Beaktats t.o.m. FörfS 938/2021.

28.5.1993/473

Förordning om explosiva varor (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 25.6.2015/819, som gäller fr.o.m. 1.7.2015.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (22.12.1994/1385)

Denna förordning gäller med nedan i 2 och 3 §§ stadgade undantag explosiva varor samt tillverkning, användning, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring, import, överföring, förstöring av samt handel med sådana varor och dessutom bekämpning av risken för storolycka förorsakad av sådana.

Handels- och industriministeriet kan bestämma att de stadganden som gäller överföring av explosiva varor också skall tillämpas på andra än i 4 § avsedda ämnen och artiklar, när detta är motiverat med tanke på ämnenas och artiklarnas explosionsfara.

2 §

Denna förordning gäller inte aktiviteter inom försvarsmakten och inte heller skötsel av tjänsteuppgifter inom gränsbevakningen och polisen.

Denna förordning gäller inte heller

1) sådan tillverkning, hantering, transport eller upplagring av explosiva varor i gruvor, om vilket stadgas särskilt,

2) transport av explosiva varor på väg, med järnväg, i luftfarkost, i fartyg eller med posten, och inte heller

3) tändstickor frånsett tillverkningen av dem.

3 §

Stadgandena i denna förordning angående tillverkning av explosiva varor gäller inte

1) hantering av explosiv vara på användningsplatsen för omedelbar användning, och inte heller

2) av enskild person utförd laddning av patroner för skjutvapen, vilka innehas med vederbörligt tillstånd, för att användas för eget behov.

4 §

I denna förordning avses med

1) explosiv vara sprängämne och artiklar som innehåller sprängämne, dock inte sådana artiklar som innehåller så små mängder sprängämne att då ämnet tänder det inte orsakar splitter, lågor, rök, hetta eller kraftigt ljud ytterom artikeln. Med explosiv vara avses också annat ämne eller annan artikel som tillverkats för att alstra en detonation eller ett pyroteknisk fenomen,

2) sprängämne ämne eller blandning i fast eller flytande form och vilket som sådant genom en kemisk reaktion kan bilda gas, vars temperatur, tryck och tillkomsthastighet är sådana att av dem orsakas skada i ämnets närhet. Som sprängämnen betraktas också pyrotekniska ämnen fastän det inte utvecklas gaser från dem. Som sprängämne anses inte ämne vilket med luft kan bilda en explosiv gas-, ång- eller dammblandning om det inte som sådant är ett sprängämne,

3) pyrotekniskt ämne ett ämne eller en blandning ämnad att som en följd av automatiska värmeproducerande kemiska reaktioner producera värme, ljus, ljud, gas, rök eller kombinationer av dessa. En explosion som räknas som en detonation kan dock inte anses framkalla fenomenet,

4) farlighetsklass en klass som beskriver storleken av den fara som den explosiva varan orsakar vid olycka,

5) mängden explosiv vara den mängd sprängämne som en explosiv vara innehåller, om inte annorlunda bestäms,

6) tillverkning av explosiv vara

a) tillverkning av sprängämne,

b) formning och bearbetning av sprängämne samt hopblandning av det med andra ämnen,

c) förpackning av sprängämne eller anbringande av det i föremål eller artikel,

d) tillsättning eller tillfogande av ämne eller av del till en artikel som innehåller sprängämne,

e) verksamhet som kan jämföras med den i punkterna a-d nämnda,

7) fabrik ett område som är reserverat för tillverkning och upplagring av explosiv vara samt för produktion och idkande av rörelseverksamhet jämte inom området belägna byggnader och anordningar, inklusive apparatur med vilken explosiva varor tillverkas på den plats där de används eller någon annanstans utanför det egentliga fabriksområdet,

8) upplag en för upplagring av explosiv vara avsedd plats jämte upplagsmagasin,

9) upplagsmagasin en för upplagring av explosiva varor permanent eller tillfälligt använd byggnad, byggnadsdel, inomhus beläget utrymme, bergsrum och koja samt ett i butiksrum beläget skåp,

10) butikslager ett upplag, bestående av i 38 § avsedda upplagsmagasin, i vilka upplagras explosiva varor i huvudsak för affärsidkarens egen minutförsäljning, (22.12.1994/1385)

11) skyddsavstånd det kortaste tillåtna avståndet mellan ett upplagsmagasin eller annat objekt som innehåller explosiva varor och det objekt som skall skyddas, (22.12.1994/1385)

12) företag i sektorn för explosiva varor en fysisk eller juridisk person som har rätt att tillverka, upplagra, använda, överföra eller handla med explosiva varor, (17.12.2009/1103)

13) överföring förflyttning av en explosiv vara inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med undantag av sådan förflyttning som sker inom samma anläggnings område, exempelvis på ett fabriksområde, upplagsområde, en arbetsplats, (17.12.2009/1103)

14) kategori av pyrotekniska artiklar kategori enligt den kategorisering av fyrverkeripjäser, pyrotekniska artiklar för sceneffekter och andra pyrotekniska artiklar som föreskrivs i 5 § i statsrådets förordning (1102/2009) om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven. (17.12.2009/1103)

2 kap

Kraven på säkerhet

5 §

Vid tillverkning, upplagring och användning samt vid transport på fabriks-, upplags- och hamnområde skall med beaktande av det slag av och den mängd explosiva varor som hanteras samt med hänsyn till omständigheterna iakttagas tillräcklig omsorgsfullhet och försiktighet.

Tillverkningen, upplagringen och användningen av explosiva varor skall ordnas så samt de utrymmen, byggnader och anordningar som används för dessa ändamål planeras, byggas och placeras samt utrustas med sådana övervaknings- och säkerhetssystem som med beaktande av verksamhetens farlighet rimligen kan anses vara nödvändiga för förhindrande av skador på personer, egendom och miljön.

I verksamhet som avses ovan i 1 mom. skall dessutom, när farlighetsegenskaperna hos de explosiva varor som hanteras så kräver, beaktas kraven i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) samt i bestämmelser som utfärdas med stöd av den. (5.2.1999/131)

6 §

Med beaktande av verksamheten och dess omfattning skall på ett tillräckligt effektivt sätt obehörigas tillträde till fabriks- och upplagsområde förhindras, såsom också det att explosiva varor i samband med tillverkningen, upplagringen och hanteringen kommer i obehörigas besittning. Explosiva varor i handelns besittning skall hållas så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Servicen och underhållet av fabriker, upplag samt anordningar och utrustning som behövs i verksamheten skall med beaktande av verksamheten och dess omfattning ordnas på ett tillräckligt effektivt sätt.

För drifts- och underhållspersonalen skall med hänsyn till tillverkningens, upplagringens och användningens natur anordnas tillräckligt med utbildning som gör verksamheten trygg.

Explosiva varor för allmän handel eller för allmänt bruk skall vara lämpliga för sitt ändamål och oavsiktlig tändning av dem skall vara så osannolik som det rimligtvis är möjligt. Explosiva varor skall dessutom vara sådana att upplagring och ändamålsenlig användning av dem inte heller i övrigt orsakar fara för människans hälsa eller miljön.

7 §

När man använder explosiv vara skall tillverkarens eller importörens bruksanvisningar åtföljas.

3 kap

Tillverkning

Grundläggningstillstånd
8 §

Tillverkning av explosiva varor är med nedan i 29 § 1 mom. avsedda undantag tillåten endast med tillstånd av tekniska kontrollcentralen (grundläggningstillstånd ) samt med iakttagande av vad i denna förordning och med stöd av den stadgas eller bestäms.

9 §

Grundläggningstillstånd och tillstånd att upplagra explosiva varor på fabriksområde skall sökas hos tekniska kontrollcentralen. Ansökan jämte bilagor skall tillställas tekniska kontrollcentralen i tre exemplar.

I ansökan skall anges

1) sökandens namn eller firma, yrke eller bransch samt hemort,

2) den plats där man ämnar bedriva tillverkningen,

3) de explosiva varor som man ämnar tillverka eller använda vid tillverkning och övriga ämnen som bör anses som farliga samt uppgifter om deras egenskaper,

4) den största mängd tillverkade och för tillverkningen erforderliga explosiva varor som med beaktande av den planerade tillverkningen kommer att behövas samtidigt i respektive arbetsrum och i därtill direkt anslutet upplagsmagasin,

5) det största totala antalet personer som kommer att arbeta samtidigt i respektive arbetsrum eller därmed jämförbart arbetsutrymme inberäknat även de som på grund av arbetet kommer att upprepade gånger besöka arbetsrummet eller -utrymmet, samt

6) de upplag som finns på fabriksområdet och maximimängderna explosiva varor som upplagras i dem.

Till ansökan skall fogas

1) utredning om att sökanden råder över fabriksområdet,

2) utredning om det jord- och vattenområde i sökandes besittning som gränsar till fabriksområdet,

3) generalkarta i minst skalan 1:20 000 ur vilken framgår tillverkningsplatsens läge och dess omgivning på en radie av minst fem kilometer,

4) utredning om de byggnader och anordningar jämte uppgift om användningssyften samt om de vägar som ligger inom skyddsavståndet dock fram till ett avstånd av minst en kilometer utanför gränserna till fabriksområdet ävensom sådana andra omständigheter som man med hänsyn till allmän säkerhet bör beakta,

5) situationsplan i skalan 1:1 000 eller 1:2 000 över det planerade fabriksområdet jämte tilltänkta fabriksbyggnader och upplagsmagasin varutöver av planen skall framgå vattenledningsnätet jämte brandposter inom området samt över en minst 150 meter bred zon kring fabriksområdet räknat från områdets gränser jämte byggnader och anordningar,

6) ritningar i skalan 1:50 eller 1:100, eller av motiverat skäl i annan skala över tillverkningsrummen och upplagsmagasinen för explosiva varor jämte redogörelser ur vilka tydligt framgår byggnadens storlek och byggnadssätt samt maskinerna och deras placering ävensom de anordningar som används för uppvärmning och belysning samt det sätt på vilket luftkonditioneringen, brandvärnet och avloppssystemet ordnas,

7) skriftlig utredning med schematisk ritning över och tekniska uppgifter om det planerade förloppet för tillverkningen,

8) utredning över funktionen hos tillverkningsanordningarna samt hos de styr-, regler-, övervaknings- och säkerhetsanordningar som hör till dem samt hos skyddssystemen,

9) utredning över tillverkningsanordningarnas dimensioneringsgrunder och grunderna för val av material,

10) utredning om organiseringen av brandskyddet, hanteringen av kemikalieläckage och om övriga för olyckstillbud och störningssituationer planerade åtgärder, (5.2.1999/131)

11) utredning över verksamhetens drifts- och säkerhetsorganisation, samt

12) utredning

a) om de riskkällor, förhållanden och situationer i anslutning till verksamheten vid vilka en olycka är möjlig,

b) om de risksituationer som är typiska eller medför den största möjliga faran och följderna av dem inne i anläggningen och utanför den samt av de felfunktioner och fel och skador på anordningarna som ger upphov till risksituationer.

(5.2.1999/131)
10 §

Om samtliga i 9 § 3 mom. avsedda uppgifter för ifrågavarande anläggning inte finns att tillgå kan ansökan ändå behandlas. Härvid förutsätts dock att ur ansökan framgår tillräckliga uppgifter som behövs då tillstånd beviljas med hänsyn till anläggningens verksamhet och omfattning.

Ansökan kan vid behov kompletteras under behandlingstiden.

11 §

Tekniska kontrollcentralen skall om ansökan inhämta utlåtande av kommunens brandchef och av arbetarskyddsdistriktet.

12 §

Tekniska kontrollcentralen skall kungöra ansökan, i enlighet med stadganden och bestämmelser om offentliga kungörelser, i den kommun där man ämnar idka tillverkning samt, om skyddsavstånden så förutsätter, även i grannkommunerna.

