla belopp av insättningsgarantifondens medel, om fondens betalningsskyldighet börjar inom tre år efter att denna lag trätt i kraft.

En i 7 a § 3 mom. eller 9 a § avsedd fordran som grundar sig på en tidsbunden deposition som deponenten gjort senast den 14 november 1997 ersätts utan hinder av maximibeloppet enligt 7 a § 1 mom. och 9 a § 1 mom. till sitt fulla belopp av insättningsgarantifondens medel, om fondens betalningsskyldighet börjar innan den utsatta tiden för depositionen löper ut.

Sådana depositioner som avses i 3 och 4 mom. beaktas till det fulla beloppet när garantiavgiften enligt 65 e § 1 mom. kreditinstitutslagen räknas ut.

RP 223/1997, EkUB 35/1997, RSv 220/1997, Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

19.12.1997/1346:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 208/1997, EkUB 34/1997, RSv 215/1997

30.1.1998/70:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997, FvUB 26/1997, RSv 221/1997, Rådets direktiv 91/308/EEG

10.7.1998/520:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

En filial som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investeringstjänster i Finland skall inom sex månader efter lagens ikraftträdande ge alla sina investerarkunder den information som avses i 13 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

Till den 31 december 1999 kan i ersättning till en och samma investerare betalas ett markbelopp motsvarande högst 15 000 ecu.

RP 56/1998, EkUB 11/1998, RSv 56/1998

18.12.1998/414 år 1999:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 414/1999 trädde i kraft enligt F 415/1999 den 1.4.1999.)

RP 103/1998, LaUB 14/1998, RSv 174/1998

31.1.2003/74:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 33/2002, EkUB 25/2002, RSv 202/2002

13.6.2003/485:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 13 a § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002, FsUB 2/2002, RSv 267/2002

27.6.2003/592:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Om en koncessionsansökan har inkommit till finansministeriet innan denna lag trätt i kraft skall på behandlingen av ärendet tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

30.4.2004/316:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

Lagens 7 a § 7 mom. och rubriken för 7 a § gäller till och med den 31 december 2007.

RP 37/2004, EkUB 9/2004, RSv 48/2004

19.5.2004/413:

Denna lag träder i kraft den 31 maj 2004.

På rekonstruktionsåtgärd och likvidationsförfarande som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 23/2004, EkUB 7/2004, RSv 40/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG (32001L0024); EGT nr L 125, 5.5.2001, s. 15

30.7.2004/701:

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004, EkUB 12/2004, RSv 103/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

13.8.2004/750:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

9.2.2007/127:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

26.10.2007/932:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

21.12.2007/1265:

Denna lag träder i kraft den 27 december 2007.

RP 132/2007, EkUB 11/2007, RSv 141/2007

19.12.2008/852:

Denna lag träder i kraft den 22 december 2008.

Insättningsgarantifonden kan besluta att ett beslut som den meddelar med anledning av en ansökan som avses i 7 a § 2 mom. ska tillämpas från och med den 8 oktober 2008.

RP 158/2008, EkUB 21/2008, RSv 168/2008

19.12.2008/884:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.