Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

30.12.1993/1573

Lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 11.1.2019/16, som gäller fr.o.m. 1.4.2019.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (30.12.2013/1196)
Tillämpningsområde

Enligt denna lag avgörs det huruvida följande lagstiftning om social trygghet ska tillämpas på en person:

1) folkpensionslagen (568/2007), barnbidragslagen (796/1992), lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), lagen om bostadsbidrag (408/1975) och lagen om handikappförmåner (570/2007), samt

2) lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), lagen om frontmannapension (119/1977), lagen om garantipension (703/2010) och lagen om underhållsstöd (580/2008).

Den lagstiftning som nämns i 1 mom. 2 punkten tillämpas dock endast på en person som anses vara stadigvarande bosatt i Finland i enlighet med 3, 3 a eller 4 §.

Denna lag tillämpas inte till den del som något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan EU-förordning 883/2004, eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland.

L om bostadsbidrag 408/1975 har upphävts genom L om allmänt bostadsbidrag 938/2014.

2 § (9.7.2004/635)
Verkställighet

Verkställigheten av denna lag handhas av Folkpensionsanstalten, om vilken föreskrivs i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

2 a § (9.7.2004/635)
Definitioner

I denna lag avses med

1) arbetstagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller något annat anställningsförhållande och en person som avses i 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), vars arbetstid och inkomster uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), (30.12.2013/1196)

2) arbete det arbete som utförs i ett sådant arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande som avses i 1 punkten,

3) företagare en person som är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller en i 3 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) avsedd lantbruksföretagare som är skyldig att teckna försäkring enligt 10 § i sistnämnda lag, (19.12.2008/1001)

4) utsänd arbetstagare en i 1 punkten avsedd arbetstagare som arbetsgivaren har sänt till ett annat land för att arbeta och som är anställd hos denna arbetsgivare eller hos ett moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som den arbetsgivaren eller hos ett annat företag där den arbetsgivaren har bestämmanderätt,

5) forskare en person som bedriver vetenskaplig forskning efter doktorsexamen,

6) studerande en person i yrkes- eller examensinriktad utbildning,

6 a) stipendiat en i 8 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd person som är skyldig att teckna försäkring enligt 10 a § i nämnda lag, (19.12.2008/1001)

7) missionär en person som är arbetstagare hos en i Finland registrerad missionsorganisation, evangelisk-luthersk eller ortodox församling eller ett registrerat religionssamfund, som sänt ut personen i fråga för missionsarbete utomlands, och är anställd hos arbetsgivaren i fråga under den tid missionsarbetet pågår samt har arbetspensionsförsäkring i Finland,

8) biståndsarbetare en person som arbetar med ett utvecklingssamarbetsprojekt, om biståndsanslag ur Finlands statsbudget används för finansiering av projektet eller om det rör sig om ett projekt som finska staten deltar i på annat sätt genom verksamheten inom en internationellt etablerad internationell organisation,

9) familjemedlem en persons make och personens eller makens barn som inte har fyllt 18 år; med makar jämställs två personer som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, (13.1.2017/8)

10) person av finländsk härkomst en utlänning som beviljats uppehållstillstånd på grundval av 47 § 1 mom. 1 punkten eller 48 § i utlänningslagen (301/2004),

11) flykting en utlänning som har fått asyl i Finland eller som tagits till Finland inom flyktingkvoten och beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller som är en familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och har fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, och med

12) statslös person en person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).

2 kap

Tillämpning av lagstiftningen om social trygghet (9.7.2004/635)

3 § (9.7.2004/635)
Bosättning i Finland

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på i Finland stadigvarande bosatta personer som har sin egentliga bostad och sitt egentliga hem här och som ständigt huvudsakligen vistas här.

3 a § (9.7.2004/635)
Flyttning till Finland

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en person som flyttar till Finland redan från ankomsten till landet, om det med beaktande av personens helhetssituation anses att han eller hon flyttar till Finland för att stadigvarande bosätta sig här.