Kungörelsen, ansökan och de i 9 § 3 mom. 2, 3 och 5 punkterna nämnda handlingarna och situationsplanen skall av tekniska kontrollcentralen tillställas kommunen för offentligt anslag med uppgift om den dag före vilken anmärkningar mot ansökningen senast skall göras.

Den som önskar framställa en anmärkning mot ansökan skall inom den i kungörelsen utsatta tiden tillställa kommunstyrelsen sin till tekniska kontrollcentralen riktade skriftliga anmärkning. Kommunstyrelsen skall vidarebefordra handlingarna jämte eget utlåtande angående ansökningen och eventuella anmärkningar till tekniska kontrollcentralen.

Tekniska kontrollcentralen skall i åtminstone en inom ifrågavarande område allmänt distribuerad dagstidning annonsera om att ansökan skall kungöras samt om de berörda parternas möjligheter att framställa anmärkningar mot ansökan.

13 §

De utgifter som förorsakas av kungörelsen av ansökan samt av i 12 § 4 mom. nämnd annonsering skall debiteras sökanden.

Sökanden skall dessutom särskilt informera dem som äger och besitter fastigheter som är belägna inom skyddszonen om att ansökan inlämnats till tekniska kontrollcentralen. I meddelandet skall kungörelseförfarandet och den därtill anslutna möjligheten att framställa anmärkning omnämnas. Om det med hänsyn till det besvär som förorsakas är orimligt svårt att nå ägaren eller den som besitter fastigheten kan man till denna del avstå från att lämna information.

14 §

Grundläggningstillstånd kan beviljas om förutsättningarna för detta föreligger enligt denna förordning och med stöd av den meddelade föreskrifter.

I tillståndsbeslutet skall den plats nämnas där tillverkning får bedrivas, de explosiva varor som får tillverkas, bestämmelserna om i 9 § 2 mom. 4-6 punkten nämnda omständigheter samt de andra tilläggsbestämmelser och villkor som man med tanke på säkerheten möjligen utfärdat eller uppställt.

Till beslutet skall fogas situationsplanen och alla erforderliga ritningar, utredningar och scheman.

Tekniska kontrollcentralen skall tillställa kommunens brandchef samt arbetarskyddsdistriktet avskrift av beslutet.

Ibruktagningsbesiktning av och driftstillstånd för fabrik
15 § (13.10.1995/1172)

En fabrik får inte tas i bruk innan den har besiktigats. Begäran om ibruktagningsbesiktning av fabriken skall riktas till säkerhetsteknikcentralen.

Om avvikelse från grundläggningstillståndet har skett, skall sökanden tillställa säkerhetsteknikcentralen nya ritningar och utredningar i tre exemplar senast vid besiktningen.

Vid behov skall arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef underrättas om besiktningen.

16 §

Över verkställd besiktning skall uppsättas ett protokoll, i vilket skall nämnas huruvida fabriken fyller de krav som ställs i denna förordning och kraven i de bestämmelser som utfärdats med stöd av densamma samt villkoren i tillståndsbeslutet. Tekniska kontrollcentralen och i 15 § 3 mom. avsedda myndigheter samt den som begärt besiktningen skall tillställas var sitt exemplar av protokollet.

17 §

Sedan fabriken besiktigats skall tekniska kontrollcentralen utfärda tillstånd att ta fabriken i bruk (driftstillstånd), om inte vid besiktningen framkommit omständigheter som utgör hinder för att driftstillstånd skall beviljas. I driftstillståndet skall omnämnas eventuella ändringar i grundläggningstillståndet samt eventuella för tryggande av säkerheten utfärdade tilläggsbestämmelser och -villkor.

Tekniska kontrollcentralen skall tillställa i 15 § 3 mom. avsedda myndigheter var sin avskrift av driftstillståndet.

18 §

Tekniska kontrollcentralen kan utfärda tillstånd för provdrift (temporärt driftstillstånd) av fabriken eller en del av den innan fabriken besiktigats eller erhållit driftstillstånd.

En förutsättning för erhållande av temporärt driftstillstånd är att för fabriken har utnämnts en ansvarig ledare jämte ställföreträdare.

Ansvarig ledare
19 §

Ägaren eller innehavaren av en fabrik skall utse en för driften ansvarig ledare och för denne en ställföreträdare.

Tillverkas i fabrik explosiva varor, i fråga om vilka tillverkningsmetoderna väsentligt skiljer sig från varandra, eller är tillverkningsmängderna synnerligen stora, kan tekniska kontrollcentralen förordna, att utöver fabrikens ansvariga ledare varje avdelning skall ha en ansvarig ledare och denne en ställföreträdare.

Ägaren eller innehavaren av en fabrik skall sörja för att den ansvarige ledaren har möjlighet att sköta anläggningen i enlighet med givna föreskrifter och bestämmelser ävensom i enlighet med villkoren i tillståndet.

20 §

Av ansvarig ledare och hans ställföreträdare fordras, att han har avlagt för uppgiften lämplig högskoleexamen, att han är i tillräcklig mån förtrogen med explosiva varors egenskaper och behärskar stadgandena och föreskrifterna angående explosiva varor samt att han har en tillräcklig praktisk erfarenhet av tillverkningen av explosiva varor.

Till ansvarig ledare eller hans ställföreträdare kan dock utnämnas en person som avlagt för uppgiften lämplig examen vid teknisk läroanstalt om han på grund av långvarig erfarenhet av arbeten vid en fabrik som tillverkar explosiva varor kan anses ha den kompetens som uppdraget förutsätter.

21 §

Kunskap om egenskaperna hos samt om stadgandena och bestämmelserna om explosiva varor fastställs av säkerhetsteknikcentralen genom ett prov. (13.10.1995/1172)

Över godkänd tentamen skall vederbörande ges intyg, i vilket skall antecknas för hurudan fabrik eller fabriksavdelning vederbörande får fungera som ansvarig ledare.

22 §

Ansvarig ledare för fabrik och ansvarig avdelningsledare skall sörja för att tillverkningen och upplagringen av explosiva varor sker på ett tekniskt riktigt och betryggande sätt samt i enlighet med gällande stadganden och föreskrifter ävensom tillståndsbesluten för tillverkningen.

Ansvarig ledare för fabrik och ansvarig avdelningsledare skall sörja för att personalen utbildas för säkerhet i arbetet.

Ansvarig ledare för fabrik skall vidare sörja för att för varje inom fabriksområde eller fabrikens upplagsområde befintligt upplagsmagasin utses en förvaltare jämte ställföreträdare, vilka är förtrogna med de explosiva varor som upplagras samt med upplagringen av dylika och vilka har som uppgift att se till att ordningen i magasinet bibehålls. Samma person får sköta om flere än ett upplagsmagasin.

23 §

Om utnämningen av ansvarig ledare och ställföreträdare för denne skall skriftligen anmälas till tekniska kontrollcentralen. Till anmälan skall fogas

1) ovan i 21 § avsett intyg,

2) utredning över ansvariga ledarens utbildning,

3) vederbörandes skriftliga samtycke till uppdraget, samt

4) utredning över ansvariga ledarens ansvarsområde.

24 §

Lämnar ansvarig ledare eller ställföreträdare sitt uppdrag skall ny ledare eller ställföreträdare utnämnas och därom anmälas utan dröjsmål dock senast inom tre månader.

Tekniska kontrollcentralen kan kräva att en ny ansvarig ledare eller ställföreträdare för denne utnämns om den av ägaren eller innehavaren utnämnda personen inte har tillräckliga förutsättningar att sköta uppdraget.

Tillfällig tillverkning av sprängämne på arbetsplats
25 §

Tillståndsansökan, som gäller tillfällig tillverkning av sprängämne på arbetsplats, skall göras skriftligen och tillställas tekniska kontrollcentralen.

I ansökan skall anges

1) sökandens namn eller firma, yrke eller bransch samt hemort,

2) den plats eller de platser, där man ämnar tillverka och använda sprängämne,

3) den beräknade tiden då tillverkningen pågår,

4) den som ansvarar för tillverkningen, samt

5) den maximala mängd sprängämne som tillverkas åt gången.

Till ansökan skall fogas

1) situationsplan i minst skalan 1:2 000,

2) utredning om att den för tillverkningen ansvarige personen har överladdares eller motsvarande kompetens,

3) den för tillverkningen ansvarige personens skriftliga samtycke till uppdraget, samt

4) utredning över de åtgärder som vidtagits för att säkerheten skall tryggas.

26 §

Tekniska kontrollcentralen kan bevilja tillverkningstillstånd om förutsättningarna för detta föreligger enligt denna förordning och med stöd av den meddelade föreskrifter. Tillståndet kan beviljas för den tid som sprängnings- och brytningsarbetet pågår dock högst för två år åt gången. Innan tillstånd utfärdas skall om ansökan inbegäras arbetarskyddsdistriktets utlåtande.

Om sprängnings- och brytningsarbetet pågår en längre tid än två år kan tillståndets giltighetstid förlängas på basis av besiktning för ett år åt gången dock högst två gånger.

Tekniska kontrollcentralen skall tillställa kommunens brandchef och arbetarskyddsdistriktet avskrift av tillståndsbeslutet.

27 §

Tillverkning av ett sprängämne på en arbetsplats får inte inledas förrän säkerhetsteknikcentralen vid besiktning har konstaterat att tillverkningsställena och tillverkningsanordningarna motsvarar särskilt utfärdade bestämmelser och är belägna på de platser som är markerade på situationsplanen. Kommunens brandchef och arbetarskyddsdistriktet skall underrättas om besiktningen. (13.10.1995/1172)

Över verkställd besiktning skall uppsättas ett protokoll. I protokollet skall nämnas om tillverkningen får påbörjas samt de villkor som eventuellt ställs för tillverkningen.

Vad i 1 mom. stadgas om besiktning av arbetsplats gäller även i 26 § 2 mom. avsedd besiktning.

28 § (26.3.1997/268)

Tillfällig tillverkning av sprängämnen på en arbetsplats skall ske i enlighet med föreskrifterna och under ledning av en för tillverkningen ansvarig person.

Tillverkning av explosiva varor i försökssyfte samt provning av explosiva varor
29 §

Den som erhållit i 17 § avsett tillstånd för tillverkning av viss explosiv vara får utan särskilt tillstånd i försökssyfte i små partier tillverka även annan explosiv vara. På sådant sätt tillverkad explosiv vara får inte överlåtas åt annan eller föras bort från tillverkningsplatsen i annat syfte än för utförande av försök och förstöring.

Ovan i 1 mom. avsedd tillverkning och avsett försök skall ske under ledning av fabrikens ansvariga ledare eller avdelningsledare.

30 §

För tillverkning av explosiv vara i försökssyfte på annan plats än i fabrik och för experiment för vetenskapligt, tekniskt, undervisnings- eller annat ändamål skall tillstånd sökas hos tekniska kontrollcentralen. Tillstånd kan beviljas även om verksamheten inte i sin helhet överensstämmer med stadgandena i denna förordning eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, förutsatt att en med hänsyn till verksamhetens karaktär tillräcklig säkerhet är garanterad. Tekniska kontrollcentralen kan i sitt tillstånd för verksamheten uppställa nödvändiga begränsningar och villkor.

Vad ovan i 1 mom. stadgas gäller även tillverkning av explosiva varor som används för effektdetonationer vid filmatisk, scenisk och annan därmed jämförbar verksamhet.

Särskilda stadganden angående tillverkning
31 §

Över tillverkade explosiva varor skall föras bok. Bokföringen skall förvaras minst fem år.

32 §

Önskar man avsevärt ändra i denna förordning avsedd fabrik eller dess verksamhet efter det att fabriken godkänts för sitt ändamål, skall tekniska kontrollcentralens tillstånd utverkas.

Som avsevärd ändring betraktas att en ny sort av explosiv vara börjar tillverkas, att en fabriksbyggnad utvidgas väsentligt, att tillverkningsmetoderna ändras väsentligt eller att nya upplagsmagasin uppförs.

