Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

26.11.1993/1005

Lag om arbetskraftsservice (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om offentlig arbetskraftsservice 30.12.2002/1295 som gäller fr.o.m. 1.1.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

För att arbetsmarknaden skall fungera bättre ordnar och utvecklar staten arbetskraftsservice som stöd för enskilda personers (enskild kund) förkovran inom ett yrke och placering i arbete samt för tryggande av tillgången på arbetskraft för arbetsgivarna (arbetsgivarkund).

1 a § (26.3.1999/418)
Lagens tillämpning på privat arbetskraftsservice

När arbetsförmedlingsservice och annan sådan service i anslutning till arbetssökande om vilken bestäms särskilt genom förordning samt uthyrning av arbetskraft tillhandahålls av fysiska eller juridiska personer och är oberoende av statens arbetskraftsmyndigheter (privat arbetskraftsservice) skall denna lag tillämpas enligt vad som bestäms i 3 a, 16 och 18 §, 21 § 1 mom. samt 22 §.

2 §
Lagens tillämpning på den som inte är finsk medborgare

På den som inte är finsk medborgare tillämpas denna lag enligt bestämmelserna i de internationella avtal som binder Finland och med beaktande av vad som särskilt stadgas om en sådan persons arbete.

3 §
Olika former av arbetskraftsservice

Arbetskraftsservice enligt denna lag omfattar arbetsförmedling, yrkesvägledning, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, utbildnings- och yrkesinformation samt yrkesinriktad rehabilitering.

Som arbetskraftsservice kan efter behov tillhandahållas tjänster som kompletterar den i 1 mom. nämnda servicen samt genomföras aktuella eller regionalt behövliga projekt som hänför sig till arbetskraftsservicen.

Arbetskraftsservice och projekt som avses i 1 och 2 mom. kan även köpas, om arbetsförvaltningen inte kan ordna dem ekonomiskt eller ändamålsenligt.

När arbetskraftsservice ordnas skall dessutom beaktas de behov som beror på arbetskraftens internationella rörlighet samt att jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden främjas.

3 a § (26.3.1999/418)
Diskrimineringsförbud och förbud mot att tillhandahålla minderårig arbetskraft i privat arbetskraftsservice

När privat arbetskraftsservice tillhandahålls får de arbetssökande inte utan grund bemötas ojämlikt eller minderårig arbetskraft ställas till förfogande för sådant arbete som är förbjudet för unga enligt lagen om unga arbetstagare (998/1993).

4 §
Servicens förstahandskaraktär och ordnande civ service

Enskilda kunder skall i första hand om möjligt sysselsättas med hjälp av arbetskraftsservicen och i andra hand med hjälp av sysselsättningsanslag enligt sysselsättningslägen (275/87).

Arbetskraftsservicen skall ordnas enligt kundens behov och fria val och så att den främjar enskilda personers möjligheter att få sysselsättning och hållas kvar på den fria arbetsmarknaden samt så att den främjar arbetsgivarnas möjligheter att få arbetskraft och utveckla personalen.

Om åtgärder som syftar till sysselsättning av en kund som är arbetslös arbetssökande och om hans utkomstskydd under arbetslöshetstiden bestäms särskilt. (30.12.1997/1353)

5 §
Datasystem och anmälningsskyldighet

För att påskynda informationsförmedlingen på arbetsmarknaden och effektivera arbetskraftsservicen skall arbetskraftsmyndigheten ha ett datasystem, som lämpar sig för användning av kunderna själva och innehåller uppgifter om lediga arbetsplatser, om utbildningsmöjligheter och om de enskilda kunderna.

Arbetsgivarna skall göra en anmälan till arbetskraftsmyndigheterna om betydande ändringar i användningen av arbetskraft och om inrättande av nya verksamhetsställen samt om arbetsplatser som blir lediga.

Arbetsministeriet och de föreningar som företräder arbetsgivarna skall närmare komma överens om hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras.

2 kap

Arbetskraftsservice

6 §
Arbetsförmedling

Syftet med arbetsförmedlingen är att främja en så effektiv och ändamålsenlig placering av arbetskraften som möjligt så att arbetsgivaren får den arbetstagare som är lämpligast och bäst för den utbjudna arbetsplatsen och arbetstagaren det arbete han bäst förmår utföra.

Arbetsförmedlingen skall vara opartisk och objektiv, och en arbetstvist får inte påverka arbetsförmedlingen. De arbetssökande och arbetsgivarna skall informeras om arbetstvisten.