När en person flyttar till Finland beaktas som faktorer som visar att han eller hon bosätter sig här stadigvarande bland annat att han eller hon

1) tidigare varit stadigvarande bosatt i Finland eller är av finländsk härkomst,

2) är flykting eller har fått uppehållstillstånd i Finland på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd, (8.5.2009/325)

3) är familjemedlem eller nära anhörig till en person som är stadigvarande bosatt i Finland,

4) har ett arbetsavtal eller något annat därmed jämförbart avtal för arbete i Finland eller har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i utlänningslagen eller har beviljats uppehållstillstånd för forskare för vetenskaplig forskning enligt lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018). (10.8.2018/721)

5) de facto har bott i Finland i minst ett år efter att ha flyttat till landet, eller (30.12.2013/1196)

6) har andra band till Finland.

En person anses inte flytta till Finland för stadigvarande bosättning, om han eller hon flyttar till Finland enbart för att studera.

Den som ansöker om asyl i Finland anses inte enligt denna lag vara stadigvarande bosatt i Finland under den tid då han eller hon vistas här utan att hans eller hennes asylansökan eller ärendet om hans eller hennes avlägsnande ur landet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Den som fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd anses inte heller stadigvarande ha flyttat till Finland.

På dem som kommit till Finland utan att ha ansetts bosätta sig här stadigvarande, men som senare uppfyller villkoren för stadigvarande bosättning, tillämpas lagstiftningen om social trygghet från och med den tidpunkt då villkoren uppfylls.

3 b § (30.12.2013/1196)
När tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet på grundval av arbete eller företagsverksamhet inleds och upphör

Trots bestämmelserna i 3 och 3 a § tillämpas på en arbetstagare i 1 § 1 mom. 1 punkten nämnda lagstiftning om social trygghet från och med den tidpunkt då arbetet i Finland inleds, om han eller hon arbetar i minst fyra månader utan avbrott.

På en företagare vars rätt till social trygghet i Finland bestäms med stöd av EU-förordning 883/2004 tillämpas i 1 § 1 mom. 1 punkten nämnda lagstiftning om social trygghet från och med den tidpunkt då företagsverksamheten inleds, när han eller hon har utövat företagsverksamhet i minst fyra månader utan avbrott.

Tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag upphör då det arbete som avses i 1 mom. eller den företagsverksamhet som avses i 2 mom. upphör, om inte annat föranleds av 3 §.

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas dock alltjämt på en person som uppfyller kravet på uppehållstillstånd i 3 c §, som är registrerad som arbetslös arbetssökande och som söker arbete i Finland, vars arbete före arbetslösheten har varat minst sex månader.

3 c § (30.12.2013/1196)
Krav på uppehållstillstånd

Tillämpningen av denna lag förutsätter att vistelsen i landet är laglig. Den berörda personen ska ha ett gällande uppehållstillstånd som ger rätt till minst ett års vistelse i landet, om ett sådant tillstånd krävs för vistelsen.

Kravet på uppehållstillstånd är uppfyllt också då

1) uppehållstillstånd med stöd av 53 § 1 eller 2 mom. i utlänningslagen har beviljats för kortare tid än ett år, eller

2) personen i fråga har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten i utlänningslagen eller tillstånd enligt lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete eller ett motsvarande tillstånd beviljat av en behörig myndighet i en annan medlemsstat i unionen, (10.8.2018/721)

3) personen i fråga har ett sådant tillstånd för säsongsarbete som avses i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017) eller ett sådant tillstånd som avses i lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017). (14.12.2017/911)

Kravet på uppehållstillstånd enligt denna lag är uppfyllt redan från och med den tidpunkt då tillståndsansökan lämnats in, om uppehållstillstånd i de fall som avses i 60 § i utlänningslagen har sökts i Finland och beviljats.

