Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

28.6.1993/594

Lag om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.1.2003/13, som gäller från och med den 1.2.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Sändande av handlingar
1 § (20.3.1998/199)

Stämningsansökningar, svar och andra rättegångshandlingar får tillställas en domstol eller någon som av domstol förordnats att ta emot handlingar också som telefax eller elektronisk post eller med hjälp av automatisk databehandling till mottagarens datasystem (elektroniskt meddelande).

Justitieministeriet kan bevilja en sökande tillstånd att med hjälp av automatisk databehandling till tingsrättens datasystem sända de uppgifter som skall ingå i stämningsansökan.

Denna lag tillämpas inte i allmänna förvaltningsdomstolar, vattendomstolar, vattenöverdomstolen eller i försäkringsdomstolen.

2 §

På de elektroniska meddelanden som tillställts domstolen i annan form än som telefax skall finnas angivet på vad rättegångsombudets befogenhet grundar sig. Då behöver ombudet inte förete en av huvudmannen egenhändigt undertecknad fullmakt, om inte domstolen bestämmer något annat.

3 § (20.3.1998/199)

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit när det finns tillgängligt för mottagaren i mottagarapparaten så att det kan skrivas ut eller då en handling som har sänts med hjälp av automatisk databehandling har inkommit till mottagarens datasystem.

Om det inte finns någon utredning om den tidpunkt som nämns i 1 mom., anses ett elektroniskt meddelande ha inkommit vid den tidpunkt då det har avsänts, om en tillförlitlig utredning om avsändningstidpunkten företes.

Svar, skriftliga utsagor eller andra rättegångshandlingar som domstolen eller någon som domstolen förordnat har begärt anses ha inkommit inom utsatt tid, om den åtgärd som avses i 1 eller 2 mom. har vidtagits under den sista dagen av denna tid.

4 §

När en handling tillställs domstolen i form av ett elektroniskt meddelande sker detta på avsändarens eget ansvar.

5 §

Om det i ett elektroniskt meddelande till domstolen saknas utredning över betald stämpelskatt eller om en handling som sänts i form av ett elektroniskt meddelande skall företes i original eller om det i meddelandet finns någon annan brist i formen, skall avsändaren beredas tillfälle att avhjälpa bristen, om detta inte är onödigt.

6 §

En handling behöver inte undertecknas när ett elektroniskt meddelande till domstolen innehåller sådana uppgifter att domstolen kan ta kontakt med avsändaren, om domstolen hyser misstankar i fråga om ursprunget av den handling som har sänts in som ett elektroniskt meddelande.

Behandling i domstolen
7 §

Domstolen skall ta en utskrift av en handling som den har mottagit i form av ett elektroniskt meddelande, om detta är nödvändigt enligt stadgandena eller bestämmelserna om arkivering.

8 § (20.3.1998/199)

Vid en rättegång kan andra handlingar än stämningar i form av elektroniska meddelanden delges den som saken gäller på det sätt han har uppgett.

Stämningar och handlingar som skall sändas i form av elektroniska meddelanden kan undertecknas maskinellt.

Behandlingen av mål och ärenden vid en domstol eller en myndighet skall ordnas så att det efteråt kan konstateras vem som ansvarar för varje åtgärd i samband med behandlingen.

Närmare stadganden
9 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

Ikraftträdande
10 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 79/93, LaUB 11/93

Ikraftträdelsestadganden:

20.3.1998/199:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

RP 97/1997, LaUB 1/1998, RSv 6/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.