7 §
Yrkesvägledning

Syftet med yrkesvägledningen är att hjälpa enskilda personer att lösa problem som hänför sig till yrkesval och förkovran inom yrket samt möjligheterna att få arbete. Härvid skall beaktas vars och ens personliga förutsättningar samt de möjligheter som olika branscher och utbildningen erbjuder.

8 §
Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Syftet med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning är att förbättra vuxenbefolkningens yrkesskicklighet och möjligheter att få arbete eller behålla arbetsplatsen samt att främja tillgången på yrkesskicklig arbetskraft för företagen så som stadgas i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90).

9 § (26.3.1999/418)
Utbildnings- och yrkesinformation

Utbildnings- och yrkesinformationen skall främja livslångt lärande och en ändamålsenlig placering i arbetslivet genom att förmedla information om alla allmänbildande, yrkesinriktade och högre utbildningsmöjligheter, om vad olika arbetsuppgifter och yrken innebär och om arbetsmarknaden.

10 §
Yrkesinriktad rehabilitering

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att främja yrkesplaneringen för handikappade samt handikappades möjligheter att finna arbete och behålla sitt arbete.

Vid ordnande av service för handikappade kunder skall dessutom iakttas lagen om rehabiliteringssamarbete (604/91).

10 a § (30.12.1997/1353)
Registrering av och information till enskilda kunder (2.3.2001/193)

En person registreras som kund i ett personregister för arbetskraftsservicen, om han

1) anmäler sig personligen vid arbetskraftsbyrån, och

2) företer de uppgifter som är nödvändiga för att arbetskraftsservice skall kunna tillhandahållas.

Arbetskraftsbyrån kan av särskilda skäl godkänna också en anmälan som gjorts på något annat sätt.

En enskild kund skall informeras om att hans kunduppgifter registrerats i datasystemet för arbetskraftsservicen.

En enskild kund skall i samband med att han eller hon registreras som arbetssökande eller omedelbart därefter informeras om den service som erbjuds honom eller henne vid arbetskraftsbyrån och om hans eller hennes skyldighet enligt 10 b § 2 mom. En arbetslös enskild kund skall dessutom informeras om omständigheter som hänför sig till arbetssökandet, vid behov om åtgärder som syftar till att främja hans eller hennes sysselsättning samt om påföljderna av försummelse av skyldigheten enligt 10 b § och om andra viktiga förutsättningar för erhållande av utkomstskydd under arbetslöshetstiden. (2.3.2001/193)

10 b § (30.12.1997/1353)
Giltighetstiden för ansökan om arbete

En ansökan om arbete anses ha trätt i kraft den dag då en enskild kund har anmält sig som arbetssökande på det sätt som förutsätts i 10 a §.

En enskild kund skall se till att hans ansökan om arbete hålls i kraft på det sätt som arbetskraftsbyrån bestämmer. Ansökan upphör att vara i kraft om arbetssökanden försummar att vidta de åtgärder för att hålla ansökan i kraft som arbetskraftsbyrån har bestämt eller om han meddelar att han inte längre önskar hålla sin ansökan i kraft.

2 a kap (30.12.1997/1353)

Samarbetet med en kund som är arbetslös arbetssökande

10 c § (21.12.2001/1429)
Rätt till plan för arbetssökande

En arbetslös arbetssökande har rätt till en plan för arbetssökande som utarbetas i samarbete med arbetskraftsbyrån och undertecknas gemensamt. Planen innefattar en bedömning av kundens behov av service och i den överenskoms om tjänster och åtgärder som främjar sysselsättningen samt vid behov om andra åtgärder som förbättrar färdigheterna på arbetsmarknaden och funktionsförmågan. Planen är en förutsättning för att kunden skall kunna anvisas sådana sysselsättningsfrämjande åtgärder som avses i sysselsättningslagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

En preciserad plan för arbetssökande skall utarbetas senast när kunden har varit arbetslös i fem månader, om det inte är uppenbart onödigt att utarbeta planen. Den preciserade planen för arbetssökande innehåller arbets- eller utbildningsplatser som kunden kan söka, andra sysselsättningsfrämjande åtgärder eller åtgärder i anslutning till utredandet av arbetsförmågan eller hälsotillståndet. Om kundens servicebehov förutsätter det kan den preciserade planen också bestå av anlitande av de tjänster som avses i 3 § och 2 kap.