4 § (9.7.2004/635)
Vistelse utomlands

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas inte på personer som stadigvarande flyttar utomlands. Den tillämpas emellertid fortfarande på en i Finland bosatt person som vistas utomlands tillfälligt, om vistelsen bedöms vara högst ett år.

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en person som vistas utomlands upprepade gånger så att den sammanhängande vistelsen utomlands inte överstiger ett år endast om personen trots vistelsen utomlands anses vara stadigvarande bosatt i Finland och har fast anknytning till Finland.

5 § (23.12.1998/1128)
Vissa anställningsförhållanden

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en finsk medborgare som arbetar utomlands, om han eller hon

1) såsom medlem av den utsända personalen arbetar inom Finlands utrikesrepresentation och står i anställningsförhållande till finska staten,

2) är anställd hos finska staten utomlands eller är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten, om lagstiftningen om social trygghet tillämpades på honom eller henne omedelbart innan anställningsförhållandet började,

3) är anställd i något annat uppdrag som är jämförbart med uppdrag som avses i 1 punkten och åtnjuter samma privilegier och immunitet som de diplomatiska representanterna och står i anställningsförhållande till en finländsk arbetsgivare, eller

4) är missionär eller biståndsarbetare som har utsänts från Finland och om lagstiftningen om social trygghet tillämpades på honom eller henne omedelbart innan anställningsförhållandet började.

(9.7.2004/635)

Utrikesministeriet eller en annan i 1 mom. avsedd arbetsgivare skall utan dröjsmål till folkpensionsanstalten anmäla uppgifter om när i 1 mom. avsedda personers arbete utomlands har inletts och avslutats, om avbrott i arbetet samt om andra omständigheter som påverkar den sociala tryggheten.

6 § (9.7.2004/635)
Tjänstgöring ombord på ett finskt fartyg

Lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag tillämpas på en person som tjänstgör ombord på ett finskt fartyg i en anställning som avses i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011). (17.6.2011/767)

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas inte på en person som tjänstgör i en annan än i 1 mom. avsedd anställning på ett handelsfartyg som är infört i den handelsfartygsförteckning som avses i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991), om han eller hon inte under det senaste året innan anställningen ombord började har varit bosatt i Finland på det sätt som avses i 3 §.

L om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart 1707/1991 har upphävts genom L om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 1277/2007.

7 § (9.7.2004/635)
Arbete och studier utomlands

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på ansökan alltjämt på en person som vistas utomlands över ett år och som har fast anknytning till Finland och som

1) är utsänd arbetstagare hos en finsk arbetsgivare som sänt honom eller henne utomlands från Finland,

2) är arbetstagare hos en finsk arbetsgivare som har anställt honom eller henne utomlands, eller

3) är studerande eller forskare på heltid eller stipendiat. (19.12.2008/1001)

7 a § (9.7.2004/635)
Fast anknytning

Vid en bedömning av om en person har sådan fast anknytning till Finland som avses i 4, 7 och 8 § grundas prövningen på en helhetsbedömning av personens situation. Vid bedömningen beaktas längden och kontinuiteten på vistelsen och boendet i Finland och i ett annat land samt familjebanden. Upprepad vistelse, bostad, anställning, arbetets natur, arbetsgivarens hemort och anordnande av arbetspensionsskydd i Finland samt andra härmed jämförbara omständigheter kan anses utgöra bevis för fast anknytning.

8 § (9.7.2004/635)
Familjemedlemmar

På en familjemedlem till en person som avses i 5 och 7 § och som vistas utomlands tillämpas, om familjemedlemmen bor utomlands i samma hushåll som denna person, på ansökan alltjämt lagstiftningen om social trygghet, förutsatt att denna familjemedlem inte till följd av eget arbete under en sammanhängande period som överstiger fyra månader omfattas av lagstiftningen i en främmande stat och inte i övrigt enligt sina förhållanden kan bedömas ha en fastare anknytning till en främmande stat än till Finland.