Vid ansökan om tillstånd iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 9-18 §§. Ansökan behöver dock inte kungöras och inte tillkännages om inte den planerade ändringen leder till att skyddsavstånden växer.

Smärre ändringar får dock på åtgärd av fabriken utföras utan tillstånd av tekniska kontrollcentralen förutsatt att en dylik ändring inte innebär en ökning av mängden explosiva varor eller antalet anställda och att tillverkningsmetoden inte väsentligt ändras. Utförda ändringar skall i samband med den i 91 § 1 mom. avsedda besiktningen presenteras den som verkställer besiktningen.

4 kap

Godkännande av explosiv vara och import

Godkännande av explosiv vara
33 § (17.12.2009/1103)

Innan andra pyrotekniska artiklar än till kategorierna 1–3 hörande fyrverkeripjäser överlåts till allmän handel eller allmänt bruk ska tillverkaren eller importören utverka Säkerhetsteknikcentralens godkännande.

Vad som sägs i 1 mom. gäller dock inte patroner för skjutvapen, patroner för arbetsredskap eller av sjöfartsstyrelsen godkända belysnings- och signalartiklar samt övriga motsvarande artiklar.

34 §

I ovan i 33 § avsedd ansökan skall uppges nödvändiga uppgifter om den explosiva varans uppbyggnad, sammansättning och egenskaper.

Säkerhetsteknikcentralen har rätt att vid behov kräva att till ansökan fogas en provningsanstalts utlåtande om den explosiva varans egenskaper. (20.12.1996/1226)

Om det i ansökan visas att den explosiva varan har provats av en behörig och tillförlitlig provningsanstalt utomlands, godkänner säkerhetsteknikcentralen provningsresultaten till denna del. (20.12.1996/1226)

Om importör eller tillverkare vill överlåta till allmän handel eller allmänt bruk explosiv vara, för vilken annan importör eller tillverkare redan erhållit i 33 § avsett godkännande, kan denne utnyttja de upplysningar om de i 1 och 2 mom. avsedda uppgifterna som givits i samband med den tidigare ansökan, om denne kan förete den tidigare sökandens skriftliga samtycke därtill.

35 §

Tekniska kontrollcentralen kan i samband med i 33 § avsett godkännande förutsätta, att den explosiva varans kvalitet uppföljs samt föreskriva begränsningar och villkor angående den explosiva varan, dess förpackning samt överlåtande, användning och kvalitetskontroll av den explosiva varan.

35 a § (11.10.2012/544)

Den som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket ska ha systematiska förfaranden för den kvalitetsövervakning som avses i 71 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), nedan kemikaliesäkerhetslagen.

Den som importerar fyrverkeripjäser ska innan de importerade artiklarna överlåts och den som tillverkar fyrverkeripjäser ska innan de i Finland tillverkade artiklarna överlåts säkerställa att

1) artiklarna stämmer överens med besluten om godkännande och villkoren i besluten,

2) artiklarna är hela och fungerar på avsett sätt,

3) de märkningar som har fästs på artiklarna stämmer överens med 69 § i kemikaliesäkerhetslagen och beslutet om godkännande,

4) artiklarna åtföljs av en klar och begriplig bruksanvisning på finska och svenska.

35 b § (11.10.2012/544)

Säkerställandet enligt 35 a § 2 mom. ska ske genom att importören eller tillverkaren tar ett provparti av varje tillverknings- eller importparti. Provpartiets storlek bestäms enligt följande:

Tillverknings- eller importpartiets storlek, Q st. Provets storlek, st.
Q ≤ 400 10
400 < Q ≤ 1 000 20
1 000 < Q ≤ 10 000 40
10 000 < Q ≤ 50 000 60
50 000 < Q ≤ 100 000 80
100 000 < Q ≤ 500 000 100
500 000 < Q ≤ 1 000 000 140
1 000 000 < Q ≤ 5 000 000 200

Om tillverknings- eller importpartiets storlek överstiger 5 miljoner stycken, delas partiet upp i partier på högst 5 miljoner stycken. Av vart och ett av dessa mindre partier tas ett prov enligt tabellen.

Ett modellexemplar av varje parti ska bevaras så länge som den fyrverkeripjäsen finns på marknaden.

35 c § (11.10.2012/544)

Den som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser ska över kvalitetskontrollen föra ett protokoll, som innehåller artikelspecifika uppgifter om kvalitetskontrollen. Protokollet ska bevaras minst tre år efter att kvalitetskontrollen har utförts.

36 §

Tekniska kontrollcentralen skall föra förteckning över de explosiva varor som centralen godkänt för överlåtelse till allmän handel. Av förteckningen skall framgå åtminstone den explosiva varans handelsnamn, farlighetsklass och användningsändamål samt tillverkare eller importör.

36 a § (27.6.2013/524)

Den som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser ska i den anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket som avses i 93 § i kemikaliesäkerhetslagen lägga fram

1) tillverkarens eller importörens namn och kontaktuppgifter,

2) namnet på den person eller de personer som ansvarar för tillverkningen eller importen samt deras kompetens och den utbildning de har getts,

3) uppgift om arrangemangen för upplagring av fyrverkeripjäser,

4) uppgift om arrangemangen för kvalitetskontroll,

5) en redogörelse för den plats där verksamhetsutövaren kan utföra provskjutningar för utbildning, kvalitetskontroll eller förstöring,

6) en redogörelse för förfarandena för att avbryta minutförsäljningen av en felaktig produkt och för att vid behov kunna ta den tillbaka från konsumenterna,

7) en redogörelse för förfaranden för att underrätta myndigheterna och vid behov medierna om ett produktfel,

8) en redogörelse för förfarandena för att förstöra fyrverkeripjäser som i den egna verksamheten eller i minutförsäljningen har konstaterats vara defekta,

9) uppgift om ansvarsförsäkringens storlek.

Säkerhets- och kemikalieverket bedömer utifrån dokumenten i anmälan och ett skriftligt förhör med den ansvariga personen om kraven på verksamhetens säkerhet uppfylls och meddelar verksamhetsutövaren ett skriftligt beslut om saken.

Import
37 §

Tillstånd att importera explosiva varor (importtillstånd) beviljas av säkerhetsteknikcentralen. Om tillstånd skall ansökas skriftligen och i ansökan skall uppges namnet på den explosiva varan och dess farlighetsklass, mängd, användningsändamål och tillverkare. I ansökan skall också utredas hur upplagringen ordnats. (20.12.1996/1226)

Importör av explosiv vara skall vid förtullningen, innan varan överlämnas från tullen, förete i 1 mom. avsett importtillstånd för tullmyndigheten. Tullmyndigheten antecknar på tillståndet slag och mängd för de importerade explosiva varorna.

Tillstånd i enlighet med 1 mom. behövs inte för import av explosiv vara då den ingår i permanent installerad skyddsanordning eller hör till utrustningen som räddningsanordning i flygplan, fartyg, båt, bil eller annat fordon.

Angående import av skjutförnödenheter samt explosiva varor till försvarsmakten iakttas vad därom särskilt stadgas. (20.12.1996/1226)

37 a § (20.12.1996/1226)

Vad som i 37 § 1 och 2 mom. stadgas om import av explosiva varor gäller inte import av explosiva varor från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 a kap (22.12.1994/1385)

Överföring av explosiva varor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

37 b § (5.2.1999/131)

Vad som bestäms i detta kapitel gäller inte

1) överlåtelse av pyrotekniska artiklar,

2) överlåtelse av patroner som används i skjutvapen, arbetsredskap eller startpistoler eller av artiklar som är jämförbara med dessa,

3) överlåtelse av krut och tändhattar som en person som har rätt att inneha skjutvapen anskaffar för eget bruk enligt 49 §.

37 c § (22.12.1994/1385)

Explosiva varor får överföras endast till sådana företag i sektorn för explosiva varor som av tekniska kontrollcentralen har fått ett dokument som ger rätt att överföra explosiva varor (överföringsintyg).

Överföringsintyg beviljas ett företag i sektorn för explosiva varor som har gjort anmälan för registrering till tekniska kontrollcentralen och som har rätt att anskaffa explosiva varor.

I anmälan skall företaget uppge kontaktuppgifter samt en utredning om att det har rätt att anskaffa explosiva varor.

Överföringsintyget gäller fem år, om det inte föreligger något särskilt skäl till annat. Tekniska kontrollcentralen kan ställa villkor eller begränsningar i överföringsintyget och av grundad anledning återkalla det.

37 d § (22.12.1994/1385)

Innan explosiva varor avsänds skall en kopia av överföringsintyget tillställas den som sänder varorna.

Överföringsintyget, en kopia av det eller motsvarande dokument som har utfärdats av en utländsk behörig myndighet skall på begäran företes för tekniska kontrollcentralen eller polisen vid överföring som sker i Finland.

Om överföringen av explosiva varor sker via en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall överföringsintyget på begäran företes för de myndigheter som i staten i fråga övervakar överföringen av explosiva varor.

37 e § (22.12.1994/1385)

Om explosiva varor överförs från en sådan stat eller från en del av en sådan där det för varje överföring förutsätts ett separat dokument, beviljas överföringsintyget per leveransparti. Överföringsintyget kan också av andra särskilda skäl beviljas per leveransparti.

Överföringsintyg för ett leveransparti söks hos tekniska kontrollcentralen. I ansökan skall följande uppgifter uppges:

1) namn och adress på den som avsänder de explosiva varorna och på dem som arrangerar överföringen,

2) mängderna explosiva varor,

3) de explosiva varornas handelsnamn, bruksändamål och FN-nummer samt beskrivningar av dem,

4) uppgifter om de explosiva varornas överensstämmelse med kraven, om de överlämnas första gången för distribution eller användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5) transportsättet och transportrutten samt vid behov gränsöverskridningsplatserna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt

6) beräknad avgångs- och ankomstdag.

37 f § (22.12.1994/1385)

En explosiv vara får inte överlåtas för överföring, om inte varans mottagare har tillställt överlåtaren ett överföringsintyg som har utfärdats av de behöriga myndigheterna på bestämmelseorten. Dessutom skall före överföringen av explosiva varor utverkas godkännande också av de behöriga myndigheterna i de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet via vilkas områden de explosiva varorna transporteras.

Med behörig myndighet avses i detta kapitel i Finland tekniska kontrollcentralen samt i övriga stater den myndighet som övervakar överföringen av explosiva varor.

37 g § (22.12.1994/1385)

Dessutom skall vad som på annat ställe stadgas om exporten av explosiva varor iakttas.

37 h § (22.12.1994/1385)

Tekniska kontrollcentralen för register över företagen i sektorn för explosiva varor. De uppgifter som finns i registret får överlåtas till myndigheterna i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till Europeiska gemenskapernas kommission.

37 i § (22.12.1994/1385)

Ett företag i sektorn för explosiva varor skall upprätthålla ett dataregister över explosiva varor, ur vilket åtminstone följande uppgifter skall framgå:

1) de explosiva varor som har anlänt och avsändarnas namn,

2) de explosiva varor som har avsänts och mottagarnas namn samt överföringsintygens nummer,

3) de explosiva varor som företaget har i lager, samt

4) de explosiva varor som företaget har använt i sin verksamhet.

Dataregistret skall bevaras minst tre år från utgången av det kalenderår när överföringen skedde. Dataregistret skall på begäran företes för övervakningsmyndigheterna.

4 b kap (27.6.2013/524)

Skyldigheter för arrangörer av fyrverkerier

37 j § (27.6.2013/524)

En arrangör av fyrverkerier ska i den anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket som avses i 94 § lägga fram

1) arrangörens namn och kontaktuppgifter,

2) namnet på den person eller de personer som ska utses till fyrverkeriansvariga samt deras kompetens och den utbildning de har getts,

3) en principiell beskrivning av funktions- och säkerhetssystemet för de anordningar som används vid uppskjutningen av de pyrotekniska och andra artiklar som används vid fyrverkerierna,

4) en redogörelse för förvaringen och hanteringen av fyrverkeripjäserna på uppskjutningsplatsen,

5) uppgift om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att försäkra sig om att artiklarna och de anordningar som används är lämpliga,

6) en redogörelse för förfarandena för att trygga säkerheten när artiklar skjuts upp,

7) uppgift om ansvarsförsäkringens storlek.