En arbetslös arbetssökande som är berättigad till arbetsmarknadsstöd och som har fått arbetslöshetsdagpenning under den maximitid som föreskrivs i 26 § 1 eller 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) eller som på basis av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) för minst 500 dagar, har rätt till en reviderad plan för arbetssökande som har preciserats på det sätt som avses i 2 mom.

En enskild kund som avses i 3 mom. har inom ramen för de anslag som anvisats för arbetskraftsbyråns bruk rätt till sådan service och andra åtgärder som specificeras i planen.

Om en arbetslös arbetssökande har rätt till en aktiveringsplan enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), kan den reviderade planen för arbetssökande enligt 3 mom. ersättas med aktiveringsplanen.

10 d § (2.3.2001/193)
Periodiska intervjuer för arbetssökande

För utarbetande eller revidering av en plan för arbetssökande skall arbetskraftsbyrån med bestämda mellanrum, enligt en tidtabell som arbetsministeriet bestämmer för ett år i sänder, ge en arbetslös enskild kund tillfälle att delta i en intervju för arbetssökande.

Den som är kund i datasystemet för arbetskraftsservicen kallas i regel inom en månad efter att han eller hon har registrerats som enskild kund till en första intervju för arbetssökande, i vilken kundens mål kartläggs, uppgifterna i anslutning till sökande av arbete granskas och kompletteras, till buds stående arbets- och utbildningsalternativ utreds, behovet av utbildning i sökande av arbete bedöms samt en överenskommelse träffas om förnyad arbetsansökan, intervjuer enligt 1 mom. och andra fortsatta åtgärder.

Vid senare intervjuer bedöms resultaten i fråga om sökande av arbete och i vilken mån de utarbetade planerna har förverkligats samt utreds till buds stående servicealternativ och överenskoms om fortsatta åtgärder. I det sammanhanget bedöms också personens eventuella behov av undersökningar i syfte att utreda arbetsförmågan och hälsotillståndet.

10 e § (2.3.2001/193)
Samarbetsskyldighet

Om en kund vägrar delta i en intervju för arbetssökande, i utarbetandet eller ändringen av en plan för arbetssökande eller en aktiveringsplan eller i service eller åtgärder om vilka överenskommits i en plan för arbetssökande eller en aktiveringsplan, tillämpas vad som bestäms i 10 b § 2 mom. samt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetsmarknadsstöd och lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

En kund med vilken man i enlighet med 10 c § 2 eller 3 mom. har utarbetat en preciserad plan för arbetssökande och som har varit arbetslös minst fem månader är som arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå skyldig att följa planen. Kunden är härvid dessutom skyldig att på det sätt som avtalats i planen för arbetssökande på bestämda tider meddela hur han eller hon har följt planen. Om någon annan redogörelse för hur planen har följts förutsätts av kunden, skall detta skrivas in i planen för arbetssökande. Samarbetsskyldigheten enligt den preciserade planen för arbetssökande upphör då personen uppfyller det arbetsvillkor som avses i 13, 16 eller 16 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I fråga om försummelse av den samarbetsskyldighet som avses i detta moment tillämpas vad som bestäms i 10 b §, i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om arbetsmarknadsstöd. (21.12.2001/1429)

3 kap

Förmåner och försäkringsskydd i samband med arbetskraftsservicen (17.10.2000/857)

11 §
Rörlighetsunderstöd

Den som är eller håller på att bli arbetslös kan ges ekonomiskt stöd, om han söker arbete eller övergår i arbete utanför pendlingsregionen för den kommun där han har sin hemort.

12 §
Ersättning för stödåtgärder i samband med yrkesvägledning

När någon får yrkesvägledning kan, för utredande av hans lämplighet samt av utbildnings- och arbetsalternativ, kostnaderna för enskilda kunders hälsoundersökningar och andra undersökningar, sakkunnigutlåtanden och konsultering av sakkunniga, arbets- och utbildningsprövning samt arbetsprövning på arbetsplatserna ersättas.

13 §
Stöd för placering av handikappade i arbete

För stödjande av placeringen av handikappade i arbete och deras möjligheter att behålla arbetet kan en enskild handikappad kund få ersättning för kostnaderna för undersökning av hans arbetskondition, sakkunnigutlåtanden och konsultering, arbets- och utbildningsprövning, arbetsträning och arbetsprövning på arbetsplatsen samt en arbetsgivare beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

13 a § (17.10.2000/857)
Försäkringsskydd

För olycksfall eller yrkessjukdom i samband med arbetsprövning på arbetsplatsen, utbildningsprövning och arbets- och utbildningsprövning enligt 12 och 13 § samt i samband med studiebesök i läroanstalter betalas till enskilda kunder ersättning av statens medel enligt de grunder som i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) anges i fråga om olycksfall i arbetet. Ersättning betalas till den del den skadade inte har rätt till minst lika stor ersättning med stöd av någon annan lag.