Detsamma gäller en familjemedlem till en person som vistas utomlands, om familjemedlemmen bor utomlands i samma hushåll som denna person och denna person på grundval av EU-förordning 883/2004 eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet och om inget annat följer av EU-förordning 883/2004 eller en internationell överenskommelse. (30.12.2013/1196)

3 kap

Sammanjämkning av lagstiftning om social trygghet och internationella överenskommelser

9 § (9.7.2004/635)
Gemenskapens lagstiftning om social trygghet och internationella överenskommelser

Om en främmande stats lagstiftning om social trygghet till följd av förordningen om social trygghet eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland tillämpas på en person, tillämpas den i denna lag avsedda lagstiftningen om social trygghet inte på honom eller henne till den del det är fråga om lagstiftning som förordningen om social trygghet och överenskommelsen enligt sitt tillämpningsområde gäller.

10 §
Personalen vid vissa representationer

En utländsk medborgare omfattas inte av lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag, om han eller hon i Finland (9.7.2004/635)

1) tjänstgör som diplomatisk representant för en främmande makt eller som dess utsända konsul eller vid Förenta Nationerna eller ett av dess fackorgan eller vid någon annan mellanstatlig organisation,

2) hör till den administrativa eller tekniska personalen vid en främmande makts utrikesrepresentation eller till dess tjänstepersonal,

3) är familjemedlem till en person som avses i 1 eller 2 punkten, om han bor i samma hushåll som denna person och inte på grund av sin egen förvärvsverksamhet omfattas av reglerna om social trygghet i Finland, eller

4) är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten och lyder under en annan stats lagstiftning om social trygghet.

Det som stadgas ovan i 1 mom. 2–4 punkten gäller inte en person som varit bosatt i Finland omedelbart innan anställningsförhållandet inleddes.

11 § (9.7.2004/635)
Flyktingar och statslösa personer

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas även i fråga om flyktingar och statslösa personer som omfattas av lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag.

4 kap

Beslut, ändringssökande och undanröjande av beslut

12 § (9.7.2004/635)
Meddelande av beslut

En person har rätt att på ansökan få ett beslut om huruvida lagstiftningen om social trygghet tillämpas på honom eller henne. Beslutet söks hos Folkpensionsanstalten.

Ansökan om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet på en person som avses i 7 och 8 § skall göras hos Folkpensionsanstalten inom ett år från det att personen flyttade utomlands eller det föregående beslutet upphörde att gälla. Tidsfristen kan frångås av särskilda skäl. Tidsfristen gäller dock inte familjemedlemmar till en person som avses i 5 §.

Beslut om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet på en i 7 och 8 § avsedd person meddelas för viss tid och högst för fem år från den dag då personen i fråga flyttade utomlands. Tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet kan emellertid förlängas med högst fem år, om personen alltjämt har fast anknytning till Finland. När det gäller familjemedlemmar till personer som avses i 5 § meddelas beslutet dock för den tid som den i 5 § avsedda personen arbetar utomlands.

En person som under vistelsen utomlands på grundval av 7 och 8 § omfattats av lagstiftningen om social trygghet i tio år kan meddelas ett nytt beslut om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet, om han eller hon har bott i Finland i minst ett år innan en ny ansökan inlämnas.

Till de personer vars vistelse utomlands kommer till Folkpensionsanstaltens kännedom meddelar den på tjänstens vägnar beslut om tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet på grundvalen av 4–6 §.

Folkpensionsanstalten meddelar dock inte en person som arbetar utomlands ett beslut till den del Pensionsskyddscentralen med stöd av 2 § 2 mom. 3 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) ska avgöra, om Finlands lagstiftning om social trygghet ska tillämpas på personen i fråga. (30.12.2013/1196)

12 a § (23.12.1998/1128)
Skyldighet att lämna uppgifter

En person som omfattas av lagstiftningen om social trygghet är skyldig att utan dröjsmål till folkpensionsanstalten anmäla förändrade omständigheter som gäller honom själv, såsom utflyttning från och tillbakaflyttning till Finland, inledande och avslutande av arbete, studier eller forskningsarbete utomlands, avbrott i dylik verksamhet, inträde i vistelselandets sociala trygghet och andra förändringar i omständigheterna som kan påverka socialskyddet.