Säkerhets- och kemikalieverket bedömer utifrån dokumenten i anmälan och ett skriftligt förhör med den ansvariga personen om kraven på verksamhetens säkerhet uppfylls och meddelar verksamhetsutövaren ett skriftligt beslut om saken.

37 k § (27.6.2013/524)

En arrangör av fyrverkerier ska ha systematiska förfaranden för att säkerställa att de fyrverkeripjäser som används vid fyrverkerierna och avfyrningsanordningarna för dem är funktionellt tillförlitliga.

En arrangör av fyrverkerier ska göra tillräckliga partivisa provskjutningar för att garantera fyrverkeripjäsernas säkerhet. Protokollen från kvalitetskontrollen ska förvaras i ett år.

En arrangör av fyrverkerier ska ha skriftliga anvisningar om förfarandena för att produktvis bestämma de skyddsavstånd som behövs vid fyrverkerierna.

5 kap

Handel

Upplagring för handel
38 §

I ett i butiksrummet beläget upplag får samtidigt upplagras maximalt 25 000 tändhattar för patroner, 200 000 patroner för arbetsredskap eller startpistoler, 10 kg krut, av vilket dock maximalt 3 kg svartkrut samt 50 kg fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter. I samma upplag får utöver dessa upplagras maximalt 150 000 patroner för skjutvapen.

I upplag beläget i butiksbyggnad annorstädes än i butiksrum eller i andra byggnader än i butiksbyggnaden får i varje upplagsmagasin samtidigt upplagras maximalt de i 1 mom. angivna mängderna fördubblade.

I upplagsmagasin på gårdsplan utanför butiksbyggnad får samtidigt upplagras maximalt 30 kg sprängämnen för bergsbrytning.

I en container på en gårdsplan utanför en butiksbyggnad får det i högst tre veckors tid upplagras högst 500 kg i transportförpackningar emballerade fyrverkeripjäser av farlighetsklass 1.3 och 1.4, dock så att högst 200 kg av dem är fyrverkeripjäser av farlighetsklass 1.3. (11.10.2012/544)

Explosiva varor i butikslager skall upplagras i upplagsmagasin, om vars konstruktion och placering ges noggrannare bestämmelser i handels- och industriministeriets beslut.

38 a § (13.10.1995/1172)

Handel med krut och andra explosiva varor än de som avses i 41 och 42 §§ får bedrivas endast i en butik som har inrättats i en fast affärslokal.

38 b § (13.10.1995/1172)

Minutförsäljning av fyrverkeripjäser är förbjuden från den 1 till den 26 december, om inte köparen har ett i 79 § avsett skriftligt godkännande av brandchefen för användning av fyrverkeripjäser.

Fyrverkeripjäser skall i en butik överlämnas direkt till kunden.

Den ansvariga föreståndaren eller en ersättare för denne skall finnas på plats i affären när fyrverkeripjäser överlämnas till kunder.

Vad som stadgas i 1-3 mom. gäller inte fyrverkeripjäser enligt 42 §.

39 §

För upplagring av explosiva varor i samband med handel, med undantag av lager enligt 40-42 §§, skall ansökas om tillstånd (upplagringstillstånd för handel) hos säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1172)

Ansökan skall göras skriftligen och i den skall anges

1) sökandens namn eller firma, yrke eller bransch och hemort,

2) den plats, där upplagring för handel kommer att bedrivas, samt

3) de slag av och den största mängd explosiva varor som man har för avsikt att upplagra i butiken och i separata upplagsmagasin.

Till ansökan skall fogas

1) situationsplan i skalan 1:1 000 eller 1:2 000, varav framgår affärsrörelsens läge, dess närmaste omgivning jämte byggnader på en radie av 100 meter samt läget för de utanför affärsbyggnaden planerade upplagsmagasinen, samt

2) ritningar i skalan 1:50 eller 1:100, av vilka framgår upplagsmagasinens läge samt konstruktionsritningar om upplagsmagasinets konstruktion inte motsvarar standard SFS 4399.

Ansökan med tillhörande bilagor skall tillställas i tre exemplar.

40 §

Om upplagring av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar av farlighetsklass 1.4 i samband med handel skall göras en anmälan till brandchefen senast en månad innan handeln inleds. (13.10.1995/1172)

För ett butikslager som avses i 1 mom. skall finnas en föreståndare enligt 46 §, som ansvarar för handel och upplagring, och ett nödvändigt antal ersättare för honom vilka uppfyller kraven i 46 §. (13.10.1995/1172)

I anmälan skall de i 39 § 2 och 3 mom. erfordrade uppgifterna samt den ansvarige föreståndarens namn anges.

Om det vid besiktning enligt 91 § 3 mom. framgår att upplaget inte möter kraven i denna förordning och i bestämmelserna utfärdade med stöd av den, kan brandchef utfärda bestämmelser och villkor för uppfyllande av stadgandena och bestämmelserna.

40 a § (11.10.2012/544)

En container som avses i 38 § 4 mom. ska placeras så att avståndet mellan containern och den butiksbyggnad där försäljningen äger rum är minst 15 meter. Avståndet ska förlängas om väggen invid containern har en stor brandbelastning. Avståndet kan minskas till minst 10 meter, om butiksbyggnadens vägg mot containern är brandsäker eller om hela butiksbyggnaden är skyddad med en automatisk släckanläggning. Avståndet mellan containern och butiksbyggnaden ska dock alltid vara större än byggnadshöjden.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska containern placeras så att avståndet mellan containern och

1) en annan lagercontainer är minst 10 meter,

2) bilparkeringsplatserna är minst 10 meter,

3) en allmän väg eller järnväg är minst 10 meter,

4) närmaste distributionsanordning för flytande bränsle är minst 50 meter,

5) ett bostadshus, en skola eller en idrottshall är minst 50 meter,

6) ett ålderdomshem, sjukhus, daghem eller någon annan vårdinrättning är minst 100 meter.

Containerns dörröppningar ska riktas så att kaststycken av fyrverkeripjäserna orsakar så liten fara som möjligt vid brand i containern.

Containern ska så lätt som möjligt kunna nås från de alternativa riktningarna med räddningsverkets materiel och den ska vara lätt att flytta.

Placeringen av containern ska beaktas i affärslokalens räddningsplan.

Vid placeringen av containern ska också de övriga närliggande byggnaderna och deras säkerhetsarrangemang beaktas.

41 §

Den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller patroner för skjutvapen får, utan i 39 § avsett tillstånd eller i 40 § avsedd anmälan, för handel upplagra patroner för skjutvapen och startpistoler samt tändhattar till patroner och krut maximalt de i 38 § 1 mom. angivna mängderna.

Vid upplagringen skall i övrigt följas kraven i denna förordning och i bestämmelserna utfärdade med stöd av den.

42 §

Om i butikslagret finns maximalt 50 kg (brutto) av enbart nedan omnämnda explosiva varor behöver man inte ansöka om i 39 § avsett upplagringstillstånd för butik och inte heller göra anmälan enligt 40 § åt brandchefen. Dessa explosiva varor är

1) stjärnregn, knallhattar för leksakspistoler och andra med dessa jämförbara explosiva varor,

2) rökalstrande ämnen, bengaliska stickor och smatterband och övriga med dessa jämförbara explosiva varor, om tekniska kontrollcentralen i samband med behandlingen av godkännande som nämns i 33 § godkänner upplagringen av dem i samband med handel utan tillstånd eller anmälan, samt

3) patroner som används i arbetsredskap och startpistoler, så att i en butik får på samma gång finnas maximalt 50 000 patroner.

Företag som idkar handel med ovan i 1 mom. avsedda explosiva varor behöver inte heller ha i 46 § nämnd ansvarig föreståndare.

43 §

Ovan i 39 § avsett tillstånd kan beviljas om förutsättningar härför enligt denna förordning och med stöd av den utfärdade föreskrifter föreligger.

Tekniska kontrollcentralen skall innan i 39 § avsett ärende avgörs inhämta utlåtande därom av kommunstyrelsen och kommunens brandchef.

44 §

I beslut angående upplagringstillstånd för handel skall anges

1) den plats där upplagring får bedrivas,

2) klasserna och sorterna på de explosiva varor som upplagras,

3) de största maximala mängder explosiva varor som får förvaras i butiken och upplagras i skilda upplagsmagasin, samt

4) övriga eventuellt utfärdade bestämmelser och villkor.

Till tillståndsbeslut skall fogas i 39 § 3 mom. 1 och 2 punkten nämnda ritningar.

Avskrift av tillståndsbeslutet skall tillställas kommunens brandchef.

45 §

Sådan upplagring av explosiva varor som avses i 39 § får inte påbörjas innan säkerhetsteknikcentralen vid besiktning konstaterat att upplagsplatserna överensstämmer med denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser samt med det tillstånd som avses i 43 §. (13.10.1995/1172)

Om besiktning skall vid behov meddelas kommunens brandchef.

Över besiktning skall uppsättas ett protokoll. I protokollet skall anges, huruvida upplaget får tas i bruk samt eventuella villkor som ställs för ibruktagningen.

Ansvarig föreståndare
46 §

Företag som idkar handel med explosiva varor skall i sin tjänst ha en för handeln med och upplagringen av explosiva varor ansvarig föreståndare, som i tillräcklig mån känner till de explosiva varornas egenskaper samt de stadganden och föreskrifter som berör dem och som har tillräckliga befogenheter och praktiska möjligheter att sköta sysslorna i affären.

Ansvarig föreståndare skall se till att handeln och upplaget sköts i enlighet med stadgandena och föreskrifterna angående explosiva varor samt även enligt tillståndsbesluten angående upplaget.

Endast ansvarig föreståndare eller av denne godkänd 18 år fylld person får överlåta explosiva varor.

47 §

En ansvarig föreståndares kompetens fastställs av säkerhetsteknikcentralen genom ett prov. Över godkänt prov utfärdas ett intyg i vilket skall anges de varor för vilka den som klarat provet får vara butiksföreståndare. Intyget är i kraft 10 år. (13.10.1995/1172)

I samband med förnyandet av intyget skall ansvarig föreståndare genomgå ett nytt prov om denne inte under de senaste tre åren har verkat som ansvarig föreståndare.

48 §

Om en ansvarig föreståndare lämnar sin tjänst eller är förhindrad att sköta sina åligganden skall för rörelsen utnämnas en ny föreståndare omedelbart dock senast inom tre månader.

Överlåtelse av explosiva varor
49 § (27.6.2013/524)

Fyrverkeripjäser som hör till kategori 4 av pyrotekniska artiklar får överlåtas för användning endast till en sådan verksamhetsutövare som har fått Säkerhets- och kemikalieverkets beslut enligt 36 a § eller 37 j § om att kraven på verksamhetens säkerhet har uppfyllts.

Pyrotekniska artiklar av kategori T1 och T2 får överlåtas för användning endast till en sådan verksamhetsutövare som i sin tjänst har en laddare med kompetens att avfyra effekter (kategori E).

Pyrotekniska artiklar av kategori P2 får överlåtas för användning endast till en sådan verksamhetsutövare som i sin tjänst har en specialist med lämplig utbildning.

En specialist på säkerhetsanordningar av kategori P2 för bilar ska ha fordonsteknisk utbildning eller tillräcklig arbetserfarenhet inom branschen samt produktspecifik utbildning som givits av tillverkaren eller importören eller en organisation som dessa bemyndigat.

Andra specialister på produkter i kategori P2 än de som avses i 4 mom. ska ha produktspecifik utbildning som givits av tillverkaren eller importören eller en organisation som dessa bemyndigat.