Ärenden som gäller utbetalning av ersättning av statens medel med stöd av 1 mom. behandlas av statskontoret.

Ändring i beslut som statskontoret har fattat med stöd av denna paragraf söks enligt 5 kap. lagen om olycksfallsförsäkring.

Arbetsministeriet ordnar gruppansvarsförsäkring för enskilda kunder som avses i 1 mom.

13 b § (21.12.2001/1429)
Rättslig ställning för den som deltar i arbetsprövning på en arbetsplats

En kund som deltar i arbetsprövning på en arbetsplats står inte i ett i 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen (55/2001) avsett anställningsförhållande till den som erbjuder en arbetsprövningsplats eller till arbetskraftsbyrån. Arbetsprövning på en arbetsplats kan inte ordnas hos en arbetsgivare till vilken kunden står i anställningsförhållande eller något annat tjänstgöringsförhållande.

Den som erbjuder arbetsprövningsplatsen ansvarar för arbetarskyddet för den som deltar i arbetsprövning enligt vad som bestäms i arbetarskyddslagen (738/2002) och i lagen om unga arbetstagare (998/1993). (23.8.2002/754)

Innan arbetsprövningen inleds skall därom ingås ett skriftligt avtal mellan det ämbetsverk, den inrättning, den sammanslutning, det företag eller den enskilda näringsidkare som erbjuder prövningsplatsen och den kund som deltar i prövningen samt arbetskraftsbyrån. I avtalet anges innehållet i arbetsprövningen, tiden och platsen för prövningen, kontaktpersonen på prövningsplatsen och ett utlåtande från prövningsplatsen. Arbetskraftsbyrån skall göra en anmälan om avtalet om arbetsprövning till förtroendemannen eller en annan person som företräder de arbetstagare som är anställda hos den som erbjuder prövningsplatsen. Arbetskraftsbyrån får i detta fall utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt meddela namnet på den som deltar i arbetsprövningen samt de uppgifter som avses i detta moment.

Den prövningstid som avses i 3 mom. får inte avtalas att överskrida sex månader. Tiden för arbetsprövning är dagligen högst åtta och minst fyra timmar. Tiden för arbetsprövning per vecka får vara högst fem dagar.

14 §
Föreskrifter om förmånerna samt förmåner i samband med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Närmare föreskrifter om förmånerna enligt 11–13 §§ samt om sökande och beviljande av dem stadgas genom förordning.

Om förmånerna i samband med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning gäller vad som särskilt stadgas om dem i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

4 kap

Avgifter för servicen

15 §
Avgifter för statlig arbetskraftsservice

Arbetskraftsservice enligt 3 § 1 mom. är avgiftsfri för enskilda kunder. För arbetsgivarkunder är arbetsförmedlingsservicen avgiftsfri.

Om avgifter för annan arbetskraftsservice än sådan som avses i 1 mom. samt för användning av det datasystem som avses i 5 § 1 mom. beslutar arbetsministeriet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

16 §
Förbud att uppbära avgift för arbetsförmedlingsservice

För sådan arbetsförmedlingsservice som har direkt sysselsättande verkan får avgift inte uppbäras hos enskilda kunder.

Arbetsförmedling för sjöförare är förbjuden, om för den uppbärs avgift.

5 kap

Samarbete

17 §
Samarbete mellan myndigheterna och hänvisning till annan service

Arbetsmyndigheterna, social- och hälsovårdsmyndigheterna samt undervisningsmyndigheterna skall samarbeta när arbetskraftsservice ordnas och åtgärder i anslutning till den vidtas.

Undervisningsmyndigheten svarar i samråd med arbetskraftsmyndigheten för tillhandahållande av service som riktar sig till studerande som gör sitt yrkesval eller söker arbete.

Är det inte möjligt att de tjänster som en enskild kund behöver ordnas i form av arbetskraftsservice, skall kunden vid behov hänvisas till social- och hälsovårdsmyndigheterna eller till folkpensionsanstalten eller till någon annan organisation som tillhandahåller rehabiliteringstjänster.