12 b § (23.12.1998/1128)
Ändring av beslut

Om omständigheterna efter att ett i denna lag avsett beslut meddelades har förändrats så att förutsättningar för meddelande av beslutet inte längre föreligger, kan folkpensionsanstalten ändra sitt beslut från den tidpunkt då omständigheterna förändrades. I folkpensionsanstaltens beslut enligt denna paragraf får ändring sökas enligt 13 §.

13 § (9.7.2004/635)
Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (22.12.2006/1310)

En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.

Besvärsskriften skall lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall följas trots att ändring har sökts till dess ärendet avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

13 a § (9.7.2004/635)
Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 13 §.

Kan Folkpensionsanstalten inte rätta det beslut som besvären avser på det sätt som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner ett yrkande i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I ett interimistiskt beslut får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtande av tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall då utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

13 b § (22.12.2006/1310)
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 13 § kan besvären upptas till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

14 § (22.12.2006/1310)
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär. (17.6.2011/689)

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den temporärt tillämpa lagstiftningen om social trygghet i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller tillämpning av lagstiftningen om social trygghet eller tiden för tillämpningen, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut tillämpa lagstiftningen om social trygghet till personens fördel. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 13 §.

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003). (17.6.2011/689)

14 a § (9.7.2004/635)
Rättelse av fel

Om Folkpensionsanstaltens beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

5 kap

Särskilda stadganden

15 § (9.8.2002/699)
Skyldighet att lämna uppgifter

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran avgiftsfritt få de uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende eller annars för ett enskilt uppdrag enligt denna lag. Uppgifter skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt arbetsgivare.

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att med hjälp av teknisk anslutning på de villkor som anges i momentet få sekretessbelagda uppgifter som avses i denna paragraf.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

15 a § (9.8.2002/699)
Anmälningsplikt

Folkpensionsanstalten skall på förhand på lämpligt sätt informera den som ansöker om en förmån om varifrån uppgifter om honom eller henne kan skaffas och vart de i regel kan utlämnas.

16 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 kap

Ikraftträdande och övergångsstadganden

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

18 §
Övergångsstadganden

Vid avgörande av om en person enligt denna lag skall anses vara bosatt i Finland kan även tiden omedelbart före lagens ikraftträdande beaktas.

Den som enligt en i 1 § nämnd lag är bosatt i Finland men vistas utomlands när denna lag träder i kraft, anses vid tillämpningen av denna lag ha lämnat landet när lagen trädde i kraft.

En person som vistas utomlands när denna lag träder i kraft och som omfattas av folkpensionslagen enligt ett beslut som folkpensionsanstalten med stöd av 1 b § folkpensionslagen meddelat innan denna lag trädde i kraft, anses vid tillämpningen av denna lag utan särskild ansökan vara bosatt i Finland under den tid som nämns i beslutet.

19 § (30.12.2013/1196)
Tillämpningsbestämmelse

När det i denna lag hänvisas till EU-förordning 883/2004, ska hänvisningen också anses avse en hänvisning till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen.

RP 287/93, ShUB 57/93

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.1996/990:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 189/1996, ShUB 29/1966, RSv 174/1996

18.4.1997/342:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas efter ikraftträdandet. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter ikraftträdandet.

RP 7/1997, ShUB 5/1997, RSv 24/1997

23.12.1998/1128:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas också tiden innan denna lag trädde i kraft.