Den produktspecifika utbildning som avses i 4 och 5 mom. ska omfatta behövliga kunskaper om den pyrotekniska artikelns egenskaper, farlighetsklass och risker samt om lämplig upplagring, säker användning och förstöring av produkten. I utbildningen ska det dessutom läras ut hur installationens säkerhet och den installerade produktens adekvata funktion säkerställs. Över utbildning som fullgjorts med godkänt resultat ska det ges ett skriftligt intyg.

49 a § (17.12.2009/1103)

För konsumentbruk får inte överlåtas följande fyrverkeripjäser, som definieras i de harmoniserade standarderna och som avses i statsrådets förordning om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven:

1) handhållna fyrverkeripjäser i kategori 2,

2) smällare, enskilda eller som delar av kombinationsprodukter, med undantag av produkter där en enskild smällande laddning innehåller högst 0,05 gram svartkrut,

3) smällare, som antänds av slag när de kastas på marken,

4) romerska ljus som enskilda produkter, där avfyrningsrörets inre diameter understiger 20 millimeter,

5) engångskreverande stjärnbomber som enskilda artiklar, där rörets inre diameter understiger 28 millimeter och öppningsladdningen är en annan än svart krut,

6) av raketerna enligt kategori 2, miniraketer,

7) artiklar i kategori 3 med undantag av fontäner och artiklar av typ tårta, där den totala pyrotekniska massan är högst 1000 gram; i en kombinationsprodukt som innehåller fontäner och funktioner av typ tårta får den totala pyrotekniska massan uppgå till högst 2000 gram, där andra produkter än fontäner får utgöra högst 1000 gram.

50 § (27.6.2013/524)

Till den som har rätt att inneha skjutvapen får överlåtas högst två kilogram krut och högst 1 000 stycken tändhattar åt gången.

51 § (27.6.2013/524)

Överlåtelse av explosiva varor till en person eller sammanslutning som avses i 82 § i kemikaliesäkerhetslagen ska ske mot kvittering. På kvittot ska anges den överlåtna explosiva varans handelsnamn och mängd samt datum och mottagarens namn och namnförtydligande. Till överlåtaren ska dessutom lämnas en styrkt kopia av ett giltigt överföringsintyg.

Den som avhämtar explosiv vara ska i de fall som avses i 82 § 1 mom. 1 och 2 punkten i kemikaliesäkerhetslagen för den som överlåter varan visa upp fullmakt av den som innehar tillverknings- eller upplagringstillstånd eller av den laddare som ansvarar för de explosiva varorna.

52 §

Den som anskaffat explosiv vara skall sköta om att den förvaras, upplagras, hanteras och används på ett riktigt sätt.

Arbetsgivare får för utförande av arbete överlåta explosiv vara åt myndig person som är i dess tjänst och som kan anses vara tillräckligt pålitlig och omdömesgill.

53 §

Företag som idkar handel med explosiva varor skall föra bok ur vilken framgår åtminstone följande uppgifter

1) vilka explosiva varor som överlåtits och hurudana mängder,

2) uppgifter om mottagaren,

3) leveransadress och -datum, samt

4) de explosiva varor som finns i företagets lager.

Bokföringen skall förvaras i minst fem år.

Sådan bokföring som avses i 1 mom. krävs inte vid saluföring av patroner som används i startpistoler och arbetsredskap, saluföring av belysnings- och signalartiklar eller andra motsvarande artiklar som är avsedda för nödsituationer eller saluföring av pyrotekniska artiklar som är godkända för privat bruk. (27.6.2013/524)

Angående bokföring av patroner för skjutvapen bestäms särskilt. (5.2.1999/131)

54 §

Innan explosiv vara överlåts skall den inpackas på ett ändamålsenligt och omsorgsfullt sätt med iakttagande av vad handels- och industriministeriet särskilt bestämmer om packning och märkning av explosiva varor.

54 a § (27.6.2013/524)

54 a § har upphävts genom F 27.6.2013/524.

6 kap

Upplagring

Permanent upplagring
55 §

För permanent upplagring av explosiva varor skall om tillstånd (upplagringstillstånd) ansökas hos tekniska kontrollcentralen.

56 §

Upplagringstillstånd skall ansökas skriftligen och i ansökan skall anges

1) sökandens namn eller firma, yrke eller bransch samt hemort,

2) den plats där man ämnar inrätta upplaget,

3) de explosiva varor som upplagras och deras största mängder, samt

4) syftet med upplagringen.

Till ansökan skall fogas

1) utredning om att sökanden råder över upplagsområdet,

2) situationsplan i skalan 1:1 000 eller 1:2 000 över upplagsområdet, av vilken skall framgå på upplagsområdet planerade byggnader och konstruktioner samt deras läge,

3) karta i minst skalan 1:20 000, varav framgår upplagsområdets läge och omgivningens ytformation inom en radie av minst två kilometer,

4) redogörelse för inom skyddsavståndet, dock inom minst en kilometers avstånd från upplaget belägna byggnader samt för övriga konstruktioner och deras bruksändamål ävensom för vägar och andra sådana omständigheter som skall beaktas med hänsyn till den allmänna säkerheten,

5) ritningar i skalan 1:50 eller 1:100 över upplagsmagasin och andra på upplagsområdet planerade byggnader och konstruktioner jämte beskrivningar, av vilka tydligt framgår dimensionerna, byggnadssättet, byggnadsmaterialet, anordningarna för eventuell uppvärmning och belysning, samt ordnandet av ventilationen, avloppssystemet och brandskyddet.

(5.2.1999/131)

Ansökan jämte bilagor skall ingivas i tre exemplar.

Tekniska kontrollcentralen skall införskaffa kommunstyrelsens, kommunens brandchefs och arbetarskyddsdistriktets utlåtande om ärendet.

57 §

Tekniska kontrollcentralen skall kungöra ansökan och meddela om att den finns till påseende med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 12 § 1, 2 och 4 mom. är stadgat.

Den som önskar framställa en anmärkning mot ansökan skall inom den i kungörelsen utsatta tiden tillställa kommunstyrelsen sin till tekniska kontrollcentralen riktade skriftliga anmärkning. Kommunstyrelsen skall vidarebefordra handlingarna jämte eget utlåtande angående ansökningen och eventuella anmärkningar till tekniska kontrollcentralen.

58 §

Upplagringstillstånd kan beviljas om förutsättningar för detta föreligger enligt denna förordning och med stöd av den meddelade föreskrifter.

I tillståndsbeslutet skall den plats nämnas på vilken upplagsmagasinet får inrättas, de maximimängder explosiva varor som får upplagras samt de andra tilläggsbestämmelser och villkor som man med tanke på säkerheten möjligen utfärdat.

Till beslutet skall fogas situationsplanen och nödvändiga ritningar.

Avskrift av beslutet skall tillställas polisen och kommunens brandchef.

59 §

Upplaget får inte tas i bruk innan säkerhetsteknikcentralen vid besiktning har konstaterat att upplaget stämmer överens med denna förordning och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt med tillståndsbeslutet. (13.10.1995/1172)

Över besiktning skall uppsättas ett protokoll. I protokollet skall anges, huruvida upplaget får tas i bruk samt de eventuella villkor som ställs för ibruktagningen.

60 §

För upplagring av explosiva varor som används som effekter vid filmatisk, scenisk eller annan därmed jämförbar verksamhet skall ansökas om tillstånd av tekniska kontrollcentralen. Angående ansökan om tillstånd gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 39 § om ansökan om upplagringstillstånd i samband med handel. Då tillstånd beviljas iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 43 §. Tekniska kontrollcentralen kan i tillståndsbeslutet bestämma att upplaget skall besiktigas förrän det tas i bruk.

Vad som stadgas i 38 § om butikslager gäller i tillämpliga delar också lager för effekter.

Tillfällig upplagring
61 §

För sprängnings- och brytningsarbeten kan säkerhetsteknikcentralen bevilja tillstånd (tillfälligt upplagringstillstånd) för ett eller flera tillfälliga upplagsmagasin i vilka i ettvart får upplagras högst 5 000 kg explosiva varor. (5.2.1999/131)

Tillståndet kan beviljas för den tid som sprängnings- och brytningsarbetet pågår, dock maximalt för två år.

Pågår sprängnings- och brytningsarbetet längre än två år kan tillståndet förnyas på basen av besiktning högst två gånger med ett år åt gången. För upplagring för längre tid gäller vad beträffande permanenta upplag stadgas och föreskrivs.

62 §

Ansökan om tillfälligt upplagringstillstånd skall göras skriftligen och däri skall anges

1) sökandens namn eller firma, yrke eller bransch samt hemort,

2) den plats där man ämnar placera upplagsmagasinet,

3) syftet med upplagringen, samt

4) de explosiva varor som kommer att upplagras och deras största mängder.

Till ansökan skall fogas

1) karta och utredning om byggnader i upplagsmagasinets närhet, deras avstånd till magasinet samt andra omständigheter med eventuell inverkan på säkerheten,

2) utredning över upplagsmagasinets konstruktion, samt

3) uppgifter om den person, som kommer att fungera som ansvarig föreståndare och hans skriftliga samtycke till att sköta uppdraget.

63 §

Upplagringstillstånd kan beviljas om förutsättningar för detta enligt denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser föreligger.

I tillståndsbeslutet skall anges den plats på vilken upplaget får placeras, maximimängderna av explosiva varor som får upplagras samt övriga med avseende på säkerheten givna bestämmelser och villkor.

Till beslutet skall fogas behövliga ritningar.

Avskrift av beslutet skall tillställas polisen, kommunens brandchef och arbetarskyddsdistriktet.

64 §

Upplaget får inte tas i bruk innan en inspektör från säkerhetsteknikcentralen vid besiktning har konstaterat att upplaget stämmer överens med denna förordning och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt med tillståndsbeslutet. Vid behov skall arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef underrättas om besiktningen. (13.10.1995/1172)

Över besiktningen skall uppsättas ett protokoll. I protokollet skall nämnas huruvida upplaget får tas i bruk samt de eventuella villkor som ställs på ibruktagandet.

65 §

Behövs tillfälligt upplagsmagasin för explosiva varor på samma plats på grund av årligen återkommande arbete eller av annan orsak upprepade gånger under en kortare tid i sänder kan tekniska kontrollcentralen förnya tidigare beviljat tillstånd utan att kräva de i 62 § 2 mom. avsedda utredningarna.

66 §

Tekniska kontrollcentralen kan bevilja tillfälligt upplagringstillstånd även för annan ändamål än för sprängnings- och brytningsarbeten. Beträffande explosiva varor som upplagras, tillståndets varaktighet och förnyande, ansökning om tillstånd, tillståndsbeslutet samt besiktningen av lagret gäller vad som stadgas i 61-65 §§.

Ansvarig upplagsföreståndare
67 §

Ovan i 55, 60, 61 och 66 §§ avsedda upplag skall ha en ansvarig upplagsföreståndare och i 55 § avsett permanent upplag också en ställföreträdare för den ansvariga upplagsföreståndaren vilka skall sköta om att upplaget sköts i enlighet med stadgandena och föreskrifterna angående explosiva varor samt de tillståndsbeslut som gäller upplaget.

68 §

Ansvarig upplagsföreståndare och upplagsföreståndarens ställföreträdare skall i tillräcklig mån känna till egenskaperna hos de explosiva varorna samt de stadganden och föreskrifter som angår upplagringen av dem.

En ansvarig upplagsföreståndares kompetens fastställs av säkerhetsteknikcentralen genom ett prov. Över godkänt prov skall utfärdas ett intyg i vilket skall anges för upplagring av vilka produkter upplagsföreståndaren har godkänts i provet. Intyget är i kraft 10 år. (13.10.1995/1172)

I samband med förnyandet av intyget skall upplagsföreståndare genomgå ett nytt prov om denne inte under de senaste tre åren har verkat som ansvarig upplagsföreståndare.

I förordningen om laddare avsett kompetensbrev för laddare ger under sin giltighetstid kompetens att fungera som i 1 mom. avsedd ansvarig upplagsföreståndare eller ställföreträdare för ansvarig upplagsföreståndare.

