Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

17.12.1993/1289

Narkotikalag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom NarkotikL 30.5.2008/373, som gäller fr.o.m. 1.9.2008.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillsynen över narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika.

Om narkotika som utgör läkemedel gäller dessutom vad som särskilt stadgas om dem.

Om förebyggande av narkotikamissbruk och vård av narkotikamissbrukare stadgas i lagen om nykterhetsarbete (828/82) och lagen om missbrukarvård (41/86). Om narkotikabrott stadgas i strafflagen.

2 §
Definitioner

Som narkotika betraktas sådana ämnen och preparat som avses i 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/65) samt sådana ämnen och preparat som avses i konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/76) så som närmare bestäms genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet. Genom förordning kan dessutom stadgas att till narkotika skall hänföras sådana i förordningen nämnda växter som innehåller något ämne som avses i de ovan nämnda konventionerna.

Som ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika betraktas i denna lag ämnen som upptas i förteckningarna i bilagan till Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, vilken ingicks i Wien den 20 december 1988, samt preparat som innehåller dessa ämnen så som närmare bestäms genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet, med undantag av läkemedelspreparat eller andra preparat vilka innehåller ämnen som upptas i förteckningarna och är sammansatta så att de ämnen som nämns i förteckningarna inte med lätthet kan användas eller separeras med tillbudsstående metoder.

Som tillverkning av narkotika betraktas, med undantag av produktion, alla de förfaringssätt genom vilka narkotika kan erhållas. Som tillverkning betraktas dessutom rening samt omvandling av narkotika till andra narkotika.

Med produktion av narkotika avses avskiljande av opium, kokablad, cannabis eller cannabisharts från växter i vilka dessa ingår.

3 §
Allmänt förbud

Produktion, tillverkning, import, export, distribution, innehav och användning av samt handel med narkotika för andra än medicinska och vetenskapliga ändamål eller ändamål som främjar förebyggande eller undersökning av narkotikabrott är förbjudna. Det är dessutom förbjudet att odla opiumvallmo, kokabuske eller hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika.

4 §
Tillstånd för medicinska ändamål

Tillverkning, import och export av narkotika för medicinska ändamål är tillåten med tillstånd av läkemedelsverket. Tillverkningstillstånd krävs dock inte särskilt för preparat.

Vid prövning av om tillstånd skall beviljas skall utöver förpliktelserna enligt internationella konventioner även förebyggande av narkotikamissbruk beaktas. För narkotika vars medicinska användning inte kan anses vara av betydelse får tillstånd inte beviljas.

Tillstånd att tillverka narkotika beviljas för viss tid. Läkemedelsverket kan av särskilda skäl återkalla ett tillstånd som beviljats för tillverkning, import eller export.

5 §
Tillstånd för vetenskapliga ändamål eller ändamål som främjar förebyggande eller undersökning av narkotikabrott

Läkemedelsverket kan bevilja en myndighet eller en vetenskaplig forskningsanstalt tillstånd att importera, exportera eller tillverka narkotika för vetenskaplig forskning eller ändamål som främjar förebyggande eller undersökning av narkotikabrott. Läkemedelsverket kan för viss tid ge chefen för centralkriminalpolisen och chefen för tullstyrelsens undersökningsbyrå fullmakt att ge tillstånd att importera eller exportera narkotika för undersökning av narkotikabrott. Läkemedelsverket skall omedelbart underrättas om tillstånd som beviljas med stöd av fullmakten.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. kan läkemedelsverket i enstaka fall bevilja tillstånd att importera, exportera eller tillverka narkotika i mindre skala för att användas för forskningsändamål.

Läkemedelsverket kan av särskilda skäl återkalla ett tillstånd eller en fullmakt som avses i denna paragraf.

6 §
Befrielse från tillståndsplikt samt andra tillsynsåtgärder

Från tillståndsplikt som gäller tillverkning, import och export av narkotika kan genom förordning befrias sådan narkotika som med avseende på dess omfattande medicinska användning kan anses vara förknippad med endast obetydlig fara för missbruk samt från tillståndsplikt som gäller import och export av narkotika ett sådant kombinationspreparat som innehåller endast en obetydlig mängd narkotika i en form som är svår att återvinna och som inte är förknippat med någon väsentlig risk för missbruk. Genom förordning kan samtidigt stadgas om andra tillsynsåtgärder som gäller nämnda ämnen och preparat. Genom förordning kan stadgas att läkemedelsverket beslutar närmare om de ovan nämnda kombinationspreparaten.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. är, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, sådan narkotika som ingår i läkemedelslager fartyg och luftfartyg i internationell trafik samt läkemedelspreparat som är avsedda för en resandes personliga medicinering befriade från tillståndsplikt som gäller import och export av narkotika och andra tillsynsåtgärder.