På en person som när denna lag träder i kraft tillfälligt vistas utomlands i enlighet med 4 § i den lag som gäller vid ikraftträdandet tillämpas lagstiftningen om social trygghet under ett års tid från det att han flyttade utomlands.

På en person på vilken tillämpas 5 § 2 mom. 1 punkten i den lag som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas nämnda 5 § alltjämt under ett års tid från ikraftträdandet.

Utan hinder av denna lag är ett beslut som folkpensionsanstalten med stöd av 7 §, sådan den lyder när denna lag träder i kraft, har fattat om tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet i kraft den tid som anges i beslutet.

Folkpensionsanstalten avgör på ansökan om lagstiftningen om social trygghet skall tillämpas på en person som avses i 7 § 1 mom. och på hans i 8 § avsedda familje- medlem, på vilka lagstiftningen om social trygghet inte tillämpades före lagens ikraftträdande. Ansökan skall göras inom ett år från ikraftträdandet. Lagstiftningen om social trygghet tillämpas härvid från och med den 1 januari 1999.

En i 7 § 1 mom. 5 punkten avsedd person som vistas utomlands när denna lag träder i kraft anses vid tillämpningen av 7 § 3 mom. ha flyttat utomlands när denna lag träder i kraft.

På ärenden i vilka folkpensionsanstalten har meddelat beslut innan denna lag har trätt i kraft tillämpas 13 § i den lag som gäller vid ikraftträdandet.

RP 255/1998, ShUB 29/1998, RSv 212/1998

9.8.2002/699:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

9.7.2004/635:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005, dock så att 2 a § 1–3 punkten och 3 b § träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas även tiden före lagens ikraftträdande. En i lagens 7 och 8 § avsedd person som vistas utomlands när denna lag träder i kraft anses dock vid tillämpningen av 12 § 3 mom. ha flyttat utomlands när denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag gäller de beslut som Folkpensionsanstalten meddelat med stöd av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet som gäller när denna lag träder i kraft den tid som anges i beslutet.

Folkpensionsanstalten avgör på ansökan om lagstiftningen om social trygghet skall tillämpas på en sådan i 7 och 8 § i denna lag avsedd person som inte omfattas av den lagstiftningen när lagen träder i kraft. Ansökan skall göras inom sex månader från denna lags ikraftträdande. Lagstiftningen om social trygghet tillämpas i så fall från ansökningsdagen.

Den 13 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas på de ärenden som Folkpensionsanstalten meddelat beslut i före denna lags ikraftträdande.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

22.12.2006/1277:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 197/2006, ShUB 38/2006, RSv 176/2006

22.12.2006/1310:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 167/2006, ShUB 34/2006, RSv 168/2006

11.5.2007/586:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006, ShUB 56/2006, RSv 283/2006

29.8.2008/584:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2008, ShUB 10/2008, RSv 69/2008

19.12.2008/1001:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 92/2008, ShUB 22/2008, RSv 132/2008

8.5.2009/325:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

RP 166/2007, FvUB 26/2008, RSv 4/2009

14.5.2010/360:

Denna lag träder i kraft den 19 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/2010, ShUB 8/2010, RSv 68/2010

20.8.2010/709:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 50/2010, ShUB 10/2010, RSv 86/2010

17.6.2011/689:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

17.6.2011/767:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010, AjUB 15/2010, RSv 303/2010

16.12.2011/1342:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 37/2011, FvUB 5/2011, RSv 67/2011, Rådets direktiv 2009/50/EG (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17)

30.12.2013/1196:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 198/2013, ShUB 26/2013, RSv 184/2013

13.1.2017/8:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 232/2016, ShUB 40/2016, RSv 242/2016

14.12.2017/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 80/2017, FvUB 19/2017, RSv 125/2017

10.8.2018/721:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

Fotnoten (721/2018) har tillfogats som rättelse.

RP 21/2018, FvUB 7/2018, RSv 72/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/801/EU (32016L0801); EUVL N:o L 132, 21.5.2016, s. 21

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.