69 §

Om ansvarig upplagsföreståndare eller hans ställföreträdare lämnar sin uppgift eller är förhindrad att sköta sina sysslor skall för upplaget utnämnas en ny ansvarig upplagsföreståndare omedelbart, dock senast inom tre månader.

7 kap

Förvaring

70 §

I detta kapitel avsedd förvaring av explosiva varor är tillåten utan upplagringstillstånd.

Vid förvaring av de explosiva varor skall med beaktande av de explosiva varornas art och mängd samt omständigheter iakttas tillräcklig omsorgsfullhet och försiktighet. Speciellt skall dragas försorg om att explosiva varor inte kommer i obehörigas besittning.

71 §

I bostadslägenhet eller i lokaliteter där människor vistas får förvaras sammanlagt högst 2 kg krut, högst 20 000 patroner för skjutvapen, verktyg eller startpistoler, maximalt 1 000 tändhattar för patroner och högst 5 kg fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter.

Krut och pyrotekniska produkter skall förvaras åtskilt i egna låsta skåp vilka är sålunda placerade att det i närheten inte finns sådana värmekällor och inte förekommer sådan hantering av eld som kan orsaka antändning av explosiv vara och inte heller andra lättantändliga ämnen. Ovan i 1 mom. nämnda patroner och tändhattar skall också förvaras i låst skåp antingen åtskilt från andra explosiva varor eller i samma skåp tillsammans med krutet.

Explosiva varor får dock inte förvaras i vindsutrymmen eller i ett för olika bostadslokaler gemensamt utrymme i en byggnad med två eller flera bostadslägenheter och ej heller i ett för förvaring av hushållslösören för respektive bostad särskilt för sig reserverad plats i dylikt utrymme.

72 §

I annat än i 71 § avsett låst utrymme som innehas av de explosiva varornas ägare får förvaras explosiva varor för bergsbrytning och krut tillsammans högst 5 kg samt högst 30 000 patroner för skjutvapen, verktyg eller startpistoler samt fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter tillsammans högst 25 kg. Sprängkapslar skall förvaras på ett minst 1 meters avstånd från de övriga explosiva varorna.

73 §

Högst 50 kg belysnings- och signaleringsartiklar får förvaras i utrymmen som är utrustade för detta ändamål och granskade av brandmyndigheterna och tillhör båtsällskap och andra motsvarande registrerade föreningar.

Avståndet från ovan i 72 § och i 1 mom. avsedd förvaringsplats till en byggnad som bebos skall vara minst 10 meter samt minst 5 meter till grannens rå och allmän väg.

74 §

Laddare som har i förordningen om laddare avsett kompetensbrev får på arbetsplats förvara explosiva varor såsom därom är föreskrivet i statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbeten (410/86).

75 §

Explosiva varor får förvaras på omlastningsplats den tid omlastningen pågår, dock högst för en tid av 12 timmar.

De explosiva varorna skall under tiden för omlastning hållas åtskilt från annat gods på sådan plats där de är under kontinuerlig övervakning. Rökning och uppgörande av öppen eld är förbjudet i närheten av de explosiva varorna.

Om massdetonerande explosiva varor förvaras på omlastningsplatsen skall avståndet mellan omlastningsplatsen och utomstående objekt vara minst i enlighet med skyddsavstånden för tillfällig upplagring.

Vad ovan stadgas i 3 mom. gäller inte krut packat i förpackningar för minutförsäljning.

8 kap

Användning av explosiva varor

Användning av explosiva varor i sprängnings- och brytningsarbeten
76 §

Vid användning av explosiva varor vid sprängnings- och brytningsarbeten skall iakttas det som i 5-7 §§ stadgas om kraven på säkerhet.

Om sprängningsarbete, frånsett i 2 § 5 punkten statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete avsett ringa sprängningsarbete, skall polisen meddelas minst sju dygn innan arbetet påbörjas. Ur anmälan skall framgå

1) sprängningsplatsens läge,

2) den beräknade tid arbetet pågår,

3) de explosiva varor som kommer att användas,

4) namnet på ledaren för sprängningsarbetet samt kontaktuppgifter, samt

5) förvarings- och upplagringsplatser för explosiva varor.

Polisen kan på basis av anmälan föreskriva sådana begränsningar i användningen av de explosiva varorna som är nödvändiga för att garantera att dessa behandlas på ett säkert sätt och vid behov bestämma om de säkerhetsåtgärder som användningen förutsätter. Polisen kan förbjuda användningen om denna med hänsyn till plats och tidpunkt kan anses orsaka uppenbar fara för person-, miljö- och egendomsskador.

Vid sprängnings- och brytningsarbete skall dessutom iakttas vad som särskilt stadgas och bestäms om skyddande av arbetare.

Användning av pyrotekniska föremål
77 §

Pyrotekniska föremål skall användas sålunda att därav inte orsakas risk för personskada eller eldsvåda.

Användning av andra pyrotekniska föremål än för allmän handel eller allmänt bruk godkända är förbjuden, om tekniska kontrollcentralen inte har godkänt användningen i samband med det i 49 § 3 mom. avsedda godkännandet. Då ett föremål används skall medföljande bruksanvisningar iakttas. Att ändra eller sammankoppla föremål i strid med bruksanvisningarna är förbjudet.

78 §

Pyrotekniskt föremål får innehas endast av en person, som berättigats att anskaffa det.

79 § (17.12.2009/1103)

Användningen av fyrverkeripjäser i kategori 2 och 3 ska anmälas till räddningsmyndigheten på den ort där artiklarna används.

Anmälan ska göras minst fem dygn före användningen av pjäserna och av anmälan ska framgå

1) platsen för användningen,

2) exakt tidpunkt för användningen,

3) användarnas person- och kontaktuppgifter.

Räddningsmyndigheten ska fatta ett skriftligt beslut i ärendet. Beslutet sänds till den som har gjort anmälan. Räddningsmyndigheten kan ställa upp sådana villkor och föreskriva sådana begränsningar för verksamheten som är nödvändiga med tanke på säkerheten eller förbjuda användning.

Fyrverkeripjäser i kategori 2 och 3 får dock användas mellan den 31 december kl. 18 och den 1 januari kl. 2 utan anmälan till räddningsmyndigheten, om inte räddningsmyndigheten lokalt har bestämt något annat.

När fyrverkeripjäser i kategori 2 och 3 används vid ett evenemang som har arrangerats av någon annan än en privat person, ska användningen av pjäserna anmälas enligt 81 §.

80 §

Utan hinder av vad i 77 § 2 mom. är stadgat kan den som tillverkar pyrotekniska föremål eller den som har erhållit tillstånd av tekniska kontrollcentralen vid speciella fyrverkeriuppvisningar använda artiklar vilka inte har tekniska kontrollcentralens godkännande för allmän handel eller allmänt bruk.

Ovan i 1 mom. avsett tillstånd söks skriftligen hos tekniska kontrollcentralen. I ansökan skall utredas, att sökanden eller den som är i tjänst hos sökanden och som ansvarar för användningen av artiklarna, i tillräcklig mån känner de artiklar som används, deras funktion, rätt användningssätt och säkerhetsåtgärderna i samband med användningen.

81 §

Den lokala polisen skall meddelas om att en sådan fyrverkeriuppvisning, som avses i 80 § 1 mom. kommer att anordnas, senast sju dygn före uppvisningen. Ur anmälan skall framgå uppvisningsplatsen, exakt tidpunkt och hurudana artiklar man ämnar använda vid förevisningen, säkerhetsåtgärderna för att olyckor skall förhindras samt personuppgifter om dem som kommer att använda artiklarna.

Polisen skall vid behov med anledning av anmälan höra kommunens brandmyndighet.

Polisen kan uppställa villkor och begränsningar för anordnandet av uppvisningen vilka är nödvändiga för att de explosiva varorna skall behandlas säkert och den allmänna säkerheten garanteras, samt förbjuda anordnandet av uppvisningen.

Polisen skall informera kommunens brandmyndigheter och alarmcentral om uppvisningen.

82 § (17.12.2009/1103)

82 § har upphävts genom F 17.12.2009/1103.

9 kap

Förstöring av explosiva varor

83 §

Polisen skall i enlighet med stadgandena och föreskrifterna om explosionsfarliga ämnen sköta om att explosiv vara, vilken såsom hittegods eller på annat sätt råkat i polisens händer, förvaras på vederbörligt sätt samt dess transport till förvarings- eller förstöringsplatsen.

Polisen skall sköta om förstöringen av sådana explosiva varor som kommit i dess händer, om de explosiva varorna är förskämda eller om det är skäl att anta att de är förskämda.

Explosiva varor får förstöras endast av en person som har laddares kompetens eller av en av chefen för polisdistriktet förordnad person som är kompetent för uppgiften. (5.2.1999/131)

Förstöringen skall ske på ett så betryggande sätt som möjligt på ett tillräckligt avstånd från bebodda platser samt från vägar och andra platser där människor vistas.

84 §

Är det fråga om explosiv vara som tillhört eller som på grund av sin art bör antas ha tillhört antingen Finlands försvarsmakt eller något annat lands försvarsväsen, skall försvarsmakten omhänderta den explosiva varan och sköta om att den transporteras, förvaras och förstörs på ett behörigt och tryggt sätt.

85 §

Förskämd explosiv vara eller sådan som antas vara förskämd får inte användas och inte heller överlåtas till annat ändamål än för förstöring.

86 §

Ägare eller innehavare av fabrik, upplag eller butik för explosiva varor samt den som importerar explosiva varor skall draga försorg om förstöringen av de explosiva varorna, då dessa är förskämda eller det är skäl att betvivla deras användbarhet.

Förstöringen får utanför fabriksområdet utföras endast av person som har laddares kompetens eller av en av tekniska kontrollcentralen godkänd, för uppgiften kompetent person.

Tekniska kontrollcentralen äger rätt att förordna att i 1 mom. avsedda explosiva varor skall beslagtas och låta verkställa förstöringen av varan på innehavarens bekostnad, om det är skäl att anta att innehavaren saknar förutsättningar att utföra den i 1 mom. avsedda förstöringen på ett tillräckligt betryggande sätt och på sätt därom i denna förordning stadgas eller med stöd av den bestäms.

86 a § (17.12.2009/1103)

Minutförsäljare av fyrverkeripjäser ska ha en skriftlig anvisning enligt vilken felaktiga fyrverkeripjäser som konsumenten har returnerat förvaras och återsänds på ett säkert sätt till tillverkaren eller importören.

Förvaringen av felaktiga produkter ska uppfylla kraven i 5 kap.

Om försäljningsstället är säsongartat, ska konsumenten efter att försäljningen har upphört ges tillfälle att inom rimlig tid returnera en felaktig produkt till försäljningsstället eller till en kontaktperson som försäljningsstället har angett.

10 kap

Bekämpning av risken för storolycka

87 § (22.6.2005/485)

87 § har upphävts genom F 22.6.2005/485.

87 a § (5.2.1999/131)

Vid tillverkning och upplagring av explosiva varor skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga en storolycka och begränsa följderna av en sådan.

88 § (5.2.1999/131)

Om det i en fabrik eller ett upplag finns sådana explosiva varor som hör till farlighetsklass 1.4 i en mängd som uppgår till 50 000 kg eller mera eller andra explosiva varor i en mängd som uppgår till 10 000 kg eller mera, skall en handling i vilken redogörs för säkerhetsprinciperna för förebyggande av storolyckor utarbetas över verksamheten (handling över säkerhetsprinciperna). (22.6.2005/485)

När den förpliktelse som avses i 1 mom. fastställs, beaktas också övriga farliga kemikalier genom att summan av relationstalen enligt 14 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bestäms. Om summan av relationstalen för brand- och explosionsfarliga kemikalier är större än 1, skall en handling över säkerhetsprinciperna utarbetas.