7 §
Tillsyn över ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika

Om det finns skäl att misstänka att ett ämne som kan användas vid tillverkning av narkotika är avsett för olaglig tillverkning av narkotika, har läkemedelsverket rätt att förbjuda import, export och överlåtelse av ämnet.

Om tillsynen över ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika stadgas närmare genom förordning.

Genom förordning kan stadgas att tillverkning, import, export, saluhållande och annan hantering av ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika förutsätter tillstånd av läkemedelsverket eller anmälan till läkemedelsverket. Dessa tillstånd kan förenas med villkor. Läkemedelsverket kan återkalla ett tillstånd som det beviljat om,

1) denna lag, med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller tillståndsvillkor har överträtts eller annat missbruk har förekommit,

2) tillståndsvillkoren inte längre uppfyllts,

3) de uppgifter som lämnades när tillståndet söktes har varit felaktiga,

4) tillståndshavaren inte längre är lämpad att bedriva verksamheten i fråga, eller om

5) det på grund av erhållna uppgifter kan misstänkas att ett ämne som är avsett för tillverkning av narkotika kan komma att användas för olaglig tilverkning av narkotika.

(28.6.1994/591)
8 §
Påskrift

Den som tillverkar, importerar, exporterar och överlåter narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika skall se till att på den förpackning i vilken ämnet eller preparatet överläts finns nödvändiga identifieringsuppgifter.

Om påskrifterna samt om kraven i fråga om uppgifter som skall lämnas i de handlingar som gäller försändelser och överlåtelser stadgas närmare genom förordning. (28.6.1994/591)

9 § (28.6.1994/591)
Skyldighet att föra bok över och lämna uppgifter om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika

Den som har rätt att producera, tillverka, importera, exportera, distribuera och inneha samt handla med narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika är skyldig att föra bok över narkotikan och de ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika samt att göra anmälningar och lämna upplysningar i anslutning till dem så som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer närmare. Läkemedelsverket har rätt att på begäran få se bokföringen.

10 §
Beslag, förstöring och bortförande för förstöring

Utöver vad tvångsmedelslagen (450/87) stadgar om beslag, skall en anhållningsberättigad tjänsteman beslagta narkotika som enligt 3–6 §§ inte får innehas. En anhållningsberättigad tjänsteman skall bevisligen förstöra eller låta förstöra beslagtagen narkotika. Narkotikan eller en del av den skall dock förvaras så länge den eventuellt behövs som bevis vid en rättegång.

En anhållningsberättigad tjänsteman får bevisligen förstöra eller låta förstöra råvaror, andra ämnen, anordningar eller tillbehör som är avsedda för olaglig produktion, odling, tillverkning eller användning eller olagligt innehav av narkotika och som kan beslagtas, om det är sannolikt att de kommer att dömas förverkade till staten och om deras värde inte är betydande.

Den som har kommit i besittning av narkotika utan att vara berättigad att inneha den är skyldig att utan dröjsmål överlämna den till polisen eller tullmyndigheten.

11 §
Vite

Om någon försummar att fullgöra de skyldigheter som han har enligt denna lag eller enligt stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den, kan läkemedelsverket ålägga honom att fullgöra skyldigheterna vid vite. Om vite gäller viteslagen (1113/90).

12 §
Meddelande av föreskrifter och tillsyn över dem

Övervakningen av narkotika och ämnen som används vid tillverkningen av narkotika ankommer på läkemedelsverket under social- och hälsovårdsministeriet.

Vid behov meddelar social- och hälsovårdsministeriet föreskrifter om lagring, förvaring, transport och annan hantering samt förstöring av narkotika och ämnen som används vid tillverkning av narkotika.

En av läkemedelsverket utsedd person har rätt att inspektera lokaler där narkotika eller ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika tillverkas, lagras, förvaras eller på annat sätt hanteras samt i detta sammanhang utan ersättning ta prover för undersökning.

13 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs narkotikalagen (41/72) av den 21 januari 1972 jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1994/591:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 591/1994 trädde i kraft enligt F 592/1994 den 1.7.1994.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 111/94, ShUB 11/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.