Om arbetskraftsbyråns deltagande i utarbetandet av en aktiveringsplan för en arbetssökande och skyldighet att vidta åtgärder för utarbetande av en aktiveringsplan för en arbetslös arbetssökande bestäms i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. (2.3.2001/193)

18 §
Samarbete mellan arbetsförvaltningen och arbetsmarknadsorganisationerna

Verkställigheten av denna lag och den planering och utveckling som ansluter sig till den skall ske i samarbete mellan arbetsförvaltningen och arbetsmarknadsorganisationerna, om vilket vid behov stadgas genom förordning.

För att främja samarbetet mellan arbetskraftsförvaltningen och den privata arbetskraftsservicen skall arbetskraftsmyndigheterna tillsammans med arbetarskyddsmyndigheterna följa utvecklingen i fråga om den privata arbetskraftsservicen och med bestämda mellanrum begära uppgifter om den privata arbetskraftsservicen av dem som tillhandahåller servicen eller av sammanslutningar som representerar dessa. De som tillhandahåller privat arbetskraftsservice skall lämna de begärda uppgifterna. Om sekretess för och behandling av uppgifterna som förtroliga bestäms särskilt. (26.3.1999/418)

6 kap (11.12.2002/1059)

(11.12.2002/1059)

6 kap. har upphävts genom L 11.12.2002/1059.

7 kap

Särskilda stadganden

21 § (21.4.1995/690)
Straffstadganden

Om straff för arbetsförmedling som förbjuds i 16 § stadgas i 47 kap. 6 § 1 mom. strafflagen.

2 mom. har upphävts genom L 11.12.2002/1059. (11.12.2002/1059)

22 § (26.3.1999/418)
Tillsyn

Tillsynen över att de i 3 a och 16 § avsedda förbuden och den i 18 § 2 mom. föreskrivna upplysningsplikten iakttas utövas av arbetarskyddsmyndigheterna enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973).

22 a § (8.8.1997/758)
Ändringssökande

I beslut som gäller arbetskraftsservice enligt denna lag får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat bestäms särskilt genom lag.

23 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om tillämpning och verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning.

24 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1005/1993 trädde i kraft enligt F 1106/1993 den 1.1.1994.)

Genom denna lag upphävs: lagen den 2 juni 1959 om arbetsförmedling (246/59) med ändringar, lagen den 22 januari 1960 om yrkesvägledning (43/60) med ändringar, lagen den 27 juli 1962 angående ordnandet av arbetsförmedlingsverksamheten för invalider (401/62) samt 7 och 8 §§ och 26 § 2 mom. sysselsättningslagen av den 13 mars 1987, av dessa lagrum 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 mars 1991 (609/91) och 26 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (221/93).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 102/93, ApUB 7/93

Ikraftträdelsestadganden:

3.12.1993/1106:

Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

21.4.1995/690:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

8.8.1997/758:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 73/1997, ApUB 7/1997, RSv 96/1997

30.12.1997/1353:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Under 1998 och 1999 tillämpas denna lags 10 c § 2 och 3 mom. på arbetslösa arbetssökande beträffande vilka de bestämda tider och maximitider som avses i nämnda moment går ut medan lagen är i kraft. I fråga om personer beträffande vilka de bestämda tider och maximitider som avses i 10 c § 2 eller 3 mom. har gått ut innan denna lag har trätt i kraft görs en plan för arbetssökande upp i enlighet med denna lag före utgången av 1999.

Beträffande en sådan arbetssökandes rätt i fråga om vilken innan denna lag trätt i kraft med stöd av 17 § sysselsättningslagen har gjorts upp en sysselsättningsplan som uppfyller de krav som enligt denna lag ställs på en plan för arbetssökande, tillämpas inte vad som bestäms i 10 c § 2 mom. och i 2 mom. ovan.

RP 178/1997, ApUB 14/1997, RSv 229/1997

26.3.1999/418:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 267/1998, ApUB 19/1998, RSv 272/1998

17.10.2000/857:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 119/2000, ApUB 5/2000, RSv 108/2000

2.3.2001/193:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2000, ShUB 38/2000, RSv 177/2000

21.12.2001/1429:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2001, ApUB 11/2001, RSv 185/2001

23.8.2002/754:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002, AbUM 4/2002, RSv 110/2002

11.12.2002/1059:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 87/2002, ApUB 7/2002, RSv 174/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.