I handlingen skall verksamhetsidkaren redogöra för sina säkerhetsprinciper för förebyggande av storolyckor och andra olyckor. När handlingen utarbetas skall de principer som anges i bilaga III till förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier följas med beaktande av den risk för en storolycka och en annan olycka som förekommer i verksamheten.

Vid tillverkningen och upplagringen av explosiva varor skall de säkerhetsprinciper som tas upp i handlingen följas.

Handlingen eller ett sammandrag av den fogas till den ansökan om tillstånd som gäller fabriken eller upplaget. I samband med en inspektion skall verksamhetsidkaren förete handlingen och visa på vilket sätt det har sörjts för att de säkerhetsprinciper som presenteras i den följs.

89 § (5.2.1999/131)

Om det i en fabrik eller ett upplag finns sådana explosiva varor som hör till farlighetsklass 1.4 i en mängd som uppgår till 200 000 kg eller mera eller andra explosiva varor i en mängd som uppgår till 50 000 kg eller mera, skall en säkerhetsrapport utarbetas över verksamheten. (22.6.2005/485)

När den förpliktelse som avses i 1 mom. fastställs, beaktas också övriga farliga kemikalier genom att summan av relationstalen enligt 15 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bestäms. Om summan av relationstalen för brand- och explosionsfarliga kemikalier är större än 1, skall en säkerhetsrapport utarbetas.

89 a § (5.2.1999/131)

I säkerhetsrapporten skall verksamhetsidkaren visa

1) säkerhetsprinciperna för förebyggande av storolyckor och andra olyckor samt nödvändiga uppgifter om den organisation och det lednings- och säkerhetssystem som behövs för att dessa principer skall kunna följas i enlighet med bilaga III till förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier,

2) att riskerna för storolyckor i verksamheten har identifierats samt att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förebygga dessa och begränsa följderna av dem för människor, miljö och egendom,

3) att de säkerhetskrav som har ställts i 2 kap. har beaktats,

4) att en intern räddningsplan har utarbetats,

5) tillräckliga uppgifter för att en extern räddningsplan skall kunna utarbetas,

6) tillräckliga uppgifter för förläggningen av fabriken eller upplaget och planeringen av hur den omgivande marken skall användas.

I säkerhetsrapporten skall ingå de uppgifter som räknas upp i bilaga IV till förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier och en förteckning över de farliga kemikalier som finns i fabriken eller upplaget.

89 b § (5.2.1999/131)

Säkerhetsrapporten skall tillställas säkerhetsteknikcentralen i tillräckligt god tid innan verksamheten inleds.

Säkerhetsrapporten kan vid behov kompletteras i samband med behandlingen av den. Säkerhetsteknikcentralen kan vid behov begära tilläggsutredningar till säkerhetsrapporten.

Säkerhetsrapporten skall tillställas säkerhetsteknikcentralen i tre exemplar.

Säkerhetsrapporten skall justeras och uppdateras i följande fall:

1) om det i verksamheten har skett en förändring som ökar risken för storolyckor,

2) om en justering är nödvändig för att utvecklingen inom och den ökande kunskapen om säkerhetstekniken, riskbedömningen och den tekniska sakkunskapen skall kunna beaktas,

3) om det vid utredningen av olyckssituationer och risksituationer har kommit fram omständigheter som måste beaktas,

4) på begäran av säkerhetsteknikcentralen.

Säkerhetsrapporten skall dock justeras och uppdateras minst vart femte år. Den justerade rapporten skall tillställas säkerhetsteknikcentralen.

I fråga om säkerhetsrapporten gäller dessutom i tillämpliga delar vad som bestäms i 23, 25 och 26 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier.

89 c § (5.2.1999/131)

I fråga om den interna och den externa räddningsplanen för de fabriker och upplag som avses i 88 och 89 § gäller vad som bestäms i 27 och 28 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier.

89 d § (5.2.1999/131)

En fabrik och ett upplag som avses i 89 § skall informera de personer och sammanslutningar som kan påverkas av en storolycka, som har fått sin början i fabriken eller upplaget i fråga, om säkerhetsåtgärderna och om förhållningsreglerna för den händelse att en olycka inträffar.

Av informationsmeddelandet skall framgå åtminstone de saker som avses i bilaga VII till förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier.

Meddelandet skall ses över vart tredje år och vid behov uppdateras. Informationen skall upprepas, om det har skett ändringar i fabriken eller upplaget, vilka i betydande grad inverkar på risken för en storolycka. I annat fall skall informationen upprepas åtminstone med fem års intervaller.

89 e § (5.2.1999/131)

Säkerhetsteknikcentralen skall, utgående från de uppgifter som den har fått i tillståndsansökan och säkerhetsrapporten, definiera de områden där sannolikheten för en storolycka kan öka till följd av fabrikens eller upplagets läge och närheten till andra fabriker eller upplag.

De fabriker och upplag som avses i 1 mom. skall

1) ge de andra fabrikerna och upplagen på området uppgifter om de risker för storolyckor och andra olyckor som förekommer i fabriken eller upplaget,

2) i sina säkerhetsprinciper, i sitt säkerhetsledningssystem, i sin säkerhetsrapport, i sin interna räddningsplan och i sina övriga utredningar beakta de risker för storolyckor och andra olyckor som de övriga fabrikerna och upplagen förorsakar,

3) samarbeta vid informerandet av allmänheten och vid lämnandet av uppgifter till säkerhetsteknikcentralen för uppgörandet av den externa räddningsplanen.

Det som bestäms i 2 mom. gäller också sådana fabriker och upplag vilka bildar en funktionell helhet som består av delar som flera olika verksamhetsidkare ansvarar för.

89 f § (5.2.1999/131)

Säkerhetsteknikcentralen skall systematiskt inspektera det tekniska genomförandet, säkerhetsprinciperna och ledningssystemen samt deras funktionsduglighet i fabriker och upplag som avses i 88 och 89 §, om centralen inte har godkänt andra metoder som lämpar sig för övervakningen av fabriker och upplag, med hjälp av vilka centralen kan försäkra sig om de ovan avsedda faktorerna.

Säkerhetsteknikcentralen utarbetar ett inspektionsprogram för fabriker och upplag som avses i 88 och 89 § enligt vilket de inspekteras enligt följande:

1) fabriker och upplag för vilka förutsätts en säkerhetsrapport minst en gång per år, samt

2) fabriker och upplag för vilka förutsätts en handling över säkerhetsprinciperna minst en gång vart annat år.

Tidsfristerna i 2 mom. kan förlängas, om en fabrik eller ett upplag använder sådana påvisade systematiska förfaranden, utgående från vilka säkerhetsteknikcentralen kan försäkra sig om fabrikens eller upplagets tekniska säkerhet, säkerhetsprinciper och ledningssystem samt deras funktionsduglighet eller ifall något annat program har utarbetats för ifrågavarande fabrik eller upplag utgående från en systematisk bedömning av riskerna för storolyckor och andra olyckor i fabriken eller upplaget.

På motsvarande sätt kan tidsfristerna i 2 mom. förkortas, om detta är nödvändigt för att säkerheten skall kunna garanteras.

Säkerhetsteknikcentralen utarbetar ett inspektionsprogram i samarbete med arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef.

89 g § (5.2.1999/131)

Säkerhetsteknikcentralen skall regelbundet i enlighet med inspektionsprogrammet inspektera det tekniska genomförandet, säkerhetsprinciperna och ledningssystemen i fabriker och upplag som avses i 88 och 89 §. Vid inspektionen skall verksamhetsidkaren visa åtminstone att

1) de uppgifter som tas upp i säkerhetsrapporten, ansökan, anmälan eller i någon annan utredning som har tillställts säkerhetsteknikcentralen motsvarar den rådande situationen i fabriken och upplaget,

2) de villkor som har ställts i tillståndsbeslutet uppfylls,

3) de ändringar som har gjorts har genomförts i enlighet med gällande bestämmelser,

4) säkerhetsprinciperna för att förebygga olyckor följs,

5) tillräckliga åtgärder för att förebygga olyckor har vidtagits med beaktande av de verksamheter som bedrivs i fabriken och upplaget,

6) man med tillräckliga åtgärder har förberett sig på att begränsa följderna av olyckor på fabrikens och upplagets område och utanför det,

7) befolkningen har getts de uppgifter som avses i 89 d §,

8) fabriken och upplaget också uppfyller övriga krav i denna förordning och i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

11 kap

Tillsyn

90 §

Iakttagandet av denna förordning övervakas av tekniska kontrollcentralen samt såsom i denna förordning stadgas av polisen och kommunens brandchef.

Förutom ovan i 1 mom. nämnda tillsynsmyndigheter övervakar tullverket importen av explosiva varor och hamnmyndigheterna hanteringen av explosiva varor i hamn.

Beträffande den tillsyn av arbetarskyddet som ankommer på arbetarskyddsmyndigheterna stadgas särskilt.

91 §

Om inspektionen av sådana objekt med vilka sammanhänger risk för storolycka bestäms i 89 f och 89 g §. Säkerhetsteknikcentralen skall vartannat år inspektera andra fabriker som tillverkar explosiva varor och vart femte år andra permanenta upplag för explosiva varor. Efter varje inspektion skall avfattas en inspektionsberättelse i vilken de inspekterade objekten samt upptäckta brister förs in. (5.2.1999/131)

Polisens uppgift är att övervaka att vid användning av explosiva varor iakttas stadgandena i denna förordning och med stöd av den meddelade bestämmelser.

Kommunens brandchef skall en gång om året granska butiksupplagen och deras brandsäkerhet.

91 a § (13.10.1995/1172)

Brandchefen skall avbryta försäljningen av fyrverkeripjäser, om det i samband med besiktningen av ett butikslager uppdagas

1) att anmälan enligt 40 § inte har gjorts om upplagringen,

2) att den ansvariga föreståndaren eller en ersättare för denne enligt 46 § inte finns på plats när fyrverkeripjäser överlåts till kunder,

3) att fyrverkeripjäser överlåts till personer som underskrider den tillåtna åldersgränsen, eller

4) att handeln med eller upplagringen av fyrverkeripjäserna inte uppfyller kraven i handels- och industriministeriets beslut om explosiva varor (130/80).

92 §

I denna förordning avsedda tillstånd kan vid behov meddelas för viss tid.

93 §

1 mom. har upphävts genom F 13.10.1995/1172. (13.10.1995/1172)

Besiktning som i denna förordning ålagts brandchef får förrättas av en av honom förordnad person om inte i fråga om vederbörande kommun annat bestäms.

12 kap

Ändringssökande

94 §

Över beslut som med stöd av denna förordning utfärdats av polisen eller brandchefen får besvär anföras hos länsstyrelsen inom en tid av 30 dagar från den dag då ändringssökanden fått del av beslutet.

Över ett beslut som med stöd av denna förordning meddelats av säkerhetsteknikcentralen får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall trots besvär iakttas, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. (13.10.1995/1172)

L om ändringssökande i förvaltningsärenden 154/1950 har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996.

13 kap

Särskilda stadganden

95 §

Utöver vad som stadgas i denna förordning eller bestäms med stöd av den skall angående konstruktionen, installationen och besiktningen av elektrisk apparatur iakttas vad därom särskilt stadgas och föreskrivs.

Uppstår oklarhet om till vilken utrymmesklass ett utrymme skall hänföras avgörs saken av tekniska kontrollcentralen.

96 §

Då upplagring av explosiva varor, som kräver tillstånd, läggs ned skall tillståndsinnehavaren inom en tid av tre månader göra en skriftlig anmälan om saken till tekniska kontrollcentralen och avlägsna de tecken som anger upplagring av explosiva varor.

Ändras tillståndshavarens namn eller firma skall härom inom en tid av tre månader göras skriftlig anmälan till tekniska kontrollcentralen.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda ändringar skall av tekniska kontrollcentralen meddelas polisen och kommunens brandchef.

Övergår fabrik eller upplag, för vilket krävs tillstånd, till ny ägare eller innehavare skall denne inom en tid av tre månader därom meddela tekniska kontrollcentralen.

