Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

20.10.1993/900

Justitieministeriets beslut om handläggning av häktningsärenden vid tingsrätter i vissa fall (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut har upphävts genom F 28.11.2003/1000, som gäller fr.o.m. den 1.1.2004.

Justitieministeriet har med stöd av 1 kap. 9 § 1 mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87), sådant det lyder i lag av den 27 april 1990 (361/90), och med stöd av 48 § 1 mom. utlänningslagen (378/91), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut meddelas föreskrifter om de tingsrätter som får besluta om häktning av anhållna i de brådskande fall, som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. tvångsmedelslagen.

2 §
Jour

Med jour avses tingsrättens beredskap att ta emot yrkanden om häktning av anhållna och att handlägga häktningsärenden inom sitt jourområde på lördagar, 1 maj, midsommaraftonen, julaftonen, självständighetsdagen samt på söndagar och andra kyrkliga helgdagar.

3 §
Jourområden

Varje hovrätts domkrets bildar ett jourområde. Helsingfors stad utgör ett eget jourområde.

4 §
Jourhavande domstolar

Inom Åbo, Vasa, Östra Finlands, Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi hovrätters jourområden har följande tingsrätter jour:

1) inom jourområdet för Åbo hovrätts domkrets Birkalands, Björneborgs, Forssa, Ikalis, Kumo, Loimaa, Mynämäki, Pargas, Raumo, Salo, Tammerfors, Tavastehus, Toijala, Vammala, Åbo, Åbonejdens och Ålands tingsrätter,

2) inom jourområdet för Vasa hovrätts domkrets Alavus, Brahestads, Haapajärvi, Jakobstads, Jyväskylä, Jämsä, Karleby, Kauhajoki, Kauhava, Korsholms, Kyrolands, Lappo, Saarijärvi, Seinäjoki, Vasa, Ylivieska och Äänekoski tingsrätter,

3) inom jourområdet för Östra Finlands hovrätts domkrets Idensalmi, Joensuu, Juva, Kajana, Kuopio, Nilsiä, Nurmes, Nyslotts, Pieksämäki, S:t Michels och Varkaus tingsrätter,

4) inom jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets Borgå, Esbo, Hyvinge, Lojo, Lovisa, Raseborgs, Tusby och Vanda tingsrätter,

5) inom jourområdet för Kouvola hovrätts domkrets Heinola, Iitti, Imatra, Kotka, Kouvola, Lahtis, Orimattila, Riihimäki och Villmanstrands tingsrätter, samt

6) inom jourområdet för Rovaniemi hovrätts domkrets Kemi, Kemijärvi, Kuusamo, Lapplands, Rovaniemi, Torneå och Uleåborgs tingsrätter.

Tingsrätterna inom jourområdet för en hovrätts domkrets har i tur och ordning jour. Helsingfors tingsrätt har likväl jour fortgående.

Varje tingsrätt kan behandla häktningsärenden som hör till dess egen domkrets, även om tingsrätten inte har jour.

5 §
Jourhavande domare

Jourhavande i tingsrätterna är lagmännen och tingsdomarna samt de som sköter tjänsterna.

6 §
Domstolarnas jourer

Hovrätten bestämmer jourerna för tingsrätterna inom sitt jourområde från ingången av september för ett år i sänder. Jourerna skall fördelas jämnt mellan tingsrätterna. Beslutet om jourerna skall meddelas tingsrätterna inom jourområdet, länsstyrelsens polisbyrå, tullstyrelsen och gränsbevakningsväsendet minst två månader innan det träder i kraft. Samtidigt skall hovrätten uppge på vilket fjärrsökarnummer den jourhavande domaren vid respektive tingsrätt är anträffbar.

7 §
Domarnas jourer

Chefen för ämbetsverket bestämmer jourerna för domarna vid den egna domstolen. Beslutet om jourerna skall meddelas den vederbörande hovrätten senast en månad innan det träder i kraft.

Om den domare som står i tur att ha jour har förhinder, skall han utan dröjsmål skaffa en vikarie och underrätta hovrätten om saken.

8 §
Jourorganisationen

En jourtjänstgöring varar en i 2 § angiven dag eller flera sådana dagar i följd.

Jour vid tingsrätt har en domare åt gången. Om det finns särskilda skäl, kan flera domare ha jour samtidigt. Som ett sådant skäl kan betraktas t.ex. ett stort antal ärenden eller en lång jour.

Den jourhavande domaren och den tjänsteman som leder förundersökningen av häktningsärendet fastställer gemensamt platsen för häktningshandläggningen. I detta sammanhang skall beaktas ärendets natur, säkerhetssynpunkter inom polisdistriktet och kostnaderna för behandlingen.

Under jourdagarna skall den jourhavande domaren vara anträffbar per telefon på uppgivet fjärrsökarnummer.

Tingsrätten beslutar om andra frågor som har samband med jourorganisationen.

9 §
Särskilda bestämmelser

Vad som ovan sägs om behandlingen av häktningsärenden under de dagar som nämns i 2 § skall i tillämpliga delar iakttas vid behandlingen av ärenden som gäller tagande i förvar enligt utlänningslagen (378/91).

Finansministeriet fastställer den ersättning som skall betalas för jourtjänstgöring och åtgärder som har vidtagits under de dagar som anges i 2 §.

Justitieministeriets räkenskapscentral skall underrättas om jourtjänstegöring och de åtgärder som har vidtagits under de dagar som nämns i 2 §.

10 §
Ikraftträdelse

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1993.

Med detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 27 april 1990 om handläggning av häktningsärenden vid domstolar i vissa fall (367/90).

Då jourerna bestäms för tingsrätterna och domarna under perioden början av december 1993 till och med augusti 1994, iakttas en månads tidsfrist i stället för den tidsfrist på två månader som anges i 6 § och en tidsfrist på två veckor i stället för den tidsfrist på en månad som anges i 7 §.

Åtgärder som behövs för verkställigheten av beslutet får vidtas innan det har trätt i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.