97 §

Önskar man ändra ett tillståndspliktigt upplag efter det upplaget godkänts för sitt ändamål, skall säkerhetsteknikcentralen skriftligen underrättas innan ändringen genomförs. (13.10.1995/1172)

Är ändringen ringa och ökas inte mängden explosiva varor eller antalet anställda, kan säkerhetsteknikcentralen på basis av anmälan göra nödvändiga ändringar i tillståndet utan att det förfarande som avses i 39-45 eller 56-60 §§ behöver användas. I annat fall skall säkerhetsteknikcentralen anvisa den som saken gäller att med anledning av ändringen ansöka om nytt tillstånd i behörig ordning. (13.10.1995/1172)

Skåp för explosiva varor får efter det att tillstånd utfärdats i butik som idkar handel med explosiva varor flyttas till annan plats under förutsättning att brandchefen i samband med i 91 § avsedd besiktning har konstaterat att upplagsskåpets nya placering uppfyller kraven i denna förordning och med stöd av den utfärdade föreskrifter.

Anmälan om ändringar i butikslager avsedda i 40 § inges avvikande från 1 mom. till brandchefen.

98 §

Medför iakttagandet av stadgandena i denna förordning i något fall oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet och om avsedd säkerhet kan uppnås på annat sätt kan tillsynsmyndighet i ärenden som hör till dennes tillsyn på villkor som anses nödvändiga medge undantag från stadgandena i denna förordning och från bestämmelserna i beslut som handels- och industriministeriet med stöd av densamma utfärdat.

99 § (5.2.1999/131)

Föranleder en explosionsolycka eller eldsvåda i en fabrik som tillverkar explosiva varor eller i ett upplag för sådana varor dödsfall, svårartad kroppskada eller sådan skada beträffande egendom eller miljö som inte är ringa, skall innehavaren av den explosiva varan eller hans företrädare omedelbart meddela detta till säkerhetsteknikcentralen och polisen. Olycksområdet skall efter de räddnings- och säkerhetsåtgärder som är påkallade lämnas orört för utredning av orsaken till olyckan.

Säherhetsteknikcentralen skall när en olycka har inträffat tillställas en utredning, i vilken

1) olyckssituationen och förhållandena då olyckan inträffade beskrivs,

2) uppgifter om de kemikalier som medverkat till olyckan och om mängden eventuella utsläpp lämnas,

3) de effekter olyckan har eller förväntas ha på människor, miljö och egendom utreds,

4) de räddnings- och bekämpningsåtgärder som har vidtagits till följd av olyckan beskrivs,

5) de åtgärder verksamhetsidkaren har för avsikt att vidta för att förebygga långtidsverkningar av olyckan och för att förebygga motsvarande olyckor i framtiden utreds.

Om det i en undersökning som görs senare kommer fram nya omständigheter i fråga om de sakförhållanden som uppges i den utredning som avses i 2 mom. eller de slutsatser som har dragits i fråga om dem, skall utredningen uppdateras.

Säkerhetsteknikcentralen har dessutom rätt att få de tilläggsuppgifter som behövs för att orsakerna till olyckan skall kunna utredas och motsvarande olyckor förebyggas.

100 § (5.2.1999/131)

Säkerhetsteknikcentralen skall undersöka en olycka, om detta är nödvändigt för utredande av orsaken till olyckan eller med tanke på den tekniska säkerheten vid fabriken eller upplaget i fråga eller för förebyggande av olyckor.

101 § (5.2.1999/131)

Även om mindre än i 99 § avsedda explosionsolyckor och eldsvådor skall innehavaren av explosiv vara underrätta säkerhetsteknikcentralen.

14 kap

Ikraftträdande

102 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993. Skyldigheterna i 87-89 §§ och 103 §, som gäller bekämpning av risken för storolycka, träder dock i kraft den 1 juni 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 1 februari 1980 om explosiva varor (85/80) jämte ändringar. Handels- och industriministeriets beslut om explosiva varor (130/80) förblir dock i kraft till dess att med handels- och industriministeriets beslut annorlunda bestäms.

Tillstånd och godkännanden som utfärdats med stöd av tidigare stadganden är fortfarande i kraft med undantag av följande

1) giltighetstiden för upplagstillstånd, handelstillstånd och tillstånd för butikslager utfärdade före den 1 januari 1972 utgår den 1 september 1994,

2) giltighetstiden för intyg utfärdade åt ansvarig föreståndare för upplag och butik över kunskap om egenskaperna hos explosiva varor och om kännedom om stadgandena och bestämmelserna rörande handel med och upplagring av dem utgår den 1 september 1994. Utan hinder av detta är intyg giltigt 10 år från dess utfärdningsdatum. Beträffande förnyandet gäller vad därom stadgas i 47 och 68 §§, samt

3) godkännande som gäller överlåtelse till allmän handel och till allmänt bruk är fortsättningsvis i kraft i enlighet med godkännandebeslutet, dock högst till den 1 september 1998.

Sådana i förordningen om explosiva varor avsedda permanenta upplag och butikslager, för vilka länsstyrelse har utfärdat upplagringstillstånd den 1 januari 1972 eller därefter övergår i tekniska kontrollcentralens tillsyn den 1 september 1993. Tekniska kontrollcentralen kan vid behov göra ändringar i av länsstyrelsen utfärdat tillstånd eller upphäva det.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

103 §

Beträffande de i 9 § 3 mom. 12 punkten och 56 § 2 mom. 6 punkten nämnda fabrikerna och upplagen, vilka är i verksamhet då denna förordning träder i kraft, skall en utredning om bedömningen av faran göras före den 1 september 1993 i enlighet med nämnda stadganden. Utredningen görs dock för i 2 mom. avsedda fabriker och upplag i samband med säkerhetsutredningen.

För sådana fabriker och upplag, som nämns i 87 §, och vilka är i verksamhet då denna förordning träder i kraft, skall göras en sådan säkerhetsutredning som avses i nämnda stadgande, granskas att i 9 och 56 §§ avsedda uppgifter och utredningar är tidsenliga och tillställa tekniska kontrollcentralen dessa utredningar i enlighet med 87 § före den 1 september 1995.

104 §

Genom handels- och industriministeriets beslut bestäms närmare om de övergångstider inom förloppet av vilka de som bedriver tillverkning eller upplagring av eller handel med explosiva varor skall bringa sin verksamhet att överensstämma med andra än i 103 § avsedda stadganden i denna förordning och med stöd av densamma utfärdade föreskrifter.

Företag som idkar handel med explosiva varor och som i tillståndsbeslutet berättigats att upplagra explosiva varor i butiksrummet, får utan skilt tillstånd höja mängden explosiva varor som lagras i butiksrummet så att de motsvarar 38 § 1 mom. Om ökningen skall dock skriftligen meddelas tekniska kontrollcentralen.

Tekniska kontrollcentralen äger dock rätt att för tillverkning och upplagring av explosiva varor föreskriva begränsningar eller andra villkor under övergångstiden, om det anses nödvändigt för att person-, miljö- eller egendomsskador skall föhindras.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1994/1385:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Explosiva varor får emellertid överföras i Finland utan överföringsintyg högst till den 31 december 1995. Stadgandena om överföring av explosiva varor tillämpas inte vid överföring av explosiva varor till de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inte har motsvarande förfarande om överföring av explosiva varor. Detsamma gäller överföring av explosiva varor via dessa stater.

De godkännanden av explosiva varor som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft gäller i enlighet med beslutet om godkännande. Beslut om godkännande av andra explosiva varor än pyrotekniska artiklar gäller dock högst till den 31 december 2002.

De godkännanden av explosiva varor som utfärdats med stöd av 33 § förordningen om explosiva varor sedan denna förordning har trätt i kraft gäller i enlighet med beslutet om godkännande. Godkännanden av andra explosiva varor än pyrotekniska artiklar gäller dock högst till den 31 december 2002.

Rådets direktiv 93/15/EEG; EGT nr L 121, 15.5.1993, s. 20

13.10.1995/1172:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

De uppgifter som i förordningen om explosiva varor stadgas ankomma på tekniska kontrollcentralen överförs på säkerhetsteknikcentralen när denna förordning träder i kraft.

Tillstånd och godkännanden som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft gäller fortsättningsvis i enlighet med respektive beslut, om inte något annat följer av 102 § 3 mom.

Sådana fyrverkeripjäser som före den 1 november 1995 har godkänts av tekniska kontrollcentralen för överlåtelse till personer som fyllt 15 år, får efter att denna förordning har trätt i kraft överlåtas endast till personer som har fyllt 18 år.

Godkännanden som innan denna förordning träder i kraft har givits för fyrverkeripjäser som inte uppfyller kraven i 33 § 2 mom. upphör att gälla den 31 oktober 1995. Sådana fyrverkeripjäser som har tillverkats i Finland eller importerats före den 1 november 1995, får dock fortfarande överlåtas i handeln och användas fram till den 1 oktober 1996.

Rådets direktiv 83/189/EEG; EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8

20.12.1996/1226:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

26.3.1997/268:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

5.2.1999/131:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1999.

Beträffande sådan verksamhet som har inletts innan förordningen träder i kraft skall en handling över säkerhetsprinciperna utarbetas senast den 1 juli 2000, om något annat inte bestäms genom ett beslut av handelsoch industriministeriet.

Säkerhetsrapporten enligt 89 § skall utarbetas om verksamhet, som har inletts innan förordningen trätt i kraft, med följande tidsfrister:

1) beträffande de fabriker eller upplag som har utarbetat en säkerhetsutredning utgående från den 87 § som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, senast den 1 februari 2001,

2) beträffande andra fabriker eller upplag än sådana som avses i 1 punkten, senast den 1 februari 2002.

En intern räddningsplan skall göras upp för verksamhet, som inletts innan förordningen trätt i kraft, med följande tidsfrister:

1) i fråga om de fabriker och upplag som avses i 88 §, senast den 1 februari 2001,

2) i fråga om de fabriker eller upplag som avses i 89 §, senast den 1 juli 2002.

De i 4 mom. avsedda interna räddningsplanerna skall tillställas säkerhetsteknikcentralen inom den i momentet nämnda tidsfristen.

I fråga om verksamhet som inletts innan förordningen träder i kraft gäller för den informeringsskyldighet om vilken bestäms i 89 d § samma tidsfrister som vid utarbetandet av säkerhetsrapporten.

22.6.2005/485:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

För fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna förordning skall verksamhetsutövaren utarbeta handlingen över säkerhetsprinciperna senast den 30 september 2005 samt en intern räddningsplan och en säkerhetsrapport senast den 30 juni 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG; EUT nr L 345, 31.12.2003, s. 97

17.12.2009/1103:

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2009. Förordningens 33 § 1 mom. träder dock i kraft den 4 juli 2010.

Fyrverkeripjäser som har godkänts med stöd av 33 § 2 mom. i dess lydelse före denna förordnings ikraftträdande får överlåtas och användas till och med den 31 januari 2010. Därefter får fram till den 4 juli 2017 av de fyrverkeripjäser som godkänts med stöd av det nämnda momentet överlåtas och användas andra än följande fyrverkeripjäser:

1) smällare, enskilda eller som delar av kombinationsprodukter, med undantag av produkter där en enskild smällande laddning innehåller högst 0,05 gram svartkrut,

2) romerska ljus som enskilda produkter, där avfyrningsrörets inre diameter understiger 20 millimeter,

3) engångskreverande stjärnbomber som enskilda artiklar, där rörets inre diameter understiger 28 millimeter och öppningsladdningen är en annan än svartkrut,

4) miniraketer och raketer där den pyrotekniska massan överstiger 75 gram,

5) andra fyrverkeripjäser där den pyrotekniska massan överstiger 200 gram.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG (32007L0023); EUT nr L 154, 14.6.2007, s. 21

11.10.2012/544:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

27.6.2013/524:

Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG (32007L0023) ; EUT nr L 154, 14.6.2007, s. 21

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.